Календарно-тематичне планування з фізики 7 клас

Фізика

Для кого: 7 Клас

18.08.2020

464

19

0

Опис документу:
КТП створено відповідно до вимог навчальної пограми для ЗЗСО рівня стандарт. У розробці враховано рекомендації МОН щодо проведення контрольних та лабораторних робіт, демонстрацій. Матеріал розроблено з урахуванням компетентнісного підходу до навчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з фізики

на 2020-2021н.рр..

7 клас

Навчальна програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

2 години на тиждень, у І семестрі – 34 год, у ІІ семестрі – 36 год

Всього 70 годин

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Показник

Початок

Кінець

І семестр

ІІ семестр

Канікули осінні

Канікули зимові

Канікули весняні

Канікули літні

Неробочі (святкові) дні у І семестрі

Неробочі (святкові) дні у ІІ семестрі

Показник

І семестр

ІІ семестр

Рік

Примітки

Кількість робочих тижнів

17

18

35

Кількість годин за програмою

34

36

70

Кількість годин фактично

Кількість тематичних атестацій за програмою

3

3

6

Кількість тематичних атестацій фактично

Кількість самостійних робіт

3

4

7

Кількість лабораторних робіт за програмою

6

6

12

Кількість лабораторних робіт фактично

Кількість контрольних робіт за програмою

3

3

6

Кількість контрольних робіт фактично

уроку

Дата

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Домашнє завдання

Примітки

I семестр

Вступ (1 год)

1

Правила безпеки у фізичному кабінеті.

Фізика як навчальний предмет у школі.

Фізичний кабінет та його обладнання.

Знаннєвий компонент:

знає правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого робочого місця.

Діяльнісний компонент:

дотримується правил безпечної поведінки.

Ціннісний компонент:

усвідомлює роль шкільного кабінету в навчанні фізики, відповідальність за поведінку у фізичному кабінеті

Розділ 1. фізика як природнича наука. пізнання природи (10 год)

2

Фізика як фундаментальна наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Речовина і поле.

Знаннєвий компонент:

називає характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінність від інших явищ; наводить приклади фізичних явищ; наводить приклади фізичних величин, називає їх символи та одиниці цих величин у Міжнародній системі одиниць; розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення; розуміє відмінності між речовиною і полем.

Діяльнісний компонент:

записує значення фізичної величини, використовуючи префікси для утворення кратних і частинних одиниць; користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали; порівнює значення фізичних величин; вимірює лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів; проводить досліди (індивідуально та в групі) за власним планом або за інструкцією за допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки.

Ціннісний компонент:

усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними; висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля

тіл

3

Основні положення атомно-молекулярного вчення.

Початкові відомості про будову атома.

4

Самостійна робота №1.

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

5

Самостійна робота №2

Творці фізичної науки. Внесок українських учених в розвиток фізики.

6

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1.

Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

7

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2.

Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів.

8

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3.

Вимірювання розмірів малих тіл різними способами.

9

Розв’язування задач.

Підготовка до контрольної роботи.

10

Контрольна робота №1 з теми

«Фізика як природнича наука.

Пізнання природи»

11

Аналіз контрольної роботи №1.

Захист навчальних проектів №1.

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній:

ситуативні вправи щодо прояву й впливу фізичних явищ на здоров’я і безпеку життєдіяльності, вирішення проблем довкілля, ощадного використання природних ресурсів тощо

Демонстрації

  1. Приклади фізичних явищ: механічних, теплових, електричних, світлових тощо.

  2. Моделі молекул.

  3. Приклади застосування фізичних явищ у техніці.

  4. Засоби вимірювання

ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ

Розділ 2. МЕханічний рух (19 год)

Частина І. Прямолінійний рух (10 год)

12

Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Траєкторія. Шлях. Переміщення.

Знаннєвий компонент: називає види механічного руху; знає фізичні величини (швидкість, період обертання, переміщення, амплітуда коливань, період та частота коливань); називає одиниці часу, шляху, швидкості, періоду обертання, періоду та частоти коливань; розуміє відносність руху.

