Календарно-тематичне планування з геометрії 11 клас ( стандарт)

Геометрія

Для кого: 11 Клас

30.10.2020

315

37

1

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з геометрії для 11класу на 2020-2021 н.р. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (зі змінами, лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016р. № 1/9-437, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. № 406) Математика: 11: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.загал. серед. освіти/ Є.П. Нелін. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Математика. Геометрія.

11 клас. Рівень стандарту

Календарно-тематичне планування на 2020-2021 н.р.

(51 година. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень,

II семестр — 19 год, 1 год на тиждень)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту – http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html (зі змінами, лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016р. № 1/9-437, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. № 406)

Математика: 11: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/ Г.П. Бевз, В.Г. Бевз. –К.: Генеза, 2011.

Дата

Зміст уроку

Змістові лінії

Компетентності

Очікувані результати

Основні поняття

Тема 1. Многогранники (14 год.)

Очікувані результати:

Учень (учениця):

розпізнає основні види многогранників та їх елементи;

формулює означення многогранників, вказаних у змісті програми;

обчислює основні елементи многогранників;

застосовує вивчені формули і властивості до розв’язування задач.

1.

Многогранник та його елементи Призма.

«Підприємливість та фінансова грамотність» «Екологічна безпека та сталий розвиток»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі , зображати призму , показувати на рисунках та моделях призми основні її елементи , наводити приклади предметів навколишнього середовища, що мають форму многогранників , зокрема призми, формулювати означення й властивості призми; уміння застосовувати ці поняття та властивості до розв’язування задач;

Ключові - спілкування державною мовою ; уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська.

Учні повинні уміти розпізнавати і зображати призму й основні її елементи, формулювати означення та властивості призми, основних її елементів, обчислювати величини основних елементів призми

Многогранник, опуклий многогранник, призма, основи,бічні ребра й бічні грані, діагональ, висота призми, переріз призми площиною,паралельною бічним ребрам, зокрема діагональний переріз

2.

Призма. Пряма і правильна призми.

« Громадянська відповідальність »

Математична –застосовувати означення й властивості прямої призми; правильної призми до розв’язування задач на обчислення основних елементів призми;знати і вміти застосовувати схему розв’язування задач на обчислення,пов’язаних із многогранниками

Ключові - спілкування державною мовою ; уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість; обізнаність та самовираження у сфері культури.

Учні повинні уміти розпізнавати і будувати пряму призму; знати означення та властивості прямої призми, правильної призми; уміти розв’язувати задачі на застосування цих понять

Пряма призма, правильна призма

3.

Площа бічної й повної поверхонь призми

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння застосовувати поняття бічної та повної поверхонь призми, теорему про обчислення площі бічної поверхні призми до розв’язування задач; ключові - спілкування державною мовою ; інформаційно-цифрова, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість

Учні повинні: знати , що таке площа бічної й повної поверхонь призми; уміти обчислювати площу бічної й повної поверхонь призми

Пряма призма, правильна призма, площа бічної і повної поверхонь

4.

Паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед

« Громадянська відповідальність »

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі , називати предмети навколишнього середовища, що мають форму паралелепіпеда; уміння застосовувати означення та властивості паралелепіпеда ,прямокутного паралелепіпеда і куба і до розв’язування задач;

Ключові - спілкування державною мовою ; уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська, основні компетентності у природничих науках і технологіях

Учні повинні уміти розпізнавати і зображати паралелепіпеда, куб; знати означення та властивості цих фігур,; уміти розв’язувати задачі на застосування цих понять і властивостей

Паралелепіпед і його елементи , прямокутний

паралелепіпед

5.

Розв’язування задач на застосування властивостей паралелепіпеда

« Громадянська відповідальність »

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі , застосовувати означення та властивості паралелепіпеда до розв’язування задач;

Ключові - спілкування державною мовою ; уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська

Учні повинні уміти знати означення й властивості паралелепіпеда і куба; уміти розв’язувати задачі, що передбачають застосування цих понять і властивостей

Паралелепіпед і його елементи , прямокутний

паралелепіпед, куб

6 -7

Побудова перерізів призми й задачі , пов’язані з перерізами

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі , застосовувати властивості паралельних прямих і площин , метод слідів до розв’язування задач,пов’язаних із перерізами призми;

Ключові - спілкування державною мовою ; уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість; обізнаність та самовираження у сфері культури.

