Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з географії для 6 класу на 2019-2020 навчальний рік

Географія

Для кого: 6 Клас

21.08.2020

372

23

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Воно може стати у нагоді при розробці педагогами власного планування уроків.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА I СЕМЕСТР

К-сть

годин

Номер

уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

В

Г

Д

2

Вступ.

1

Інструктаж з техніки безпеки в кабінеті.

Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства.

Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини.

2

Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їх значення.

Методи географічних досліджень. Особливості організації власних географічних спостережень.

Дослідження

«Спостереження за змінами у природі».

5 (3+2)

Розділ І. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ

1

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину

3

Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

1+1

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

4

Відкриття нових земель.

Плавання вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію. Відкриття Америки Христофором Колумбом.

5

Навколосвітні подорожі.

Перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана. Відкриття Австралії і Антарктиди.

К-сть

годин

Номер

уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

В

Г

Д

1+1

Тема 3. Сучасні дослідження

6

Дослідження Землі у ХХ та на початку ХХІ ст.

7

Узагальнення та систематизація знань з розділу «Вступ», «Розвиток географічних знань про Землю».

13

Розділ ІІ. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

2

Тема 1. Орієнтування на місцевості

8

Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості.

9

Компас. Поняття про азимут.

7

Тема 2. Способи зображення Землі

10

Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах.

11

Масштаб та його види.

12

Практична робота №1 (початок).

Практична робота №1

«Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу, визначення відстаней, напрямків та абсолютних і відносних висот на топографічному плані».

13

Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та шкалою висот.

К-сть

годин

Номер

уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

В

Г

Д

14

План, його основні ознаки. Умовні знаки плану. Визначення напрямків на плані. Читання плану.

15

Практична робота №1 (закінчення).

Практична робота №1

«Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу, визначення відстаней, напрямків та абсолютних і відносних висот на топографічному плані».

16

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт. Географічні атласи. Практичне значення карт.

4

Тема 3. Географічні координати

17

Градусна сітка на глобусі й географічній карті. Поняття про географічні координати.

18

Правила відліку географічної широти і географічної довготи. Географічні координати свого населеного пункту.

19

Практична робота №2.

Практична робота №2

«Визначення географічних координат за географічною картою».

20

Контрольна робота з розділу «Земля на плані та карті».

К-сть

годин

Номер

уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

В

Г

Д

42

Розділ ІІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

12

Тема 1. Літосфера

21

Внутрішня будова Землі.

22

Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, наслідки їх переміщення.

23

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори.

24

Землетруси.

25

Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі.

Практична робота №3 (початок).

Практична робота №3

«Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу».

26

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.

27

Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх значення у житті та діяльності людини.

28

Основні форми рельєфу суходолу. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу.

Практична робота №3 (продовження).

Практична робота №3

«Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу».

29

Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі та найдовші гори світу.

Практична робота №3 (закінчення).

Практична робота №3

«Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу».

К-сть

годин

Номер

уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

В

Г

Д

30

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори Світового океану.

31

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона.

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Літосфера».

ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА IІ СЕМЕСТР

К-сть

годин

Номер

уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

В

Г

Д

12

Тема 2. Атмосфера

32

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері.

33

Добовий і річний хід температури повітря, причини його коливання.

34

Кліматична карта. Теплові пояси Землі.

35

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску.

36

Практична робота №4.

Практична робота №4

«Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою».

37

Вітер. Місцеві вітри.

38

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни.

39

Хмари і туман. Форми хмар, хмарність.

40

Опади, їхні види, вимірювання. Карта розподілу опадів.

41

Погода, її елементи, мінливість. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

Практична робота №5.

Практична робота №5

«Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз».

К-сть

годин

Номер

уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

В

Г

Д

42

Клімат та основні кліматотвірні чинники. Карта кліматичних поясів. Зміни клімату. Вплив людини на атмосферу.

43

Контрольна робота з теми «Атмосфера».

12

Тема 3. Гідросфера

44

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери.

45

Світовий океан та його частини. Шкала глибин. Острови в океані.

Практична робота №6 (початок).

Практична робота №6

«Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер».

46

Властивості вод Світового океану.

47

Рухи води в Світовому океані.

48

Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан і людина.

49

Води суходолу. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина.

Практична робота №6 (продовження).

Практична робота №6

«Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер».

50

Живлення, водний режим і робота річок.

51

Озера. Штучні водойми і водотоки.

Практична робота №6 (закінчення).

Практична робота №6

«Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер».

К-сть

годин

Номер

уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

В

Г

Д

52

Болота, особливості їх утворення та поширення.

53

Льодовики. Багаторічна мерзлота.

54

Підземні води. Термальні і мінеральні води.

55

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Гідросфера».

2

Тема 4. Біосфера та ґрунти

56

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

57

Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив людини на біосферу та ґрунти.

3

Тема 5. Природні комплекси

58

Природні комплекси. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі.

59

Природні зони Землі, їх особливості.

60

Практична робота №7.

Практична робота №7

«Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом).

К-сть

годин

Номер

уроку

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Дослідження

Дата

А

Б

В

Г

Д

5

Розділ ІV. ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

1

Тема 1. Кількість і розміщення населення на Землі

61

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота. Людські раси. Дослідження М. Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

2

Тема 2. Держави світу

62

Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу.

Практична робота №8.

Практична робота №8

«Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частинах світу та їх столиць».

63

Держави-сусіди України на політичній карті світу.

2

Тема 3. Вплив людини на природу

64

Природа і господарська діяльність людини.

Дослідження

«Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів»

65

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок учнів з тем «Біосфера та ґрунти», «Природні комплекси» та розділу «Планета людей».

66-68 – резерв часу

Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.