Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

календарно - тематичне планування з біології та природознавства на 2020-2021 н.р. 9 клас

Біологія

Для кого: 9 Клас

17.02.2021

226

29

0

Опис документу:
календарно - тематичне планування з біології та природознавства на 2020-2021 н.р. 9 клас за підручником К. М. Задорожний (+ інклюзія - затримка психічного розвитку) календарно - тематичне планування з біології
Перегляд
матеріалу
Отримати код

п/п

Скоригований

Дата

Скоригована

Тема уроку (зміст)

Лабораторні дослідження

Лабораторні роботи

Практичні роботи

Проекти

Відповідний §

підручника.

Домашнє завдання:

опрацювати,

повторити

Примітка

І СЕМЕСТР

Вступ (1 год.)

1.1

07.09

Повторення. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Біологія як наука. Рівні організації біологічних систем.

Людина – частина живої природи.

§1

скласти схему

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

практикує:

- методи біологічних досліджень у пізнанні окремих явищ живої природи (описовий, експериментальний, моделювання, моніторинг, статистичний — представлення даних);

аналізує та порівнює:

- біологічні системи, що перебувають на різних рівнях організації;

моделює / створює моделі:

- простих біологічних систем різних рівнів наприклад, системи органів людини, угруповання тощо)

оперує термінами:

- описовий метод, експериментальний метод, моделювання

називає:

- основні галузі біології; - рівні організації життя;

наводить приклади:

- біологічних систем, що перебувають на різних рівнях організації;

пояснює:

- значення методів біологічних досліджень у пізнанні живої природи;

- зв’язок біології з іншими природничими й гуманітарними науками;

характеризує:

- методи біологічних досліджень (описовий, експериментальний, моделювання)

усвідомлює:

відмінність системи від її дискретних елементів та залежність функціонування системи від взаємозв’язків між елементами різних рівнів

Тема 1. Хімічний склад клітини (9 год.)

2.1

07.09

Повторення. Речовини живих організмів. Неорганічні сполуки.

Збереження та зміцнення здоров’я.

§2

біодиктант

3.2

14.09

Органічні молекули. Біополімери.

Органи людини та система органів.

§3

4.3

14.09

Білки.

Органи людини та система органів.

§4

біодиктант

5.4

21.09

Функції білків. Ферменти. Лабораторне дослідження 1. Властивості ферментів.

Організм як єдине ціле.

§5

6.5

21.09

Вуглеводи.

Значення опорно-рухової системи.

§6

7.6

28.09

Ліпіди.

Основні органи опори та руху. Кістки.

§7

8.7

28.09

Нуклеїнові кислоти. АТФ. М’язи. Робота м’язів.

§8, § 1-8

тест

9.8

05.10

Практична робота 1. Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот.

Значення фізкультури, спорту .... для розвитку м’язів.

біодиктант

10.9

05.10

Узагальнення з теми «Вступ» «Хімічний склад клітини» Попередження викривлення хребта і розвитку плоскостопості

тест

ТЕМАТИЧНА 1

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

розпізнає:

- приклади органічних речовин за назвами;

досліджує / спостерігає:

- приклади дії ферментів;

розв’язує:

- елементарні вправи з молекулярної біології зі структури білків та нуклеїнових кислот;

аналізує та порівнює:

- структурні рівні організації білків; - властивості органічних молекул

оперує термінами:

- полімер, білки, нуклеїнові кислоти, фермент

називає:

- органічні та неорганічні речовини, що входять до складу організмів;

- складові атома (міжпредметні);

- типи хімічних зв’язків (ковалентні, йонні, водневі), гідрофобна взаємодія (міжпредметні);

описує:

- властивості та біологічну роль води, ліпідів, вуглеводів; - будову, властивості та функції білків, структурні рівні організації білків; - будову й функції нуклеїнових кислот;

наводить приклади:

- продуктів, що містять білки, ліпіди та вуглеводи;

пояснює:

- необхідність зовнішніх джерел енергії для існування біологічних систем;

- роль АТФ у життєдіяльності організмів; - роль білків у життєдіяльності організмів;

- роль нуклеїнових кислот у спадковості організмів

висловлює та обґрунтовує судження:

- про спільність складу та різницю вмісту хімічних елементів у живій та неживій природі;

- щодо необхідності різних продуктів харчування в раціоні людини;

робить висновок:

- про необхідність вживання людиною різноманітних продуктів харчування;

- про значення моделювання в розумінні хімічної будови живих організмів;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток біохімії (І. Ф. Мішер, Ф. Крік, Дж. Уотсон, Р. Франклін та ін.), у тому числі й українських (О. В. Палладін, О. В. Данилевський, Я. О. Парнас)

Тема 2. Структура клітини (6 год.)