Учні повинні: знати методи побудови перерізів; уміти будувати перерізи призми, розв’язувати задачі на побудову перерізів, обчислення площ перерізів

Призма, переріз призми площиною

8.

Піраміда

« Громадянська відповідальність »

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі , застосовувати означення піраміди, означення і властивості правильної піраміди до розв’язування задач, що передбачають обчислення елементів піраміди;

Ключові - спілкування державною мовою, іноземними мовами; інформаційно-цифрова, уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні уміти розпізнавати і зображати піраміду, правильну піраміду ; знати означення та властивості піраміди та її елементів; уміти розв’язувати задачі на обчислення елементів піраміди

Піраміда, правильна піраміда, основа, вершина, бічні ребра. Бічні грані, висота піраміди, апофема правильної піраміди

9.

Піраміда

« Громадянська відповідальність »

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі , застосовувати означення піраміди, означення і властивості правильної піраміди до розв’язування задач, що передбачають обчислення елементів піраміди;

Ключові - спілкування державною мовою ; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні: уміти записувати формулу для обчислення площі бічної поверхні правильної пірамідиґ4 уміти розв’язувати задачі на обчислення площі бічної та повної поверхонь піраміди

Піраміда, правильна піраміда, площа бічної й повної поверхонь піраміди

10

Піраміда

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі , застосовувати формулу для обчислення повної поверхні піраміди, властивості правильної піраміди до розв’язування задач; Ключові - спілкування державною мовою ; ініціативність і підприємливість; обізнаність та самовираження у сфері культури.

Учні повинні: уміти записувати формулу для обчислення площі бічної поверхні правильної пірамідиґ4 уміти розв’язувати задачі на обчислення площі бічної та повної поверхонь піраміди

Піраміда, перерізи піраміди, площа бічної й повної поверхонь піраміди

11.

Розташування висоти в деяких видах пірамід

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі , застосовувати властивості піраміди , що дозволяють визначити розташування її висоти, до розв’язування задач;

Ключові - спілкування державною мовою ; ініціативність і підприємливість; інформаційно- цифрова.

Учні повинні: знати випадки розташування висоти в деяких видах пірамід, уміти визначати розташування висоти в кожному конкретному випадку, розв’язувати задачі на застосування цих знань

Піраміда, висота піраміди

12

Розташування висоти в деяких видах пірамід

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння застосовувати властивості піраміди , що дозволяють визначити розташування її висоти, до розв’язування задач, зокрема практичного змісту;

Ключові – основні компетентності у природничих науках і технологіях; ініціативність і підприємливість;

соціальна та громадянська.

Учні повинні: знати випадки розташування висоти в деяких видах пірамід, уміти визначати розташування висоти в кожному конкретному випадку, розв’язувати задачі на застосування цих знань

Піраміда, висота піраміди

13.

Урок узагальнення та систематизації знань, умінь та навичок

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі , розв’язування задачі з теми «Многогранники»; Ключові – інформаційно- цифрова, спілкування державною мовою ; ініціативність і підприємливість;уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні самостійно застосовувати знання , набуті під час вивчення теми «Многогранники», до розв’язування задач

14.

Контрольна робота з теми «Многогранники»

Тема 2. Тіла обертання (12 год)

Очікувані результати:

Учень (учениця):

розпізнає види тіл обертання, їхні елементи; обчислює основні елементи тіл обертання;

застосовує властивості тіл обертання до розв’язування задач;

розпізнає многогранники і тіла обертання у їх комбінаціях

15

Циліндр та його елементи.