Діяльнісний компонент: уміє визначати межі застосування фізичної моделі на прикладі «матеріальної точки»; розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла; описує та аналізує механічний рух графічно та аналітично; визначає пройдений тілом шлях, швидкість руху, період обертання, частоту коливань нитяного маятника шляхом розв’язання задач різних типів; представляє результати вимірювання у вигляді таблиць і графіків; використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент: усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку та безпеки

13

Прямолінійний рівномірний рух.

Швидкість руху.

14

Розв’язування задач

15

Графіки рівномірного руху.

16

Розв’язування задач

17

Розв’язування задач

Самостійна робота №3.

18

Прямолінійний нерівномірний рух.

Середня швидкість нерівномірного руху.

19

Розв’язування задач.

20

Розв’язування задач.

Підготовка до контрольної роботи

21

Контрольна робота № 2 з підтеми «Прямолінійний рух»

ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ

Частина ІІ. рівномірний рух по колу. коливальний рух (9 год)

22

Аналіз контрольної роботи №2.

Рівномірний рух матеріальної точки по колу.

Період обертання.

23

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4.

Визначення періоду обертання тіла

24

Розв’язування задач

25

Коливальний рух та його характеристики. Маятники.

26

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5.

Дослідження коливань нитяного маятника

27

Розв’язування задач

28

Розв’язування задач.

Підготовка до контрольної роботи.

29

Контрольна робота № 3 з теми «Механічний рух»

30

Аналіз контрольної роботи №3.

Захист навчальних проектів №2.

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній:

ситуативні вправи на аналіз механічного руху учасників дорожнього руху та його наслідки для власної безпеки; задачі з прикладами логістики пасажирських і вантажних перевезень в Україні й світі; уміння вибрати оптимальну траєкторію руху в конкретних життєвих ситуація

Демонстрації:

1. Різні види руху.

2. Відносність руху, його траєкторії й швидкості

ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ

Розділ 3. взаємодія тіл. сила (27 год)

Частина І. сила. види сил. (16 год)

31

Явище інерції

Знаннєвий компонент: розуміє взаємодію тіл, явище інерції; знає фізичні величини (маса, густина речовини, сила, деформація, пружність, прискорення вільного падіння, коефіцієнт тертя, тиск); називає оди ниці цих величин і способи їх вимірювання; формулює закони Гука, Паскаля, Архімеда; знає умови плавання тіл; пояснює причини виникнення атмосферного тиску та його залежність від висоти, залежність сили пружності від деформації; залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини.

Діяльнісний компонент: застосовує закони Гука, Паскаля, Архімеда, умови плавання тіл, формули сили тяжіння, ваги тіла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили під час розв’язування різних видів задач та виконанні лабораторних робіт; застосовує способи зменшення і збільшення сили тертя, сили пружності, тиску в практичних ситуаціях; графічно зображує сили; користується динамометром, манометром, барометром, терезами; використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент: оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у природі та техніці

32

Інертність тіл. Маса тіла.

33

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6.

Вимірювання мас тіл способом зважування

34

Густина речовини.

СЕМЕСТРОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

ІI семестр

35

Правила безпеки у фізичному кабінеті.

Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Густина речовини.

Знаннєвий компонент: розуміє взаємодію тіл, явище інерції; знає фізичні величини (маса, густина речовини, сила, деформація, пружність, прискорення вільного падіння, коефіцієнт тертя, тиск); називає оди ниці цих величин і способи їх вимірювання; формулює закони Гука, Паскаля, Архімеда; знає умови плавання тіл; пояснює причини виникнення атмосферного тиску та його залежність від висоти, залежність сили пружності від деформації; залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини.

Діяльнісний компонент: застосовує закони Гука, Паскаля, Архімеда, умови плавання тіл, формули сили тяжіння, ваги тіла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили під час розв’язування різних видів задач та виконанні лабораторних робіт; застосовує способи зменшення і збільшення сили тертя, сили пружності, тиску в практичних ситуаціях; графічно зображує сили; користується динамометром, манометром, барометром, терезами; використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент: оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей

36

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7.

Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин).

