Календарно-тематичне планування з історії 5 клас

Історія України

Для кого: 5 Клас

20.01.2022

99

2

0

Опис документу:

Календарне-тематичне планування уроків

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

5 клас (1 годин + 1 годин на підсилення)

Програма: історія України - «Історія України. 5–9 класи», затверджені наказом МОН України від 21.02.2019 № 236; всесвітня історія - «Всесвітня історія. 7–9 класи» затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804.

Підручник: Вступ до історії: підруч. для 5-го кл. закл. Заг. Серед. освіти/ В.С. Власов. – Київ : Генеза, 2018. – 208 с. : іл., карти

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування уроків

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

5 клас (35 годин+ 35 годин на підсилення)

Програма: історія України - «Історія України. 5–9 класи», затверджені наказом МОН України від 21.02.2019   236; всесвітня історія - «Всесвітня історія. 7–9 класи» затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804.

Підручник: Вступ до історії: підруч. для 5-го кл. закл. Заг. Серед. освіти/ В.С. Власов. – Київ : Генеза, 2018. – 208 с. : іл., карти

Курс історії в 5 класі має пропедевтичний (вступний) характер. Головними завданнями курсу є: а) формування уявлень і початкових знань учнів про історію як галузь людських знань, як науку, що має свій предмет вивчення і свої методи дослідження; б) розвиток у школярів/школярок інтересу до предмета та мотивації до його вивчення як передумови до формування низки загальних (уміння вчитися впродовж життя, обізнаність і самовираження у сфері культури тощо) і предметних (хронологічна, просторова, інформаційна тощо) компетентностей; в) формування первинних уявлень про структуру і зміст історії України як передумови до реалізації засобами навчання наскрізних, міжпредметних і предметних змістових ліній (громадянська відповідальність, культурна свідомість тощо). Програма надає вчителеві широкі можливості для самостійного наповнення навчальної роботи змістом відповідно до національного та локального вимірів, залишає простір для самостійних дій щодо форм і методів навчальної роботи. За потреби вчитель /учителька може змінити порядок розділів програми, використовувати як пряму, так і зворотну хронологію, планувати вивчення інших (не тільки визначених у програмі) історичних осіб, подій, пам’яток з акцентом на історії України.

Структура курсу:

Вступ. ЩО ТАКЕ ІСТОРІЯ

Тема 1. ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ

Тема 2. ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ

Тема 3. ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ

Тема 4. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПАМ’ЯТКАХ

Тема 5. ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ

Тема 6. УСЕ МАЄ МИНУЛЕ

Дата

Зміст

Д/з

Державні вимоги

Наскрізні змістові лінії та компетентності

примітка


Вступ. ЩО ТАКЕ ІСТОРІЯ

Умію:

використовувати термін «історія» в різних значеннях (як оповідь, як досвід, як живу пам’ять про життя людей у минулому, як науку);

вправно користуватися підручником.

Хронологічна компетентність

Аксіологічна компетентність

Просторова компетентність

Інформаційна компетентність

Логічна компетентність1


Історія як наука та навчальний предмет. Історія України – складова європейської історії. Підручник з історії.2


Історичний факт, час, простір,3


Історичні події та явища.
Тема 1. ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ

Умію:

співвіднести рік – століття – тисячоліття;

визначити тривалість історичної події;

побудувати шкалу історичного часу і встановити за її допомогою хронологічну послідовність подій;

створити і заповнити хронологічну таблицю.

Хронологічна компетентність

Аксіологічна компетентність

Просторова компетентність

Інформаційна компетентність

Логічна компетентність

Спілкування державною

Математична компетентність

Основні компетентності у природничих науках і технологіях


4


Календарний та історичний час. Підрахунок історичного часу.5


Робота зі шкалою часу.6


Культурні епохи європейської історії7


Історія України на шкалі часу.8


Практична робота: Відлік часу в історії, робота зі шкалою часу.9


Практична робота: визначення хронологічної послідовності та історичної відповідності.10


Узагальнення. Тематичне оцінювання


Тема 2. ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ

Умію:

скласти розповідь за історичною картою;

визначити географічне розташування й природні умови названих учителем історико-географічних регіонів;

позначити і надписати на контурній карті названі вчителем історико-географічні регіони, територію рідного краю, рідне місто/селище/село.