« Громадянська відповідальність

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі, зображати циліндр, показувати на рисунках та моделях циліндра основні його елементи, наводити приклади предметів навколишнього середовища, що мають форму циліндра, формулювати означення властивості циліндра, застосовувати ці поняття і властивості до розв’язування задач на обчислення основних елементів циліндра;

Ключові – спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами; основні компетентності у природничих науках і технологіях, соціальна та громадянська; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні: уміти розпізнавати і зображати циліндр і основні його елементи; знати означення та властивості циліндра; розуміти що циліндр є тілом обертання, обчислювати величини основних елементів

Циліндр, основи, твірні, висота циліндра, бічна та повна поверхні циліндра

16

Перерізи циліндра площинами

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі, зображати циліндр і його перерізи, застосувати означення і властивості перерізів циліндра до розв’язування задач;

Ключові – уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська;обізнаність та самовираження у сфері культури

Учні повинні: розпізнавати і зображати перерізи циліндра площиною, паралельною осі; переріз циліндра площиною паралельно основам

Циліндр, осьовий переріз циліндра, переріз циліндра площиною , паралельно осі, переріз циліндра площиною паралельно основам

17-18

Розв’язування задач на застосування властивостей циліндра

Самостійна робота

«Екологічна безпека та сталий розвиток», «Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами просторі, уміння застосовувати поняття циліндра та його властивості до розв’язування задач; Ключові - уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська;обізнаність та самовираження у сфері культури.

Учні повинні: знати означення й властивості циліндра та його елементів, означення й властивості перерізів циліндра, уміння розв’язувати задачі на застосування цих означень і властивостей , мати уявлення про вписану й описану призми

Циліндр, перерізи циліндра площинами, вписана й описана призми

19

Конус та його елементи.

« Громадянська відповідальність” «Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами просторі, зображати конус, показувати на рисунках та моделях конуса основні його елементи, наводити приклади предметів навколишнього середовища, що мають форму конуса, формулювати означення властивості конуса, застосовувати ці поняття і властивості до розв’язування задач на обчислення основних елементів конуса;

Ключові – спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами; основні компетентності у уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська;обізнаність та самовираження у сфері культури природничих.

Учні повинні: уміти розпізнавати і зображати конус і основні його елементи; знати означення та властивості конуса; розуміти. що конус є тілом обертання, обчислювати величини основних елементів

Конус, основа конуса, твірні, висота конуса, бічна та повна поверхні конуса.

20

Перерізи конуса площинами

«Підприємливість та фінансова грамотність»

« Громадянська відповідальність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі, зображати конус і його перерізи, застосувати означення і властивості перерізів конуса до розв’язування задач;

Ключові – уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська;обізнаність та самовираження у сфері культури

Учні повинні: розпізнавати і зображати перерізи конуса площиною, паралельною осі; переріз конуса площиною паралельно основі

Конус, осьовий переріз конуса, переріз конуса площиною, що проходить через його вершину , паралельно осі, переріз конуса площиною паралельно основі, зрізаний конус

21-22

Розв’язування задач на застосування властивостей конуса

Самостійна робота

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами просторі, уміння застосовувати поняття конуса та його властивості до розв’язування задач;

Ключові - уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська; обізнаність та самовираження у сфері культури.

Учні повинні: знати означення й властивості конуса та його елементів, означення й властивості перерізів конуса, уміння розв’язувати задачі на застосування цих означень і властивостей , мати уявлення про вписану й описану піраміду

Конус, перерізи конуса площинами, вписана й описана піраміда

23

Куля і сфера. Перерізи кулі площиною

« Громадянська відповідальність»

«Екологічна безпека та сталий розвиток»,

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами просторі, зображати кулю, показувати на рисунках та моделях кулі і сфери основні їх елементи, наводити приклади предметів навколишнього середовища, що мають форму кулі і сфери, формулювати означення властивості кулі і сфери, застосовувати ці поняття і властивості до розв’язування задач на обчислення основних елементів кулі, властивості перерізів кулі площинами;

Ключові – спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами; основні компетентності у уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська;обізнаність та самовираження у сфері культури природничих.

