Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 10 класі ( профіль - українська філологія)

Українська мова

Для кого: 10 Клас

23.08.2021

191

20

0

Опис документу:
КТП розроблено за програмою профільного рівня (профіль - українська філологія), 2017 р (Авторський колектив: Мацько Л.І., Груба Т. Л.. Семеног О. М., Симоненко Т.В.) із урахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України та принципів практичної спрямованості: поєднання комунікативно-діяльнісного і соціокультурного компоненту. Для вчителів української мови загальноосвітніх навчальних закладів
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування уроків української мови

у 10 класі (профільний рівень) на 2019-2020 навчальний рік

4 години на тиждень, 140 годин на рік

 Програма: Українська мова 10 клас ( профільний рівень), затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi .

учителя __________________________________________

Фронтальні та індивідуальні види

контрольних робіт у 10-11 класахФорми контролю

І сем.

Дата

ІІ сем.

Дата

Перевірка мовної теми

3


3


Письмо:

есе


1
1
переказ

1


1


твір

1


1


Говоріння:

діалог


1
-
усний переказ

1


-


уний твір

-


1
№ уроку

Дата прове-дення

Тема уроку

Примітки

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні (2 год).


Мова як суспільне явище. Основні функції мови.Мова і держава. Українське законодавство про мову.. Мовна ситуація в державі. Мовнi обов’язки громадян. «Мовний суржик», його причини. Проблеми екології української мови Ознаки самобутності української мовиРозвиток мовлення.№1 Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки, аудіювання

Створення діалогів на запропоновану тему Контроль: аудіювання


З історії розвитку української мови.

Поняття про сучасну українську літературну мову (8 год).


Основні етапи формування і розвитку української національної мови. Поява писемності у східних слов’ян.Створення слов’янського алфавіту. Роль Кирила і Мефодія у становленні слов’янської писемності. Кирилиця як основа для розвитку слов'янських систем письма. Види письма в період Київської Русі.Короткі відомості з історії української писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького (1619 р.). Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643 р.). Сучасний український алфавіт. Розвиток мови на сучасному етапіРозвиток мовлення і культура спілкування.№2 Розвиток мовлення. Повторення вивченого про стилі мовлення Колоритно-стильові різновиди мовлення. Створення монологічного висловленн на запропоновану темуСучасна українська літературна мова як вища форма існування української літературної мови. Форми існування мови: загальнонародна, літературна, просторіччя, діалект, професійна, жаргон, арго.Діалекти як історична база літературних мов. Виникнення давніх діалектів. Сучасні територіальні і соціальні діалекти. Український міський сленг. Мова села.Розвиток мовлення.№3 Формальне есе (контрольна робота)Стилістична система української мови (стилі, пілстилі, стилістичні засоби, способи й прийоми організації стилістичних засобів у тексті)
Контрольна робота. Тематичне тестування 1. «Мова як суспільне явище. Розвиток української мови»


Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему (8 год.)


Місце фонетики та орфоепії в системі мови. З історії української фонетики. Основні фонетичні одиниці: звук, склад, фонетичне слово, фраза.Звук і фонема. Класифікація голосних і приголосних звуків. Особливості реалізації фонеми в мовленні. Інваріант, позиційний варіант фонемиКласифікація приголосних звуків. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенніЧергування [о] та [е] з [і]. Чергування [о] і [е] з нулем звука. Чергування [о] з [е] після [ж], [ч], [ш], [͡дж], та [й]Склад і наголосНавчальний діагностичний диктантФонетична транскрипція. Зміни голосних і приголосних у мовному потоці. Асимілятивні, дисимілятивні процеси. Явище метатези. Подвоєння та подовження приголосних звуків.Основні випадки чергування у-в, і-й, з-із-зі (зо)Приставні приголосні. Милозвучність української мови. Стилістичні засоби фонетики Правильна артикуляція і дикція. Експресивні можливості звуків української мови. Звукопис.Розвиток мовлення. №4 Контрольний докладний письмовий переказ тексту художнього стилюРозвиток мовлення. №5 Аналіз творчих робіт. Складання діалогів на запропоновану темуКонтрольна робота. Тематичне тестування 2. «Фонетика»


Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови (4 год.)


Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їх сполучень (гортанного і проривного звуків [г] і [ґ], сонорних, [͡дж], [͡дз], шиплячих [ж], [ч], [ш], задньоязикових [г], [к], [х], груп приголосних (уподібнення, спрощення), м'яких і пом'якшених, а також подовжених приголосних).Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Причини відхилення від орфоепічних норм. Інтонаційні особливості українського мовлення.Наголос в українській мові, його види та роль у розрізненні слов і їхніх форм. Орфоепічна норма. Особливості використання орфоепічного словникаРозвиток мовлення.№6 Виразне читання текстів різних стилів відповідно до орфоепічних та інтонаційних вимог. Контроль читання мовчки


Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів (8 год.)


З історії становлення і розвитку української орфографії. Основні принципи української орфографіїСкладні випадки правопису апострофаCкладні випадки уживання м'якого знака,Правила написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів Графічне скорочення слів.Складоподіл і правила переносу слів з рядка в рядок .Вживання великої літери. Написання прізвищ, імен, по батькові та географічних назв. Лапки у власних назвахПравопис іншомовних слівОрфографічні норми. Нововведення в українському правописі. Редагування тексту з орфографічними помилками (підготовка до ЗНО).Використання орфографічного словника та словника іншомовних слів. Типові помилки, зумовлені відхиленням від орфографічної норми.Розвиток мовлення. №7 Тематичні виписки як засіб запам’ятовування прочитаного і почутогоРедагування власного переказу Тренувальні вправи. Підготовка до к.р.Контрольна робота. Тематичне тестування 3. «Орфоепія. Графіка. Орфографія»


Лексикологія української мови (10 год.)


Українська лексикологія як учення про лексичний склад мови.Слово як основна одиниця мови. Слово і поняття.Розвиток мовлення.№8 Комунікативні ознаки мовлення ( точність, доцільність, логіка, послідовність, образність, правильність та ін.) Особливості монологічного мовлення. Підготовка власного висловллювання. Виступ на зборах, конференції, семінарі.Семасіологія як учення про значення слів і виразів . Лексичне значення слова. Типи лексичних значень. Системні відношення в лексиці української мови.Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення Основні типи переносних значень. Види тропів : метафора, метонімія, синекдоха. Їх роль у текстах.Розвиток мовлення. №9 Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух. Науковий стиль. Основні ознаки. Особливості конспектування.Омоніми, їх види: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми. Повні і неповні омоніми. Поняття про пароніми. Стилістичні функції паронімів. Прийом парономазії.Синоніми, їх види, уживання. Синонімічний ряд. Використання синонімів для уникнення тавтології, плеоназму та мовної недостатностіАнтоніми та їх види. Стилістичні фігури, пов'язані з поняттям антонімії ( антитеза, оксиморон) Стилістичні можливості омонімів, паронімів, синонімів, антонімівВласне українська лексика та слова, успадковані з індоєвропейських і східнослов'янських мов. Понятття про старослов'янську мову та її роль у розвитку української мови. Стилістична роль старосло'вянізмів у мовленніРозвиток мовлення№10. . Контрольний усний переказЗапозичена лексика. Причини й джерела запозичень. Латинські й грецькі елементи. Інтернаціоналізми. Кальки. Варваризми Правильне й доречне вживання власне українських , іншомовних слів у мовленні та мові.Розвиток мовлення і культура спілкування. №11. Контрольний твір-роздум на соціокультурну тему.Активний і пасивний запас лексики української мови. Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика. Сленг. Екзотизми. Пуризми. Стилістичні можливості розмовної, просторічної лексикиСтилістична диференціація лексики української мови. Спецефічно професійна лексика. Наукова лексика. Терміни, канцеляризми та штампи. Їх стилістичне використання.Застарілі слова та їх різновиди : архаїзми, історизми. Стилістичні функції архаїчної лексики та процес реактивації пасивної лексики. Неологізми. Причини й шляхи виникнення нових слів. Загальномовні та індивідуальні неологізми. Їх стилістична роль.Контрольний диктант
Контрольна робота. Тематичне тестування 4. « Лексикологія української мови»
Аналіз контрольних робіт. Створення діалогів на запропоновану тему Підсумковий урок


Фразеологія як розділ мовознавства (6 год.)


