Календарно-тематичне планування з фізичної культури для учнів з ООП

Фізична культура

Для кого: 6 Клас, 7 Клас

13.04.2021

978

82

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізичної культури для учнів з Освітніми Особлививми Потребами на перший семестр.Складено відповідно до програми: Для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Фізична культура 6-7 класи Київ-2015 Укладач: Бобренко І.В.-мол. наук. Співробітник лаболаторії олігофренкопедагогіки Інститута спеціальної педагогіки НАПН України.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування

з учнем 7 – А

на 2020 – 2021 н.р. ( І семестр)

Городецького ліцею

Складено відповідно до програми:

Для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей.

Фізична культура 6-7 класи

Київ-2015

Укладач:

Бобренко І.В.-мол. наук. Співробітник лаболаторії олігофренкопедагогіки Інститута спеціальної педагогіки НАПН України.

Погоджую Вчитель

ЗНВР__________ Москалик І.А.

_______________

Пояснювальна записка

Фізична культура дітей середнього та старшого шкільного віку з розумовою відсталістю – важлива складова системи навчання та виховання в спеціальній загальноосвітній школі (школі-інтернаті) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Адаптивна фізична культура є потужним засобом корекції та компенсації порушених і недорозвинених психофізичних функцій розумово відсталих школярів, що створює необхідні передумови для їх оптимальної абілітації та соціальної адаптації в суспільстві.

Робота над програмою з фізичної культури ґрунтувалась, насамперед, на гуманізації педагогічного процесу; індивідуалізації виховання і навчання; спрямованості педагогічного процесу на здоров’яформування та здоров’язбереження школярів. Фізичне виховання в 5-9 (10) класах спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей пов’язане з іншими аспектами навчання та виховання підлітків, оскільки, як зауважував В. Сухомлинський, турбота про здоров'я дитини є не просто комплексом санітарно-гігієнічних норм і правил, а, передусім, турботою про гармонійну повноту всіх її фізичних і духовних сил.

Метою навчального предмету «Фізична культура» є фізичне вдосконалення школярів: розвиток умінь і навичок здорового способу життя, формування фізичної культури та сприяння всебічному розвитку особистості, гармонізація психофізичного розвитку та корекція його порушень, забезпечення оптимальної адаптації учнів до фізичних і соціальних умов довкілля. Адаптивне фізичне виховання школярів закладає фундамент фізичного вдосконалення людини з порушенями розумового розвитку у наступні роки життя.

Реалізацію мети забезпечує розв’язання наступних взаємопов’язаних завдань (специфічних і неспецифічних):

1) оздоровчих:

 • зміцнення здоров’я, підвищення захисних сил організму;

 • розвиток функціональності та компенсаторних можливостей аналізаторів і міжаналізаторних зв’язків;

 • сприяння всебічному гармонійному психофізичному розвитку;

 • збільшення адаптаційних можливостей до змін внутрішнього середовища та фізичних умов довкілля;

 • підвищення фізичної і розумової працездатності;

 • профілактика захворювань, стресових станів засобами фізичної культури;

 • освоєння навичок здорового способу життя;

2) корекційно-розвивальних:

 • попередження та корекція вад психофізичного розвитку, вторинних порушень;

 • розвиток рухових якостей (витривалості, гнучкості, спритності, сили, швидкості);

3) освітніх:

 • формування знань про особисту гігієну, здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення, як невід’ємні складові загальної культури людини;

 • мовленнєвий розвиток, збагачення та конкретизація активного та пасивного словника школярів;

 • формування достатнього рівня практичних умінь і навичок; збагачення рухового досвіду школярів;

4) виховних:

 • сприяння моральному, естетичному, розумовому та трудовому вихованню учнів;

 • формування потреби до занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя;

 • формування позитивної соціальної поведінки учнів: виховання морально-вольових якостей, комунікативних навичок, культури спілкування; формування адекватної самооцінки тощо.

