Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування з географії для 6-9 класів на 2020-2021 н.р.

Географія

Для кого: 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас

29.08.2020

4245

355

0

Опис документу:
Планування розроблене з урахуванням вимог нової програми. Містить назви тем, практичних робіт , досліджень ,які необхідні для вивчення здобувачам освіти. Зручний формат для використання вчителем. Містить зразок оформлення титульної сторінки.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Краснолуцький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів

Імені Героя Радянського Союзу в.В.Овсяннікова

Краснолуцької сільської ради

Полтавької області

Календарно-тематичне планування

програмового матеріалу

з географії

6– 9 клас

Вчитель

Чиркова О.І.

2020/2021

навчальний рік

6 КЛАС

«ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ»

(70 годин, 2 години на тиждень)

Дата

Назви розділів і тем

Теми і зміст уроків

1

Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства. Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їх значення. Методи географічних досліджень.

2

Географічні дослідження. Особливості організації власних географічних спостережень. Дослідження № 1. Спостереження за змінами у природі.

3

Уявлення про Землю у давнину. Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

4

Відкриття нових земель. Плавання вікінгів. Подорожі М. Поло. Пошуки морського шляху в Індію. Відкриття Америки Х. Колумбом.

5

Навколосвітні подорожі. Перше навколосвітнє плавання під керівництвом Ф. Магеллана. Відкриття Австралії і Антарктиди.

6

Сучасні дослідження. Дослідження Землі у ХХ та на початку ХХІ ст.

7

Узагальнення знань зі Вступу та Розділу І. «Розвиток географічних знань про Землю».

8

Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості.

9

Компас. Поняття про азимут.

10

Способи зображення земної поверхні. Особливості та відмінності зображе-ння земної поверхні на глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах.

11

Масштаб та його види.

12

Практична робота № 1. Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу.

13

Абсолютна і відносна висота місцевості. Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей за шкалою висот.

14

План місцевості та його основні ознаки. Умовні знаки плану.

Визначення напрямків на плані. Читання плану.

15

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт. Географічні атласи. Практичне значення карт.

16

Градусна сітка на глобусі й географічній карті. Поняття про географічні координати.

17

Правила відліку географічної широти. Правила відліку географічної довготи.

18

Географічні координати. Географічні координати свого населеного пункту.

19

Практична робота № 2. Визначення географічних координат за географічною картою.

20

Узагальнення знань з Розділу ІІ. «Земля на плані і карті».

21

Внутрішня будова Землі.

22

Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, наслідки їх переміщення.

23

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Землетруси.

24

Вулканізм і вулкани. Гейзери. Сейсмічні пояси Землі. Практична робота № 3 (початок). Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу.

25

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Вивітрювання.

26

Робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.

27

Мінерали, гірські породи, корисні копалини і їх значення у житті та діяльності людини.

28

Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу Практична робота № 3 (продовження).

29

Гори суходолу. Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі та найдовші гори світу.Практична робота № 3 (продовження).

30

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребтинайвищі і найдовші гори Світового океану. Практична робота № 3 (закінчення).

31

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона.

32

Узагальнення знань з теми «Літосфера». Контрольна робота.

33

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері.

34

Добовий і річний хід температури повітря, причини його коливання. Практична робота № 4. (початок) Розв'язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою.

35

Кліматична карта. Теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря.

36

Атмосферний тиск. Причини і наслідки зміни атмосферного тиску у тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску. Практична робота № 4. (закінчення)

37

Вітер. Причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення сучасними приладами й візуально. Утворення бризу.

38

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни.

39

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність.

40

Опади. Опади, що випадають із хмар та з повітря, їхні види, вимірювання. Карта розподілу опадів.

41

Погода. Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

42

Практична робота № 5. Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз.

43

Клімат та основні кліматотвірні чинники.

44

Карта кліматичних поясів. Зміни клімату. Вплив людини на атмосферу та клімат.

45

Узагальнення знань з теми «Атмосфера».

46

Гідросфера – водна оболонка Землі. Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери.

47

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані. Практична робота № 6 (початок). Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер.

48

Властивості вод Світового океану.

