Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Створюємо квести та вебквести для роботи у класі та дистанційно
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з біології у 9 класі

Біографія

Для кого: 9 Клас

10.09.2018

756

5

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з біології у 9 класі
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Добровільський НВК «ЗНЗ – ДНЗ»

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора з НВР ДИРЕКТОР

_________________________ ____________________________

ПІБ ПІБ

підпис підпис

«_____»__________________ 20___ р. «_____»__________________ 20___ р.

Календарно-тематичне планування

з біології

у 9 класі

на 2017 -2018 навчальний рік

Учителя: Фесенко Оксани Анатоліївни

Розглянуто на засіданні МО (назва МО) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_______ р.

Голова МО (назва МО)

__________________________________________________________________

ПІБ

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Біологія», 9 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, з них 2 години – резервні)

п/п

дата

Тема уроку

Практична частина

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Вступ (2 години)

1.

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології

Учень:

висловлює судження: про етапи розвитку біології та становлення її галузей; про сучасні напрямки біологічної науки

називає:

основні галузі біології

пояснює:

зв`язок біології з іншими науками

2.

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

Тема 1. Хімічний склад клітини ( 8 годин)

3.

Вміст хімічних елементів в клітині. Вода та її властивості.

Інші неорганічні молекули

аналізує і порівнює:

хімічний склад живої та неживої природи

створює:

модель молекули води

спостерігає:

властивості води

розпізнає:

гідрофільні та гідрофобні речовини

оперує термінами:

диполь, гідрофобні та гідрофільні речовини

називає:

гідрофільні та гідрофобні речовини, що входять до складу клітини; типи хімічних зв`язків в молекулі води та між ними (ковалентні та водневі)

описує:

властивості та біологічну роль води

розв`язує:

Елементарні вправи зі структури ДНК та РНК, білків

обґрунтовує судження:

про спільність складу та різницю вмісту хімічних елементів у живій та неживій природі;

робить висновок:

про необхідність вживання людиною різноманітних продуктів харчування;

про значення моделювання в розумінні хімічної будови живих організмів

усвідомлює значення:

внеску вчених у розвиток біології ( І. Ф. Мішер, Ф. Крік, Дж. Уотсон)

оперує термінами:

нуклеїнові кислоти, РНК, види РНК, макроергічні зв`язки

4.

Органічні молекули. Ліпіди, їх роль.

5.

Вуглеводи, їх роль. Поняття про біополімери.

6.

Білки, їх будова та основні функції.

7.

Ферменти, їх роль у клітині

Лабораторне дослідження. Властивості ферментів

8.

Відкриття нуклеїнових кислот. Будова та функції ДНК

9.

Будова та функції РНК. АТФ.

10.

Підсумковий урок з теми

Практична робота №1. Розв`язування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот

Тема 2. Структура клітини (7 годин)

11.

Історія вивчення клітини. Методи дослідження клітини. Типи мікроскопії

дотримується правил:

виготовлення мікропрепаратів

аналізує:

етапи формування клітинної теорії

усвідомлює значення:

внеску вчених та дослідників у формування клітинної теорії

оперує термінами:

цитологія, клітина, клітинна теорія. методи цитологічних досліджень, світловий мікроскоп, електронний мікроскоп

називає:

методи дослідження клітини

основні положення клітинної теорії

порівнює:

будову прокаріотів та евкаріотів; будову клітин рослин і тварин

дотримується правил:

виготовлення мікропрепаратів та розгляду їх за допомогою світлового мікроскопа; виконання малюнків біологічних об`єктів

спостерігає:

основні складові будови клітин прокаріотів та евкаріотів, клітин рослин і тварин

12.

Типи клітин та їх порівняльна характеристика

Лабораторна робота № 1. Вивчення структурно -

функціональної різноманітності клітин

13.

Поверхневий апарат еукаріотичної клітини

14.

Одномембранні та немембранні органели клітини

15.

Двомембранні органели клітини, їх автономність

16.

Ядро, його будова та функції

17.

Підсумковий урок з теми

Тема 3. Принципи функціонування клітини (6 годин)

18.

Обмін речовин та енергії в клітині

характеризує:

процеси пластичного та енергетичного обмінів та їх результати

аналізує:

вплив зовнішніх факторів на протікання обміну речовин

порівнює:

процеси пластичного та енергетичного обмінів

оперує термінами:

метаболізм, пластичний обмін, енергетичний обмін, автотрофи, гетеротрофи

називає:

процеси обміну речовин, які відбуваються в цитоплазмі клітин

розпізнає:

властивості енергетичного та пластичного обмінів

пояснює:

роль пластичного та енергетичного обмінів в життєдіяльності клітини

19.

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах

20.

Клітинне дихання.

21.

Фотосинтез: світлова та темнова фази

22.

Хемосинтез. Планетарна роль фотосинтетичних та хемосинтетичних організмів

23.

Підсумковий урок з теми

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації ( 11 годин)

24.

Гени та геноми. Будова генів

характеризує:

будову гена

порівнює:

поняття ген та геном

аналізує:

роль різних видів генів у реалізації спадкової інформації

оперує термінами:

ген, геном, структурні та регуляторні гени

називає:

типи генів

пояснює:

роль гену як основної одиниці спадковості

наводить приклади:

різних видів генів

характеризує:

процес транскрипції

аналізує:

роль регуляторних генів в процесі транскрипції, роль ферментів в процесі синтезу і - РНК

створює:

моделі процесу транскрипції

порівнює:

процеси транскрипції та реплікації

розв`язує:

елементарні вправи з транскрипції та реплікації

оперує термінами:

інформаційна, рибосомна, транспортна РНК, транскрипція, комплементарність

називає:

основні етапи транскрипції

25.