11.1

12.10

Цитологія. Методи дослідження клітин.

Дослід. Статистичне та динамічне навантаження на м’язи.

§9

12.2

12.10

Структура клітини. Клітинні мембрани.

Дослід Стомлення м’язів під час утримання вантажу на витягнутій руці

§10

біодиктант

скласти таблицю

13.3

19.10

Цитоплазма, цитоскелет та немембранні органели.

Дослід Скорочення м’язів під час згинання і розгинання

§11

14.4

19.10

Мембранні органели.

Практична робота Перша медична допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи.

§12 § 9-12

скласти таблицю

15.5

02.11

Різноманітність клітин.

Кров та її значення.

§13

тест

16.6

02.11

Лабораторна робота 1.Вивчення структурно-функціональ- ної різноманітності клітин.

Склад крові, плазма крові.

скласти таблицю

ТЕМАТИЧНА 2

Демонстрування моделей-аплікацій, що ілюструють будову клітини, мікропрепаратів клітин рослин і тварин

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

порівнює:

- будову клітини прокаріотів й еукаріотів;

- будову клітин рослин, тварин, грибів;

дотримується правил:

- виготовлення мікропрепаратів та розгляду їх за допомогою мікроскопа;

- виконання малюнків біологічних об’єктів;

спостерігає:

- елементи будови клітини на постійних і тимчасових мікропрепаратах;

аналізує:

- взаємозв’язок між будовою та функціями органел;

- взаємозв’язок між будовою та функціями ядра

оперує термінами:

- еукаріоти, прокаріоти, віруси, клітинна мембрана, цитоплазма,

ендоплазматичний ретикулум, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі, цитоскелет

називає:

- методи дослідження клітин;

- складові цитоплазми;

- основні клітинні органели та їхні функції;

- основні компоненти та функції ядра;

наводить приклади:

- про- та еукаріотичних організмів;

- рухів клітин і внутрішньоклітинних рухів;

розпізнає:

- компоненти клітин на схемах та електронних мікрофотографіях;

пояснює:

- роль мембран у життєдіяльності клітин; - взаємозв’язок клітини із зовнішнім середовищем;

характеризує:

- хімічний склад клітинної мембрани

застосовує знання:

- для доказу єдності органічного світу;

висловлює судження:

- щодо ролі клітини як елементарної структурної одиниці живих систем;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток знань про клітину (Т. Шванн, М. Шлейден, К. Гольджі та ін.)

Тема 3. Принципи функціонування клітини (7 год.)

17.1

09.11

Обмін речовин та енергії.

Рух крові в організмі людини.

§14

18.2

09.11

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.

Органи кровоносної системи: серце та судини. Пульс та його значення

§14 консп.

біодиктант

19.3

16.11

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання. Попередження серцево-судинних захворювань.

§15

тест

20.4

16.11

Фотосинтез.

Шкідливий вплив куріння та спиртових напоїв на серце та кровоносні судини.

§16

21.5

23.11

Хемосинтез.

Практична робота Перша допомога під час кровотеч

§17

§ 1-18

22.6

23.11

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах.

Практична робота Підрахунок частоти пульсу в спокійному стані та після виконання вправ.

§18

тест

23.7

30.11

Контрольна робота за І семестр (за завданням адміністрації).

Практична робота Вимірювання артеріального тиску.

