Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Створюємо квести та вебквести для роботи у класі та дистанційно
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з фізики в 11 класі

Фізика

Для кого: 11 Клас

20.03.2020

760

52

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики в 11 класі на 2019-20 н.р. Адаптовано до підручника «Фізика. 11 клас. Рівень стандарту. В.Г.Бар’яхтар. 2019р.» В матеріалі здійснено розподіл годин по темах, вказано назви контрольних робіт та визначено домашні завдання до уроків
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування. Фізика

Фізика – 11

(3 год. на тиждень, всього 105 год.)

Дата

Назва розділу і тема уроку

Домашнє завдання

Розділ І. Електродинаміка – 34 год.

Частина 1.1. Постійний електричний струм – 19 год.

1

Правила безпеки при роботі в кабінеті фізики. Електричний струм, електричне коло. Постійний струм. Джерела струму.

Фізика – 11 В.Бар’яхтар

2019р.

§1

2

Визначення електричного опору кола з послідовним і паралельним з’єднан-ням провідників.

§2

3

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота № 1 «Перевірка законів послі-довного та паралельного з’єднання провідників».

Е.р. № 1

ст. 49

4

Вимірювання в електричних колах, шунти та додаткові опори.

§2

5

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота № 3 «Вимірювання темпера-турного коефіцієнта опору металів».

Е.р. № 3

ст. 52

6

Розв’язування задач.

7

Робота та потужність електричного струму, теплова дія струму.

§3

8

Розв’язування задач.

9

Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола. Коротке замикан-ня. Безпека під час застосування електричних пристроїв.

§4

10

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота № 2 «Визначення ЕРС і внут-рішнього опору джерела струму».

Е.р. № 2

ст.50

11

Розв’язування задач.

12

Порівняльна характеристика різних середовищ, через які може протікати електричний струм: вільні носії заряду, залежність питомого опору від температури. Надпровідність.

§5

13

Електроліз, закони електролізу.

§6

14

Розв’язування задач.

15

Типи самостійного розряду в газах.

§7

16

Термоелектронна емісія та струм у вакуумі, його застосування. Принцип дії електронно-вакуумних приладів на прикладі вакуумного діоду.

§8

17

Власна й домішкова провідність напівпровідників, електронно-дірковий перехід і його властивості. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові тех-нології та елементна база сучасної обчислювальної техніки. В.Є.Лашкарьов – перший дослідник p - n переходу.

§9

18

Розв’язування задач.

§§1-9

19

Контрольна робота № 1 «Постійний електричний струм»

20

Захист навчальних учнівських проектів.

ст. 256

Частина 1.2. Електромагнетизм – 15 год.

21

Магнітна взаємодія та магнітне поле. Індукція магнітного поля. Магнітний момент рамки зі струмом. Дія магнітного поля на рамки зі струмом. Магнітне поле соленоїда.

§10

22

Розв’язування задач.

23

Сила Ампера. Взаємодія струмів. Застосування дії магнітного поля на рамку зі струмом в електровимірювальних приладах та електродвигунах.

§11

24

Розв’язування задач.

25

Сила Лоренца. Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.

§12

26

Розв’язування задач.

27

Досліди М.Фарадея. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Закон електромагнітної індукції.

§13

28

Розв’язування задач.

29

Самоіндукція. ЕРС самоіндукції, індуктивність. Вихрове (індукційне) елек-тричне поле. Вихрові струми. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

§14

30

Розв’язування задач.

31

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Залежність магнітних властивостей речовини від температури. Застосування магнітних матеріалів.

§15

32

Гіпотеза Д.Максвелла. Взаємозв’язок електричного та магнітного полів як прояв існування електромагнітного поля.

§16

33

Розв’язування задач.

34

Розв’язування задач.

§§10-16

35

Контрольна робота № 2 «Електромагнетизм»

36

Захист навчальних учнівських проектів.

ст. 256

Розділ ІІ. Електромагнітні коливання та хвилі – 17 год.

37

Коливання. Види коливань. Фізичні величини, які характеризують колива-ння.

§17

38

Розв’язування задач.

39

Коливальний контур. Виникнення вільних електромагнітних коливань. Гармонічні електромагнітні коливання. Формула Томсона. Перетворення енергії під час вільних електромагнітних коливань.

§18

40

Розв’язування задач.

41

Змінний струм як вимушені електромагнітні коливання.

§19

42

Розв’язування задач.

43

Конденсатор і котушка в колі змінного струму. Активний, ємнісний та індуктивний опори. Робота й потужність змінного струму. Діючі значення напруги та сила струму.

§20

44

Розв’язування задач.

45

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії змінного струму.

§21

46

Розв’язування задач.

