Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування з фізики для учнів 7 класу на 2021 – 2022 н.р.

Фізика

Для кого: 7 Клас

09.07.2021

1419

220

3

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики для 7 класу розроблено на основі Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з фізики 7-9 класи, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ПОГОДЖЕНО»

заступник директора з нвр

_________ ___________________

«____»__________ 2021 р.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор____________________

_________ __________________

«_____»___________ 2021 р.


Календарно-тематичне планування

з фізики

для учнів 7 класу

на 2021 – 2022 н.р.

вчителя фізики

______________________________________Обговорено на засіданні МО

_____________________________________________________________

Протокол № _______ від _________________________

Голова МО _______________________________________

Перелік програм відповідно до яких складено

календарно-тематичне плануванняПредмет

Клас

Назва навчальної програми, автори

Видавництво, рік видання

Документ, яким затверджено програму

Фізика

7-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 5–9 класи» (колектив авторів)   

Сайт МОН, 2017

Наказ МОН від 

07 червня 2017 року 

№ 804
7 КЛАС

Усього 70 годин

2 год на тиждень, у І семестрі – 32 год, у ІІ семестрі – 38 год

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Вступ

1

1

-

ІІ.

Фізика як природнича наука. Пізнання природи

7 + 1 год. НП

10 (2 год. з теми ІІІ)

1

ІІІ.

Механічний рух

17 + 1 год. НП

16

(18 – 2)

1

ІV.

Взаємодія тіл. Сила

26 + 1год. НП

27

2

V.

Механічна робота та енергія

11 + 1 год. НП

12

1

VІ.

Повторення навчального матеріалу

----

4 год з резерву

1

VІІ.

Резерв

4Усього

70

70

6* НП – навчальний проект

у/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Завдання під час дистанційного навчання

Дата виконання

І семестр

І. Вступ (1 год)

Вступ (1 год)

1


Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого робочого місця.

Діяльнісний компонент:

дотримується правил безпечної поведінки під час роботи з фізичними приладами та обладнанням.

Ціннісний компонент:

усвідомлює роль шкільного кабінету та значення фізичних приладів у навчанні фізики, відповідальність за поведінку у фізичному кабінеті

Фізика, як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпечної поведінки у фізичному кабінеті. Вступний інструктажІІ. Фізика, як природнича наука. Пізнання природи (8 год + 2 год. з теми ІІІ)

Тема 1. Фізика, як природнича наука. Пізнання природи (10 год)

2


Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінність від біологічних, хімічних інших явищ; наводить приклади фізичних явищ, фізичних тіл та фізичних величин;

знає символи та одиниці основних фізичних величин.

розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення; розуміє відмінності між речовиною і полем.

Діяльнісний компонент:

записує значення фізичної величини, використовує префікси для утворення кратних і частинних одиниць;

користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали;

порівнює значення фізичних величин;

вимірює лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів;

проводить досліди (індивідуально та в групі) за власним планом або за інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки.

Ціннісний компонент:

усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними;

висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля

Фізика наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Наукові методи пізнання природи.

Тематика навчальних проектів3


Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини4


Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.5


Інструктаж з БЖД.

Л. р. № 1 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки школи приладу»6


Інструктаж з БЖД.

Л. р. № 2 «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів»7


Розв’язування задач8


Інструктаж з БЖД.

Л. р. № 3 «Вимірювання розмірів малих тіл різними способами»9


Розв’язування задач10


Контрольна робота № 111


Захист навчальних проектівІІІ. Механічний рух (18 год. – 2 год. у тему ІІ)

Тема 2. Механічний рух (16 год.)

12


Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає види механічного руху;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (швидкість, період обертання, переміщення, амплітуда коливань, період та частота коливань) і вміє обрати її одиницю;

називає вживані одиниці часу, шляху, швидкості, періоду обертання, періоду та частоти коливань;

описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів;

розуміє відносність руху.

Діяльнісний компонент:

уміє застосовувати поняття «матеріальна точка» та визначати межі застосування цієї фізичної моделі;

розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла;

уміє описати механічний рух графічно й аналітично і провести його аналіз;

розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху, період обертання, частоту коливань нитяного маятника під час розв’язання фізичних задач різного типу;

представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків;

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку й безпеки

Механічний рух. Відносність руху. Система відліку

Тематика навчальних проектів13


Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення14


Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху, та одиниці швидкості15


Розв’язування задач16


Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху17


Розв’язування задач18


Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання19


Розв’язування задач20


Інструктаж з БЖД.

Л. р. № 4 «Визначення періоду обертання тіла»21


Розв’язування задач22


Коливальний рух та його характеристики. Маятники23


Інструктаж з БЖД.

