Календарно-тематичне планування уроків української мови у 5 класі

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу за оновленою навчальною програмою 2017 року «Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804 зі змінами).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування уроків української мови у 5 класі

ЗМІСТ ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ

(тема уроку, яка записується у класний журнал)

К-сть

год

ДАТА

Види робіт на уроці

1

Вступ. Значення мови в житті суспільства.. Українська мова – державна мова України

1

Розкриття значення афоризмів,прислів`їв, влучних висловів (усно)

2

Розвиток мовлення №1

Загальне уявлення про мовлення.Види мовленнєвої діяльності. Основні правила спілкування (практично)

1

3

Розвиток мовлення №2

Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов`язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул)

1

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ (2 год)

4

Текст. Речення. Слово. Усні й письмові висловлення. Зміст заголовка тесту. План тексту. Інтонація речень, різних за метою висловлювання.

1

Колективне складання простого плану тесту. Добір заголовка тексту. Складання тексту за змістом прислів`я. Складання тесту-розповіді про свій клас, школу із використанням прислів`їв.

5

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови.

1

Добір слів для доповнення речень. Складання речень за опорними словами

6

Розвиток мовлення №3

Текст, зв`язність тексту.Тема, основна думка, мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка). Абзац. Ключові слова в тексті.

1

7

Розвиток мовлення №4

Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за коллективно складеним планом

1

8

Контрольна робота №1 Тест

ВИСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ

1

ЛЕКСИКОЛОГІЯ (8 год. + 1 год. на повторення)

9

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова(повторення)

1

10

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення)

1

Аудіювання у читання тексту, у якому використано слова у переносному значенні

11

Лексична помилка та умовне її позначення (практично)

1

12

Тлумачний словник

1

13

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми (повторення й поглиблення)

1

Складання й розігрування діалогу-розпитування про корисність спорту, правила користування моб. телефоном із використанням синонімів, антонімів.

14

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми (повторення й поглиблення)

1

Складання й розігрування діалогу етикетного характеру з використанням синонімічних етикетних формул вітання, прохання, вдячності.

Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів синонімами)

15

Пароніми.

1

Складання усного опису предмета (квітки, куща калини) за картиною

16

Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів, омонімів, паронімів

1

17

Розвиток мовлення № 5. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що місить синоніми та антоніми (за коллективно складеним планом)

1

18-19

Розвиток мовлення № 6-7

Докладний письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що місить синоніми та антоніми (за коллективно складеним планом)

2

20

Контрольна робота № 2. (тестування). Контрольне читання мовчки

ВИСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ

1

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ (9 год)

21

Аналіз письмового переказу.Значущі частини слова (повторення й поглиблення)

1

22

Значущі частини слова (повторення й поглиблення)

1

23

Спільнокореневі слова й форми слова

1

Редагування речень, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова

24

Незмінні й змінні слова

1

Створення розповіді про відвідування зоопарку з використанням незмінних слів (тварин)

25

Правопис значущих частин слова (повторення)

1

Визначення в реченнях, текстах і добір слів, що містять антонімічні суфікси та префікси

26

Правопис значущих частин слова (повторення)

1

Аудіювання тексту фольклорних творів (колискових пісень, забавлянок, утішок), що містять слова із суфіксами, які надають слову значень зменшуваності й пестливості

27

Написання префіксів пре-, при-, прі-

1

Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-

28-29

Розвиток мовлення № 8-9

Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

2

Складання опису тварин для Вікіпедії та опису тварини як героя оповідання

30

Написання префіксів пре-, при-, прі-

1

31

Написання префіксів пре-, при-, прі-

Аналіз письмового твору-опису

1

Створення казки , текст якої містить слова, що надають значення збільшеності та згрубілості

32

Контрольна робота № 3 (тестування)

ВИСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ

1

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ (30+2 на повторення год)

33

Звуки мови і звуки мовлення.

1

Виразне читання текстів з дотриманням правил орфоепії

34

Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Вимова звуків, що позначаються літерами г та r.

1

Проговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ

Упорядкування за абеткою імен героїв улюблениї мультфільмів

35

Співвідношення звуків і літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї (повторення)

1

36

Звуки голосні та приголосні. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі та глухі (повторення)

1

Проговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ.

Запис аудіолиста-привітання з дотриманням правил орфоепії

37

Розвиток мовлення № 10. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму

1

38

Склад. Наголос.

1

Виявлення й аналіз помилок у наголошуванні слів у своєму мовленні та в мовленні інших людей.

39

Орфоепічний словник і словник наголосів

1

Колективне укладання перелікучасто вживаних слів , у наголошуванні яких трапляються помилки

40

Орфоепічна помилка (практично)

1

Складання й розігрування діалогів з використанням слів , у вимові яких часто трапляються помилки (випадок, черговий, вимова, запитання, завдання тощо)

41

Контрольна робота № 4 Тест

ВИСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ

1

42

Правила переносу слова з рядка в рядок.

