Календарно-тематичне планування курсу інформатики для 8-х класів (2 год. на тиждень, разом 70 год)

Інформатика

Для кого: 8 Клас

30.08.2021

153

26

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування курсу інформатики для 8-х класів (2 год. на тиждень, разом 70 год). Календарно-тематичні плани укладено за навчальною програмою курсу інформатика 2017 року для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів(для учнів, які ви-вчали інформатику в 2-4 класах). Затвердженою наказом Міністерства освіти і науки Ук-раїни (згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. №804).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування курсу інформатики для 8-х класів (2 год. на тиждень, разом 70 год)

уроку

Дата проведення

Тема уроку

Примітки

І СЕМЕСТР

Тема 1. Кодування даних та апаратне забезпечення (7 год)

02.09

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.


07.09

Кодування символів. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду.


09.09

Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних.


14.09

Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.


16.09

Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання.


21.09

Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу.


23.09

Виконання індивідуальних і групових навчальних проєктів. Урок узагальнення знань з теми «Кодування даних і апаратне забезпечення комп’ютера». (тести та практична робота)


Тема 2. Опрацювання текстових даних (8 год )

28.09

Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.


30.09

Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.


05.10

Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.


07.10

Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі.


12.10

Практична робота 3. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.


19.10

Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців.


21.10

Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів.


02.10

Практична робота 4. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Урок узагальнення знань з теми: «Опрацювання текстових даних» (тести).


Тема 3. Опрацювання мультимедійних об’єктів (5 год)

04.11

Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.


09.11

Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму.


11.11

Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.


16.11

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота 5. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.


18.11

Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті. Практична робота 6. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті. Узагальнення знань та вмінь з теми «Опрацювання об’єктів мультимедіа»(тести).


Тема 4. Алгоритми та програми (Мова програмування Python) (30 год)

23.11

Сучасні мови програмування. Графічний інтерфейс, основні компоненти програми з графічним інтерфейсом.


25.11

Поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів. Поняття елемента керування.


30.11

Обробники подій, пов’язаних з елементами керування. Властивості та методи елементів керування. Вікно повідомлення.


02.12

Практична робота №7. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.


05.12

Створення кнопок та настроювання їх властивостей.


11.12

Текстове поле. Його функції та властивості.


15.12

Текстове поле. Його функції та властивості.


19.12

Написи та їх властивості.


21.12

Написи та їх властивості.


24.12

Практична робота № 8. Створення програм з кнопками та написами


27.12

Узагальнення знань та вмінь з підтеми «Алгоритми та програми» (практична робота та тести).


ІІ СЕМЕСТР


Зображення основних графічних об’єктів. Полотно.Зображення основних графічних об’єктів. Графічні примітиви.Перемикачі та прапорці.Перемикачі та прапорці.Використання списків.Практична робота №9. Створення програм з текстовими полями, надписати, кнопками, перемикачами та прапорцями.


08.02

Виконання індивідуальних і групових навчальних проєктів. Проєкт «Калькулятор». Етап 1.


10.02

Виконання індивідуальних і групових навчальних проєктів. Проєкт «Калькулятор». Етап 1.


15.02

Проєкт «Калькулятор». Етап 2.


17.02

Проєкт «Калькулятор». Етап 3.


22.02

Проєкт «Калькулятор». Етап 4.


24.02

Виконання індивідуальних і групових навчальних проєктів. Проєкт "Піцерія". Етап 1. Елемент керування "шкала"


01.03

Проєкт "Піцерія". Етап 2. Складені умови


03.03

Проєкт "Піцерія". Етап 3. ПрапорціВиконання індивідуальних і групових навчальних проєктів. Проєкт "Морський бій". Етап 1. Програмування рухуПроєкт "Морський бій". Етап 2. Рух кількох об'єктівПроєкт "Морський бій". Етап 3. Випадкові числаПроєкт "Морський бій". Етап 4. Оператор зупинки циклу


17.03

Узагальнення знань та вмінь з теми « Алгоритми та програми» (практична робота та тести).


Тема 5. Створення та публікація веб-ресурсів (12 год)

22.03

Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології.


29.03

Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Організація та планування колективної діяльності.


31.03

Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Опитування з використанням онлайн-форм.


05.04

Створення опитування з використанням онлайн-форм.


07.04

Практична робота. 10. Опитування з використанням онлайн-форм.


12.04

Поняття мови розмітки гіпертексту.


14.04

Етапи створення веб-сайтів.


19.04

Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.


21.04

Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці


26.04

Практична робота 11. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.


28.04

Розв’язування компетентнісних задач.


12.05

Розв’язування компетентнісних задач.


