Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Створюємо квести та вебквести для роботи у класі та дистанційно
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з геометрії, 9 клас

Геометрія

Для кого: 9 Клас

16.08.2018

3117

250

0

Опис документу:
Складено до підручника: А.П. Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський. Геометрія : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл.. – Х : Вид-во «Ранок», 2017 — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КЗ «Мелітопольська загальноосвітня санаторна школа – інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

__________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

Календарно-тематичне планування

з геометрії

для ____9____________ класу

на 2017 / 2018 н.р.

Кишко Сніжана Олексіївна

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МО природничо-математичного циклу

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____ р.

Голова МО Кишко Сніжана Олексіївна

(ПІБ, підпис)

Складено до підручника: А.П. Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський. Геометрія : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл.. – Х : Вид-во «Ранок», 2017

— згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

Геометрія, 9 клас

(2 години на тиждень, І семестр – 32 год, ІІ семестр – 38 год)

№ уроку

Дата

Тема уроку

Примітки

І семестр

1

Повторення і узагальнення матеріалу з курсу геометрії 8-го класу

2

Теорема Піфагора

3

Контрольна робота №1 «Діагностична»

Тема 1. КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ (9 год)

Учень/учениця:

наводить приклади співвідношень, указаних у змісті; пояснює: що таке синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°; рівняння фігури;  як можна задати на координатній площині: пряму; коло; формулює теореми про: відстань між двома точками; координати середини відрізка; записує та пояснює:  формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;  рівняння кола, прямої; зображує та знаходить на малюнках геометричну фігуру (пряму, коло) за її рівнянням у заданій системі координат; обчислює: координати середини відрізка; відстань між двома точками, заданих своїми координатами; доводить теорему про: відстань між двома точками; координати середини відрізка; застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач.

4

Аналіз контрольної роботи. Синус, косинус і тангенс кутів від 0 до 180

5

Синус, косинус і тангенс кутів від 0 до 180

6

Відстань між точками із заданими координатами. Координати середини відрізка

7

Розв’язування задач і вправ

8

Рівняння фігури. Рівняння кола

9

Рівняння прямої

10

Розв’язування задач і вправ

11

Узагальнення і систематизація знань

12

Контрольна робота № 2 за темою: «Координати на площині»

Тема 2. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ (12 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: рівних, протилежних, колінеарних векторів;пояснює: що таке: вектор; модуль і напрям вектора; одиничний вектор; нуль-вектор; колінеарні вектори; протилежні вектори; координати вектора; сума і різниця векторів; добуток вектора на число; як задати вектор; як відкласти вектор від заданої точки; за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число; формулює:  означення: рівних векторів; скалярного добутку векторів; властивості: дій над векторами; зображує і знаходить на малюнках: вектор; вектор, рівний або протилежний даному, колінеарний із даним, у т. ч. за його координатами; вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число; обчислює: координати вектора, суми (різниці) векторів, добутку вектора на число; довжину вектора, кут між двома векторами; обґрунтовує: рівність, колінеарність векторів; застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач.

13

Поняття вектора. Модуль і напрям вектора

14

Рівність векторів. Координати вектора

15

Додавання і віднімання векторів

16

Розв’язування задач і вправ

17

Множення вектора на число. Колінеарні вектори

18

Розв’язування задач і вправ

19

Скалярний добуток векторів

20

Розв’язування задач і вправ

21

Векторний метод

22

Розв’язування задач і вправ

23

Узагальнення і систематизація знань

24

Контрольна робота № 3 за темою: «Вектори на площині»

Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ (14 год)

Учень/учениця:

пояснює, що означає «розв’язати трикутник»; формулює теорему: косинусів; синусів; записує та пояснює формули площі трикутника (Герона; за двома сторонами і кутом між ними); зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів; обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників; застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

25

Аналіз контрольної роботи. Теорема косинусів

26

Теорема синусів

27

Розв’язування задач і вправ

28

Розв’язування задач і вправ

29

Розв’язування трикутників

30

Розв’язування задач і вправ

31

Розв’язування задач і вправ

32

Формули для знаходження площі трикутника

ІІ семестр

33

Розв’язування задач і вправ

34

Розв’язування задач і вправ

35

Розв’язування задач і вправ

36

Узагальнення і систематизація знань

37

Контрольна робота № 4 за темою: «Розв`язування трикутників»

Тема 4. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ. ДОВЖИНА КОЛА. ПЛОЩА КРУГА (10 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті; пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга; правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола; співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури; обчислює: радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник; застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач.

38

Аналіз контрольної роботи. Правильний многокутник, його види та властивості

39

Правильний многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола

40

Розв’язування задач і вправ

41

Розв’язування задач і вправ

42

Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин

43

Розв’язування задач і вправ

44

Розв’язування задач і вправ

45

Розв’язування задач і вправ

46

Узагальнення і систематизація знань

47

Контрольна робота № 5 за темою: «Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга»

Тема 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ (7 год)

Учень/учениця:

наводить приклади:· фігур та їх образів при геометричних переміщеннях, указаних у змісті; фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур; пояснює, що таке: переміщення (рух); образ фігури при геометричному переміщенні; фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур; формулює: означення: рівних фігур; властивості: переміщення; симетрії відносно точки (прямої); паралельного перенесення; повороту; зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при різних видах переміщень; обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії; рівність фігур із застосуванням переміщень; застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

48

Аналіз контрольної роботи. Переміщення і його властивості. Рівність фігур

49

Симетрія відносно точки і прямої

50

Розв’язування задач і вправ

51

Паралельне перенесення. Поворот

52

Розв’язування задач і вправ

53

Узагальнення і систематизація знань

54

Контрольна робота № 6 за темою: «Геометричні переміщення»

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (16 год)

55

Аналіз контрольної роботи. Декартові координати на площині

56

Розв’язування задач і вправ

57

Розв’язування задач і вправ

58

Вектори на площині

59

Розв’язування задач і вправ

60

Розв’язування задач і вправ

61

Теорема косинусів і синусів

62

Розв’язування задач і вправ

63

Розв’язування задач і вправ

64

Розв’язування трикутників

65

Розв’язування задач і вправ

66

Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин

67

Розв’язування задач і вправ

68

Підсумкова контрольна робота за рік №7

69

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ

70

Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.