Л. р. № 5 «Дослідження коливань нитяного маятника»24


Розв’язування задач25


Розв’язування задач26


Контрольна робота № 227


Захист навчальних проектівІV. Взаємодія тіл. Сила (27 год.)

Тема 3. Взаємодія тіл. Сила (27 год.)

28


Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає і описує фізичні явища і процеси (інерція);

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (густина речовини) та вміє обрати її одиницю;

Діяльнісний компонент:

застосовує знання під час розв’язування різних видів чи типів задач і виконання лабораторних робіт

Ціннісний компонент: висловлює судження про роль внеску вчених-фізиків у розвиток і становлення механіки та техніки;

оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у природі та техніці

Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла

Тематика навчальних проектів29


Інструктаж з БЖД.

Л. р. № 6 «Вимірювання маси тіл»30


Густина речовини31


Інструктаж з БЖД.

Л. р. № 7 «Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)32


Контрольна робота № 3 (за І семестр)ІІ семестр

33


Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає і описує фізичні явища і процеси (інерція, деформація, тяжіння, тертя, тиск);

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (маса, густина речовини, сила, коефіцієнт тертя, тиск, сила тиску) та вміє обрати її одиницю;

формулює закони Гука, Паскаля, Архімеда;

знає умову плавання тіл;

пояснює причини виникнення атмосферного тиску та його залежність від висоти,

залежність сили пружності від деформації;

залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини;

знає і розуміє будову та принцип дії динамометра, манометра, барометра, терезів.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Гука, Паскаля, Архімеда, умови плавання тіл, формули сили тяжіння, ваги тіла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили під час розв’язування різних видів чи типів задач і виконання лабораторних робіт;

здатен (здатна) запропонувати способи зменшення/збільшення сили тертя, сили пружності, тиску в практичних ситуаціях;

графічно зображує сили;

користується динамометром, терезами; читає покази шкали манометра, барометра;

використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

Ціннісний компонент: висловлює судження про роль внеску вчених-фізиків у розвиток і становлення механіки та техніки;

оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у природі та техніці

Взаємодія тіл. Сила та одиниці сили. Графічне зображення сил34


Додавання сил, що діють у здовж однієї прямої. Рівнодійна35


Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука36


Розв’язування задач37


Інструктаж з БЖД.

Л. р. № 8 «Дослідження пружних властивостей тіл»38


Сила тяжіння. Вага. Невагомість39


Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання40


Розв’язування задач41


Інструктаж з БЖД.

Л. р. № 9 «Визначення коефіцієнта тертя ковзання»42


Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску43


Розв’язування задач44


Тиск рідин і газів. Закон Паскаля45


Гідростатичний тиск46


Розв’язування задач47


Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри48


Сполучені посудини. Манометри49


Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. Умова плавання тіл50


Розв’язування задач51


Інструктаж з БЖД.

Л. р. № 10 «З’ясування умов плавання тіла»52


Розв’язування задач53


Контрольна робота № 454


Захист навчальних проектівV. Механічна робота та енергія (12 год.)

Тема 4. Механічна робота та енергія (12 год.)

55


Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (механічна робота, потужність, кінетична і потенціальна енергія, момент сили, коефіцієнт корисної дії) і вміє обрати її одиницю;

розуміє сутність закону збереження механічної енергії, умову рівноваги важеля, принцип дії простих механізмів; знає різновиди важеля.

Діяльнісний компонент:

застосовує закон збереження енергії та формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії тіла, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, деформованого тіла, моменту сили під час розв’язування задач різних типів і виконання лабораторних робіт, у практичній діяльності;

користується простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина); використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

оцінює прояви закону збереження механічної енергії в природі, техніці, побуті; оцінює ефективність використання простих механізмів;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про перетворення енергії

Механічна робота. Одиниці роботи

Тематика навчальних проектів56


Потужність та одиниці її вимірювання57


Розв’язування задач58


Механічна енергія та її види59


Закон збереження і перетворення механічної енергії60


Момент сили. Важіль. Умова рівноваги важеля61


Інструктаж з БЖД.

Л. р. № 11 «Вивчення умови рівноваги важеля»62


Рухомий і нерухомий блоки63


Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів64


Інструктаж з БЖД.

Л. р. № 12 «Визначення коефіцієнта корисної дії простого механізму». Розв’язування задач65


Контрольна робота № 566


Захист навчальних проектівVІ. Повторення і систематизація навчального матеріалу (4 год. з резерву)

Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу (4 год.)

67Розв’язування задач на повторення навчального матеріалу68


Розв’язування задач на повторення навчального матеріалу69


Контрольна робота № 6 (підсумкова)70


Захист навчальних проектів (річних)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.