ТЕМАТИЧНА 3

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

характеризує:

- процеси фотосинтезу, клітинного дихання як джерел енергії для клітин;

аналізує:
- вплив зовнішніх факторів на протікання клітинних процесів (зокрема, чим зумовлений зелений колір рослин);

порівнює:

- процеси фотосинтезу та хемосинтезу

оперує термінами:

- метаболізм, клітинне дихання, мітохондрії, фотосинтез, пластиди, хемосинтез

називає:

- процеси обміну речовин та енергії, які відбуваються

в цитоплазмі клітини;

- органели клітини, у яких відбувається дихання та фотосинтез;

наводить приклади:

- процесів розщеплення органічних речовин, що відбуваються в клітині

висловлює судження:

- щодо значення процесів фотосинтезу, хемосинтезу, клітинного дихання для забезпечення енергетичних потреб організмів;

- щодо планетарної ролі фотосинтезу;

застосовує знання про:

- процеси життєдіяльності клітини для мотивації здорового способу життя;

робить висновок:

- про схожість процесів обміну речовин, що відбуваються в клітинах організмів різних груп організмів;

- про значення методу моделювання у вивченні клітинних процесів

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації (9 год.)

24.1

30.11

Гени та геноми.

Дихання. Значення. Органи та їх функції.

§19

скласти таблицю

25.2

07.12

Будова генів про- та еукаріотів.

Органи дихання та їх функції. Голосовий апарат.

§20

26.3

07.12

Реалізація спадкової інформації.

Хвороби органів дихання

§21

біодиктант

27.4

14.12

Реплікація, транскрипція.

Гігієна органів дихання. Інфекційні захворювання.

§22

28.5

14.12

Трансляція. Практична робота 2.Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції.

Вплив нікотину на органи дихання

§23

тест

29.6

21.12

Репарація ДНК.

Необхідність чистого повітря для дихання

§24

біодиктант

30.7

21.12

Клітинний цикл. Мітоз. Лабораторне дослідження 2.

Фази мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі).

Практична робота Техніка використання гірчичників, накладання компресів

§25

§ 19-27

тест

ТЕМАТИЧНА 4

ІІ СЕМЕСТР

29.8

11.01

Мейоз. Статеві клітини та запліднення.

Практична робота Виготовлення марлевих пов’язок

§26

скласти таблицю

30.9

12.01

Закономірності індивідуального розвитку.

Значення харчування. Харчові продукти та поживні речовини

§27

тест

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

характеризує:

- процес транскрипції;

- процес біосинтезу білка;

- процес реплікації ДНК;

- генетичний код та його значення в біосинтезі білків;

- взаємозв’язок між будовою та функціями хромосом;

- процеси мітозу та мейозу в еукаріотів;

- етапи клітинного циклу;

- етапи онтогенезу в рослин і тварин;

порівнює:

- процеси транскрипції та реплікації;

- процеси мітозу та мейозу

оперує термінами:

- ген, генетичний код, ядро, хромосоми, рибосоми, транскрипція, трансляція, мітоз, мейоз

називає:

- типи генів;

- етапи реалізації спадкової інформації;

- фази мітозу та мейозу;

- періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів;

наводить приклади:

- застосування принципу комплементарності нуклеотидів

робить висновок:

- про визначну роль спадкового

апарату клітини

Тема 5. Закономірності успадкування ознак (13 год.)

31.1

18.01

Методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі. Проект. Складання власного родоводу.

Органи травлення

§28 П.§1

Робота над проектом.

32.2

19.01

Закони Менделя.

Значення пережовування їжі, догляд за зубами, профілактика карієсу

§29 П.§2

біодиктант

33.3

25.01

Ознака як результат взаємодії генів.

Травлення в ротовій порожнині, шлунку, кишечнику

§30 П.§3

скласти таблицю

34.4

26.01

Практична робота 3.Складання схем схрещування.

Гігієна харчування.Запобігання шлунково-кишкових захворювань

П.§ 4

35.5

01.02

Зчеплене успадкування і кросинговер.

Глистові захворювання та їх попередження

§31 П.§5

тест

33.6

02.02

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю. Запобігання харчових отруєнь (апендицит)

§32 П.§6

скласти таблицю

ТЕМАТИЧНА 5

37.7

08.02

Форми мінливості.