Специфіка навчального предмету «Фізична культура» зумовлена особливостями психофізичного розвитку дітей, викликаними враженням центральної нервової системи, різними ступенями інтелектуальної недостатності (як легкої, так і помірної). Процес навчання ускладнюється наявністю крім основних, інших вад: порушення опорно-рухового апарату, зниження зору, порушення мови та мовлення, наявність психопатоподібних станів тощо. Такі поєднання ведуть до ще більш вираженої своєрідності психофізичного розвитку учнів. Корекційно-розвивльна спрямованість навчально-виховного процесу визначається наявністю індивідуальних психофізичних порушень дітей. Все це зумовлює потребу в здійсненні індивідуального та диференційованого навчання. В процесі проведення корекційно-розвивальної роботи вчитель повинен орієнтуватись на стан здоров’я конкретного учня, беручи до уваги висновки медичних оглядів. У представленій програмі рекомендації для дітей з помірною розумовою відсталістю виділені зірочкою (*).

При вирішенні завдання корекції порушень психофізичного розвитку дітей даної категорії особливу увагу звертають на розвиток координаційних здібностей, здатності до цілеспрямованих дій, обсягу та стійкості уваги, мисленнєвих операцій, на мовленнєвий розвиток. Для корекції психоемоційного стану учнів важливим є застосування елементів музикотерапії та кольоротерапії.

Учні, що належать за станом здоров’я до підготовчої групи, виконують програму основної, за виключенням індивідуально протипоказаних вправ. Учні, які належать за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, займаються за спеціальною програмою лікувальної фізичної культури (ЛФК).

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховують:

 • індивідуальні особливості засвоєння змісту навчального матеріалу;

 • рівень засвоєння основ теоретичної підготовки;

 • рівень розвитку рухових якостей, практичних умінь і навичок і техніки виконання рухової дії;

 • рівень виконання контрольних завдань, навчальних нормативів, вимог чи тестів (підібраних індивідуально, відповідно до психофізичних можливостей учня).

Навчальним планом передбачено проведення двох уроків фізкультури на тиждень, щоденних фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі дня та позакласної фізкультурно-масової роботи.

Структура програми включає три взаємопов’язані складові навчального процесу:

 • зміст навчального матеріалу;

 • навчальні досягнення учнів;

 • спрямованість корекційно-розвивальної роботи.

Програма складається з чотирьох частин.

У першу частину програми включено зміст навчального матеріалу для проведення уроків фізичної культури в 5-7-х класах спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

Зміст 1 частини програми складається з наступних розділів: «Гімнастика», «Легка атлетика», «Лижна підготовка», «Вправи за вибором школи», «Ігри».

З метою розвитку мотивації учнів до занять фізичною культурою, ознайомлення їх з народними традиціями, оволодіння основами знань про здоров’я, фізичну культуру та здоровий спосіб життя, виховання у них позитивних якостей особистості, на початку кожного розділу викладено «Теоретичні відомості». Відомості, одержані учнями в початковій школі, 5-му та 6-му класах, розвиваються та вдосконалюються в наступних класах.

Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин

Розділи програмного матеріалу

5-й клас

6-й клас

7-й клас

Гімнастика

16

16

16

Легка атлетика

14

18

18

Лижна підготовка

8

8

8

Ігри

26

22

22

Вправи за вибором школи (плавання, вправи на тренажерах, футбол, теренкур, пішохідний туризм тощо)

6

6

6

Всього годин

70

70

70

У другій частині програми представлено зміст режимних фізкультурно-оздоровчих заходів: гімнастики до уроків, фізкультурних хвилинок, фізичних вправ на великих перервах, фізкультурних пауз під час виконання домашніх завдань, фізкультурних занять у другій половині дня.

Фізкультурно-оздоровчі заходи проводять щоденно в приміщенні школи-інтернату чи на свіжому повітрі (в залежності від змісту заходу та відповідності погодних умов гігієнічним нормам). Вони є обов’язковими для всіх учнів, за винятком учнів, звільнених лікарем за станом здоров’я.

