Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з української мови для учнів 6 класу

Опис документу:
Матеріал для вчителя-словесника

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Календарно-тематичне планування

Українська мова

6 клас

(122 год, 3,5 год на тиждень)

(7 год – резерв годин для використання на розсуд учителя)

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розробленана основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Автори: Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук / К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

У розвантаженні програми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М.

В оновленні програми брали участь: Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:

переказ

1

1

твір

-

1

Правопис:

диктант

1

1

Усний переказ,

діалог

Усний твір ,

читання вголос

з/п

К-сть год

Тема уроку

Дата

Примітка

Повторення вивченого в початкових класах

1

1

Вступ.

Краса і багатство української мови.

2

1

РМ. № 1. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію, спілкування та її складники: адресат мовлення, адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично). Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації,пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет. Складання й розігрування діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого (4год+2 год.+5 год.РМ+1год КР)

3

1

Словосполучення і речення. Головні члени речення.

4

2

Просте речення. Розділові знаки у простому реченні.

5

2

РМ. № 2.Повторення вивченого про типи мовлення. Навчальне читання текстів діалогічного й монологічного характеру. Складання й розігруваннядіалогу етикетного характеру відповідно до запропонованої ситуації спілкування етикетного характеру (вітання, знайомство й представлення, пропозиція допомоги людині, що опинилася в скрутній ситуації).

6

3

Звертання, вставні слова. Основні орфограми та пунктограми

7

3

РМ. № 3. Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль.

8

4

Однорідні члени речення.

9

5

Складне речення. Розділові знаки у складному реченні.

10

6

Пряма мова і діалог. Розділові знаки при прямій мові та діалозі.

11

4

РМ. № 4.Ділові папери.Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті про очікувану подію

12

5

РМ№5 Складання листа до осені з використанням риторичних звертань та однорідних членів речення (письмово).

13

1

Контрольна робота №1.«Повторення» (тести і завдання).

Лексикологія (8год +1год. на повтор+4год РМ +1год. КР)

14

1

Групи слів за їх походженням: власне українські слова і запозичені. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

15

2

Лексична помилка (практично)

16

3

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і

17

6

РМ №6. Виразне читання вголос художніх, науково-популярних текстів (уривків) різних жанрів (оповідання, статті, казки, байки та ін.).

Читання та обговорення текстів, що належать до різних стилів.

18

4

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа

19

5

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

20

6

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми.

21

7

РМ. № 7. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови висловлювання-роздуму. «Ким я мрію стати» з використанням неологізмів

22

7

Групи слів за вживанням: загальновживані та стилістично забарвлені слова. Діалектні слова.

23

8

РМ №8. Докладний усний переказ тексту із завданням: заміною іншомовних слів українськими відповідниками.

24

8

Професійні слова і терміни, просторічні слова.

25

9

РМ №9. Переказування тексту легенди (казки) зі збереженням використаних у ньому архаїзмів та історизмів.Обґрунтування доцільності вживання таких слів у творах певних жанрів.

26

2

Контрольна робота № 2. «Лексикологія» (тести і завдання)

Фразеологія (5год + 5год РМ)

27

1

Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

28

2

Джерела українських фразеологізмів, їх різновиди. Ознайомлення з фразеологічним словником.

29

10

РМ. № 10.Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

30

3

Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів.

31

4

Фразеологізми в ролі членів речень.

32

11

РМ. № 11. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення.

33

5

Доречне вживання вивчених пластів лексики у власному мовленні; визначення ролі їх у тексті різних стилів

34

12

РМ. № 12.Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму

35

13

РМ. № 13. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

36

14

РМ. № 14. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

Словотвір. Орфографія (9год-1год+2год.РМ+1год.КР)

37

1

Змінювання і творення слів. Твірне слово

38

2

Основні способи словотворення

39

3

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

40

4

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням –чн-(-шн-).

41

5

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами-ськ-, -зьк-, -цьк- та іменників із суфіксами

-ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

42

15

РМ. №15. Створення мультимедійної презентації (міні-сценарію мультфільму) про пригоди сучасних школярів у Запорозькій Січі (середньовічному Києві, казковій країні та ін.) з використанням прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк-(наприклад: козацький, запорозький, молодецький та ін.).

43

6

Складні слова. Сполучні о,е в складних словах.

44

7

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів із пів-.

45

8

Творення та правопис складноскорочених слів.

46

3

Контрольна робота № 3. «Фразеологія. Словотвір. Орфографія» (тести і завдання).

47

16

РМ № 16. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі на тему: «Який вчинок можна вважати героїчним» з використанням фразеологізмів.

Морфологія. Орфографія

Іменник (20год-1год+2год КР+3год РМ)

48

1

Повторення вивченого про самостійні частини мови

в попередніх класах. Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її

49

2

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

50

3

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення).