Основні типи РНК. Транскрипція

26.

Біосинтез білка. Поняття про генетичний код.

27.

Підсумковий урок

Практична робота№2. Розв`язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції, трансляції

28.

Будова і функції хромосом.

29.

Поділ клітини - мітоз. Його біологічне значення

Лабораторне дослідження. Фази мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі)

30.

Мейоз. Його біологічне значення.

31.

Особливості будови статевих клітин

32.

Запліднення у рослин і тварин

33.

Етапи індивідуального розвитку організмів.

34.

Підсумковий урок з теми

Тема 5. Закономірності успадкування ознак (12 годин)

35.

Класичні методи генетичних досліджень.

характеризує:

етапи становлення генетики як науки, методи генетичних досліджень

висловлює судження:

про взаємозв`язок генетики з іншими науками

називає:

методи генетичних досліджень

наводить приклади:

використання методів для встановлення успадкування ознак

характеризує:

І та ІІ закони Менделя

застосовує знання:

для складання схем схрещування

порівнює:

успадкування домінантних та рецесивних ознак

дотримується правил:

складання схем схрещування

висловлює судження:

про результативність дослідів Менделя

оперує термінами:

алель, генотип, фенотип, домінантна ознака, рецесивна ознака, гібрид, гетерозигота, гомозигота, моногібридне схрещування

описує:

досліди і схеми схрещування, які проводив Мендель

називає:

результати схрещувань та І та ІІ закони Менделя

36.

Закономірності успадкування ознак, встановлені Г. Менделем. І та ІІ закони

37.

Закономірності успадкування ознак, встановлені Г. Менделем. ІІІ закон

38.

Ознака організму як результат взаємодії генів

39.

Поняття про зчеплення генів. Хромосомна теорія спадковості.

40.

Генетика статі і успадкування зчеплене зі статтю

41.

Підсумковий урок

Практична робота № 3. Складання схем схрещування

42.

Форми мінливості. Мутації. Види мутацій

Лабораторне дослідження. Мінливість рослин і тварин

характеризує:

різні види мінливості: комбінативну, мутаційну, модифікаційну

аналізує:

причини виникнення різних видів мінливості

порівнює:

модифікаційну та мутаційну мінливості

розпізнає:

різні види мінливості

досліджує:

прояви модифікаційної та мутаційної мінливості

висловлює судження:

про значення мінливості для організмів

оперує термінами:

модифікаційна мінливість, мутації, види мутацій

називає:

види мутацій та їх характеристики

43.

Причини та наслідки мутацій

44.

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування

45.

Представлення проектів “Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак”, “Складання родоводу родини видатної людини”

46.

Підсумковий урок з теми

Тема 6. Еволюція органічного світу (9 годин)

47.

Розвиток еволюційних поглядів. Перше еволюційне вчення Ж. Б. Ламарка

характеризує:

етапи розвитку поглядів на еволюцію

порівнює:

дві світоглядні системи - креаціонізм та матеріалізм

дотримується правил:

складання таблиць, що демонструють характеристику різних етапів формування еволюційних поглядів

аналізує:

еволюційні положення теорії Ж. Ламарка

оперує термінами:

еволюція, рушійні сили еволюції, градації, вид.

дотримується правил:

складання таблиць, що демонструють еволюційний розвиток рослинного й тваринного світу Землі

висловлює власне судження:

про походження життя на Землі

пояснює:

різні погляди на виникнення життя на Землі (креаціонізм, спонтанне зародження, панспермія, біохімічна еволюція),

різноманіття організмів як результат еволюції

48.

Еволюційне вчення Ч. Дарвіна.

49.

Еволюційні фактори.

50.

Механізми видоутворення

51.

Популяції живих організмів та їх основні характеристики

52.

Роль палеонтології, ембріології, морфології в обґрунтуванні теорії еволюції

53.

Еволюція людини. Етапи еволюції людини

54.

Світоглядні та наукові погляди на походження та розвиток життя

55.

Підсумковий урок з теми

Тема 7. Надорганізмові біологічні системи (10 годин)

56.

Предмет вивчення екології. Екологічні фактори та їхня взаємодія

характеризує:

види екологічних факторів, закономірності їх взаємодії

аналізує:

вплив одних екологічних факторів на дію інших факторів,

можливості виживання організмів при різних ступенях дії факторів

порівнює:

види екологічних факторів

оперує термінами:

екологічний фактор, абіотичні фактори, біотичні фактори, антропічні фактори

називає:

закономірності дії екологічних факторів, методи дослідження процесів в екосистемах

наводить приклади:

різних взаємодій факторів та вплив їх на організми

характеризує:

різний ступінь впливу екологічних факторів на організми

57.

Екологічні групи організмів по відношенню до різних факторів

58.

Природні угруповання. Види угруповань.

59.

Структура екосистем та їх властивості.

60.

Харчові зв`язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

61.

Стабільність екосистем та причини її порушення.

62.

Біосфера як цілісна система

63.

Захист і збереження біосфери.

64.

Представлення проекту “Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості”

65.

Підсумковий урок з теми

Тема 8. Біологія як основа біотехнології та медицини (4 години)

66.

Поняття про селекцію. Методи традиційної селекції

застосовує знання:

для оцінки застосування класичних методів селекції в сучасних умовах

аналізує:

результати та наслідки традиційних методів селекції

висловлює судження:

про користь методів селекції для с/г та людини

оперує термінами:

селекція, штучний добір, схрещування

67.

Традиційні напрямки біотехнологій

68.

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

69.

Семінар. Генетично модифіковані організми – прихована загроза чи користь для людства

Узагальнення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.