Календарно – тематичне планування навчального матеріалу з фізики 10 клас

Фізика

Для кого: 10 Клас

09.08.2018

2210

49

0

Опис документу:
Календарно – тематичне планування навчального матеріалу з фізики 10 клас
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно – тематичне планування навчального матеріалу з фізики 10 клас (академічний рівень)

(105 годин, 3 години на тиждень)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика 10-11 класи. Академічний рівень». ( джерело: сайт Міністерства освіти, молоді та спорту України:(http://mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1352202396)

Підручники: «Фізика. 10 клас» (автори Ф.Я. Божинова, В.Г. Бар’яхтар), «Фізика 10 клас» (авт. Засєкіна Т.М. та ін.), Фізика: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів: ( рівень стандарту)/ В. Сиротюк, В.І. Баштовий. – Харків: Сиция, 2011. – 304 с.

з/п

ТЕМА УРОКУ

Дата уроку

Корекція дати

Вступ ( 2години)

1

Первинний інструктаж з БЖД. Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання.

Похибки вимірювання.

2

Математика – мова фізики. Скалярні та векторні величини. Наближені обчислення. Графіки функцій та правила

їхньої побудови.

Кінематика (18 годин+2)

3

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання. Фізичне тіло й матеріальна точка.

4

Система відліку. Відносність механічного руху.

5

Траєкторія руху

6

Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Рівняння рівномірного прямолінійного руху.

7

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху.

8

Закон додавання швидкостей. Розв’язування задач і вправ.

9

Розв´язування задач і вправ

10

Самостійна робота

11

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкості.

12

Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння

рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.

13

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного

прямолінійного руху.

14

Лабораторна робота №1 «Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху». Інструктаж з БЖД

15

Розв’язування задач і вправ

16

Фізичний практикум №1 «Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху».

17

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння. Фізичний практикум №2 «Дослідження вільного падіння тіл». Фізичний практикум №3 «Вимірювання прискорення вільного падіння

».

18

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період і

обертова частота. Кутова швидкість. Зв’язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення.

19

Фізичний практикум №4 «Вивчення руху тіла по колу».

20

Розв’язування задач і вправ на формули рівнянь руху при вільному падінні та рівномірному русі по колу.

21

Розв´язування задач і вправ

22

Контрольна робота №1

ДИНАМІКА (24 ГОДИНИ+1)

23

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.

24

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні

системи відліку.

25

Другий закон Ньютона. Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла

26

Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.

27

Розв’язування задач і вправ на формули основних законів динаміки.

28

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. Сила тяжіння.

29

Вага і невагомість.

30

Рух тіла, кинутого вертикально вгору.

31

Рух тіла, кинутого горизонтально.

32

Розв’язування задач і вправ на рух тіла в полі сили тяжіння.

33

Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту Фізичний практикум №5 «Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту».

34

Розв´язування задач і вправ

35

Самостійна робота

36

Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість.

37

Розвиток космонавтики. Внесок український учених у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.)..

38

Деформація. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга.

39

Лабораторна робота №2 «Вимірювання жорсткості пружини». Інструктаж з БЖД

40

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання

41

Фізичний практикум №6«Дослідження пружних властивостей тіл».

42

Рух тіл під дією декількох сил.

43

Розв’язування задач і вправ на рух тіл під дією декількох сил.

44

Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умови рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сил. Центр тяжіння.

Фізичний практикум №7«Визначення гальмівного шляху тіла та коефіцієнта тертя

ковзання».

45

Лабораторна робота №3 «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил». Інструктаж з БЖД

46

Розв´язування задач і вправ

47

Контрольна робота № 2

ІІ семестр

ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ (10 ГОДИН+1)

48

Імпульс. Закон збереження імпульсу.

1501

49

Реактивний рух. Розв’язування задач і вправ.

50

Механічна робота та потужність.

.

51

Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.

52

Розв’язування задач і вправ на формули закону збереження імпульсу, механічної роботи, потужності та енергії.

53

Взаємне перетворення потенціальної і кінетичної енергії в механічних процесах

54

Повна механічна енергія. Закон збереження енергії.

55

Абсолютно пружний удар двох тіл.

56

Розв´язування задач і вправ

57

Фізичний практикум №8«Дослідження механічного руху тіл із застосуванням закону

збереження енергії».

58

Контрольна робота № 3

МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ (8 год+1)

59

Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Амплітуда, період і частота коливань.

60

Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань.

61

Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Перетворення енергії під час коливань математичного маятника. Фізичний практикум №9«Дослідження нитяного маятника».

62

Пружинний маятник. Період коливань математичного маятника. Перетворення енергії під час коливань пружинного маятника.

63

Лабораторна робота №4 «Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань». Інструктаж з БЖД

64

Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху.

65

Поширення коливань у пружному середовищі. Попередні та повздовжні хвилі. Швидкість поширення хвилі. Довжина хвилі.

66

Фізичний практикум №10«Дослідження коливань тіла на пружині».

67

Контрольна робота №4

РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА (4 год)

68

Принцип відносності А Ейнштейна. Основні положення СТВ. Швидкість світла у вакуумі.

69

Відносність одночасності подій.

70

Відносність довжини і часу

71

Релятивістський закон додавання швидкостей. Взаємозв’язок маси та енергії.

72

Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок

класичної та релятивістської механіки.

73

Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки.

ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ (18+1 год)

74

Основні положення МКТ теорії будови речовини та її дослідне обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авагадро.

75

Вимірювання швидкості руху молекул.

76

Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Розв’язування задач і вправ.

77

Модель ідеального газу.Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

78

Газові закони. Ізопроцеси. Фізичний практикум №11 «Вивчення одного з ізопроцесів». Розв’язування задач і вправ.

79

Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менлелєєва – Клапейрона.

80

Лабораторна робота №5 «Дослідження одного з ізопроцесів». Інструктаж з БЖД

81

Розв´язування задач і вправ

82

Самостійна робота

83

Пароутворення й конденсація.

84

Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Кипіння. Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання

вологості повітря.

85

Лабораторна робота №6 «Вимірювання відносної вологості повітря». Інструктаж з БЖД

86

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідин. Змочування. Капілярні явища

87

Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні та аморфні тіла. Анізотропія кристалів.

88

Рідкі кристали та їхні властивості. Застосування рідких кристалів у техніці.

89

Полімери: їх властивості і застосування.

90

Фізичний практикум №12 «Вивчення поверхневого натягу рідини».

91

Розв’язування задач і вправ

92

. Контрольна робота № 5

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ (8 год)

93

Теплові явища. Статистичний та термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура.

94

Внутрішня енергія. Два способи зміни внутрішньої енергії.

95

Робота й кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу. Теплоємність.

96

Розв’язування задач і вправ.

97

Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.

98

Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів.

99

Необоротність теплових процесів. Холодильна машина.

100

Контрольна робота № 6

101

Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин.

102

Повторення вивченого матеріалу.

103

Повторення вивченого матеріалу.

.

104

Повторення вивченого матеріалу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.