Календарно-тематичне планування з фізики. 10 клас. 2019-20н.р.

Фізика

Для кого: 10 Клас

20.03.2020

501

28

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики в 10 класі на 2019-20 н.р. Адаптовано до підручника «Фізика. 10 клас. В.Г.Бар’яхтар. 2018р.» В матеріалі здійснено розподіл годин по темах, вказано назви контрольних робіт та визначено домашні завдання до уроків
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування. Фізика

Фізика – 10

(3 год. на тиждень, всього 105 год.)

Дата

Назва розділу і тема уроку

Домашнє

завдання

Вступ – 3 год.

1

Правила безпеки при роботі в кабінеті фізики. Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільного розвитку.

Фізика-10

В.Г.Бар’яхтар

2018

2

Теорія та експеримент, роль фундаментальних фізичних теорій. Одиниці фізичних величин, Міжнародна система одиниць СІ, прямі та непрямі вимірювання та похибки.

§2

3

Зв’язок між математикою та фізикою. Скалярні та векторні величини, проекції векторів.

§3

Розділ І. Механіка – 47 год.

Частина 1. Кінематика – 15 год.

4

Основні поняття кінематики. Основна задача механіки.

§4

5

Прямолінійний рівномірний рух. Середня швидкість і середня шляхова швидкість. Поняття про миттєву швидкість руху.

§5

6

Закон додавання швидкостей.

§5

7

Розв’язування задач.

8

Прискорення, рух з постійним прискоренням. Рівняння рівноприско-реного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу.

§6

9

Розв’язування задач.

10

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1 «Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху».

cтор. 52

11

Вільне падіння тіл.

§7

12

Криволінійний рух під дією постійної сили тяжіння.

§7

13

Розв’язування задач.

14

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Кутова швидкість. Період обертання та обертова частота. Доцентрове прискорення.

§8

15

Розв’язування задач.

16

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2 «Вивчення руху тіла по колу».

cтор. 53

17

Розв’язування задач.

18

Контрольна робота № 1 «Кінематика».

Частина 2. Динаміка – 20 год.

2.1. Закони динаміки. Рух тіла під дією кількох сил – 10 год.

19

Види сил у механіці. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Перший закон Ньютона.

§9

20

Інертність і маса. Другий і третій закони Ньютона, межі їх застосування.

§10

21

Гравітаційна взаємодія та гравітаційне поле, сила тяжіння. Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики, внесок українських учених у дослідження космосу.

§11

22

Розв’язування задач.

23

Сила пружності. Вага та невагомість.

§12

24

Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі.

§13

25

Рух тіла під дією кількох сил. Алгоритм розв’язування задач динаміки.

26

Розв’язування задач.

27

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3 «Дослідження руху зв’язаних тіл».

стор. 115

28

Контрольна робота № 2 «Закони динаміки. Рух тіла під дією кількох сил».

2.2. Рівновага тіл. Закони збереження в механіці – 10 год.

29

Рівновага тіл. Момент сили, центр тяжіння тіла. Стійкість рівноваги.

§14

30

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4 «Визначення центра мас плоскої фігури».

стор. 116

31

Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність.

§15

32

Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії.

§16

33

Розв’язування задач.

34

Імпульс в механічних явищах. Реактивний рух в природі та техніці. Пружні та непружні зіткнення.

§17

35

Розв’язування задач.

36

Рівновага та рух рідин та газу. Підіймальна сила крила.

§18

37

Розв’язування задач.

38

Контрольна робота № 3 «Рівновага тіл. Закони збереження в механі-ці».

06.12Частина 3. Механічні коливання і хвилі – 12 год.

39

Застосування законів механіки до коливального руху. Гармонічні коливання та їх рівняння. Умови виникнення вільних коливань.

§19

40

Розв’язування задач.

41

Найпростіші коливальні системи. Енергія коливань. Вимушені коливання. Дія маятникового годинника як приклад автоколивань.

§20

42

Розв’язування задач.