В третій частині програми подано зміст позакласних форм занять фізичною культурою та спортом: ранкової гігієнічної гімнастики; занять у фізкультурно-оздоровчих гуртках і фізкультурно-спортивних секціях; участі в фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходах. Потрібно якнайширше залучати до позакласної фізкультурно-масової роботи школярів, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров’я.

Фізкультурно-спортивні секції (футбол, плавання, лижна підготовка, бадмінтон, гімнастика, настільний теніс, волейбол, баскетбол, пішохідний туризм тощо) організуються залежно від рівня зацікавленості та матеріальної бази школи-інтернату. Проведення загальношкільних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів (фізкультурні свята, змагання, конкурси тощо) сприяє не тільки різноманітності активного відпочинку дітей, вихованню морально-естетичних якостей, а й розвитку інтересу та звички до занять фізичною культурою та спортом, зацікавленню традиціями української національної фізичної культури. Відтак, вчитель має право вносити корективи до переліку та змісту позакласних форм занять фізичною культурою та спортом.

До четвертої частини програми включено додатки. До додатків увійшли комплекси фізичних вправ і окремі вправи, які потребують роз’яснення чи детального опису.

До фізкультурного обладнання, що використовується в процесі фізичного виховання, висуваються педагогічні, естетичні та гігієнічні вимоги. Підбір обладнання визначається відповідністю програмним завдань. Розміри і маса реманенту повинні відповідати віковим особливостям школярів, його кількість визначається з розрахунку активної участі всіх дітей у процесі занять.

Найважливіша вимога – безпека використання фізкультурного обладнання. Для її реалізації необхідно забезпечити міцну (жорстку) установку снарядів, правильну обробку дерев’яних предметів (палиці, рейки гімнастичної стінки тощо) – щоб уникнути травм, вони повинні бути добре відполіровані. Металеві снаряди робляться із закругленими кутами. Якість снарядів, стійкість, міцність перевіряється вчителем перед уроком.

У змісті програми надається новий навчальний матеріал. Повторення, закріплення, вдосконалення та ускладнення фізичних вправ – обов’язкове не тільки протягом навчального року, а й у наступних класах. Програма не встановлює чітко визначеної кількості годин для вивчення тих чи інших розділів, але під час планування потрібно переважну частину часу приділяти навчанню і засвоєнню пріоритетного матеріалу та його повторенню. Вчитель має право вносити корективи до розподілу годин та змісту з огляду на індивідуальні психофізичні особливості учнів.

Розвиток фізичних якостей школярів займає значне місце в змісті програми. Вчитель повинен враховувати найсприятливіші періоди розвитку всіх фізичних якостей з огляду на вік і стать учнів.

Важливе місце в змісті програми належить мовленнєвому розвитку учнів: збагаченню та конкретизації активного та пасивного словника, розвитку комунікативних умінь, що є основою для набуття учнями досвіду спілкування та формування позитивних особистісних якостей. На уроках фізичного виховання спілкування відбувається як словесною, так і жестовою мовою, а також, використовуючи піктограми (в залежності від індивідуальних можливостей дітей). Для всебічності мовленнєвого розвитку широко використовуються картки (таблички) з відповідним словом, мультимедійні засоби. У контексті ідеї соціалізації дітей з легкою та з помірною розумовою відсталістю особлива роль надається розвитку як вербальної, так і невербальної їх комунікації. Головне при цьому – задіяти всі існуючі можливості для спілкування.

Лижна підготовка передбачається програмою як обов’язковий матеріал для вивчення. За неможливості проведення (малосніжна зима, морози нижче 12°C (для 5-7 класів), ­ 12°С ­ 15°С (для 8-11 класів) лижна підготовка замінюється на інший програмний матеріал за вибором педагога.