Учні повинні: уміти розпізнавати і зображати кулю і сферу і основні їх елементи; знати означення та властивості кулі і сфери; розуміти. що куля є тілом обертання, обчислювати величини основних елементів, знати означення й властивості перерізів кулі площинами

Куля і сфера, основа конуса, центр кулі ( сфери), радіус кулі (сфери),

перерізи кулі площинами.

24

Розв’язування задач на застосування поняття кулі й сфери, перерізів кулі площинами

« Громадянська відповідальність»,

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі, застосувати означення кулі ( сфери) , властивості перерізів кулі площинами до розв’язування задач;

Ключові –спілкування державною мовою, інформаційно-цифрова, основні компетентності у природничих науках і технологіях

Учні повинні: знати означення кулі і сфери, властивості перерізів кулі площинами;уміти розв’язувати задачі на застосування цих понять і властивостей

Куля і сфера, центр кулі ( сфери), радіус кулі (сфери),

перерізи кулі площинами.

25

Площина й пряма, дотичні до кулі

( сфери)

« Громадянська відповідальність», «Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами просторі, формулювати означення й властивості площини й прямої, дотичних до кулі ( сфери), застосовувати ці означення й властивості до розв’язування задач;

Ключові - уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська.

Учні повинні: знати означення й властивості площини і прямої, дотичних до кулі ( сфери) ; уміти розв’язувати задачі на застосування цих понять.

Куля і сфера, площина дотична до кулі ( сфери), пряма дотична до кулі ( сфери).

26-27

Розв’язування задач на застосування понять площини й прямої, дотичних до кулі ( сфери)

«Підприємливість та фінансова грамотність» «Екологічна безпека та сталий розвиток»,

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами просторі, застосовувати означення й властивості кулі , сфери, площини й прямої, дотичних до кулі ( сфери), до розв’язування задач, зокрема практичного змісту;

Ключові – спілкування державною мовою, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська, основні компетентності у природничих науках і технологіях.

Учні повинні: вміти розв’язувати задачі на застосування понять кулі, сфери, площини і прямої, дотичних до кулі ( сфери).

Куля і сфера, площина дотична до кулі ( сфери), пряма дотична до кулі ( сфери).

28

Узагальнення систематизація знань, умінь та навичок з теми «Тіла обертання»»

«Підприємливість та фінансова грамотність», «Громадянська відповідальність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в прсторі, розв’язувати задачі з теми « Тіла обертання»; ключові – інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні самостійно застосовувати знання, набуті під час вивчення теми « Тіла обертання» до розв’язування задач

29

Контрольна робота з теми «Тіла обертання»

«Громадянська відповідальність»

Тема 3. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл (12 год)

Очікувані результати:

Учень (учениця):

записує формули для обчислення об’ємів паралелепіпеда, призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі, площ бічної та повної поверхонь циліндра, конуса, площі сфери;

розв’язує задачі на обчислення об’ємів і площ поверхонь геометричних тіл,

30

Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів.

«Громадянська відповідальність»

Математична – уміння формулювати означення та властивості об’єму тіла, застосувати їх до розв’язування задач;

Ключові – спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя; ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська.

Учні повинні: мати уявлення про об’єм тіла та його основні властивості; уміти розв’язувати задачі на застосування поняття об’єму та його властивостей.

Об’єм тіла, одиниця об’єму.

31

Об’єм призми.

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння застосовувати формули для обчислення об’ємів прямокутного паралелепіпеда, прямої призми, до розв’язування задач ;

Ключові - спілкування державною мовою;

вчитися впродовж життя; ініціативність і підприємливість; обізнаність та самовираження у сфері культури.

Учні повинні вміти: записувати формули для обчислення об’ємів паралелепіпеда, прямої призми; розв’язувати задачі на обчислення об’ємів цих тіл.

Прямокутний паралелепіпед, призма, об’єм прямокутного паралелепіпеда; об’єм призми

32

Об’єм циліндра.