49

Рухи води в Світовому океані. Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.

50

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейни й найповноводніші річки світу. Практична робота № 6 (продовження).

51

Живлення, режим і робота річок. Порог і водоспади. Практична робота № 6 (продовження)

52

Озера. Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі. Практична робота № 6 (закінчення).

53

Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали.

54

Льодовики та багаторічна мерзлота. Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти.

55

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.

56

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

57

Узагальнення знань з теми «Гідросфера».

58

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

59

Ґрунтовий покрив земної кулі. Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану

60

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи.

61

Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі та властивості.

62

Природні зони Землі, їх особливості.

63

Практична робота № 7. (на вибір): а. Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом).

б. Екскурсія у природний комплекс своєї місцевості

64

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота. Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси. Дослідження Миколи Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

65

Найбільші за площею і чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу.

66

Практична робота № 8 Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частинах світу та їх столиць

67

Зміни компонентів географічної оболонки під впливом людської діяльності. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона.

68

Дослідження № 2. Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів

69

Узагальнююче повторення з тем «Біосфера та ґрунти», «Природні комплекси» та Розділу ІV. «Планета людей». Контрольна робота.

70

Узагальнююче повторення з курсу

7 КЛАС

«ГЕОГРАФІЯ: МАТЕРИКИ І ОКЕАНИ»

(70 годин, 2 години на тиждень)

Дата

Теми і зміст уроків

1

Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу.

2

Джерела географічної інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням.

3

Куляста форма Землі та її географічні наслідки.

4

Рухи Землі, їх наслідки.

5

Походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних плит. Геологічні ери та епохи горотворення.

6

Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.

7

Практична робота № 1 Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу

8

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів. Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів.

9

Водні маси, їх властивості. Океанічні течії.

10

Кліматичні пояси і типи клімату Землі.

11

Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність. Дослідження № 1. Взаємодія світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки.

12

Узагальнення знань зі Вступу та Розділу І. «Закономірності формування природи материків і океанів».

13

Географічне положення Африки. Дослідження та освоєння материка. Практична робота № 3 (початок). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

14

Практична робота № 2. Визначення географічних координат крайніх точок і протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід.

15

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Африки. Практична робота № 3 (продовження)

16

Загальні риси клімату Африки.

17

Кліматичні пояси і типи клімату. Практична робота

4. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами

18

Води суходолу Африки. Використання водних ресурсів. Практична робота № 3 (продовження).

19

Природні зони Африки, закономірності їх розміщення.

20

Стихійні явища природи Африки. Екологічні проблеми. Найвідомі-ші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

21

Населення Африки. Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту. Практична робота № 3 (закінчення).

22

Узагальнення знань з теми «Африка».

23

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка Південнa Америкa.Практична робота № 5 (початок). Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка.

24

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини Південної Америки. Практична робота № 5 (продовження).

25

Загальні риси клімату Південної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату. Практична робота № 6. Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами.

26

Води суходолу Південної Америки.

Практична робота № 5 (продовження).

27

Природні зони Південної Америки. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною.

28

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

Дослідження № 2. Природні унікуми Південної Америки

29

Населення. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки. Практична робота № 5 (закінчення).

30

Узагальнення знань з теми «Південна Америка». Контрольна робота

31

Географічне положення, дослідження і освоєння Австралії. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини материка. Практична робота № 7 (початок). Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів материка.

32

Клімат і води суходолу материка. Практична робота

7 (продовження).

33

Практична робота № 8. Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами

34

Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

35

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна і Австралія. Практична робота № 7 (закінчення).

36

Географічне положення. Антарктида й Антарктика. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка.

37

Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка

38

Узагальнення знань за темами «Австралія» та Розділу ІІІ «Полярний материк планети».

39

Географічне положення Північної Америки. Історія відкриття та освоєння материка. Практична робота № 9 (початок). Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки.

40

Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Північної Америки. Практична робота № 9 (продовження)

41

Загальні риси клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату материка.

42

Води суходолу Північної Америки. Практична робота № 9 (продовження).

