Календарно-тематичне планування з біології у 6 класі

Біологія

Для кого: 6 Клас

10.09.2018

975

25

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з біології у 6 класі
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Добровільський НВК «ЗНЗ – ДНЗ»

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора з НВР ДИРЕКТОР

_________________________ ____________________________

ПІБ ПІБ

підпис підпис

«_____»__________________ 20___ р. «_____»__________________ 20___ р.

Календарно-тематичне планування

з біології

у 6 класі

на 2017 -2018 навчальний рік

Учителя: Фесенко Оксани Анатоліївни

Розглянуто на засіданні МО (назва МО) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_______ р.

Голова МО (назва МО)

__________________________________________________________________

ПІБ

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 07.06.2017 № 804

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ БІОЛОГІЇ у 6-му класі

1

Дата

Вступ ( 4 години )

д/з

Первинний ІНСТРУКТАЖ з ОБЖ

Біологія — наука про життя. Основні властивості живого.

називає:

- основні властивості живого (ріст, розмноження, взаємодія із зовнішнім середовищем);

наводить приклади:

- основних груп організмів (бактерії, рослини, тварини, гриби);

- методів біологічних досліджень організмів (спостереження, опис, порівняння, експеримент) оперує термінами:

- біологія, спостереження, експеримент усвідомлює:

взаємозв’язки між об’єктами природи

робить висновки:

про пізнаванність природи

оцінює значення:

біологічних знань у практичній діяльності людини (медицині, сільському господарстві, у справі охорони природи тощо

2

Різноманітність життя (на прикладах представників основних груп живої природи). Поняття про віруси. Демонстрування

об’єктів живої природи (у тому числі на електронних носіях)

3

Науки, що вивчають життя.

4

Методи біологічних досліджень організмів.

Тема 1. Клітина ( 10 год + 1 резервна )

5

Клітина — одиниця живого. Історія вивчення клітини .

розпізнає:

- на моделях, фотографіяхрослинну і тваринну клітини та їхні складові частини;

- на мікропрепаратах рослинних клітин їхні складові;

уміє:

- налаштувати шкільний оптичний мікроскоп та отримати чітке зображення мікроскопічного об’єкта;

- виготовляти прості мікропрепарати рослинних клітин;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопомта лабораторним обладнанням

називає:

- основні елементи світлового мікроскопа;

- основні властивості клітини: ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем;

наводить приклади:

- складових частин клітини (клітинна мембрана, клітинна стінка, цитоплазма, ядро, органели: пластиди, мітохондрії, вакуоля);

порівнює:рослинну і тваринну клітину

робить висновок:

- клітина була відкрита завдяки винаходу мікроскопа;

- організми мають клітинну будову;

- клітини рослин і тварин мають спільні та відмінні риси будови;

усвідомлює:

- можливість глибшого дослідження будови клітини за допомогою сучасних приладів (електронний мікроскоп) та методів досліджень;

оцінює:внесок учених у розвиток знань про клітину;

обґрунтовує судження:

клітина – цілісний об’єкт живої природи

6

Збільшувальні прилади (лупа, мікроскопи).

7

Інструктаж з ОБЖ

Практична робота № 1

Будова світлового мікроскопа та робота з ним.

8

Загальний план будови клітини рослини .

Лабораторне дослідження 1 :

Будова клітини (листка елодеї, плоду горобини, кавуна, помідора тощо).

9

Практична робота№ 2

Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа

10

Основні положення клітинної теорії.

Будова тваринної клітини.

11

Відмінні риси будови рослинної та тваринної клітини

12

Основні властивості клітини (ріст)

13

Основні властивості клітини ( поділ)

14

Основні властивості клітини (обмін з навколишнім середовищем).

15

Узагальнення знань з теми : « Вступ. Клітина » ( тестові завдання )

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності ( 8 год+ 1 год резервна )

16

Бактерії — найменші одноклітинні організми.

розпізнає (на моделях і фотографіях):

- одноклітинні організми (із числа вивчених);

описує:

- середовища існування та будову одноклітинних організмів (на прикладі вивчених);

- процеси життєдіяльності одноклітинних організмів;

порівнює за вказаними ознаками:
- будову і процеси життєдіяльності одноклітинних організмів (на прикладі вивчених);

застосовує знання:

- для профілактики інфекційних та паразитарних захворювань;

- про процеси життєдіяльності одноклітинних у побуті;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом

оперує термінами:

- бактерії, одноклітинні організми, колоніальні організми, багатоклітинні організми

називає:
- середовища існування одноклітинних організмів;

- ознаки бактеріальної клітини;

наводить приклади:

- одноклітинних, колоніальнихта багатоклітинних організмів без тканин;

знає:

- особливості будови одноклітинних;

розуміє:

- процеси життєдіяльності (живлення, дихання, подразливість, розмноження, рух) оцінює:

- роль одноклітинних організмів в екосистемах;

усвідомлює:

- небезпеку інфекційних та паразитарних захворювань

робить висновок:

- клітини можуть бути самостійними організмами

висловлює судження:

- про пристосувальне значення переходу до багатоклітинності

17

Паразитичні одноклітинні організми. Шкідливі бактерії.