Фразеологічні одиниці української мови. Основні ознаки фразеологізмів. Види фразеологічних одиниць: єдності, зрощення, сполучення.Джерела української фразеології . Приказки, прислів'я, крилаті вирази, приповідки, побажання та їх оцінний зміст Фразеологізми власне українського походження та фразеологічні запозичення з різних мов. . Національно-мовний колорит фразеології. Фразеологічні відповідники в різних мовах.Фразеологізми з античної міфології та Біблії. Стилістичні засоби фразеологічних одиниць у творах видатних письменників. Уживання фразеологічних одиниць в різних стиляхФразеологія наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Фразеологізми з професійної мови. Мовні кліше, штампиБагатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів.Розвиток мовлення і культура спілкування.№12 Написання відгуку про твір мистецтва в художньому стилі з використанням фразеологізмів


Українська лексикографія (4 год.)


Лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників. Словники як відображення історії і культури українського народу. Загальні відомості про словники.Основні типи словників, особливості їх побудови. Енциклопедичні, лінгвістичні (одномовні, двомовні, перекладні) словники. Відмінність словникових статей у різних словникахЗ історії лексикографії. Словник Лаврентія Зизанія (1596 р.), «Лексикон» Памво Беринди (1627 р.). Сучасні словники української мови. Українські електронні словникиКонтрольна робота. Тематичне тесстування № 5. «Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія»


Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів (8 год.)


Морфемна і словотвірна структура слова. Основа похідна і непохідна. Твірна основа.

Мотивоване й мотивуюче слово, структурно-семантичні зв'язки між нимиОсновні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні й неморфологічні. Особливості вживання осново- і словоскладання, абревіатур, їх правильна вимова.Історичні зміни в морфемному складі слова. Етимологія як учення про походження слів.

Морфемний словник. Етимологічний словник. Сучасні тенденції українського словотворуРозвиток мовлення. № 13 Офіційно-діловий стиль, його особливості. Ділові папери. Звіт про виконану роботуСловотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Переклад українською мовою російських лексем на позначення назв осіб за професією.Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв.Основні способи творення дієслів, прислівників.Розвиток мовлення і культура спілкування.№14 Особливості розмовного та наукового стилів. Трансформування тексту одного стилю в іншийСтилістичне використання засобів словотвору. Стилістичні функції префіксів та суфіксів. Національно-специфічне вживання зменшено-пестливих форм.Розвиток мовлення№15. Контрольний усний твір на тему : « Мовна особистість в українській літературі, історії, мистецтві»Розвиток мовлення. № 16.Особливості написання статті. Стаття в газету на морально-етичну темуРозвиток мовлення. №17. Аналіз творчих робіт. Бібліографія. Складання бібліографії із залученням сучасних ІКТ.Контрольна робота. Тематичне тестування 6. «Будова слова і словотвір»


Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови (30 год.)


Морфологія як розділ мовознавства про частини мови. . Основні поняття морфології. Повнозначні та службові частини мови. Вигуки й модальні слова. Поняття про граматичні категорії , граматичні значення і граматичні форми. Взаємоперехід частин мовиСамостійні частини мови. Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників. Граматичні категорії іменникаКатегорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових формах, мають лише форму однини або множини.

