Календарно-тематичне планування з алгебри 7 клас

Алгебра

Для кого: 7 Клас

20.09.2021

150

17

0

Опис документу:

Календане планування містить крім змісту очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти та формування ключових компетентностей здобувачів освіти. Воно є зручним для планування поурочних планів оскільки зразу містить цілі які вчитель ставить на уроці за для досягнення мети

Перегляд
матеріалу
Отримати код
ПЕРЕВІРЕНО

заступником директора

ЗЗСО І-ІІІ ступенів

___________

31 серпня 2021 року


СХВАЛЕНО

МО вчителів гуманітарного циклу

предметів

«_____» серпня 2021 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ЗЗСО І-ІІІ ступенів

_________________

31 серпня 2021 року


Календарно-тематичне планування уроків алгебри

7 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів)

Сайт МОНУ http://www.mon.gov.ua/

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

Алгебра 7 клас. О.С. Істер


Учитель

Усього 70 год - 2 год на тиждень, у І семестрі – 32 год, у ІІ семестрі – 38 год

п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Повтореня за курс математики 6 класу. Вхідне діагностичне оцінювання

-----

4 (4 з резерву)

1

ІІ.

Цілі вирази

30

30

3

ІІІ.

Функції

10

10

1

ІV.

Лінійні рівняння та їх системи

18

18

2

V.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

8

8 (8 з резерву)

1

Усього

70

70

8у/п

Дата прове-дення

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Формування ключових компетентностей

Примітка

Повторення 4 годАрифметичні дії зі звичайними дробами

Розв'язує сюжетні задачі на: розрахунок відсоткового відношення різних величин (наприклад, працездатного населення регіону, калорій тощо); прийняття рішень у сфері фінансових операцій, розрахунок власних та родинних фінансів, комунальних платежів; вміння розпоряджатись власними коштами, в простих ситуаціях оцінювати очікувані та реальні витрати тощо

Ініціативність і підприємливість розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питаньВідношення. Основна властивість відношення. Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахункиАрифметичні дії з раціональними числами.

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення. РівнянняДіагностична контрольна робота №1


Тема 1. ЦІЛІ ВИРАЗИ 30год

у/п

Дата прове-дення

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Формування ключових компетентностей

Примітка


Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази.

Учень/учениця:

наводить приклади: числових виразів; виразів зі змінними; одночленів; многочленів

пояснює:

· як знайти числове значення виразу зі змінними при заданих значеннях змінних;

· що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу, одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт;

формулює:

· означення: одночлена, степеня з натуральним показником; многочлена, подібних членів многочлена, степеня многочлена;

· властивості степеня з натуральним показником;

· правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів;


розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогрозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет, користуючись математичними методами; Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: задачі соціального змістуТотожність. Тотожні перетворення виразуСтепінь з натуральним показникомВластивості степеня з натуральним показникомОдночлен. Стандартний вигляд одночленаПіднесення одночленів до степеня. Множення одночленівПіднесення одночленів до степеня. Множення одночленівУзагальнення і систематизація знань, умінь та навичокКонтрольна робота №2Корекція знань, умінь та навичокМногочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення. Степінь многочлена.Додавання і віднімання многочленівМноження одночлена на многочленРозкладання многочленів на множники. Винесення спільного множника за дужкиМноження многочлена на многочленМноження многочлена на многочленРозкладання многочленів на множники. Метод групуванняУзагальнення і систематизація знань, умінь та навичокКонтрольна робота №3Корекція знань, умінь та навичокФормули квадрата двочленаФормули квадрата двочленаФормула різниці квадратівФормула різниці квадратівФормули суми і різниці кубівФормули суми і різниці кубівРозв’язування вправ. (Застосування різних способів розкладання многочленна на множники)Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичокКонтрольна робота №4Корекція знань, умінь та навичок


Тема 2. ФУНКЦІЇ 10 год

у/п

Дата прове-дення

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Формування ключових компетентностей

Примітка


Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів. Функція. Область визначення та область значень функції. Способи задання функції

Учень/учениця:

наводить приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій;

пояснює, що таке: аргумент; функція; область визначення функції; область значень функції; графік функції;

формулює означення понять: функція; графік функції; лінійна функція; пряма пропорційність;

називає та ілюструє на прикладах способи задання функції;

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду – прямої пропорційності;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; знаходження за графіком функції значення функції за даним значенням аргументу і навпаки; визначення окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі);

складає та розв'язує задачі на: пряму пропорційність на основі життєвого досвіду; побудову графіків при моделюванні реальних процесів з використанням лінійної функції тощо

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості ІКТ для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобівФункціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів. Функція. Область визначення та область значень функції. Способи задання функціїГрафік функціїГрафік функціїЛінійна функція, її графік та властивостіЛінійна функція, її графік та властивостіРозв’язування вправ.Узагальнення і систематизації знань і вміньКонтрольна робота №5Корекція знань, вмінь і навичок


Тема 3. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ

18 год

у/п

Дата прове-дення

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Формування ключових компетентностей

Примітка


Лінійне рівняння з однією змінною

Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з однією та двома змінними; лінійних рівнянь з однією та двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

пояснює:

· що таке система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

· скільки розв’язків може мати система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

формулює означення: лінійних рівнянь з однією та двома змінними; розв’язку рівняння з двома змінними; розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

будує графіки лінійних рівнянь із двома змінними;

описує способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

характеризує випадки, коли система двох лінійних рівнянь з двома змінними має один розв’язок; має безліч розв’язків; не має розв’язків;

складає: рівняння та системи рівнянь за умовою текстової задачі;

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, вказаними у змісті способами; текстові задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними

Математична компетентність

Уміння: оперувати числовою інформацією, геометричними об’єктами на площині та в просторі; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших дисциплін.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, зокрема таких, що моделюють реальні процеси.

Спілкування іноземними мовами

Уміння: спілкуватися іноземною мовою з використанням числівників, математичних понять і найуживаніших термінів; ставити запитання, формулювати проблему; зіставляти математичний термін чи буквене позначення з його походженням з іноземної мови, правильно використовувати математичні терміни в повсякденному житті.

Ставлення: усвідомлення важливості вивчення іноземних мов для розуміння математичних термінів та позначень, пошуку інформації в іншомовних джерелах.
Лінійне рівняння з двома змінними та його графікЛінійне рівняння з двома змінними та його графікРозв’язування вправ.Система двох лінійних рівнянь з двома змінними. Розв‘язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способомСистема двох лінійних рівнянь з двома змінними. Розв‘язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способомРозв’язування вправ. Самостійна роботаРозв‘язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановкиРозв‘язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановкиРозв’язування вправ.Розв‘язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додаванняРозв‘язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додаванняРозв’язування вправ. Самостійна роботаЛінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задачЛінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задачУзагальнення і систематизації знань і вміньКонтрольна робота №6Корекція знань, вмінь і навичок


ПОВТОРЕННЯ 8 год

у/п

Дата прове-дення

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Формування ключових компетентностей

Примітка


Цілі вирази

Розв'язує сюжетні задачі: на рух з точки зору його безпеки; на розпорядження власними та родинними фінансами; фінансового змісту крізь призму історичних подій тощо

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.
Формули скороченого множенняФункціїЛінійні рівняння та їх системиУзагальнення і систематизація знань, умінь та навичокКонтрольна робота №7Корекція знань, умінь та навичокРозв’язування вправ.
Підручник: Алгебра 7 клас О.С. Істер

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.