51

4

Велика буква та лапки у власних назвах

52

5

Збірні іменники

53

6

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

54

7

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

55

8

Відмінки іменників, їх значення. Кличний відмінок. Відмінювання іменників.

56

4

Контрольна робота № 4. «Морфологія. Іменник» (тести і завдання).

57

9

Контрольний диктант. Поділ іменників на відміни і групи.

58

10

Відмінювання іменників І відміни.

59

11

Відмінювання іменників ІІ відміни.

60

12

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви –а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.

61

13

Відмінювання іменників ІІІ і ІV відміни.

62

14

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників. Відмінювання іменників множинної форми.

63

15

Написання не з іменниками.

64

16

Правопис складних іменників. Особливості творення іменників.

65

17

Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я),

-енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о),- ев(о).

66

18

Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

67

19

Правопис складних іменників.

68

5

Контрольна робота № 5. «Іменник» (тести і завдання).

69

17

РМ. № 17.Будова опису приміщення

70

18

РМ. № 18.Письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення. Визначення ролі іменників в описі приміщення

71

19

РМ. № 19.Письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення. Визначення ролі іменників в описі приміщення

Морфологія. Орфографія

Прикметник (14год + 5РМ+2год КР)

72

1

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

74

2

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.

75

3

Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

76

20

РМ. № 20.Особливості будови опису природи. Сполучення в одному текстірізних типів мовлення (розповіді й опису)

77

21

РМ. № 21.Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

78

22

РМ. № 22.Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

79

4

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

80

5

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

81

6

Повні й короткі форми прикметників. Відмінювання прикметників.

82

7

Прикметники твердої і м’якої груп, їх відмінювання.

83

23

РМ. № 23. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі.

84

7

Контрольна робота № 6. «Прикметник»(тести і завдання).

85

8

Творення прикметників. Перехід прикметників у іменники.

86

9

Написання прикметників із суфіксами –еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-

87

10

Букви е, о, и у прикметникових суфіксах –ев- (-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-), -ин-, -ін-, -ичн-. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк-.

88

11

Написання не з прикметниками.

89

12

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

90

13

Написання -н- і -нн- у прикметниках.

91

14

Написання прізвищ прикметникової форми. Розбір прикметника як частини мови.

92

24

РМ. № 24.Складання характеристики знайомої або відомої людини з використанням прикметників у різних відмінкових формах

93

8

Контрольна робота № 7. «Прикметник»(тести і завдання).

Морфологія. Орфографія

Числівник (10год+2годРМ+1годКР)

94

1

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

95

2

Числівники кількісні і порядкові.

96

3

Творення числівників. Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників.

97

25

РМ. № 25. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або закартиною

98

26

РМ. № 26. Письмовий твір-описприроди в художньому стилі на основі особистих вражень або закартиною

99

4

Відмінювання кількісних числівників. Букв ь в кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

100

5

Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників.

101

6

Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників з –тисячний.

102

7

Узгодження числівників з іменниками

103

8

Відмінювання порядкових числівників (система вправ)

104

9

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу

105

10

Творення числівників. Морфологічний розбір числівника як частини мови.

106

8

Контрольна робота №8.«Числівник»(тести і завдання).

Морфологія. Орфографія

Займенник (9год+ 2годКР+4годРМ)

107

1

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням

108

2

Розряди займенників за значенням

109

3

Особові займенники. Зворотній займенник себе.

110

27

РМ. № 27. Контрольний твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників на тему: «У чому полягає гідність людини»

111

28

РМ. № 28. Контрольний твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників на тему: «У чому полягає гідність людини»

112

4

Питальні та відносні займенники, їх відмінювання.

113

5

Присвійні, вказівні й означальні займенники. Приставний ну формах особових і вказівних займенників.

114

6

Перехід з однієї частини мови в іншу (займенника в іменник і частку, числівника й прикметника в займенник).

115

29

Уживання займенників для зв’язку речень у тексті.

РМ. № 29.Навчальне аудіювання тексту

116

9

Контрольний диктант № 2. Тренувальні вправи

117

7

Неозначені займенники, їх відмінювання. Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

118

8

Заперечні займенники. Правопис заперечних займенників. Написання займенників із прийменниками окремо.

119

30

РМ. № 30. Есе «У чому полягає життєвий успіх»

120

9

Вказівні та означальні займенники. Розбір займенника як частини мови.

121

10

Контрольна робота № 9.«Займенник»(тестові завдання).

Повторення і кінці року (4год.-2год)

122

1

Повторення і узагальнення вивченого за рік з лексикології та фразеології.

123

2

Повторення і узагальнення вивченого за рік з словотвору й орфографії, морфології

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
0
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!