18

Корисні бактерії

19

Роль у природі та житті людини одноклітинних організмів . Міні-проект:

  1. Чому скисає молоко?

  2. Живі фільтри

20

Різноманітність одноклітинних .Середовища існування одноклітинних організмів, їхні процеси життєдіяльності, особливості будови.

21

Тваринні одноклітинні організми (амеба, інфузорія , малярійний плазмодій) Лабораторне дослідження 2

«Спостереження інфузорій»

22

Одноклітинні водорості .

23

Губка – багатоклітинний організм.Багатоклітинні водорості : ульва, хара . Колоніальні організми, перехід до багатоклітинності (губки, ульва).

24

Узагальнення знань з теми : «Одноклітинні організми.

Перехід до багатоклітинності.»

Контрольна робота № 1

Тема 3. Рослини ( 20 год+ 2 год резервнвні )

25

Рослина — живий організм.

оперує термінами:

- рослини, вегетативні органи рослини (корінь, стебло, листок, брунька), статеве розмноження рослин, нестатеве розмноження рослин, фотосинтез, живлення рослин, квітка, суцвіття, запилення, запліднення, насінина, плід

називає:

- основні процеси життєдіяльності рослини (ріст, живлення, фотосинтез, дихання, транспорт речовин);

- умови та речовини, необхідні для життєдіяльності рослин;

- умови, за яких відбувається фотосинтез;

- форми розмноження рослин (статеве, нестатеве);

наводить приклади:

- тканин, органів рослин;

- способів запилення;

- способів розмноження рослин (3-4);

- рухів рослин;

- рослин з видозмінами кореня (3-4),

- рослин з видозмінами пагона та його частин (3-4);

- рослин з різними типами суцвіть, різними типами плодів, різними способами поширення плодів і

насінин (3-4);

пояснює:

- запилення та запліднення;

характеризує:

- будову кореня, стебла, листка у зв’язку з функціями;

- бруньку як зачаток пагона;

- квітку як орган насіннєвого розмноження рослинописує:

- ріст і розвиток рослинного організму (розвиток рослини з насінини);

розпізнає:

- клітини, тканинита органи рослини;

- цибулину, кореневище, бульбу картоплі як видозмінені підземні пагони;

порівнює за вказаними ознаками:

- процеси фотосинтезу та дихання;

- статеве й нестатеве розмноження;

установлює:

- біологічне значення видозмін вегетативних органів (на прикладах);

- біологічне значення суцвіть, плодів;

аналізує:

- значення фотосинтезу, живлення, дихання, випаровування води в житті рослин;

планує:

- власні спостереження будови та життєдіяльності рослини;

прогнозує: результати власних спостережень; практикує:

- дослідження будови органів рослини;

- досліди, що підтверджують основні процеси життєдіяльності рослин;

уміє:

- розмножувати рослини;

- пророщувати насінини;

- фіксувати результати дослідів і досліджень;

- моделювати біологічні об’єкти та процеси;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопомта лабораторним обладнанням;

застосовує знання:

- для догляду за рослинами

26

Фотосинтез як характерна особливість рослин, живлення,

27

Дихання та рухи рослин.

28

Будова рослини. Тканини рослин.

29

Органи рослин.

30

Корінь,: будова та основні функції. Лабораторне дослідження 3:

будови кореня.

31

Кореневі системи. Видозміни кореня.Дослідницький практикум 1

Транспорт речовин по рослині

32

Пагін: будова та основні функції. Лабораторне дослідження 4,5:

будови пагона та бруньки

33

Стебло- осьова частина пагона Дослідницький практикум 2

Дослідження процесу росту вегетативних органів.

34

Різноманітність і видозміни вегетативних органів.

Лабораторне дослідження 6:

будови цибулини;

35

Листок- бічний орган пагона. Внутрішня будова листка

36

Узагальнення знань з теми « Рослини» частина 1. ( тестові завдання)

37

Вегетативне розмноження рослин. Дослідницький практикум 4

Вегетативне розмноження рослин.

38

Розмноження рослин: статеве та нестатеве.

39

Квітка.

Лабораторне дослідження 7:

будови квітки;

40

Запилення.

41

Запліднення

42

Суцвіття.

43

Насінина. Дослідницький практикум 5: « Дослідження умов проростання насінини »

Лабораторне дослідження 8 :будова насінини.

44

Плід. Способи поширення плодів.

Лабораторне дослідження 9 :будова плоду.

45

Рухи рослин .

Міні -проект :

« Рослини мандрівники»,«Листопад»,

« Квітковий годинник»« Рослини хижаки»

46

Узагальнення знань з теми « Рослини» частина 2. Тестові завдання

Тема 4. Різноманітність рослин (12 год)

47

Способи класифікації рослин (за середовищем існування, будовою, розмноженням, тощо).