«Громадянська відповідальність» «Екологічна безпека та сталий розвиток»,

Математична – уміння застосовувати формулу для обчислення об’єму циліндра до розв’язування задач, зокрема прикладного змісту; Ключові – спілкування державною мовою; основні компетентності у природничих науках і технологіях; уміння вчитися впродовж життя;ініціативність підприємливість.

Учні повинні вміти записувати формулу для обчислення об’єму циліндра, розв’язувати задачі, у тому числі практичного змісту, на обчислення об’єму циліндра.

Циліндр, об’єм циліндра.

33

Об’єм похилої призми.

«Громадянська відповідальність»

Математична – уміння застосовувати формулу для обчислення об’єму похилої призми до розв’язування задач;

Ключові – спілкування державною мовою; основні компетентності у природничих науках і технологіях; уміння вчитися впродовж життя;ініціативність підприємливість.

Учні повинні вміти записувати формулу для обчислення об’єму похилої призми, розв’язувати задачі, у тому числі практичного змісту, на обчислення об’єму похилої призми.

Похила призма, об’єм похилої призми.

34

Об’єм піраміди

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння застосовувати формулу для обчислення об’єму піраміди до розв’язування задач, зокрема прикладного змісту; Ключові – спілкування державною мовою; основні компетентності у природничих науках і технологіях; уміння вчитися впродовж життя;ініціативність підприємливість.

Учні повинні вміти записувати формулу для обчислення об’єму піраміди, розв’язувати задачі, у тому числі практичного змісту, на обчислення об’єму піраміди.

Піраміда, об’єм піраміди.

35

Об’єм конуса

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння застосовувати формулу для обчислення об’єму конуса до розв’язування задач, зокрема прикладного змісту;

Ключові – спілкування державною мовою; основні компетентності у природничих науках і технологіях; уміння вчитися впродовж життя; ініціативність підприємливість.

Учні повинні вміти записувати формулу для обчислення об’єму конуса, розв’язувати задачі, у тому числі практичного змісту, на обчислення об’єму конуса.

Конус, об’єм конуса.

ІІ семестр

36

Площа поверхні

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння застосовувати формули для обчислення площі поверхні тіл обертання до розв’язування задач на застосування формул, зокрема задач прикладного змісту;

Ключові – спілкування державною мовою; основні компетентності у природничих науках і технологіях; ініціативність підприємливість.

Учні повинні вміти записувати формулу для обчислення площі поверхні тіл обертання, розв’язувати задачі, у тому числі практичного змісту, на обчислення площі поверхні.

Циліндр, конус, куля, площа поверхні кулі

36.

Розв’язування задач на обчислення площі поверхні кулі

«Екологічна безпека та сталий розвиток», «Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння застосовувати формули для обчислення площі поверхні тіл обертання до розв’язування задач на застосування формул, зокрема задач прикладного змісту;

Ключові – спілкування державною мовою; основні компетентності у природничих науках і технологіях; ініціативність підприємливість.

Учні повинні вміти застосовувати формулу для обчислення площі поверхні тіл обертання, розв’язувати задачі, у тому числі практичного змісту, на обчислення площі поверхні.

Куля, площа поверхні кулі

37.

Розв’язування вправ.

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі; розв’язувати задачі з теми «Об‘єми і площі поверхонь геометричних тіл»

Ключові – інформаційно-цифрова;соціальна і громадянська спілкування державною мовою; ініціативність підприємливість.

Учні повинні вміти застосовувати формулу для обчислення площі поверхні тіл обертання, розв’язувати задачі, у тому числі практичного змісту, на обчислення площі поверхні.

Тіла обертання, площа поверхні кулі

38.

Контрольна робота з теми « Об ‘єми і площі поверхонь геометричних тіл»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі; розв’язувати задачі з теми «Об‘єми і площі поверхонь геометричних тіл»

Ключові – інформаційно-цифрова;соціальна і громадянська спілкування державною мовою; ініціативність підприємливість.

Учні повинні продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання, набуті під час вивчення теми «Об‘єми і площі поверхонь геометричних тіл»

Тема 4. Повторення курсу математики. (13 год)

39.

Найпростіші геометричні фігури на площині та їхні властивості. Геометричні величини та їх вимірювання.

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними фігурами на площині, геометричними величинами і їх вимірювання; розв’язувати задачі , зокрема практичного змісту.

Ключові – інформаційно-цифрова;соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; ініціативність підприємливість.

Учні повинні продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання, набуті під час вивчення теми .

Найпростіші геометричні фігури на площині

40.

Коло та круг. Трикутники.

«Підприємливість та фінансова грамотність» «Громадянська відповідальність»

Математична – уміння застосовувати властивості кола, круга, трикутників до ров’язування задач , зокрема практичного змісту.

Ключові – інформаційно-цифрова;соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; ініціативність підприємливість.

Учні повинні продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання, набуті під час вивчення теми .

Коло та круг. Трикутники.

41-42

Чотирикутники.

Многокутники.

«Громадянська відповідальність» «Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння застосовувати властивості чотирткутників, многокутників до ров’язування задач , зокрема практичного змісту.

Ключові – інформаційно-цифрова;соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; ініціативність підприємливість.

Учні повинні продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання, набуті під час вивчення теми .

Чотирикутники.Многокутники.

43

Прямі та площини у просторі.

«Громадянська відповідальність»

Математична – уміння застосовувати властивості прямих та площин у просторі до ров’язування задач , зокрема практичного змісту.

Ключові – інформаційно-цифрова;соціальна і громадянська; спілкування державногю мовою; ініціативність підприємливість.

Учні повинні продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання, набуті під час вивчення теми .

Прямі та площини у просторі.

43.

Многогранники.

Площа поверхні

«Громадянська відповідальність»

Математична – уміння застосовувати властивості многогранників, площі поверхонь до ров’язування задач , зокрема практичного змісту.

Ключові – інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська; спілкування державно. мовою; ініціативність підприємливість.

Учні повинні продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання, набуті під час вивчення теми .

Многогранники. Площа поверхні многогранників

44.

Тіла обертання.

«Підприємливість та фінансова грамотність» «Громадянська відповідальність»

Математична – уміння застосовувати властивості тіл обертання до ров’язування задач , зокрема практичного змісту.

Ключові – інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; ініціативність підприємливість.

Учні повинні продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання, набуті під час вивчення теми .

Тіла обертання.

45.

Координати та вектори у просторі.

«Громадянська відповідальність»

Математична – уміння застосовувати метод координат і векторний метод до ров’язування задач , зокрема практичного змісту.

Ключові – інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; ініціативність підприємливість.

Учні повинні продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання, набуті під час вивчення теми .

Координати та вектори у просторі

46.

Розв’язування вправ.

«Підприємливість та фінансова грамотність» «Громадянська відповідальність»

Математична – уміння ров’язувати задачі , зокрема практичного змісту.

Ключові – інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; ініціативність підприємливість.

Учні повинні продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання, набуті під час вивчення геометрії .

47.

Підсумкова контрольна робота

Громадянська відповідальність»

Математична – уміння ров’язувати задачі , зокрема практичного змісту.

Ключові – інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; ініціативність підприємливість.

Учні повинні продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання, набуті під час вивчення геометрії .

49.

Розв’язування компетентнісно- орієнтованих задач та завдань ЗНО.

Громадянська відповідальність»

Математична – уміння ров’язувати задачі , зокрема практичного змісту.

Ключові – інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; ініціативність підприємливість.

Учні повинні продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання, набуті під час вивчення геометрії .

50.

Розв’язування компетентнісно- орієнтованих задач та завдань ЗНО.

Громадянська відповідальність»

Математична – уміння ров’язувати задачі , зокрема практичного змісту.

Ключові – інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; ініціативність підприємливість.

Учні повинні продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання, набуті під час вивчення геометрії .

51.

Підсумковий урок.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.