Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування з географії для 8 класу

Географія

Для кого: 8 Клас

21.08.2020

419

22

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Воно може стати у нагоді при розробці педагогами власного планування уроків.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА I СЕМЕСТР

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

2

Вступ

1

Вступний інструктаж з ТБ.

Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації

2

Географічні відомості про територію України в минулому. Дослідження Геродота, Г. Боплана, С. Рудницького. Сучасні географічні дослідження

7

Розділ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

3

Тема 1. Географічна карта

3

Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах

4

Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах

5

Класифікація карт. Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні інтернет-джерела. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

4

Тема 2. Топографічні карти

6

Читання та практичне використання топографічних карт

7

Плани міст, схеми руху транспорту

Дослідження

«Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування»

8

Практична робота №1

Практична робота №1

«Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою»

9

Узагальнення знань учнів з розділів «Вступ», «Географічна карта та робота з нею»

8

Розділ ІІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

3

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

10

Політична карта світу, її елементи

11

Географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне).

Дослідження

«Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (2 – 3 на вибір)»

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

12

Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи

Практична робота №2

(обов’язкова для оцінювання)

«Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах»

2

Тема 2. Формування території України. Адміністративно-територіальний устрій України

13

Територіальні зміни кордонів України з ХХ ст.

14

Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях

3

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

15

Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні

Дослідження

«Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським»

16

Практична робота №3

Практична робота №3

«Аналіз карти годинних поясів Землі. Розв’язування задач на визначення часу»

17

Узагальнення знань учнів з розділу «Географічний простір України»

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

35

Розділ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

9

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

18

Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта «Фізична поверхня»

Практична робота №4 (початок)

(обов’язкова для оцінювання)

«Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між

тектонічною, геологічною будовою, рельєфом та корисними копалинами»

19

Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери

20

Карта «Тектонічна будова». Основні тектонічні структури. Зв`язок рельєфу з тектонічними структурами

Практична робота №4 (продовження)

21

Геологічна будова. Неотектонічні рухи. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини

Практична робота №4 (продовження)

22

Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини

23

Корисні копалини України, їх класифікація за використанням, закономірності поширення. Паливні корисні копалини. Діючі та перспективні басейни й райони видобування вугілля, нафти, природного газу, торфу

Практична робота №4 (продовження)

24

Рудні та нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобування. Мінеральні води та грязі

Практична робота №4 (закінчення)

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

25

Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. Особливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї місцевості

26

Контрольна робота з тем «Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси»

6

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

27

Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в атмосфері і на земній поверхні

28

Повітряні маси, що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони.

29

Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл в Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників

Практична робота №5

«Визначення вологості повітря за заданими показниками»

30

Кліматична карта. Регіональні відмінності клімату. Кліматичні ресурси

Практична робота №6

«Визначення причин відмінностей кліматичних показників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти»

31

Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі

погодно-кліматичні явища. Метеорологічна служба. Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами.

Дослідження

«Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ»

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

32

Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря. Кліматичні особливості своєї місцевості

ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА IІ СЕМЕСТР

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

4

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

33

Склад вод суходолу. Поверхневі води України. Річки. Будова річкової долини. Основні характеристики річки

34

Основні річкові басейни та системи

Практична робота №7 (початок)

«Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів України»

(обов’язкова для оцінювання)

35

Озера, їх типи. Болота. Водосховища та канали. Підземні води

Практична робота №7 (закінчення)

36

Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. Води суходолу своєї місцевості

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

3

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

37

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість

38

Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів. Ґрунти своєї місцевості

Практична робота №8 (початок)

«Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України»

39

Ґрунтові ресурси України. Зміни ґрунтів у результаті господарської діяльності людини. Використання й охорона ґрунтових ресурсів України

Дослідження

«Вплив людини на родючість ґрунтів своєї місцевості»

1

Тема 5. Рослинність

40

Рослинний покрив України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості

1

Тема 6. Тваринний світ України

41

Тваринний світ України. Тваринні ресурси, заходи з їх відтворення й охорони. Тваринний світ своєї місцевості

8

Тема 7. Ландшафти України

42

Ландшафти як просторово-цілісна система. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

43

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України: мішаних лісів і широколистих лісів

44

Природні зони України: лісостепова

45

Природні зони України: степова. Використання та охорона рівнинних ландшафтів

46

Практична робота №9

Практична робота №9

«Складання порівняльної характеристики природних зон України (на вибір)»

(обов’язкова для оцінювання)

Дослідження

«Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання. Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість із ландшафтами України»

47

Гірські ландшафти Українських Карпат

48

Гірські ландшафти Кримських гір

49

Природні умови і ресурси Чорного й Азовського морів, проблеми їх раціонального використання

3

Тема 8. Природокористування

50

Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Екологічна ситуація

Дослідження

«Вплив компонентів природи на здоров’я людини»

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

51

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідний фонд своєї місцевості

Практична робота №10

«Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України»

52

Моніторинг навколишнього середовища. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природокористування в умовах сталого розвитку

Дослідження

«Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини»

13

Розділ ІV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

4

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України

53

Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції

54

Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення

Практична робота №11

«Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу»

55

Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика

56

Механічний рух населення. Українська діаспора. Міграційна політика

3

Тема 2. Розселення

57

Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

58

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Міське і сільське населення

59

Урбанізація. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація

2

Тема 3. Етнічний склад населення

60

Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни

61

Національний склад населення України. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення

1

Тема 4. Релігійний склад населення

62

Релігія як явище культури. Світові релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні

3

Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні

63

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення

64

Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення

65

Контрольна робота з розділу «Населення України та світу»

К-сть

годин

Номер

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Дослідження

Дата

Прим.

А

Б

В

Г

3

Розділ V. ПРИРОДА Й НЕСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ

1

Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку

66

Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку

1

Тема 2. Природа регіону

67

Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду

Дослідження

«Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості» (віртуальна екскурсія)

1

Тема 3. Населення регіону

68

Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення

Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.