43

Природні зони Північної Америки. Вертикальна поясність в горах

44

Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО. Дослідження № 3. Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти Північної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

45

Населення. Держави. Україна і держави Північної Америки. Практична робота № 9 (закінчення).

46

Узагальнююче повторення з теми «Північна Америка».

47

Географічне положення Євразії. Поділ материка на дві частини світу. Практична робота № 10 (початок). Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

48

Дослідження та освоєння материка

49

Тектонічна будова Євразії.

50

Рельєф і корисні копалини Євразії.

Практична робота № 10 (продовження).

51

Загальні риси клімату Євразії. Кліматичні пояси і типи клімату Євразії.

52

Практична робота № 11 Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

53

Води суходолу Євразії. Річки. Практична робота № 10 (продовження).

54

55

Води суходолу Євразії. Озера, болота, льодовики, багаторічна мерзлота, підземні води. Практична робота № 10 (продовження).

Узагальнююче повторення з теми «Євразія».

(частина І)

56

Природні зони Євразії: Арктичні пустелі. Тундра й лісотундра. Ліси помірного поясу. Лісостепи й степи.

57

Природні зони Євразії: Напівпустелі й пустелі. Субтропічні ліси. Савана. Субекваторіальні та екваторіальні ліси. Вертикальна поясність.

58

Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

59

Населення Євразії

60

Найбільші держави Європи та Азії. Практична робота № 10 (закінчення).

61

Зв’язки України з країнами Європи та Азії. Дослідження № 4. Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів.

62

Узагальнююче повторення з теми «Євразія». (частина ІІ)

63

Географічне положення і рельєф дна Тихого океану. Клімат і води. Практична робота № 12 (початок) Позначення географічних об’єктів океану на контурній карті.

64

Органічний світ і природні ресурси Тихого океану. Охорона природи океану. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.Практична робота № 12 (продовження).

65

Атлантичний океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.Практична робота № 12 (продовження).

66

Індійський океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей на прилеглих материках.Практична робота № 12 (продовження).

67

Північний Льодовитий океан. Географічне положення океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану. Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків. Практична робота № 12 (закінчення).

68

Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною. Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти

69

Екологічні проблеми материків та океанів. Дослідження № 5. Шляхи розв’язування екологічних проблем. Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

70

Узагальнююче повторення з Розділу «ОКЕАНИ» та Розділу «Вплив людини на природу материків та океанів». Контрольна робота.

8 КЛАС

ГЕОГРАФІЯ «УКРАЇНА У СВІТІ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕННЯ»

(70 годин, 2 години на тиждень)

Теми і зміст уроків

1

Фізична та суспільна географія України. Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації.

2

Географічні дослідження території України. Географічні відомості про територію України в минулому. Дослідження Геродота, Гійома Боплана, Степана Рудницького, сучасні географічні дослідження.

3

Зображення України в картографічних творах. Елементи карти.

4

Картографічні проекції та види спотворень на географічних картах. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах.

5

Класифікація карт. Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні інтернет-джерела. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи.

6

Топографічна карта та її елементи.

7

Читання та практичне використання топографічних карт.

8

Практична робота №1. Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою. Дослідження № 1. Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування.

9

Узагальнююче повторення зі Вступу та розділу І «Географічна карта та робота з нею»

10

Політична карта світу, її елементи.

11

Географічне положення України (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне). Дослідження №2. Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (2 – 3 на вибір)

12

Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи. Практична робота № 2. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення кординат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах.

13

Територіальні зміни кордонів України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях.

14

Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні.

15

Практична робота № 3. Аналіз карти годинних поясів Землі. Розв’язування задач на визначення часу.

Дослідження №3. Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським

16

Узагальнююче повторення із розділу «Географічний простір України»

17

Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери. Особливості геологічної будови своєї місцевості.

18

Тектонічна будова території України. Основні тектонічні структури. Карта «Тектонічна будова». Зв`язок рельєфу з тектонічними структурами.

19

Геологічна будова території України. Неотектонічні рухи. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини. Практична робота № 4 (початок). Встановлення за картами (тектонічною, геологічною) зв’язків між тектонічними структурами і геологічною будовою.

