Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з біології у 7 класі

Біологія

Для кого: 7 Клас

10.09.2018

944

22

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з біології у 7 класі
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Добровільський НВК «ЗНЗ – ДНЗ»

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора з НВР ДИРЕКТОР

_________________________ ____________________________

ПІБ ПІБ

підпис підпис

«_____»__________________ 20___ р. «_____»__________________ 20___ р.

Календарно-тематичне планування

з біології

у 7 класі

на 2017 -2018 навчальний рік

Учителя: Фесенко Оксани Анатоліївни

Розглянуто на засіданні МО (назва МО) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_______ р.

Голова МО (назва МО)

__________________________________________________________________

ПІБ

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від від 07.06.2017 № 804

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)

календарно-тематичне планування з біології

7-й клас

уроку

Дата

Зміст навчального заняття

д/з

Вступ (4 години)

1

Основні відмінності тварин від рослин та грибів

2

Особливості живлення тварин

3

Будова тварин: клітини, тканини

4

Будова тварин: органи та системи органів

 • називає середовища існування тварин, прояви життєдіяльності тварин, ознаки тваринної клітини,

 • тканини тварин, їх функції, органи тварин, системи органів тварин, їх функції, відмінності тварин

 • від рослин та грибів;

 • описує будову тіла тварин;

 • характеризує живлення тварин;

 • порівнює будову клітин тварин і рослин, типи живлення;

 • розпізнає (на малюнках і фотографіях) клітини і тканини тварин;

висловлює судження щодо значення зоологічних знань

Тема 1. Різноманітність тварин (26 годин)

5

Поняття про класифікацію тварин

6

Різноманітність тварин

7

Кишковопорожнинні

8

Кільчасті черви

Лабораторне дослідження зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів (на прикладі дощового черв'яка або трубочника)

9

Членистоногі: Ракоподібні, Павукоподібні

10

Членистоногі. Комахи

Лабораторне дослідження

зовнішньої будови комах у зв'язку з пристосуванням до життя на суходолі

11

Практична робота №1 . Виявлення прикладів при­стосувань до способу життя у комах

12

Молюски

Лабораторне дослідження

будови мушлі молюсків.

Міні-проект (за вибором)

Тварини-рекордсмени.

Як утворюються коралові острови?

Як утворюються перлини?

Тварини-будівельники.

Зуби ссавців

13

Паразитичні безхребетні тварини

14

Загальна характеристика хордових

15

Риби

16

Риби (різноманітність та значення в природі)

17

Амфібії

18

Амфібії (різноманітність та значення в природі)

19

Рептилії

20

Рептилії (різноманітність та значення в природі)

21

Птахи (пристосування до польоту)

22

Птахи (ускладнення внутрішньої будови)

23

Птахи (різноманітність та значення в природі)

24

Практична робота № з. Виявлення прикладів при­стосувань до способу життя у різних птахів

25

Ссавці (загальна характеристика типу)

26

Лабораторна робота 2. Виявлення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв'язку з їх при­стосуванням до різних умов існування

27

Ссавці (особливості внутрішньої будови)

Міні-проект (за вибором) Зуби ссавців

28

Ссавці (різноманітність)

29

Ссавці (значення в природі)

30

Узагальнення знань

31

Контрольна робота з теми : «Різноманітність тварин»

Учень/учениця:

називає середовища існування тварин, визначальні ознаки будови, які відрізняють тварин зазначених

груп серед інших, ознаки хордових тварин, рідкісні види тварин України та свого краю;

наводить приклади тварин, які належать до зазначених груп (з—5); видів тварин, поширених

в Україні' та своїй місцевості; видів тварин, що є паразитами людини та переносниками

збудників хвороб; видів тварин, що завдають шкоди сільському господарству; комахозапилювачів,

одомашнених комах;

розпізнає тварин на зображеннях, у колекціях та у природі;

характеризує визначальні особливості способу життя, розмноження і розвитку зазначених груп тварин;

різноманітність тварин; пристосування тварин до життя у воді; особливості тварин, зумовлені життям

на суходолі; пристосування тварин до польоту; пристосування тварин до паразитичного спо­собу життя

(на прикладі паразитичних червів); роль тварин в екосистемах та значення в житті людини;

порівнює особливості зовнішньої будови тварин різних груп;

визначає риси пристосованості тварин до середовища існування;

застосовує знання про біологічні особливості паразитарних безхребетних для попередження

зараження ними;

робить висновки про особливості будови організму тварин як результат пристосування до умов

середовища існування

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин (16 годин + 1 резервна)

32

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму

33

Живлення і травлення. Різноманітність травних систем

34

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині

Лабораторне дослідження

способів дихання тварин (на прикладі хребетних)

35

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена

та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні

функції.

Практична робота №4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

36

Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин

37

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи.