47

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота № 4 «Вимірювання індуктив-ної котушки».

Е.р. № 4

ст. 134

48

Електромагнітні хвилі, їх утворення та поширення. Висновки з теорії Максвелла, досліди Герца. Швидкість поширення електромагнітних хвиль.

§22

49

Розв’язування задач.

50

Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення.

§23

51

Розв’язування задач.

52

Розв’язування задач.

§§17-23

53

Контрольна робота № 3 «Електромагнітні коливання та хвилі»

54

Захист навчальних учнівських проектів.

ст. 256

Розділ ІІІ. Оптика – 26 год.

55

Розвиток уявлень про природу світла. Світло як електромагнітна хвиля. Поширення,поглинання та розсіювання світла. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової.

§24

56

Закони геометричної оптики.

57

Закони геометричної оптики. Показник заломлення, його зв’язок зі швидкістю світла в середовищі. Принцип Гюйгенса – Френеля. Рефракція на міражі.

§26

58

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота № 5 «Дослідження заломлен-ня світла».

Е.р. № 5

ст. 203

59

Розв’язування задач.

60

Лінзи. Отримання зображень.

§27

61

Оптичні системи та оптичні прилади

§28

62

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота № 6 «Визначення оптичної сили лінзи та системи лінз».

Е.р. № 6

ст. 204

63

Розв’язування задач.

64

Спектроскоп. Неперервний спектр світла.

§29

65

Когерентність світлових хвиль. Особливості лазерного випромінювання. Інтерференція світла.

§30

66

Розв’язування задач.

67

Дифракція світла. Дифракційні гратки.

§31

68

Розв’язування задач.

69

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота № 7 «Визначення довжини світлової хвилі».

Е.р. № 7

ст. 206

70

Розв’язування задач.

71

Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла. Формула Планка. Квантові властивості світла. Світлові кванти. Стала Планка. Корпускулярно-хвильо-вий дуалізм світла.

§32, §33

72

Фотоефект. Досліди О.Г.Столєтова. Закони фотоефекту. Теорія Ейншейна, рівняння фотоефекту. Фотон.

§34(1-3)

73

Фоторезистори та фотоелементи. Застосування фотоефекта. Сонячні батареї.

§34(4)

74

Розв’язування задач.

75

Фотохімічна дія світла.

§34

76

Розв’язування задач.

77

Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів. Електромагнітні хвилі в природі та техніці.

§35

78

Рентгенівське випромінювання, його застосування в медицині та техніці. Роботи І.Пулюя.

§35

79

Розв’язування задач.

80

Контрольна робота № 4 «Оптика».

§§24-35

81

Захист навчальних учнівських проектів.

Розділ IV. Атомна і ядерна фізика -14 год.

82

Розвиток уявлень про атоми. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома, її якісне обгрунтування на основі постулатів Бора. Енергетичні рівні атома. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм як загальна власти-вість матерії.

§36

83

Випромінювання та поглинання світла атомами. Лінійчасті спектри. Принцип дії лазера.

§37, §38

84

Взаємозв’язок між нуклонами в ядрі, стійкість атомних ядер. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас.

§39

85

Розв’язування задач.

86

Природна та штучна радіоактивність, види радіоактивного випромінювання. Закони радіоактивного розпаду.

§40

87

Розв’язування задач.

88

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота № 8 «Моделювання радіоак-тивного розпаду».

Е.р. № 8

ст. 250

89

Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання і захист від нього. Дозиметр.

§41

90

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота № 9 «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями».

Е.р. № 9

ст. 252

91

Ядерні реакції, способи вивільнення ядерної енергії. Ланцюгова реакція поділу ядер і термоядерні реакції. Ядерний реактор, перспективи створення термоядерного реактора.

§42

92

Розв’язування задач.

93

Елементарні частинки, їх класифікація. Поняття про фундаментальні взаємо-дії.

§43

94

Розв’язування задач.

§§36-43

95

Контрольна робота № 5 «Атомна та ядерна фізика».

96

Захист учнівських проектів.

ст. 258

Узагальнення та повторення навчального матеріалу на основі

досягнень фізики та технологій – 6 год.

97

Запис та зчитування інформації за допомогою магнітних, твердо тільних та інших носіїв.

98

Принцип роботи цифрового фотоапарату.

99

Мобільний зв’язок та GPSнавігація.

100

Прискорювач елементарних частинок.

101

Види акумуляторів електричної енергії.

102

Рідкокристалічні дисплеї.

103

Розв’язування задач.

104

Розв’язування задач.

105

Розв’язування задач.

Контрольні роботи

1

2

3

4

5

Експериментальні роботи (обов’язково оцінюється 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.