Профілактика інфекційних захворювань

§33 П.§7

38.8

09.02

Лабораторне дослідження 3. Мінливість в рослин та тварин.

Вплив алкоголю та куріння на процес травлення

П.§8

тест

39.9

15.02

Мутації.

Дослід. Виявлення крохмалю в хлібі та картоплі

§34 П.§9

40.10

16.02

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

Дослід Виявлення білка і крохмалю в пшеничному борошні

§35 П.§10

§28-36

біодиктант

41.11

22.02

Сучасні методи молекулярної генетики.

Дослід Дія слини на крохмаль

§36 П.§11

біодиктант

42.12

23.02

Захист проекту.

Практична робота Перша допомога при харчових отруєннях

П.§12

43.13

01.03

Узагальнення з теми «Закономірності успадкування ознак»

Органи сечовидільної системи та їх значення

П.§13

тест

ТЕМАТИЧНА 6

Демонстрування схем схрещування, що ілюструють основні генетичні закономірності

Наскрізні змістові лінії. Здоров’я і безпека (орієнтує на розуміння важливості генетичного консультування та молекулярних методів діагностики задля народження здорових дітей, на глибоке засвоєння впливу на потомство шкідливих звичок батьків: тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин)

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

застосовує знання:

- для складання схем схрещування;

- для оцінки спадкових ознак у родині та планування родини;

- для обґрунтування заходів захисту від впливу мутагенних факторів;

характеризує:

- успадкування, зчеплене зі статтю;

- мінливість: комбінативну, мутаційну, модифікаційну;

- можливості діагностики спадкових хвороб людини;

порівнює:

- модифікаційну та мутаційну мінливість;

- успадкування домінантних і рецесивних ознак;

дотримується правил:

- складання схем родоводів;

застосовує знання:

- для оцінки спадкових ознак у родині та планування родини

оперує термінами:

- алель, генотип, фенотип, мутація (точкова, хромосомна, гномона), мутаген

називає:

- методи генетичних досліджень;

- закони Менделя;

- форми мінливості;

- мутагенні фактори;

- види мутацій;

- зчеплення генів у хромосомах;

наводить приклади:

- спадкової мінливості;

- неспадкової мінливості;

- спадкових захворювань людини;

пояснює:

- поняття: домінантний та рецесивний алелі, гомозигота, гетерозигота;

- значення генотипу й умов середовища для формування фенотипу

висловлює судження:

- про важливість генетичного консультування та молекулярних методів діагностики в сучасній генетиці;

- щодо впливу на потомство шкідливих звичок батьків (тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин);

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток генетичних знань (Г. Мендель, Т. Х. Морган та ін.), у тому числі й українських (С.М. Гершензон)

Тема 6. Еволюція органічного світу (8 год.)

44.1

02.03

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

Запобігання нирковим захворюванням (нефрит, цистит)

§37 П.§14

скласти таблицю

--.2

ущільнення

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

Шкіра людини та її значення. Роль шкіри в терморегуляції

§38 П.§15

45.3

09.03

Еволюційні фактори Механізми первинних еволюційних змін

Гігієна шкіри та гігієнічні вимоги до одягу

§39П.§16

тест

46.4

15.03

Природний добір.

Сучасні косметичні засоби догляду за волоссям, шкірою обличчя, рук, ніг

§ П.§17

47.5

16.03

Вид. Критерії виду. Механізми видоутворення.

Загартування організму

§40 П.§18

скласти таблицю

48.6

29.03

Адаптації. Основні положення сучасної теорії еволюції.

Практична робота Перша медична допомога при тепловому та сонячному ударах, опіках, обмороженнях

§41 П.§19

49.7

30.03

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

Жіноча та чоловіча статеві системи, їх функції

§42 §37-42 П.§20

тест

--.8

ущільнення

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

Жіноча та чоловіча статеві системи, їх функції

§43 П.§21

ТЕМАТИЧНА 7

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

характеризує:

- розвиток поглядів на походження різноманіття живих істот;

порівнює:

- географічне й екологічне видоутворення;

дотримується правил:

- складання елементарних таблиць, схем, що демонструють еволюційний розвиток рослинного й тваринного світу Землі

оперує термінами:

- вид, популяція, еволюція, природний добір, антропогенез

дає визначення понять:

- конвергенція, дивергенція, паралелізм;

пояснює:

- основні положення сучасної теорії еволюції;

- популяцію як елементарну одиницю еволюції;

- основні характеристики популяції;

- елементарні фактори еволюції;

- критерії виду;

- способи видоутворення;

- докази еволюції;

- види природного добору;

- різні погляди на виникнення життя на Землі (креаціонізм, спонтанне зародження, біохімічна еволюція, панспермія);

- етапи еволюції людини;

- різноманіття організмів як результат еволюції;

наводить приклади:

- адаптації організмів до умов середовища;

- викопних організмів різних геологічних епох

висловлює судження:

- щодо співвідношення біологічних та соціокультурних факторів у розвитку людини;

робить висновок:

- про єдність органічного світу, що проявляється через його розмаїття;

- про значення моделювання в дослідженні еволюційних процесів різних рівнів;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток еволюційного учення (Е. Геккель, Ч. Дарвін, Ж.- Б. Ламарк та ін.), у тому числі й українських (О. О. Ковалевський)

Тема 7. Біорізноманіття (розглядається опційно, 4 год.)

50.1

05.04

Основи еволюційної філогенії та систематики.

Гігієна статевих органів, запобігання інфекційним захворюванням

§44 П.§22

біодиктант

--.2

ущільнення

Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти.

Нервова система (головний та спинний мозок, нерви)

§45 П.§23

скласти таблицю

51.3

06.04

Огляд основних еукаріотичних таксонів.

Значення нервової системи

§46 П.§24

тест

52.4

12.04

Узагальнення з теми «Еволюція органічного світу» «Біорізноманіття»

Режим дня, гігієна розумової праці. Сон та його значення

П.§25

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

характеризує:

- основні принципи біологічної систематики;

аналізує та порівнює:

- засоби боротьби із хворобами різної природи (вірусні, бактеріальні, протозойні тощо)

називає:

- таксономічні одиниці;

- основні групи організмів

робить висновок:

- про єдність органічного світу, що проявляється через його розмаїття;

усвідомлює :

- значення різних форм життя для збереження здоров’я людини

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи (6 год.)

53.1

13.04

Екосистема. Різноманітність екосистем.

Вплив алкоголю, куріння, наркотиків на нервову систему

§47 П.§26

скласти таблицю

--.2

ущільнення

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах. Проект. Виявлення рівня антропогенного та техногенного забруднення своєї місцевості.

Значення органів чуттів

§48 П.§27

Робота над проектом.

54.3

19.04

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

Будова та функції органу зору. Гігієна органу зору

§49 П.§28

§44-50

скласти таблицю

тест

55.4

20.04

Стабільність екосистем та причини її порушення.

Будова та функції органу слуху. Попередження порушень слуху

§50 П.§29

§28-53

--.5

ущільнення

Біосфера як цілісна система. Захист і збереження біосфери.

Орган смаку

§51,52

П.§ 30

56.6

26.04

Захист проекту.

Орган нюху

П.§31

тест

ТЕМАТИЧНА 8

Наскрізні змістові лінії. Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на розуміння антропічного впливу на природні екосистеми, значення колообігу речовин у збереженні екосистем, роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері; спрямовує на дотримання екологічної культури в повсякденному житті, участь у природоохоронній діяльнос.ті та вияв громадянської позиції в галузі збереження довкілля) Підприємливість та фінансова грамотність (орієнтує на усвідомлення відмінностей між природними та штучними екосистемами за показниками продуктивності й ефективності; спрямовує на усвідомлення економічної оцінки природних екосистем та антропічного впливу на них; спрямовує на дотримання екологічної культури в бізнесі). Здоров’я і безпека (націлює на розуміння наслідків антропічного впливу на природні екосистеми для здоров’я людини; сприяє дотриманню екологічної культури в повсякденному житті, формуванню активної громадянської позиції в галузі збереження довкілля як одного з напрямів боротьби за здоров’я). Громадянська відповідальність (спрямовує на активну участь у природоохоронній діяльності та дотримання екологічної культури в повсякденному житті, вияв громадянської позиції в галузі збереження довкілля)

