Календарно-тематичне планування з географії для 6 класу на 2019-2020 навчальний рік

Географія

Для кого: 6 Клас

25.06.2019

5362

297

0

Опис документу:
Складено згідно навчальної програми «Географія 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Перегляд
матеріалу
Отримати код

6-й клас

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

(70 год., 2 год. на тиждень)

Складено згідно навчальної програми «Географія 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України

від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Підручник, який використовується на уроках ____________________________________ _____________________________________________________________________________

уроку

Дата

Примітка/

коригуюча дата

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

2

ВСТУП

1

Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства

Значення географічних знань та вмінь

Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їх значення

2

Методи географічних досліджень. Особливості організації власних географічних спостережень Дослідження Спостереження за змінами у природі

5

РОЗДІЛ 1. Розвиток географічних знань про Землю

1

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину

3

Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея

2

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

4

Відкриття нових земель

5

Навколосвітні подорожі

2

Тема 3. Сучасні дослідження

6-

7

Дослідження Землі у ХХ на поч. ХХІ ст.

Тематична

13

РОЗДІЛ 2. Земля на плані і карті

2

Тема 1. Орієнтування на місцевості

8

Способи орієнтування на місцевості

9

Визначення напрямків на місцевості. Компас. Поняття про азимут

7

Тема 2. Способи зображення Землі

10

Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, космічних знімках, картах, аерознімках, планах

11

Масштаб та його види

Практична робота №1 Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу

12

Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та шкалою висот

13

План, його основні ознаки

Умовні знаки плану

14

Визначення напрямків на планів. Читання плану

15

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт

16

Географічні атласи. Практичне значення карт

4

Тема 3. Географічні координати

17

Градусна сітка на глобусі й географічній карті

18

Поняття про географічні координати

19

Правила відліку географічної широти і довготи. Географічні координати свого населеного пункту

20

Практична робота №2 Визначення географічних координат за географічною картою

Тематична

39

РОЗДІЛ 3. Оболонки Землі

9

Тема 1. Літосфера

21

Внутрішня будова Землі. Будова літосфери, її властивості

22

Літосферні плити, наслідки їх переміщення. Мінерали, гірські породи та корисні копалини

23

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Землетруси. Сейсмічні пояси Землі. Вулканізм і вулкани, гейзери.

24

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків

25

Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини.

Практична робота №3 (початок) Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів

26

Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу

27

Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі і найдовші гори світу

28

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори дна Світового океану.

Практична робота №3 (закінчення)

29

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона

Тематична

13

Тема 2. Атмосфера

30

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері

31

Добовий і річний хід температури повітря, причини їхнього коливання. Карта ізотерм, теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря

32

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску

33

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість вітру, їх визначення сучасними приладами й на око (візуально)

34

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря, зміни вологості повітря. Способи регулювання вологості повітря в домашніх умовах

35

Практична робота №4 Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою

36

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність

37

Опади, що випадають з хмар та з повітря, їх види, вимірювання. Карта розподілу опадів

38

Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди

39

Практична робота №5 Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз

40

Клімат.

Основні кліматичні показники

41

Карта кліматичних поясів.

Зміни клімату

42

Вплив людини на атмосферу і клімат

Тематична

12

Тема 3. Гідросфера

43

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери

44

Світовий океан та його частини. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані.

Практична робота №6 (початок) Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів; річок, озер, водоспадів

45

Властивості вод Світового океану.

Рухи води в Океані

46

Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина

47

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина

48

Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок

Практична робота №6 (продовження)

49

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі

Практична робота №6 (закінчення)

50

Болота, особливості їх утворення та поширення.

Штучні водойми: ставки, водосховища, канали

51

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків.

Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти

52

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.

53

Значення вод суходолу для природи і людини

54

Охорона вод Світового океану і суходолу

Тематична

2

Тема 4. Біосфера та ґрунти

55

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі

56

Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів.

Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану

3

Тема 5. Природні комплекси

57

Природні комплекси (ландшафти) як наслідок взаємозв’язків компонентів природи. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі і властивості

58

Природні зони Землі, їх особливості

59

Практична робота №7 Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом)

8

РОЗДІЛ 4. Планета людей

2

Тема 1.Кількість і розміщення населення на Землі

60

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі Найбільш заселені території земної кулі

61

Людські раси. Дослідження М. М. Міклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу

3

Тема 2. Держави світу

62

Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу

63

Держави-сусіди України на політичній карті світу

64

Практична робота №8 Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частин світу та їх столиць

3

Тема 3. Вплив людини на природу

65

Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі

66

Забруднення довкілля та його охорона

67

Дослідження Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів

Тематична

68-70

3

Повторення вивченого матеріалу

4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.