Календарно-тематичне планування з інформатики 7 клас 2019-2020 н.р.

Інформатика

30.08.2020

1012

0

91

Для кого: 7 Клас
Опис документу:
Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 7 класу (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) з очікуваними результатами. До підручника Ривкінд Й.Я. 2020 рік Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 7 класу

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)

за навчальною програмою 2017 року

п/п

Дата

уроку

Тема уроку

Очікувані результати

При-мітки

7 А

7 Б

7 В

Тема 1. Служби Інтернету

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: співпрацювати з членами соціуму.

Ініціативність і підприємливість. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі.

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Виховання поваги до прав і свобод, зокрема свободи слова й конфіденційності особистості та даних в Інтернеті.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Уміння критично оцінювати здобуту з Інтернету інформацію і знати методи перевірки її надійності. Формування свідомого ставлення до впливу сучасних пристроїв і контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Обмеження впливу небезпечних соціальних мережевих груп на учнів та захист їх від затягування в ці групи. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ.

Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером. Поштові служби Інтернету. Створення електронної скриньки.

створює поштову скриньку та використовує її;

усвідомлює переваги та недоліки електронної пошти як засобу спілкування

1.1

Інструктаж з БЖД. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Пересилання файлів.

уміє працювати в команді й організовувати спільну роботу в онлайн-середовищах.

1.2

Інструктаж з БЖД. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Основні ознаки спаму й фішингу. Використання адресної книги та списків розсилки. Практична робота 1.

пояснює небезпеки, пов’язані з використанням електронної пошти; створює і викори-стовує списки розсилки;

дотримується принципів електронного етикету та безпечного користування електронною поштою.

1.3

Ст.26

Інструктаж з БЖД. Хмарні сервіси. Онлайнові перекладачі.

використовує онлайн перекладачі; пояснює принципи функціонування служб електронної пошти та спільного доступу, поняття хмарних сервісів.

1.4

Інструктаж з БЖД. Використання інтернет-ресурсів для спільної роботи. Рівні та способи доступу до ресурсів. Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті; керування спільним доступом до них.

усвідомлює цінність персонального освітньо-комунікаційного середовища для навчання та саморозвитку.

пояснює поняття кінцевого пристрою, проміжного мережевого пристрою, середовища передавання даних, датчика в пристрої, контролера

1.5-1.6

Інструктаж з БЖД.

Практична робота 2. Онлайн-сервіси для створення спільних

документів. Опитування з використанням онлайн-форм.

пояснює основні принципи функціонування Інтернету речей, усвідомлює значення Інтернету

речей у житті людини

Ст.55

Інструктаж з БЖД. Інтернет речей.

Тематичне оцінювання.

1.7

7 А

7 Б

7 В

Тема 2. Опрацювання табличних даних

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовою: Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами.

Інформаційно-цифрова компетентність: розкривається у змісті предмета.

Екологічна грамотність і здорове життя: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Соціальна та громадянська компетентності: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями.

Інструктаж з БЖД. Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора.

пояснює призначення електронних таблиць, зокрема як засобу моделювання.

3.1 Ст.77-82

Інструктаж з БЖД. Об’єкти електронних таблиць – аркуш, клітинка, діапазон клітинок.

знає принципи адресації клітинок і діапазонів; називає і пояснює призначення основних об’єктів ЕТ.

Ст.82-86

Інструктаж з БЖД. Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. Введення, редагування й форматування даних основних типів.

називає основні типи даних та пояснює їхнє призначення.

3.2

Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Редагування та форматування електронних таблиць.

редагує і форматує електронні таблиці.

Ст.98

Інструктаж з БЖД. Адресація. Формули.

використовує формули в електронних таблицях.

3.3

Ст.99-102

Інструктаж з БЖД. Копіювання та переміщення клітинок і діапазонів, зокрема тих, що містять формули. Автозаповнення та автозавершення.

застосовує засоби автозаповнення й автозавершення для прискорення введення даних

Ст.102-107

Інструктаж з БЖД. Практична робота 4. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.

застосовує засоби опрацювання електронних таблиць для розв’язання навчальних і життєвих задач

Ст.118

Інструктаж з БЖД. Розв’язування задач засобами табличного процесора. Тематичне оцінювання.

розпізнає задачі, для яких доцільно використовувати електронні таблиці.

робить висновки на основі аналізу даних в електронних таблицях

7 А

7 Б

7 В

Тема 3. Алгоритми та програми

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Формування свідомого ставлення до впливу сучасних пристроїв і контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ

Інструктаж з БЖД. Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей.

усвідомлює роль програмування та моделювання для розв’язання навчальних і життєвих задач;

застосовує засоби програмування для побудови моделей

пояснює поняття моделі

аналізує умову задачі, виокремлює зв’язки між величинами.

2.1

Інструктаж з БЖД. Етапи побудови інформаційної моделі. Практична робота 5. Побудова інформаційних моделей.

2.2

Ст.76

Інструктаж з БЖД. Поняття змінної та її значення.

пояснює поняття величини, змінної та операції присвоювання;

знає базові алгоритми роботи зі змінними: обмін значеннями, визначення найбільшого й найменшого з двох значень

4.1 Ст.120-124

Інструктаж з БЖД. Створення лінійних алгоритмів і програм з використанням змінних.

Ст.125-132

Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Створення та виконання лінійних алгоритмів та програм.

створює лінійні алгоритмічні структури.

Ст.133

Інструктаж з БЖД. Система координат у проєктах створення зображень

усвідомлює роль системи координат для створення проєктів

4.2

Інструктаж з БЖД. Базові алгоритми для роботи із змінними з використанням алгоритмічної структури розгалуження.

використовує алгоритмічні структури розгалуження та змінні для розв’язання навчальних і життєвих задач.

4.3

Інструктаж з БЖД. Створення алгоритмів і програм з розгалуженнями з використанням змінних.

створює алгоритмічні структури з розгалуженнями з використанням змінних .

4.3

Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Складання та виконання алгоритмів із розгалуженням.

використовує алгоритмічні структури розгалуження та змінні для розв’язання навчальних і життєвих задач.

Ст.153

Інструктаж з БЖД. Тематичне оцінювання.

Базові алгоритми для роботи із змінними з використанням алгоритмічної структури повторення..

використовує алгоритмічні структури повторення та змінні для розв’язання навчальних і життєвих задач

4.4

Інструктаж з БЖД. Створення алгоритмів і програм з повтореннями з використанням змінних.

створює алгоритми і програми з повтореннями з використанням змінних.

4.4

Інструктаж з БЖД. Практична робота 8. Проєкти із циклами з лічильником з використанням величин

використовує різні алгоритмічні структури та змінні для розв’язання навчальних і життєвих задач.

Ст.166

Інструктаж з БЖД. Практична робота 9. Проєкти із циклами з передумовою з використанням величин

Ст.167

Інструктаж з БЖД. Опис моделей у середовищі програмування.

застосовує засоби програмування для побудови моделей

Інструктаж з БЖД. Створення ігрового проекту.

застосовує засоби програмування для побудови моделей;

використовує різні алгоритмічні структури та змінні для розв’язання навчальних і життєвих задач;

усвідомлює роль програмування та моделювання для розв’язання навчальних і життєвих задач

Ст.168-169

Інструктаж з БЖД. Розробка сценарію та інформаційної моделі для гри.

Інструктаж з БЖД. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.

Інструктаж з БЖД. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.

Інструктаж з БЖД. Презентація та оцінювання проектів. Тематичне оцінювання.

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

7 А

7 Б

7 В

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Інформатика

30.08.2020

1012

0

91

Для кого: 7 Клас