Розумію:

територію як місце, де відбувалися (розгорталися в часі) історичні події;

поняття «історична карта», «контурна карта»; «історико-географічний регіон», «державний кордон»;

відмінність між географічною (фізичною) та історичною картами;Хронологічна компетентність

Аксіологічна компетентність

Просторова компетентність

Інформаційна компетентність

Логічна компетентність


Змістова лінія

екологічна безпека та сталий розвитк

усвідомлення людини як частини природи,

змін в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини;

визначати природні умови названих учителем історико-географічних регіонів;

пояснювати як природні умови можуть впливати на життя людей (на прикладі окремих історико-географічних регіонів України


11


Географічний та історичний простір12


Робота з історичною картою13


Українські землі на стародавніх картах14


Українські землі на історичних картах15


Терени творення нової України.16


Держава Україна та її сусіди.17


Історико-географічні регіони України та їх особливості18


Вишиванка – унікальний код твого краю19


Територіальне розташування та історичне походження рідного села.20


Практична робота: Позначення і надписування на контурній карті історико-географічних регіонів, територію рідного краю.21


Узагальнення. Тематичне оцінювання

Тема 3. ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ

Розумію:

як історики довідуються про минулі часи на основі археологічних розкопок, писемних, речових і усних джерел та як працюють із джерелами;

Умію:

розрізнити історичні джерела за видами;

поставити запитання до змісту історичних джерел;

визначити час і місцевість, де були створені вказані учителем джерела з історії України;

розпізнати відомості про осіб і події та судження про них.

відмінність між минулою дійсністю та джерельними відомостями про неї: як обставини життя

Хронологічна компетентність

Аксіологічна компетентність

Просторова компетентність

Інформаційна компетентність

Логічна компетентність

Змістова лінія

Фінансова грамотність

Знаю:

 • різновиди історичних джерел (наводжу приклади).

Розумію:

 • історичне джерело як усе те, що було створене в минулому людьми і збереглося;

 • як історики довідуються про минулі часи на основі археологічних розкопок, писемних і речових джерел та як працюють з джерелами;

 • обмеженість ресурсів для задоволення усіх потреб людини;

 • значення грошей в сучасних суспільних відносинах;

 • важливість навчальної діяльності для задоволення своїх потреб в самореалізації, досягненні успіху22


Історичні джерела та їх різновиди.23


Виявлення та збереження історичних джерел.24


Писемні історичні джерела. Різновиди писемних джерел.25


Робота з писемними історичними джерелами.26


Місця, де зберігають історичні джерела.27


Дослідження і зберігання історичних документів.28


Практична робота: Інформація про минуле з візуальних джерел (сімейного фотоальбому, зображень пам’яток історії тощо)29


Узагальнення. Тематичне оцінювання

Тема 4. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПАМ’ЯТКАХ

Умію:

розпізнати історичні пам’ятки і пам’ятники;

описати пам’ятку історії;

показати на карті місцевість, де розташовані вказані вчителем пам’ятки історії України; визначити епоху, в яку вони виникли;

бібліотеці, за допомогою електронних ресурсів) і впорядкувати (поставити запитання, скласти план) інформацію про пам’ятки і пам’ятники, що встановлені в Україні, у рідному краї;

розповісти про події, життєвий шлях осіб, яким зведено пам’ятники;

наводити приклади порушення прав людини у минулому; розпізнати символічний зміст пам’ятників.

Розумію:

 • пам’ятку історії як скарб, гордість і надбання народу;

 • поняття «історична пам’ять», «пам’ятка історії», «пам’ятник», «права людини і громадянина», «конституція»;

 • як і навіщо турбуватися про пам’ятки історії рідного краю.

Знаю:

– 988 р. – хрещення Русі;

– 1253 р. – коронація Данила Галицького;

– 1648 р. – початок визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Утворення Української козацької держави;

Хронологічна компетентність

Аксіологічна компетентність

Просторова компетентність

Інформаційна компетентність

Логічна компетентність


Змістова лінія

Громадянська відповідальність

знає про факти з історії

України й рідного краю

та національні пам’ятни-

ки на честь цих подій;

розуміє, що війни, пам’ять про

жертви яких увічнюється

в пам’ятниках, порушують

права людини;

усвідомлює, що вшанування

пам’яті повинно допомогти

запобігти майбутнім пору-

шенням прав людини.Змістова лінія

Громадянська відповідальність

 • знає, що правила необхід-

ні для того, щоб регулю-

вати співжиття людей;


розуміє, що правила за-

хищають наші права;


усвідомлює важливість участі

у розробці правил співжиття та

відповідальність за їх дотримання.