20

Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин. Карта «Фізична поверхня». Практична робота № 4 (продовження

21

Форми земної поверхні. Простягання гір, річкових долин. Особливості рельєфу своєї місцевості. Практична робота № 4 (продовження).

22

Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини.

23

Корисні копалини України, їх класифікація за використанням, закономірності поширення. Паливні корисні копалини. Діючі та перспективні басейни й райони видобування вугілля, нафти, природного газу, торфу, горючого сланцю Практична робота № 4 (продовження).

24

Рудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобування. Практична робота № 4 (продовження).

25

Нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобування. Мінеральні води та грязі. Особливості мінеральних ресурсів своєї місцевості. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. Практична робота № 4 (закінчення).

26

Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в земній поверхні.

27

Циркуляція атмосфери. Повітряні маси, що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклонни.

28

Кліматичні показники: температура, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта. Практична робота № 5. Визначення вологості повітря за заданими показниками.

29

Регіональні відмінності клімату. Кліматичні ресурси. Кліматичні особливості своєї місцевості. Практична робота № 6. Визначення причин відмінностей кліматичних показників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти.

30

Несприятливі погодно-кліматичні явища. Прогноз погоди. Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища. Метеорологічна служба. Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря. Дослідження № 4. Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ.

31

Узагальнення знань з тем «Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси» та «Клімат і кліматичні ресурси». Контрольна робота

32

Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини. Вплив рельєфу на річки. Характер течії. Падіння, похил річки. Вплив клімату на формування річкової системи. Живлення і режим річок, густота річкової мережі. Річковий стік, витрати води.

33

Основні річкові басейни і системи. Практична робота № 7 (початок). Позначення на контурній карті назв найбільших річок України.

34

Озера, їх типи. Штучні водойми. Практична робота № 7 (продовження).

35

Болота, їх типи і поширення, причини заболочення. Підземні води. Основні артезіанські басейни. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. Води суходолу своєї місцевості.Практична робота № 7 (закінчення).

36

Ґрунти України: їх утворення й типи. Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Дослідження В. Докучаєва. Карта ґрунтів. Практична робота № 8 Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України.

37

Ґрунтові ресурси та їх охорона. Ґрунтові ресурси України. Ґрунти своєї місцевості. Зміни ґрунтів у результаті господарської діяльності людини. Заходи з раціонального використання й охорони ґрунтових ресурсів.

Дослідження № 5. Вплив людини на родючість ґрунтів.

38

Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання. Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості

39

Різноманітність тваринного світу. Законо-мірності поширення тваринного світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з їх відтворення й охорони. Тваринний світ своєї місцевості.

40

Узагальнююче повторення з тем «Води суходолу і водні ресурси», «Ґрунти та ґрунтові ресурси»,«Рослинність»,«Тваринний світ України».

41

Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти України». Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність Дослідження № 6. Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання.

42

Фізико-географічне районування території України.

43

Зони мішаних лісів та широколистих лісів

44

Лісостепова природна зона.

45

Степова природна зона.

46

Використання та охорона рівнинних ландшафтів.

Дослідження № 7. Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість із ландшафтами України.

47

Практична робота № 9 Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором)

48

Гірські ландшафти Українських Карпат, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.

49

Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.

50

Природні умови і ресурси Чорного й Азовського морів, проблеми їх раціонального використання.

51

Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення.

52

Моніторинг навколишнього середовища.Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природокористування в умовах сталого розвитку. Дослідження № 8 (на вибір): а) Вплив компонентів природи на здоров’я людини.

б) Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.

53

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості. Практична робота № 10. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.

54

Узагальнююче повторення з тем «Ландшафти України», «Природокористування».

55

Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Природний рух населення. Зміна кількості населення в світі та Україні.

56

Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика.

57

Практична робота11. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу.

58

Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика.

59

Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні.

60

Міські та сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське населення.

61

Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси, мегалополіс. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація.

62

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни.

63

Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення

64

Релігія як явище культури. Світові релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні

65

Зайнятість населення в світі та Україні. Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення.

66

Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку Полтавської області.

67

Природа Полтавщини. Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду.

68

Дослідження (екскурсія). Ознайомлення з об'єктами природи своєї місцевості.

69

Населення Полтавської області. Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення.

70

Узагальнююче повторення з розділу «Населення України та світу», «Природа та населення свого адміністративного регіону». Контрольна робота

9 КЛАС

ГЕОГРАФІЯ «УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

(52 години, 1,5 години на тиждень)

Теми і зміст уроків

1

Економічна географія та її роль у вирішенні завдань розвитку.

Економічна географія в системі географічних наук. Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному (навколишньому) середовищі. Значення знань з економічної географіїдля людства.

2

Національна економіка – складна господарська система.

Поняття «економічний розвиток» та його показники: (ВВП), структура ВВП. Індекс людського розвитку (ІЛР).

3

Сектори національної економіки України та форми суспільної організації виробництва. Сектори національної економіки України. Практична робота №1. Аналіз секторальної моделі економіки.

4

Чинники розміщення виробництва та форми просторової організації національної економіки.

5

Світове господарство (світова економіка). Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці».

6

Економічні системи та їх типи. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній. Практична робота № 2. Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця у сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку.

7

Просторова структура світового господарства.

Багаторівневість світового господарства, просторова структура світового господарства за концепцією «Центр-периферія».

8

Сучасне світове господарство та особливості його розвитку.

Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Особливості розвитку сучасного світового господарства під впливом глобалізації.

9

Інтеграція світового господарства. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція. Транснаціональні корпорації та їх вплив на функціонування міжнародної економіки. Вплив глобалізації на дію чинників розміщення виробництва. Міжнародні економічні організації

10

Узагальнююче повторення знань з Вступу та Розділу І. «Національна економіка та світове господарство».

11

Сільське господарство, його значення у сучасному світі. Аграрні суспільства в сучасному світі. Аграрні відносини. Складники сільського господарства. Роль природних чинників (земельних та агрокліматичних ресурсів) у розвитку й розміщенні аграрного виробництва. Землезабезпеченість.

12

Сільське господарство України. Рослинництво. Структура сільськогосподарських угідь в Україні. Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства

13

Практична робота № 3. Визначення основних технічних культур, що вирощуються в помірному, субтропічному і тропічному кліматичних поясах та обґрунтування встановлених відмінностей.

14

Тваринництво України. Розвиток кормової бази тваринництва. Структура та розміщення тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України.

Гірські та приміські сільськогосподарські райони. Сільське господарство у своєму регіоні.

14

Сільське господарство світу. Рослинництво. Географія основних зернових культур. Географія основних технічних культур. Найбільші країни- виробники продукції рослинництва.

15

Тваринництво світу. Зональна спеціалізація світового сільського господарства. Зональність світового сільського господарства.Найбільші країни-виробники та експортери сільськогосподарської продукції.

16

Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні.

17

Поширення корисних копалин у світі. Ресурсозабезпеченість.

Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами. Вплив на обсяги видобування мінеральної сировини та розміщення добувних підприємств геологічних запасів, умов видобування й транспортування, наявності технологій та споживачів тощо.

18

Паливні мінеральні ресурси світу. Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, природного газу. Найбільші в світі басейни й країни за видобутком кам’яного вугілля, нафти й природного газу. Основні й перспективні райони видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні

Практична робота № 4. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти і природного газу.

19

Добувна промисловість як сектор національної промисловості. Основні й перспективні райони видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні Дослідження № 1. Проблеми і перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів.

20

Виробництво металічних руд. Основні закономірності розміщення родовищ металічних руд. Країни з найбільшими обсягами видобутку залізних, марганцевих руд, руд кольорових, рідкісноземельних і благородних металів. Розвиток і розміщення виробництв з видобутку залізних і марганцевих руд в Україні. Розробка родовищ руд кольорових металів в Україні. Видобування інших видів природної сировини в Україні та країнах світу. Підприємства видобувної промисловості свого регіону.

21

Узагальнююче повторення знань з Розділу ІІ. «Первинний сектор економіки». Контрольна робота

22

Значення електроенергетики.Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс. Електроенергетика України. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП. Використання відновлюваних джерел енергії. Підприємства електроенергетики свого регіону.

