Календарно-тематичне планування з фізики для 9 класуза новою програмою на 2018/2019 навчальний рік

Фізика

Для кого: 9 Клас

09.08.2018

966

7

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики для 9 класуза новою програмою на 2018/2019 навчальний рік
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з фізики для 9 класуза новою програмою

на 2018/2019 навчальний рік

(105/87 годин, 3/2,5 години на тиждень, 4 години – резервних)

Зірочкою (*) позначено уроки, не заплановані під час вивчення фізики в 9 класі за навчальним планом, який передбачає 2,5 години на тиждень.

№ з/п

Тема уроку

Дата уроку

Корекція дати

Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

1

Магнітні явища. Дослід Ерстеда.

2

Магнітне поле. Магнітне поле провідника зі струмом. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.

3

Індукція магнітного поля

4

Сила Ампера

5*

Розв'язування задач

6

Магнітні властивості речовин та їх застосування. Гіпотеза Ампера.

7*

Розв'язування задач

8

Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту

9

Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле Землі.

10

Електромагніти. Магнітна левітація

11*

Розв'язування задач

12

Електродвигуни, гучномовці.

Електровимірювальні прилади

13

Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм.

14

Розв'язування задач

15

Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

16

Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.

17

Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле»

18

Захист учнівських проектів

Демонстрації

 1. Постійні магніти.

 2. Конфігурації магнітних полів.

 3. Магнітне поле Землі.

 4. Дослід Ерстеда.

 5. Електромагніт.

 6. Дія магнітного поля на струм.

 7. Електродвигун.

 8. Явище електромагнітної індукції.

Генератори індукційного струму

Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

19

Світлові явища. Швидкість поширення світла

20

Світловий промінь. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

21*

Розв'язування задач

22

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

23*

Розв'язування задач

24

Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

25

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

26*

Розв'язування задач

27

Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла

28

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

29

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи.

30

Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи.

31

Розв'язування задач

32*

Розв'язування задач

33

Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

34

Око як оптичний прилад .Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція. Найпростіші оптичні прилади.

35

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

36

Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

37

Захист учнівських проектів

Демонстрації

1. Прямолінійне поширення світла.

2. Відбивання світла.

3. Зображення в плоскому дзеркалі.

4. Заломлення світла.

5. Хід променів у лінзах.

6. Утворення зображень за допомогою лінзи.

8. Будова та дія оптичних приладів (фотоапарата, проекційного апарата тощо).

9. Модель ока.

10. Інерція зору.

11. Розкладання білого світла за допомогою призми

Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

38

Виникнення і поширення механічних хвиль. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону.

39

Інфра- та ультразвуки.

40

Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

41

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.

42

Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль.

43

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій.

44

Розв'язування задач

45

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

46

Контрольна робота № 3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

47

Захист учнівських проектів

Демонстрації

 1. Поширення механічних коливань у пружному середовищі.

 2. Залежність гучності звуку від амплітуди коливань.

 3. Залежність висоти тону від частоти коливань.

 4. Випромінювання і поглинання електромагнітних хвиль.

Шкала електромагнітних хвиль

ІІ семестр

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

48

Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів.

1501

50

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості.

51*

Період піврозпаду радіонукліда.

52

Розв'язування задач

53*

Розв'язування задач

54

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання.

55*

Розв'язування задач

56

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор.

57

Розв'язування задач  

Атомні електростанції. .Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики.Термоядерні реакції.

Енергія Сонця й зір.

58

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

59

Контрольна робота № 4 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

60

Захист учнівських проектів

Демонстрації

1. Модель досліду Резерфорда.

2. Модель атома. Модель ядра атома.

3. Принцип дії лічильника йонізаційних частинок.

4. Дозиметри (за наявності)

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Частина І

61

Рівноприскорений рух. Прискорення.

62

Графіки прямолінійного рівноприскореного руху

63

Розв'язування задач

64

Розв'язування задач

65*

Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона.

66

Закони Ньютона.

67

Розв'язування задач

68*

Закони Ньютона.

70

Розв'язування задач

71

Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сили тяжіння.Розв'язування задач

72*

Розв'язування задач

73

Рух тіла під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямах і по похилій площині).

74

Розв'язування задач

75*

Розв'язування задач

76

Рух тіла під дією кількох сил

77

Розв'язування задач

78

Розв'язування задач

79

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

80

Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Частина ІІ

81

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

82

Розв'язування задач

83*

Розв'язування задач

84

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

85*

Розв'язування задач

86

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

87

Розв'язування задач

88

Розв'язування задач

89*

Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії

90

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження в природі.

91

Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.

Еволюція фізичної картини світу.

Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес.

92

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

93

Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

94

Захист учнівських проектів

95

Захист учнівських проектів

96

Захист учнівських проектів

97*

Захист учнівських проектів

Демонстрації

1. Рівноприскорений рух.

2. Падіння тіл у повітрі та розрідженому просторі.

3. Рух тіл під дією кількох сил.

Фізика та екологія

98

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини.

99

Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії.

100

Альтернативні джерела енергії

101

Альтернативні джерела енергії

102

Демонстрації

Фрагменти відеозаписів науково-популярних телепрограм щодо сучасних проблем екології та енергетики в Україні та світі

Орієнтовні теми навчальних проектів

Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Магнітні матеріали та їх використання.

Магнітний запис інформації.

Вияви та застосування магнітних взаємодій у природі й техніці.

Геомагнітне поле Землі.

Магнітні бурі та їхній вплив на здоров’я людини.

Різноманітні електромагнітні пристрої.

Генератори електричного струму.

Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Складання найпростішого оптичного приладу.

Оптичні ілюзії.

Дослідження потужності та ККД штучних джерел світла різного типу.

Увігнуті дзеркала: властивості та приклади застосування.

Оптичні явища в природі.

Око і зір.

Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

Звуки в житті людини.

Застосування інфра- й ультразвуків у техніці.

Вібрації й шуми та їхній вплив на організми.

Електромагнітні хвилі в природі й техніці.

Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини.

Види шумового забруднення. Вимірювання рівня шумового забруднення. Вивчення впливу шумового забруднення на організми.

Духові музикальні інструменти.

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Ознайомлення з роботою побутового дозиметра.

Складання радіаційної карти регіону.

Радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів.

Екологічні проблеми атомної енергетики.

Розщеплення атома: скринька Пандори чи вогонь Прометея?

Майбутнє Сонця та інших зір.

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Людина і Всесвіт.

Фізика в житті сучасної людини.

Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі.

Україна – космічна держава.

Видатні вітчизняні та закордонні вчені-фізики.

Застосування закону збереження імпульсу в техніці.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.