Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування з фізики за новою програмою 10 клас на І семестр 2020-2021н.р.

Фізика

Для кого: 10 Клас

29.08.2020

2052

181

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас на І семестр, 2020/2021 навчальний рік, складене на основі навчальної програми затвердженої Міністерством освіти і науки України, щодо викладання фізики. За підручником . Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2018. – 272 с. : іл. Рівень стандарту.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу

Рівень стандарту

( 105 год, 3 год на тиждень, 4 год – резервний час)

І семестр

Програма: ФІЗИКА (рівень стандарту, профільний рівень). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ 27.12.2017

Навчальна програма з фізики (рівень стандарту, профільний рівень) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М., затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Підручник: Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2018. – 272 с. : іл.

№ уроку

Дата

Тема уроку

Матеріал

підручника

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Примітка

Повторення. Закони збереження( 7год.)

1

Первинний інструктаж з БЖД.

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.

§36, 9кл.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

Знає поняття імпульсу тіла; закон збереження імпульсу.

Діяльнісний компонент:

Застосовує формули імпульсу тіла, закон збереження імпульсу.

Застосовує закон збереження імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

Застосовує закони збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

Наводить приклади основних законів і закономірностей, що характеризують механічний рух і взаємодію, тепловий рух, взаємодію електрично заряджених тіл.

2

Реактивний рух. Розв'язування задач. Розв’язування задач.

§37, 9кл.

3

Реактивний рух. Розв'язування задач.

4

Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах. Розв'язування задач.

§38, 9кл.

5

Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.

Дод. джер.

6

Закони збереження.

Розв'язування задач.

7

Діагностична контрольна робота.

Вступ (3 год)

8

Природничі науки та світогляд сучасної людини. Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку.

§ 1

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами про основні етапи розвитку фізики, розрізняє одиниці величин, знає принципи вимірювань.

Діяльнісний компонент

Вміє оцінювати похибки (невизначеності) прямих і непрямих вимірювань, застосовувати векторні величини, здійснювати перевірку одиниць у отриманих формулах.

Ціннісний компонент

Усвідомлює необхідність саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів, розуміє важливість природничої освіти та розвитку природничих наук.

9

Теорія та експеримент, роль фундаментальних фізичних теорій. Фізичні моделі. Одиниці фізичних величин, Міжнародна система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки (невизначеності) вимірювань.

Зв’язки між математикою та фізикою.

§ 2

10

Скалярні та векторні величини, проекції векторів.

§ 3

ТЕМАТИЧНА

Розділ І. Механіка (32 год)

Частина 1. Кінематика (14 год)

11

Основні поняття кінематики: простір і час, механічний рух, його відносність, система відліку, способи опису руху, траєкторія, шлях, переміщення.

Основна задача механіки.

§ 4

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями механіки, поняттям матеріальної точки як моделі реального тіла, термінами: механічний рух, система відліку, траєкторія, переміщення, шлях, швидкість рівномірного прямолінійного руху, миттєва швидкість, середня швидкість, прискорення, прискорений рух в полі сили тяжіння, період, частота, кутова швидкість, доцентрове прискорення, відносність механічного руху

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на використання формул прямолінійного рівномірного та рівноприскореного рухів, рівномірного руху по колу, руху тіла під дією постійної сили тяжіння.

Вміє аналізувати та будувати графіки прямолінійного рівноприскореного руху. Вибирає оптимальним чином систему відліку для розв’язання конкретних задач, вміє здійснити перехід з однієї системи відліку до іншої. Володіє найпростішими методами експериментального дослідження руху тіл.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні результати застосування знань з механіки для розв’язання основної задачі механіки в реальних життєвих ситуаціях

12

Прямолінійний рівномірний рух як найпростіший вид руху. Середня швидкість і середня шляхова швидкість. Поняття про миттєву швидкість руху.

§5 (1,2)

13

Закон додавання швидкостей. Розв'язування задач.

§ 5(3,4)

14

Прискорення, рух з постійним прискоренням. Рівняння рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.

§ 6

15

Розв'язування задач.

16

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1. «Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху».

ЛР №1

17

Вільне падіння.

§7(1-3)

18

Криволінійний рух під дією постійної сили тяжіння.