розпізнає:

- рослини різних груп (водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних);

- основні життєві форми рослин;
-
рослини різних екологічних груп;
- основні типи рослинних угруповань;

описує:

- будову тіла водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних (на прикладі хвойних) і покритонасінних (квіткових) рослин;

- розмноження мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних (квіткових) рослин;

порівнює за вказаними ознаками:

рослини різних груп, життєвих форм тощо;

уміє:

підбирати види кімнатних рослин для вирощування в певних умовах

оперує термінами:

- рослинні угруповання, водорості, мохи, папороті, голонасінні, покритонасінні, Червона книга України

називає:

- середовища існування водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних рослин;

- групи рослин, які розмножуються спорами та насінням;

- основні життєві форми рослин;
-
основні екологічні групи рослин;
- основні типи рослинних угруповань;
-
рідкісні рослини своєї місцевості;

наводить приклади:

- водоростей (2-3);

- мохів, хвощів, плаунів, папоротей (2-3);

- голонасінних і покритонасінних рослин (4-5);

- рослин різних екологічних груп (2-3);

- рослин різних життєвих форм (4-5);

- панівних рослин різних рослинних угруповань: лісів, степів, лук, боліт (4-5);

- пристосувань рослин до середовища існування (4-5);

розуміє:

особливості розмноження рослин спорами та насінням

48

Водорості (зелені, бурі, червоні).

Лабораторне дослідження 10:

будови зелених нитчастих водоростей;

49

Мохи. Лабораторне дослідження 11 :

будови моху.

50

Папороті.Лабораторне дослідження 12:

будови папоротей;

51

Хвощі, плауни. Практична робота №3

Порівняння будови мохів, папоротей та

покритонасінних (квіткових) рослин.

52

Голонасінні.

Лабораторне дослідження 13:

будови пагонів і шишок хвойних рослин.

53

Покритонасінні (Квіткові).

54

Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури).Життєві форми рослин.

55

Практична робота №3

Порівняння будови мохів, папоротей та

покритонасінних (квіткових) рослин.

56

Міні-проект « Значення рослин для існування життя на планеті Земля.», « Значення рослин для людини.»

57

Рослинні угруповання.

Практична робота :4

Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах.

58

Узагальнення знань з теми : «Різноманітність рослин»

(Контрольна робота №2)

Тема 5. Гриби ( 9 год )

59

Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло.

називає:
- найпоширеніші види грибів своєї місцевості;

- ознаки грибної клітини;

- спільні та відмінні риси в будові клітин грибів, рослин і тварин;

- основні групи грибів за їх способом живлення;
- способи розмноження та поширення грибів;

- групи лишайників (накипні, листуваті, кущисті);

наводить приклади:

- їстівних та отруйних грибів свого краю;

- співіснування грибів з рослинами;

характеризує:особливості живлення грибів;
- будову грибниці, плодового тіла;

- будову лишайників

порівнює за визначними ознаками:грибиі рослини;

- цвілеві та шапинкові гриби;
пояснює: взаємозв’язок грибів і вищих рослин;

- співіснування грибів і водоростей у лишайниках;

- роль грибів у природі;
-
значення штучного вирощування грибів;

розпізнає:їстівні та отруйні гриби своєї місцевості;

- лишайники;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопомта лабораторним обладнанням;

аналізує:

- використання людиною грибів і лишайників;

уміє:- відрізняти отруйні гриби (на прикладах видів своєї місцевості)

застосовує знання для:зберігання продуктів харчування;
- профілактики захворювань
, що спричинюються грибами;

- профілактики отруєння грибами

60

Розмноження та поширення грибів.

61

Групи грибів: симбіотичні -мікоризоутворюючі шапинкові гриби;

Лабораторні дослідження 14

будови шапинкових грибів.

62

Практична робота № 5

Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

63

Сапротрофні — цвільові гриби, дріжджі;

64

Паразитичні гриби (на прикладі трутовиків і збудників мікозів людини).

65

Лишайники

.

66

Значення грибів у природі та житті людини.

Міні-проект: « Вирощування грибів у спеціальних господарствах»

67

Узагальнення знань з теми : « Гриби»

(Тестові завдання )

Узагальнення ( 2 години +1 резервна)

68

Будова та життєдіяльність організмів

робить висновок:

- будова організмів та особливості їхньої життєдіяльності – це результат пристосування до умов середовища

69

Будова та життєдіяльність організмів. Віртуальна екскурсія « Різноманітність рослин своєї місцевості»

70

Екскурсія « Рослини шкільного подвір»я»

Всього за рік:

Контрольні роботи- 2

«Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності» __________________

«Різноманітність рослин» ___________ Практичних робіт- 5 Міні- проекти -4

Тематичні атестації- 6 Лабораторні дослідження -14 Дослідницький практикум- 5

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.