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

застосовує знання:

- про особливості функціонування популяцій, екосистем, біосфери для обґрунтування заходів їх збереження, прогнозування наслідків впливу людини на екосистеми, визначення правил своєї поведінки в сучасних екосистемах;

розпізнає:

- основні групи організмів за екологічною роллю в мережах живлення екосистем;

застосовує знання:

- для складання ланцюгів (мереж) живлення в екосистемах;

дотримується правил:

- побудови екологічних пірамід різних типів;

спостерігає:

- дію екологічних факторів на різні групи організмів;

аналізує та порівнює:

- різні середовища життя;

- природні та штучні екосистеми;

описує:

- антропічний вплив на природні екосистеми;

бере участь у природоохоронній діяльності та дотримується екологічної культури в повсякденному житті

оперує термінами:

- екологічний фактор, продуценти, консументи, редуценти, екосистема, трофічний ланцюг (мережа), біосфера

називає:

- методи дослідження процесів в екосистемах;

- екологічні фактори;

наводить приклади:

- угруповань, екосистем;

- пристосованості організмів до умов середовища;

- ланцюгів живлення;

пояснює:

- структуру екосистем;

- взаємодію організмів в екосистемах;

- структуру ланцюгів живлення;

- правило екологічної піраміди;

- значення колообігу речовин у збереженні екосистем;

- функціональні компоненти біосфери;

- роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері;

порівнює:

- природні та штучні екосистеми;

- роль продуцентів, консументів, редуцентів у штучних і природних екосистемах

робить висновок:

- про цілісність і саморегуляцію живих систем;

- про значення природних угруповань для збереження рівноваги в біосфері;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток екології (Е. Геккель, Ю. Лібіх, Е. Шелфорд та ін.), у тому числі й українських

(М. І. Вернадський)

формує громадянську позицію:

- в галузі збереження довкілля

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини (6 год.)

57.1

27.04

Одомашнення рослин та тварин.

Орган дотику

§53 П.§32

біодиктант

скласти таблицю

58.2

11.05

Поняття про селекцію.

Практична робота Перша медична допомога при травмах органів чуттів

§54 П.§33

59.3

17.05

Контрольна робота ІІ

Місце і значення людини в природі

П.§34

60.4

18.05

Традиційні та сучасні біотехнології.

Вплив навколишнього середовища на організм людини

§55 П.§35

скласти таблицю

61.5

24.05

«Генетично модифіковані організми - прихована загроза чи користь для людства»

Демонстрування діафільму „Організм людини і середовище”

§56 П.§36

семінар

62.6

25.05

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

Повторення

§57

Узагальнення

Наскрізні змістові лінії. Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на розуміння переваг сучасних біотехнологічних підходів над методами класичної селекції; спрямовує на обговорення переваг та можливих ризиків використання генетично модифікованих організмів, моральних і соціальних аспектів біологічних досліджень; на прикладах речовин (продукції), які одержують методами біотехнологій і генної інженерії, демонструє важливість наукоємних технологій у сталому розвитку людства). Громадянська відповідальність (спрямовує на розуміння моральних і соціальних аспектів біологічних досліджень в галузі біотехнології та генетичної інженерії, важливість профілактики упередженого ставлення до сучасних технологій). Здоров’я і безпека (орієнтує на розуміння сучасних технологій у галузі діагностики та корекції спадкових хвороб людини; можливих позитивних і негативних наслідків застосування сучасних біотехнологій, генетично модифікованих організмів). Підприємливість і фінансова грамотність (орієнтує на розуміння переваг сучасних біотехнологій над класичними методами селекції; значення для підприємницької діяльності сучасних наукоємних технологій, зокрема, в діагностиці та корекції спадкових хвороб людини, у використанні генетично модифікованих організмів та речовин (продукції), які одержують методами генної

63.1

31.05

Основні загальні властивості живих систем.

Повторення

§58

ТЕМАТИЧНА 9

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

характеризує:

- основні загальні властивості живих систем

оперує термінами:

- система

робить висновок:

- про єдність живих систем різних рівнів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.