23

Практична робота № 5. (за вибором учителя):

5.1. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення;

5.2. Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні та світу.

24

Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та споживачі електроенергії в світі. Відмінності в структурі виробництва електроенергії на різних типах електростанцій в країнах світу.

25

Значення металургійного виробництва у економіці.

Сучасні технології виробництва чавуну й сталі. Комбінування у чорній металургії. Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металургії.

26

Кольорова металургія. Особливості технології виробництва та чинники розміщення підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану.

27

Виробництво чавуну, сталі, прокату та кольорових металів в Україні Домінуючі технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри, місце України на світовому ринку чорних металів. Основні центри виробництва кольорових металів в Україні. Практична робота № 6. Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні.

28

Металургійне виробництво світу. Найбільші-країни виробники та споживачі чорних металів. Сучасні тенденції розміщення виробництва чавуну, сталі, прокату. Найбільші-країни виробники та споживачі кольорових металів у світі.

29

Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Хімічна промисловість України. Чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів. Основні центри виробництва хімічної продукції та чинники їх формування.

30

Хімічна промисловість світу. Найбільші-країни виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків.

31

Лісове господарство. Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств. Виробництво деревини й паперу в Україні. Найбільші в світі країни-виробники деревини та паперу. Виробництво будівельних матеріалів.

32

Узагальнююче повторення знань з теми 1-3 розділу ІІІ

33

Роль машинобудування у сучасному світі та його розвиток в Україні. Різноманітність підприємств та чинники їхнього розміщення. Спеціалізація та кооперування у машинобудуванні. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції. Підприємства машинобудування свого регіону.

34

Практична робота №7. Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення.

35

Машинобудування світу.Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування. Найбільші країни-виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки.

36

Легка промисловість. Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію. Чинники та центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні. Найбільші країни-виробники та експортери тканин, одягу та взуття на світовий ринок.

37

Народні промисли в Україні. Дослідження № 2. Малі і середні міста України – центри виробництва одягу.

38

Харчова промисловість в Україні. Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти.

Особливості технологій та чинники розміщення підприємств. Виробництво харчових продуктів у своєму регіоні. Дослідження № 3. Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини.

39

Виробництво продуктів харчування у світі. Сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом. Традиційні виробництва харчової промисловості окремих країн світу. Дослідження № 4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах.

40

Узагальнююче повторення знань з Розділу ІІІ. «Вторинний сектор господарства».

41

Транспорт, його роль у національній економіці і формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки.

42

Транспорт України. Залізничний транспорт – основний вид транспорту України. Найважливіші автомагістралі України. Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України. Повітряний транспорт.Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори на території України.

Дослідження № 5. Міські види транспорту свого обласного центру.

43

Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць та автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу. Міжнародні транспортні коридори.

44

Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.

45

Світовий ринок товарів і послуг. Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків. Світова організація торгівлі (СОТ). Регіональні зони вільної торгівлі (NAFTA, АSEAN та інші).

46

Туризм як складова національної економіки, його види. Туризм в Україні. Чинники розвитку туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура. Особливості природних рекреаційних ресурсів. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні райони в Україні.

47

Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО

48

Наукова і освітня діяльність. Освіта. Охорона здоров’я.

Роль науки й освіти в суспільстві. Джерела фінансування науки й освіти. Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі.

49

Фінансова послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості розміщення фінансових установ в Україні.

50

Комп’ютерне програмування як вид економічної діяльності.

Аутсорсинг, його переваги і недоліки. Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг). Країни-лідери на світовому ринку комп’ютерного програмування.

51

Глобальні проблеми людства, принципи їх виникнення. Взаємозв’язок глобальних проблем. Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ ст. Роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв’язуванні. Етапи формування стратегії сталого розвитку. Складники сталого розвитку. Основні положення концепції сталого розвитку. Україна і сталий розвиток. Дослідження № 6. Прояв глобальних проблем у своєму регіоні.

52

Узагальнення знань з Розділу ІV. «Третинний сектор господарства» та Розділу V. «Глобальні проблеми людства». Контрольна робота

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.