43

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5 «Дослідження коливань нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння».

стор. 146

44

Резонанс.

§21

45

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Плоскі та сфе-ричні, поперечні та поздовжні хвилі. Інтерференція та дифракція хвиль.

§22

46

Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків, їх характеристики. Акустичний резонанс.

§23

47

Розв’язування задач.

48

Розв’язування задач.

49

Контрольна робота № 4 «Механічні коливання і хвилі».

50

Захист учнівських проектів.

Розділ ІІ. Елементи спеціальної теорії відносності – 4 год.

51

Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення теорії віднос-ності. Відносність одночасності подій, проміжків довжини і часу. Реляти-вістський закон додавання швидкостей.

§24

52

Розв’язування задач.

53

Основні наслідки спеціальної теорії відносності та їх експериментальне підтвердження.

§25

54

Розв’язування задач.

Розділ ІІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка - 34 год.

Частина 1. Молекулярна фізика – 23 год.

1.1. Властивості газів. Ідеальний газ – 12 год.

55

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Ма-са та розміри молекул. Стала Авогадро.

§26

56

Розв’язування задач.

57

Рух і взаємодія молекул. Броунівський рух, дифузія.

§27

58

Ідеальний газ як фізична модель. Тиск газів. Основне рівняння молеку-лярно-кінетичної теорії ідеального газу.

§28

59

Температура. Температурна шкала Кельвіна.

§29

60

Розв’язування задач.

61

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси.

§30

62

Розв’язування задач.

63

Розв’язування задач.

64

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6 «Дослідження ізотерміч-ного процесу».

стор. 212

65

Розв’язування задач.

66

Контрольна робота № 5 «Властивості газів. Ідеальний газ».

1.2. Властивості пари, рідин і твердих тіл – 11 год.

67

Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння.

§31

68

Вологість повітря та її вимірювання. Точка роси.

§32

69

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7 «Вимірювання відносної вологості повітря».

стор. 216

В.Сиротюк

70

Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.

§33

71

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 8 (за підручником №7) «Ви-мірювання поверхневого натягу рідин».

стор. 213

72

Розв’язування задач.

73

Тверді тіла – кристалічні та аморфні. Монокристали, полікристали. Ані-зотропія кристалів. Рідкі кристали.

§34

74

Види деформації твердих тіл. Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука, модуль Юнга. Механічні властивості твердих тіл, їх теплове розширення.

§35

75

Розв’язування задач.

76

Розв’язування задач.

77

Контрольна робота № 6 «Властивості пари, рідин і твердих тіл».

Частина 2. Основи термодинаміки – 11 год.

78

Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія. Способи зміни вну-трішньої енергії.

§36

79

Розв’язування задач.

80

Кількість теплоти та робота в термодинаміці.

§37

81

Розв’язування задач.

82

Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодина-міки до ізопроцесів в ідеальному газі. Адіабатний процес.

§38

83

Розв’язування задач.

84

Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина.

§39

85

Розв’язування задач.

86

Розв’язування задач.

87

Контрольна робота № 7 «Основи термодинаміки».

88

Захист учнівських проектів.

Розділ IV. Електричне поле - 15 год.

89

Абетка електростатики.

§40

90

Розв’язування задач.

91

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії елек-тричного поля.

§41

92

Розв’язування задач.

93

Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціал. Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості однорідного елект-ричного поля з різницею потенціалів.

§42

94

Розв’язування задач.

95

Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Діелектрична про-никність речовини.

§43

96

Розв’язування задач.

97

Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Види конден-саторів. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора.

§44

98

Розв’язування задач.

99

Розв’язування задач.

100

Розв’язування задач.

101

Контрольна робота № 8 «Електричне поле».

102

Захист учнівських проектів.

103

Захист учнівських проектів.

104

Повторення навчально матеріалу.

105

Повторення навчально матеріалу.

Контрольні роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

Лабораторні роботи (оцінюється обов’язково – 8 л.р.)

1

2

3

4

5

6

7

8

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.