17.05

Розв’язування компетентнісних задач.


19.05

Розв’язування компетентнісних задач.


24.05

Розв’язування компетентнісних задач.


26.05

Виконання індивідуальних і групових навчальних проєктів.


31.05

Виконання індивідуальних і групових проєктів. Вибір теми проєкту. Його планування. Добірка ресурсів.Виконання індивідуальних і групових проєктів. Вибір теми проєкту. Його планування. Добірка ресурсів.


02.06

Захист індивідуального проєкту. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.


05.06

Узагальнення знань та вмінь із теми «Створення та публікація веб-ресурсів» (робота над спільним проєктом)
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Тема 1. Кодування даних та апаратне забезпечення

Учень/учениця

Знаннєва складова

Розуміє поняття двійкового коду, називає одиниці вимірювання його довжини та пояснює їх співвідношення.

Описує загальний принцип побудови таблиці кодів символів.

Пояснює деякі принципи кодування графічних даних.

Має уявлення про взаємодію складових обчислювальних пристроїв, описує їхні основні характеристики.

Наводить приклади застосування сучасних пристроїв у різних галузях.

Описує процес обробки даних комп’ютерними пристроями

Діяльнісна складова

Уміє кодувати і декодувати повідомлення за певними правилами.

Визначає характеристики складових персонального комп’ютера залежно від його призначення

Ціннісна складова

Усвідомлює зв’язок між інформаційними технологіями та потребами й етапами розвитку людського суспільства

Тема 2. Опрацювання текстових даних

Учень/учениця

Знаннєва складова

Має уявлення про принципи та можливості опрацювання текстових даних.

Має уявлення про структуру документа.

Пояснює принципи стильового оформлення та спільної роботи з документом.

Діяльнісна складова

Знаходить і замінює символи та групи символів.

Створює й використовує гіперпосилання в текстовому документі.

Використовує стилі для форматування документа.

Структурує документ і створює його зміст.

Створює і редагує колонтитули документа

Ціннісна складова

Розуміє й обґрунтовує необхідність дотримання вимог до стильового оформлення й структурування текстового документа

Тема 3. Опрацювання мультимедійних об’єктів

Учень/учениця

Знаннєва складова

Пояснює принципи оцифровування звуку та відеоряду.

Розрізняє формати аудіо- й відеофайлів.

Наводить приклади програмного забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа та пояснює його призначення.

Наводить приклади сервісів для роботи з відео- й аудіоданими

Діяльнісна складова

Використовує програми для роботи з мультимедіа.

Перетворює формати аудіо- й відеофайлів.

Будує відеоряд.

Використовує мультимедійні об’єкти в презентаціях

Ціннісна складова

Використовує контент з інтернет-джерел з урахуванням авторських прав.

Ураховує художньо-естетичну складову
в процесі створення мультимедійних об’єктів

Тема 4. Алгоритми та програми (Мова програмування Python)

Учень/учениця

Знаннєва складова

Розуміє призначення мови програмування та основних її елементів. Наводить приклади сучасних мов програмування.

Знає відмінність між змінними та константами.

Порівнює особливості різних середовищ програмування.

Розуміє поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів.

Пояснює структуру програми.

Пояснює функції елементів графічного інтерфейсу та користується ними.

Розрізняє властивості і методи елементів управління

Діяльнісна складова

Планує процес розв’язування задачі з використанням програмування.

Створює і налагоджує програми, зокрема подійно- й об’єктно-орієнтовані.

Використовує в програмах вирази, коректно добирає типи даних.

Розв’язує задачі з використанням усіх базових алгоритмічних структур, змінних та констант.

Обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі

Ціннісна складова

Оцінює відповідність результатів виконання програми поставленій задачі.

Розпізнає задачі, для розв’язання яких доцільно використовувати засоби програмування

Тема 5. Створення та публікація веб-ресурсів

Учень/учениця

Знаннєва складова

Наводить приклади засобів автоматизованого створення веб-сторінок.

Розуміє поняття мови гіпертекстової розмітки.

Діяльнісна складова

Створює веб-сторінки за допомогою автоматизованих засобів та публікує їх в Інтернеті.

Використовує гіпертекстові, графічні й мультимедійні елементи на веб-сторінках

Ціннісна складова

Усвідомлює важливість участі в діяльності глобальної інтернет-спільноти.

Дотримується правил ергономічного розміщення матеріалів на веб-сторінці


Календарно-тематичне планування курсу інформатики для 8-х класів (2 год. на тиждень, разом 70 год)

уроку

Дата проведення

Тема уроку

Примітки

І СЕМЕСТР

Тема 1. Кодування даних та апаратне забезпечення (7 год)

04.09

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.