37

Розв’язування задач.

Самостійна робота № 4.

38

Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил.

39

Деформація тіла. Сила пружності.

Закон Гука. Динамометри

40

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 8

Дослідження пружних властивостей тіл.

41

Самостійна робота № 5.

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

42

Розв’язування задач.

43

Самостійна робота № 6.

Тертя. Сили тертя.Коефіцієнт тертя ковзання.

Тертя в природі й техніці.

44

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 9

Визначення коефіцієнта тертя ковзання

45

Розв’язування задач.

Підготовка до контрольної роботи.

46

Контрольна робота № 4 з теми

«Сила. Види сил».

ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ

Частина ІІ. тиск. закон архімеда. плавання тіл (11 год)

47

Аналіз контрольної роботи №4.

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

48

Розв’язування задач

49

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Сполучені посудини. Манометри.

50

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

51

Розв’язування задач.

52

Розв’язування задач.

Самостійна робота № 7.

53

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

54

Інструктаж з БЖД.Лабораторна робота № 10

З’ясування умов плавання тіла

55

Розв’язування задач.

Підготовка до контрольної роботи.

56

Контрольна робота № 5 з теми

«Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

57

Аналіз контрольної роботи №5.

Захист навчальних проектів учнів №3.

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній:

ситуативні вправи і задачі на аналіз явища інерції, сил тертя і пружності, їх наслідки для власної безпеки; дотримання правил поведінки на воді; матеріали з досягнення українських конструкторів у суднобудуванні, повітроплаванні тощо

Демонстрації:

1. Досліди, що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл. 2. Деформація тіл. 3. Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої. 4. Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою. 5. Способи зменшення й збільшення сили тертя. 6. Залежність тиску від значення сили та площі. 7. Передавання тиску рідинами й газами. 8. Тиск рідини на дно і стінки посудини. 9. Зміна тиску в рідині з глибиною. 10. Сполучені посудини. 11. Вимірювання атмосферного тиску. 12. Будова і дія манометра. 13. Дія архімедової сили в рідинах і газах. 14. Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі зануреної частини тіла. 15. Плавання тіл

ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ

Розділ 4. механічна робота та енергія (13 год)

58

Механічна робота. Потужність

Знаннєвий компонент: знає фізичні величини (механічна робота, потужність, кінетична і потенціальна енергії, момент сили, коефіцієнт корисної дії) та їхні одиниці, сутність закону збереження механічної енергії, умови рівноваги важеля, принцип дії простих механізмів.

Діяльнісний компонент: застосовує закон збереження енергії та формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії тіла, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, деформованого тіла, моменту сили під час розв’язування задач різних типів та виконання лабораторних робіт, в практичній діяльності; користується простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина); використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент: оцінює прояви закону збереження механічної енергії в природі, техніці побуті; оцінює ефективність використання простих механізмів; оцінює роль видатних учених у розвитку знань про перетворення енергії

59

Розв’язування задач.

60

Механічна енергія та її види.

61

Закон збереження і перетворення механічної енергії.

62

Момент сили. Важіль.

63

Інструктаж з БЖД.Лабораторна робота№11.

Вивчення умови рівноваги важеля

64

Рухомий і нерухомий блоки.

65

Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів.

66

Інструктаж з БЖД.Лабораторна робота №12.

Визначення ККД простого механізму.

67

Розв’язування задач.

Підготовка до контрольної роботи

68

Контрольна робота № 6 з теми

«Механічна робота та енергія»

69

Аналіз контрольної роботи №6.

Захист навчальних проектів учнів №4.

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній:

ситуативні вправи і задачі на застосування закону збереження енергії, розрахунок параметрів простих механізмів, умов їх безпечного використання; інформаційні матеріали про досягнення українських конструкторів у машинобудуванні та будівництві

Демонстрації:

1. Перетворення механічної енергії. 2. Умови рівноваги тіл. 3. Важіль. 4. Рухомий і нерухомий блоки. 5. Похила площина. 6. Використання простих механізмів

ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ

70

Екскурсія

Узагальнення і систематизація знань з фізики

СЕМЕСТРОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

РІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.