Практична робота №5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин

38

Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин

39

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції

Лабораторне дослідження

особливостей покривів тіла тварин

Міні-проект (на вибір учня): майстерність маскування

40

Органи чуття, їх значення

Міні-проект (на вибір учня): як бачать тварини; як тварини визначають напрямок руху

41

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

42

Практична робота 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин

43

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин

44

Статеві клітини та запліднення

45

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетво­рення)

Міні-проект (на вибір учня): турбота про потомство

46

Розвиток тварин (продовження)

47

Періоди та тривалість життя тварин

Лабораторне дослідження

з визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб)

48

Узагальнення знань

Учень/учениця:

називає процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість

розмноження, ріст і розвиток; органи травлення, дихання, кровообігу, виділення; типи кровоносної системи;

види скелета; типи симетрії тіла; пристосування тварин до захисту т^ нападу, органи чуття; форми розмноження;

статеві клітини; типи розвитку;

наводить приклади способів орієнтування тварин, використання ехолокації;

характеризує різноманітність травної системи тварин; транспорт речовин у тварин різних груп; радіальну

та двобічну симетрію тіла; способи пересування тварин; різноманітність покривів тіла тварин; особливості

нервової системи та органів чуття у різних груп тварин; форми розмноження, запліднення тварин; прямий

та непрямий розвиток;

пояснює значення живлення, дихання, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи

та органів чуття для організму;

спостерігає та описує прояви подразливості у різних груп тварин;

уміє визначати (за зображенням, описом) тип симетрії тіла тварин; тип кровоносної системи;

вид скелета тварин; тип і стадію розвитку тварин; спільні ознаки та відмінності в будові систем органів

та окремих органів тварин різних груп;

порівнює замкнену та незамкнену кровоносні системи; прояви життєдіяльності у різних груп тварин;

органи і системи органів у різних груп тварин;

пояснює відповідними прикладами взаємозв'язок життєдіяльності і будови організму тварин;

робить висновок про ускладнення будови організму тварин, пов'язане з ускладненням функцій

Тема 3. Поведінка тварин (10 годин)

49

Поведінка тварин, методи її вивчення

Лабораторне дослідження:

спостереження за поведінкою тварин (вид визначається учителем)

50

Вроджена і набута поведінка

51

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин

52

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна, соціальна.

Практична робота 7. Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відеоматеріалами або описом)

53

Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі

54

Комунікація тварин

55

Використання тваринами знарядь праці

56

Елементарна розумова діяльність

57

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне зна­чення

58

Захист міні-проектів. Узагальнення знань

Міні-проект (на вибір):

угруповання тварин; чому мігрують тварини; як спілкуються тварини; як вчаться пташенята; як тварини користуються знаряддям праці

Учень/учениця:

 • називав методи вивчення поведінки тварин; форми поведінки тварин; угруповання тварин;

 • наводить приклади міграцій тварин; способів орієнтування тварин; форм співіснування організмів в угрупованнях;

 • характеризує біологічне значення вродженої та набутої поведінки; форми поведінки;

 • пояснює зміни поведінки тварин з часом; циклічні зміни поведінки;

 • спостерігає та описує поведінку тварин;

розпізнає пристосувальне значення поведінки тварин

Тема 4. Організми і середовище існування (6 годин + 2 резервні)

59

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища

Міні-проект (на вибір учня): як тварини пристосува­лись до життя в різних умовах

Ланцюги живлення і потік енергії

61

Взаємозв'язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях

62

Екскурсія «Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні»

63

Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика

64

Природоохоронні території

Міні-проект (на вибір учня): заповідні території України

65

Червона книга України

66

Екскурсія «Різноманітність тварин свого краю»

Учень/учениця:

 • називає чинники середовища існування; заповідники й заповідні території своєї місцевості та України;

 • наводить приклади пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи); форм співіснування організмів в угрупованнях; впливу людини на організм;

 • описує процес передачі енергії в екосистемі; роль організмів у кругообігу речовин (на прикладі кисню, вуглекислого газу, води) у природі;

 • характеризує взаємодію організмів між собою і середовищем життя;

 • визначає організми як продуценти, консументи, редуценти;

 • висловлює судження щодо етичного ставлення до природи та її охорони

УЗАГАЛЬНЕННЯ (2 години)

67

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи

68

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи (продовження)

Учень/учениця:

 • називає ознаки основних груп організмів (рослин, тварин, бактерій, грибів);

 • порівнює будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів;

 • розпізнає представників основних груп організмів на малюнках, фотографіях та за описом;

робить висновки про єдність живої природи

69

Контрольна робота за рік

Всього за рік:

Контрольні роботи- 2

«Різноманітність тварин»______________

Контрольна робота за рік______________ Практичних робіт- 7

Міні- проекти -8

Тематичні атестації- 3 Лабораторні дослідження -7

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.