06.09

Кодування символів. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду.


11.09

Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних.


13.09

Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.


18.09

Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання.


20.09

Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу.


25.09

Виконання індивідуальних і групових навчальних проєктів. Урок узагальнення знань з теми «Кодування даних і апаратне забезпечення комп’ютера». (тести)


Тема 2. Опрацювання текстових даних (9 год )

27.09

Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.


02.10

Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.


04.10

Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.


09.10

Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі.


11.10

Практична робота 3. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.


16.10

Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців.


18.10

Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів.


23.10

Практична робота 4. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.


25.10

Виконання індивідуальних і групових навчальних проєктів. Урок узагальнення знань з теми: «Опрацювання текстових даних» (практичне завдання).


Тема 3. Опрацювання мультимедійних об’єктів (6 год)

06.11

Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.


08.11

Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму.


13.11

Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.


15.11

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота 5. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.


20.11

Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.


22.11

Практична робота 6. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

Узагальнення знань та вмінь з теми «Опрацювання об’єктів мультимедіа»(тести).


Тема 4. Алгоритми та програми (Мова програмування Python) (29 год)

Основи мови програмування Python (10 год)

27.11

Поняття програми та мови програмування. Мова Python. Інсталяція та ознайомлення з середовищем розробки.Змінні. Прості типи даних Python. Дії з типами даних.


29.11

Лінійні програми. Введення та виведення даних. Перша програма в Python.


04.12

Урок-практикум. Прості лінійні програми.


06.12

Практична робота № 7. Прості лінійні програми.


11.12

Робота з цілими та дійсними числами в Python. Дії з текстом.Підключення додаткових модулів. Модуль math.


13.12

Логічні типи даних. Дії з даними логічного типу.


18.12

Практична робота № 8. Складання та виконання лінійних алгоритмів для опрацювання величин.


27.12

Узагальнення знань та вмінь з підтеми «Основи мови програмування Python » (урок-гра).


ІІ СЕМЕСТР

Алгоритми роботи з об’єктами та величинами в Python (19 год )

15.01

Логічні оператори and, or, not. Розгалуження в Python.


17.01

Урок-практикум. Розгалуження. Розв’язання задач.


22.01

Практична робота 9. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням.


24.01

Цикли мовою Python. Цикл while.


29.01

Урок-практикум. Цикл while.


31.01

Цикли мовою Python. Цикл for.


05.02

Урок-практикум. Цикл for.


07.02

Практична робота 10. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням та повторенням для опрацювання величин. Узагальнення знань та вмінь(комплексна практична робота).


12.02

Інтерфейс користувача на мові Python. Створення вікон та налаштування їх властивостей.Події та обробники подій. Вікно повідомлення.


14.02

Практична робота №11. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.


19.02

Створення кнопок та налаштування їх властивостей.


21.02

Написи та їх властивості.


26.02

Практична робота №12. Створення програм з кнопками та надписами.


28.02

Текстове поле, його функції та властивості.


04.03

Перемикачі та прапорці.


06.03

Практична робота №13. Створення програм з текстовими полями, надписати, кнопками, перемикачами та прапорцями.


11.03

Виконання індивідуальних і групових навчальних проєктів.


18.03

Узагальнення знань та вмінь з теми « Алгоритми роботи з об’єктами та величинами в Python » (комплексна практична робота та тести).


Тема 5. Створення та публікація веб-ресурсів (11 год)

20.03

Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології.


01.04

Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Організація та планування колективної діяльності.


03.04

Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Опитування з використанням онлайн-форм.


08.04

Створення опитування з використанням онлайн-форм.


10.04

Практична робота. 13. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.


15.04

Поняття мови розмітки гіпертексту. Етапи створення веб-сайтів.


17.04

Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.


22.04

Практична робота 14. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.


24.04

Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці


29.04

Виконання індивідуальних і групових навчальних проєктів.


06.05

Узагальнення знань та вмінь із теми «Створення персонального навчального середовища» (робота над спільним проєктом)


Тема 6. Повторення навчального матеріалу. Виконання проєктів (6 год.)

08.05

Повторення навчального матеріалу з тем «Кодування даних та апаратне забезпечення» та «Опрацювання текстових даних». Розв’язування компетентнісних задач


13.05

Повторення навчального матеріалу з тем «Створення та публікація веб-ресурсів» та «Алгоритми та програми». Розв’язування компетентнісних задач


15.05

Вибір теми проєкту. Його планування. Добірка ресурсів.


20.05

Виконання індивідуальних і групових проєктів


22.05

Захист індивідуального проєкту.


27.05

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.