Календарно-тематичне планування (І СЕМЕСТР) з української мови для 8 класу з поглибленим вивченням української мови

Українська мова

Для кого: 8 Клас

17.08.2021

238

37

0

Опис документу:
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи. / Програму підготували С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ, В.І. Тихоша; за редакцією С.О. Карамана – К.: Грамота, 2009. – 100 с. (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи. / Програму підготували С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ, В.І. Тихоша; за редакцією

С.О. Карамана – К.: Грамота, 2009. – 100 с. (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)


Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо: переказ

1

1

твір

1

1

Правопис: диктант

1

1

Говоріння:

І семестр

ІІ семестр

діалог – 1


усний переказ – 1

усний твір – 1


УКРАЇНСЬКА МОВА 8-А КЛАС 4 год на тиждень (140 годин на рік)

І семестр

п/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть год

Дата проведення

Скориго вана дата


Вступ
1

Розвиток української мови

1

01.09


2

Мова - найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу. Мовні норми. Мовленнєві помилки

1

02.09


3

РМ. Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі, жанри й типи мовлення; засоби міжфразного зв’язку в тексті

1

04.09Тема. Повторення та узагальнення вивченого
4

Розділи науки про мову та її мовні одиниці. Самостійні частини мови, їх значення, морфологічні ознаки й синтаксична роль

1

07.09


5

РМ. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Вивчальне читання (практично).

1

08.09


6

Принцип поділу іменників на відміни та групи. Відмінювання іменників

1

09.09


7

Групи прикметників за значенням. Ступені порівняння прикметників. Правила правопису складних прикметників

1

11.09


8

Граматичні зв'язки числівників з іменниками. Орфограми в числівниках і займенниках

1

14.09


9

РМ. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю

1

15.09


10

Дієвідмінювання дієслів. Написання особових закінчень дієслів

1

16.09


11

Способи творення та правопис прислівників

1

18.09


12

Службові частини мови. Морфологічний аналіз. Правопис та виділення вигуків у тексті

1

21.09Тема. Синтаксис і пунктуація. Словосполучення
13

Синтаксис української мови як учення про будову речень і словосполучень. