Календарно-тематичне планування з географії для 8 класу на 2019-2020 навчальний рік

Географія

Для кого: 8 Клас

25.06.2019

2017

154

0

Опис документу:
Складено згідно навчальної програми «Географія 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Перегляд
матеріалу
Отримати код

8-й клас

УКРАЇНА У СВІТІ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕННЯ

(70 год., 2 год. на тиждень)

Складено згідно навчальної програми «Географія 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України

від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Підручник, який використовується на уроках ____________________________________ _____________________________________________________________________________

уроку

Дата

Примітка/

коригуюча дата

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

2

ВСТУП

1

Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації.

2

Географічні відомості про територію України в минулому. Дослідження Геродота, Гійома Боплана, Степана Рудницького. Сучасні географічні дослідження

6

РОЗДІЛ 1. Географічна карта та робота з нею

3

Тема 1.Географічна карта

3

Зображення України в картографічних творах.

4

Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах.

5

Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах. Класифікація карт. Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні інтернет-джерела. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи

3

Тема 2. Топографічні карти

6

Читання та практичне використання топографічних карт. Плани міст, схеми руху транспорту.

7

Практична робота №1 Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою.

8

Дослідження Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування

6

РОЗДІЛ 2. Географічний простір України

3

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

9

Політична карта світу, її елементи та процес формування. Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. Державний лад в Україні.

10

Географічне положення. Геополітика. Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи.

Дослідження Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (2 – 3 на вибір)

11

Практична робота №2 Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав,крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах

1

Тема 2. Формування території України

12

Територіальні зміни меж України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях

2

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

13

Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні.

14

Практична робота №3 Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу.

Дослідження Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським.

Тематична

34

РОЗДІЛ 3. Природні умови і ресурси України

8

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

15

Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта «Фізична поверхня».

16

Практична робота №4 (початок) Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України.

17

Карта «Тектонічна будова». Основні тектонічні структури. Зв`язок рельєфу з тектонічними структурами.

Практична робота №4 (продовження)

18

Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери.

Практична робота №4 (продовження)

19

Геологічна будова. Неотектонічні рухи. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини.

20

Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини.

21

Корисні копалини України, їх класифікація за використанням, географія, закономірності поширення. Паливні корисні копалини. Діючі та перспективні басейни й райони видобутку вугілля, нафти, природного газу, «сланцевого газу», торфу, горючих сланців.

Практична робота №4 (продовження)

22

Рудні та нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобутку. Мінеральні води та грязі.

Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. Особливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї місцевості.

Практична робота №4 (закінчення)

Дослідження Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті.

5

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

23

Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в атмосфері і на земній поверхні. Властивості повітряних мас, що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони.

24

Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл в Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта..

Практична робота №5 Визначення вологості повітря за заданими показниками.

25

Регіональні відмінності клімату. Кліматичні ресурси

Практична робота №6 Визначення причин відмінностей кліматичних показників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти.

26

Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища.

27

Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря. Кліматичні особливості своєї місцевості.

Дослідження Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ

Тематична

4

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

28

Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини: річище, заплава, тераси, меандри, твердий стік.

29

Основні річкові басейни та системи. Вплив рельєфу на річки. Характер течії. Падіння, похил річки. Вплив клімату на формування річкової системи. Живлення і режим річок, густота річкової мережі. Річковий стік, витрати води.

30

Озера, їх типи, особливості водного режиму. Болота, їх типи і поширення, причини заболочення. Водосховища та канали.

31

Підземні води. Основні артезіанські басейни. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. Води суходолу своєї місцевості.

Практична робота №7 Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, позначення боліт України.

1

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

32

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Дослідження В.Докучаєва. Карта ґрунтів. Ґрунтові ресурси України. Ґрунти своєї місцевості. Зміни ґрунтів у результаті господарської діяльності людини. Заходи з раціонального використання й охорони ґрунтових ресурсів.

Практична робота №8 Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України. Дослідження Вплив людини на родючість ґрунтів.

1

Тема 5. Рослинність

33

Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання. Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості

1

Тема 6. Тваринний світ України

34

Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з їх відтворення й охорони. Тваринний світ своєї місцевості.

Тематична

11

Тема 7. Ландшафти України

35

Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти». Дослідження К.Геренчука.

36

Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти.

Дослідження Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання.

37

38

39

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України: мішаних лісів і широколистих лісів, лісостепова, степова. Використання та охорона рівнинних ландшафтів.

Дослідження Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість з ландшафтами України

40

Практична робота №9 Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором).

41

42

43

Гірські ландшафти Українських Карпат і Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.

44

45

Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів, проблеми їх раціонального використання.

3

Тема 8. Природокористування

46

Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення.

Дослідження Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.

47

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа.

Практична робота №10 Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.

48

Моніторинг навколишнього середовища.

Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості. Природокористування в умовах сталого розвитку.

Тематична

13

РОЗДІЛ 4. Населення України та світу

4

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України

49

Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Міграційна політика держав.

50

Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. Зміна кількості населення в світі та Україні

51

Регіональні відмінності демографічних процесів. Дослідження П.Чубинського. Демографічна політика.

Практичні роботи №11 Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу.

52

Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика.

4

Тема 2. Розселення

53

Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні.

54

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями.

55

Міське і сільське населення. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси

56

Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація.

2

Тема 3. Етнічний склад населення

57

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни.

58

Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення

1

Тема 4. Релігійний склад населення

59

Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні

2

Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні

60

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення.

61

Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення

Тематична

6

РОЗДІЛ 5. Природа та населення свого адміністративного регіону

1

Тема 1. Географічне положення

63

Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку.

2

Тема 2. Природа регіону

63

Особливості природних умов і ресурсів.

64

Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду.

3

Тема 3. Населення регіону

65

Кількість та структура населення. Етнічний склад.

66

Особливості зайнятості населення.

67

Дослідження (екскурсія) Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості

Тематична

68-

70

3

Повторення вивченого матеріалу

6

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.