Стилістичні особливості форм числа іменниківСловозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості. Порушення норм відмінювання іменників у художньому мовленніОсобливості роду іменників - назв осіб за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні особливості іменників середнього і спільного роду.Форми іменників О.в. і М.в. з прийменниками на позначення руху у просторі. Н.в. іменників із сполучниками як, мов, неначе, мов.Розвиток мовлення.№18 Контрольний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим продовженнямРозвиток мовлення.№19. Аналіз творчих робіт Мовний етикет у публіцистичному стилі. Виступ , дебатиВідмінювання іменників ІІ відміни. Родовий відмінок іменників ІІ відміни. Невідмінювані іменники. Стилістичне використання кличного відмінка. Іменники середнього роду як засіб іронії і сатириНаписання і відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові.Розвиток мовлення.№20 Складання усного контрольного твору.
Прикметник як частина мови. Лексико-граматичні розряди прикметників, їх особливості і функціонування в мовленні. Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні і відносні..Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників. Повні і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників, особливості їх функціонування в сучасній українській мові.Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників.Розвиток мовлення.№21 Щзнаки науково-навчального підстилю. Його основні жанри. Лінгвістичний аналіз текстів науково-навчального підстилю. Написанння рефератівСтилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників. Стилістична роль повних і коротких прикметників. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників. Словник епітетів української мови.Займенник. Своєрідність займенника як частини мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Групи займенників.Відмінювання займенників. Словотвірні характеристики займенника. Наголос у займенниках. Явище прономіналізації.Правопис займенників. Написання заперечних, неозначених займенників. Перехід займенників в інші частини мови.Стилістичні функції займенників. Синонімічні заміни особових займенників. Увічливе значення займенників. Запобігання двозначності висловлювання при їх уживанні. Стилістичні функції займенника ВОНОЧислівник як частина мови. Формування числівника як частини мови. Число і числівник. Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Групи числівників за будовою.Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа. Паралельне вживання числівників з іменниками у непрямих відмінках.Написання числівників і відчислівникових слів. Наголос у числівниках. Стилістичні функції числівників.Тренувальні вправи . Відмінювання числівників. Особливості вживання іменників із числівникамиРозвиток мовлення і культура спілкування№22. Уживання числівників на позначення часу, дат. Написання звіту про виконану роботу.Контрольна робота. Тематичне тестування 7. « Морфологія. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник»Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. . Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні.Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Безособові дієслова. Функції дієслова в художньому стилі.Дві основи дієслів. Поділ дієслів на дієвідміни. Зміни звуків в особових формах дієслів. Словозміна дієслів І та ІІ дієвідміни.Види дієслів (доконаний і недоконаний), їх творення, вживання одного у значенні іншого. Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), їх творення.Синонімія форм часу дієслів.Розвиток мовлення №23. Контрольне есеСпособи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення.Особові, родові, числові форми дієслів. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова. Зворотні дієслова. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу.Дієприкметник. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання. Творення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот.Перехід дієприкметників у прикметники.

Безособові форми на - но, -то.Дієприслівник. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот. Творення і вживання дієприслівниківПрислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням: обставинні й означальні. Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників.Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Прислівники за походженням. Написання не з прислівниками.
Правопис прислівників Тренувальні вправиРозвиток мовлення.№ 24 Електронний лист. Смс-повідомленняКонтрольна робота. Тематичне те стування 8. «Дієслово та його форми. Прислівник»Службові частини мови, їх загальна характеристика. Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом. Правопис прийменників


Розвиток мовлення і культура спілкування.№25 Особливості вживання деяких прийменників. Синонімія прийменників Особливості вживання деяких прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники. Лінгвістичний аналіз (усно)Сполучник як частина мови. Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучниківПравопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучниківЧастки, їх функції,. Групи часток за значеннямПравопис заперечних, модальних часток. Іх функції. Естетична цінність часток.Вигук як особлива частина мови. Ознаки та розряди вигуків. Правопис вигуків і особливості їх уживання. Звуконаслідувальні слова. Вигуки як засіб емоційно-експресивного мовлення. Національні етикетні вигукиРозвиток мовлення.№26 Дискусія на морально-етичну темуТренувальні вправи. Узагальнення й систематизація вивченого про службові частини мови.Контрольна робота. Тематичне тестування 9. «Службові частини мови та вигук»Узагальнення і систематизація вивченого

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія . Підготовка до ЗНО . Виконання тестових завдань у форматі ЗНО.Узагальнення і систематизація вивченого. Лексикологія і фразеологія Підготовка до ЗНО . Виконання тестових завдань у форматі ЗНО.Розвиток мовлення. №27. Контрольний твір.Контрольний диктант .Узагальнення і систематизація вивченого. Морфеміка і словотвір Підготовка до ЗНО . Виконання тестових завдань у форматі ЗНО.Узагальнення і систематизація вивченого. Морфологія. Підготовка до ЗНО . Виконання тестових завдань у форматі ЗНО.Розвиток мовлення. №28. Мовленнєва ситуація. Мовленнєві наміри мовця і слухача. Мовленнєва тактика. Причини комунікативних помилок. Редагування помилок.Підсумковий урок –квест « За скарбами рідної мови»
Розвиток мовлення. №29Основні жанри розмовного мовлення. Складання оповіді, казки в народно-розмовній манері
Розвиток мовлення. №30.Побудова розповіді на соціокультурну тему в публіцистичному стилі
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.