30


Пам’ятки історії як джерело історико-культурної інформації.31


Пам’ятник як витвір мистецтва для увічнення пам’яті про подію або особу.32


Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України: княжу Русь-Україну.33


Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України: козацьку добу.34


Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України: Кримське ханство35


Пам’ять про Українську революцію та Робота з візуальними і писемними джерелами.36


Голодомор в Україні 1932–1933 років.37


Пам’ять про Другу світову війну.38


Звитяги українського народу в роки Другої світової війни.39


Історія сучасної України мовою пам’яток. Народження незалежної України.40


Історія сучасної України мовою пам’яток: революція Гідності.41


Практична робота: Розповідь про пам’ятку історії або пам’ятник, установлений у рідному краї (на вибір)42


Місце людини в історії: за матеріалами правових пам′яток України.43


Узагальнення. Тематичне оцінювання
Тема 5. ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ

Знаю:

імена руських і козацьких літописців, назви їхніх праць;

імена українських істориків та назви головних їхніх досліджень.

Розумію:

значення для людини пам’яті про власне минуле, минуле родини, народу;

взаємопов’язаність історичних подій;

Умію:

відрізнити науково-популярний історичний текст від художнього;

підготувати повідомлення про історичний факт, спираючись на відомості з кількох джерел;

 • зіставити вибрані події з історії родини, рідного краю та України;

пояснити своє ставлення до історичних фактів і осіб, подій власного життя.

Хронологічна компетентність

Аксіологічна компетентність

Просторова компетентність

Інформаційна компетентність

Логічна компетентність44


Фах історика. Геродот – «батько історї»45


Що таке історичний факт, історична особа.46


Дослідження історичних подій та явищ.47


Історичні праці про Україну та їхні автори. Руські літописи.48


Козацькі літописи. Літопис С. Величка.49


Історичні праці ХІХ – початку ХХ ст. «Історія України-Руси» Михайла Грушевського.50


Засновники української історичної науки.51


Жінки дослідниці української історії.52


Наукове осмислення минулого53


Художні твори про минуле України.54


Родове дерево – історичне джерело55


Практична робота: Повідомлення з історії родини, презентація родового дерева.56


Узагальнення. Тематичне оцінювання
Тема 6. УСЕ МАЄ МИНУЛЕ


Умію:

розпізнати явні зміни, яких упродовж історії зазнало життя в місті й селі;

розпізнати явні зміни, які відбулися в історії у сфері освіти й науки;

встановити окремі причини зростання тривалості життя людей упродовж останніх століть;

висловити припущення про характер занять людей у майбутньому.

Хронологічна компетентність

Аксіологічна компетентність

Просторова компетентність

Інформаційна компетентність

Логічна компетентність

Змістова лінія

Фінансова грамотність

Розумію:

 • господарство (економіку) як виробництво необхідних для життя і прогресу суспільства речей та послуг, обмін ними, їх розподіл і використання;

 • причини підвищення ролі міст у господарському й культурному житті суспільств;

відмінності понять «домашнього господарства» і «родини».

Змістова лінія

Здоров'я і безпека

 • дискутувати щодо проблем самореалізації творчої особистості; поваги до представників старшого покоління;

 • розпізнавати маніпулятивне спілкування й оцінює його як  небезпечне й небажане.57


Праця і господарство: колись і сьогодні. Традиційні заняття українців.58


Від натурального до ринкового господарства.59


Застосування досягнень науки й техніки у виробництві та його наслідки60


Речові історичні джерела61


Практичне заняття: Місто та село. Заняття населення в українських містах і селах у минулому і тепер.62


Практичне заняття: Місто та село. Умови життя населення в українських містах і селах у минулому і тепер.63


Українські школи й на теренах України.64


Університети на українських теренах.65


Турбота про здоров’я.66


Медицина. Аптеки.67


Спорт. Як колись проводили вільний час68


Узагальнення. Тематичне оцінювання
69


Повторення вивченого матеріалу

70


Узагальнення до курсу


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.