Відзначимо важливість проведення систематичних заходів для загартування учнів. З цією метою застосовуються фізичні вправи та природні чинники (сонячні ванни, повітряні ванни, загальні та часткові обливання, обтирання, купання тощо). Уроки фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі, за умови, якщо температура повітря не нижча 12°C (для 5-7 класів), ­ 12°С ­ 15°С (для 8-11 класів).

Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей середнього та та старшого шкільного віку з розумовою відсталістю доцільно відзначити: фітбол-гімнастику, пальчикову гімнастику, гідроаеробіку (в літній період чи, за наявності басейна, протягом року), теренкур (дозовані фізичні навантаження у вигляді пішохідних прогулянок за певними, розміченими маршрутами). Окремим підрозділом у змісті програми представлена кистьова та пальчикова гімнастика, яка застосовується, як при проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня, позакласних фізкультурно-оздоровчих заходів, так і на уроках.

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу змістом програми передбачено збільшення часу на проведення коригуючих і розвиваючих ігор, що включають елементи загальнорозвиваючих, коригуючих і спортивно-прикладних вправ. Це сприяє зменшенню рівня навантаження, стомлюваності учнів; підвищенню рівня сприйняття ними навчального матеріалу, розумової та фізичної працездатності, концентрації уваги; розвитку пам’яті, емоційної сфери; вдосконаленню рухових умінь; розвитку рухових якостей та вихованню комунікативних навичок школярів.

Відповідно до можливостей дітей з різними ступенями інтелектуальної недостатності (легкої і помірної) визначаються методи навчання. Комбінування визначених методів і способів навчання створює необхідні умови, що сприяють підвищенню ефективності навчально-виховного процесу.

Для поліпшення процесу формування понять у навчальному процесі широко застосовуються наочні засоби (особливо, мультимедійні технології), які сприяють розкриттю сутності понять.

Під час планування навчальної роботи, реалізація корекційно-розвивального спрямування навчання та виховання учнів на уроках фізкультури забезпечується на рівні міжпредметних зв’язків.

Навчальну програму створено з урахуванням сучасних наукових даних і практичного досвіду вчителів з фізичного виховання.

Фізична культура

7 клас

(70 год на рік,2 год на тиждень)

І Семестр (32 год.)

п/п

К-сть год.

Розділ програмного матеріалу

Тема уроку

Дата проведення

1

2

3

4

5

1

8

Ігри

1.Правила техніки безпеки під час проведення ігор.

2.Культура спілкування під час гри.

3.Правила та зміст розучених рухливих ігор.

4.Українські народні ігри.

5.Спортивні ігри.

6.Правила гри у баскетбол.

7.Правила гри у футбол.

8.Правила гри у волейбол.

2

12

Гімнастика

1.Правила безпеки , поведінки та гігієни при проведені уроків фізичної культури

2.Підготовка до уроку фізичного виховання.

3.Орієнтування в спортивному залі (на майданчику)

4. Руховий режим дня учня.

5.Значення ранкової гігієнічної гімнастики та інших фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня учня.

6.Фізичні навантаження ,значення їх контролю під час занять фізичною культурою.

7.Загартовування та його значення для здоров’я людини.

8.Основні гімнастичні терміни; підйом , поворот,вис.

9.Основні гімнастичні терміни; зіскок, випад, нахил.

10.Розвиток координаційних здібностей відносно себе та інших предметів.

11.Стройові вправи.

12.Поняття «направляючий», «замикаючий».

3

14

Легка атлетика

1.Правила поведінки та техніки безпеки під час виконання легкоатлетичних вправ.

2.Санітарно – гігієнічні вимоги до занять легкою атлетикою.

3.Особиста гігієна.

4.Легкоатлетичні вправи як засіб загартовування організму.

5.Правильне положення тіла при виконанні легкоатлетичних вправ.

6.Значення взаємодопомоги.

7.Значення правильної постави при ходьбі,бігу.

8.Основні види легкої атлетики. Багатоборства.

9.Ходьба.

10.Біг.

11.Стрибки.

12.Метання

13.Лазіння.

14.Повзання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.