1

43

Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення (практично)

1

44

Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені [е], [и], [о] в коренях слів.

1

Складання речень і мікротекстів, що містять слова, у вимові яких трапляються помилки

45,46

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и], [о] перед складом з наголошеним [ у] в коренях слів

2

47

Розвиток мовлення № 11. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

1

48,49

Приголосні дзвінкі і глухі. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків

2

50

Уподібнення приголосних звуків

1

51,52

Контрольний переказ

2

53

Розвиток мовлення № 12 Аналіз контрольного переказу

1

54

Вимова і рпавопис префіксів роз-, без-

1

55,56

Спрощення в групах приголосних

2

57

Контрольна робота № 5. Диктант.

ВИСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ

1

58,59

Розвиток мовлення № 13-14. Письмовий твір-роздум на тему, пов'язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом на тему «Чому потрібно захищати слабших»

2

60,61

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків (практично). Чергування [о]-[а]; [е]-[і]; [е]-[и]; [о], [е] з [і]

2

Укладання пам`ятки щодо дотримання найпоширеніших чергувань приголосних звуків

62

Чергування [е]-[о] після [ж], [дж], [ч], [ш];

1

63

Розвиток мовлення № 15. Аналіз письмового твору

1

64

Чергування [и], [і] після [ж], [ч],[ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

1

65

Розвиток мовлення № 16. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу і милозвучність української мови

1

66

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] - [з′], [ц′], [с′].

1

67

Основні випадки чергування у-в, і-й, з-із-зі (правила милозвучності)

1

68

Вимова і правопис префіксів з- (зі-), с-

1

69

Вимова і правопис префіксів роз-

(розі-), без-

1

70

Позначення м’якості приголосних на письмі літерами ь, і, є, ю, я. Сполуки літер йо, ьо

1

71,72

Правила вживання знака м’якшення

2

73,74

Правила вживання апострофа

2

75

Тематична контрольна робота № 6 (тестування)

ВИСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ

1

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ (6+1 год)

76,77

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова і речення. Головне і залежне слово в словосполученні

2

Складання висловлення з використанням опорних словосполучень (наприклад:улюблені книжки, відповіді на запитання, запам`ятаю назавжди… )

78,79

Речення, його грамматична основа.

2

80

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

1

81

Види речень за метою висловлювання: окличні й неокличні.

1

Створення тексту інформації для шкільного веб-сайта про цікавий випадок із життя классу з використанням речень , різних за метою висловлювання.

Аудіозапис для шкільної радіогазети повідомлення, що містить окличні й неокличні речення.

82

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично)

1

83,84

Розвиток мовлення № 17-18. Письмовий твір-роздум за коллективно складеним планом у художньому стилі на тему «Чому потрібно берегти природу»

2

85

Тематична контрольна робота №7 (тестування)

ВИСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ

1

ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ (5 год)

86,87

Контрольний переказ

2

88

Додаток

1

Діалог-розпитування «Твоє улюблене заняття» із використанням реплік, що містять додаток.

89,90

Означення

2

Діалог-розпитування «Домашня тварина, про яку ти мрієш» із використанням реплік, що містять означення.

91,92

Обставина

2

Діалог-розпитування «Як пройти до музею» із використанням реплік, що містять обставину.

93

Тематична контрольна робота №8 (тестування)

ВИСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ

1

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (10 год)

94

Речення з однорідним членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

Кома між однорідними членами

1

95

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах

1

96,97

Звертання. Непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні

2

98,99

Розвиток мовлення № 19-20. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

2

100

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично). Виділення вставних слів на письмі комами1

1

101

Розвиток мовлення № 21. Аналіз письмового переказу.

1

102

Розвиток мовлення № 22. Оформлення конверта або адреси на поштовій листівці.

1

103,104

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв`язком

2

105

Кома між частинами складного речення, з`єднаного з безсполучниковим і сполучниковим зв`язком

1

106

Контрольна робота №9 . Диктант

1

107

Розвиток мовлення № 23. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів

ВИСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ

1

ПРЯМА МОВА, ДІАЛОГ (6 год)

108, 109,110

Пряма мова. Розділові знаки в реченняз із прямою мовою

3

Складання розповіді «Мудрі батькові поради» з використанням речень, що містять пряму мову15

111,112

Діалог. Тире при діалозі

2

Інсценування байки, текс якої містить діалог

113,114

Контрольний твір

2

115

Розвиток мовлення № 24. Аналіз контрольного твору

1

116

Контрольна робота №10. Тест

1

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ

(6 год)

117,118

Синтаксис і пунктуація.

2

119,120

Фонетика, , орфоепія, орфографія

2

121

Лексикологія

1

122

Будова слова і орфографія

ВИСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ

1

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!