§7(4-6)

19

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Кутова швидкість. Період обертання та обертова частота. Доцентрове (нормальне) прискорення

§ 8

20

Розв'язування задач.

ЛР №2

21

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2. «Вивчення руху тіла по колу».

22

Розв'язування задач.

§1-8

23

Контрольна робота № 1 «Кінематика».

Демонстрації
1 Відносність руху.
2 Застосування стробоскопічного ефекту для вивчення руху тіл.
3 Напрям швидкості під час руху по колу.
4 Рух тіл по колу з різними частотами.
5 Залежність траєкторії руху тіла від вибраної системи відліку.

ТЕМАТИЧНА

Частина 2. Динаміка (18 год)

24

Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Перший закон Ньютона

§ 9

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями механіки, характеристиками різних типів руху та взаємодії тіл, поняттям матеріальної точки як моделі реального тіла,

термінами: сила пружності, сили тертя ковзання та спокою, сила опору при русі тіла в суцільному середовищі, сила тяжіння, момент сили, умови рівноваги, механічна робота різних сил, імпульс, консервативні (потенціальні) сили, кінетична та потенціальна енергії, нульовий рівень потенціальної енергії.

Визначає умови, за яких

виконуються закони збереження в механіці.

Діяльнісний компонент

Вміє застосовувати закони

динаміки Ньютона, формули сил, алгоритм розв’язання задач динаміки, закони збереження в механіці, умови рівноваги тіл.

Ціннісний компонент

Оцінює важливість законів збереження як найбільш загальних

законів природи, що стосуються будь-яких явищ.

25

Інертність і маса. Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона. Закони динаміки Ньютона, межі їх застосування.

§10

26

Гравітаційна взаємодія та гравітаційне поле, сила тяжіння.

Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики, внесок українських учених

у дослідження космосу.

§11

27

Сила пружності. Вага та невагомість.

§12

28

Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі.

§13

29

Рух тіла під дією кількох сил. Алгоритм розв’язання задач динаміки.

30

Розв'язування задач

31

Рівновага тіл. Момент сили, центр тяжіння тіла. Стійкість рівноваги.

§14 ЛР №3

32

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3. «Визначення центра мас плоских пластин».

ТЕМАТИЧНА

33

Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність.

§15

34

Консервативні (потенціальні) сили. Закон збереження механічної енергії

§16

35

Розв'язування задач

ЛР №4

36

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. «Дослідження механічного руху тіл з урахуванням закону збереження енергії».

37

Пружні та непружні зіткнення. Реактивний рух у природі та техніці.

§17

38

Розв'язування задач

39

Рівновага та рух рідини та газу. Підіймальна сила крила.

§18

40

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах. Розв'язування задач.

41

Контрольна робота № 2 «Динаміка».

Демонстрації

1 Вимірювання сил.
2 Додавання сил.
3Трубка Ньютона.
4 Інертність тіл.
5 Невагомість і вага тіла, що рухається з прискоренням.
6 Види деформації тіл.

7 Види рівноваги.
8 Стійкість рівноваги тіла, що має площу опори.
9 Порівняння мас тіл під час взаємодії.
10 Взаємні перетворення потенціальної та кінетичної енергії

42

Захист навчальних проектів

ТЕМАТИЧНА

Частина 3. Механічні коливання та хвилі (10 год)

43

Умови виникнення вільних коливань. Вимушені коливання. Дія маятникового годинника як приклад автоколивань.

Гармонічні коливання.

Рівняння гармонічних коливань.

§19

Знаннєвий компонент

Розрізняє види коливань (вільні, згасаючи, вимушені, авто-) в різних коливальних системах.

Діяльнісний компонент

Вміє знаходити характеристики коливань найпростіших коливальних систем та встановлювати зв‘язок між ними. Розуміє фізичну природу виникнення та поширення хвиль.

Діяльнісний компонент

Вміє знаходити характеристики коливань найпростіших коливальних систем та встановлювати зв‘язок між ними.

Розуміє фізичну природу виникнення та поширення хвиль

44

Найпростіші коливальні системи

(математичний, пружинний маятники). Енергія коливань.

§20

45

Розв'язування задач

46

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. «Дослідження коливань нитяного маятника».

ЛР №5

47

Резонанс. Розв'язування задач

§21

48

Підсумковий урок

ТЕМАТИЧНА

К - 3 Л - 4 Т - 5

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.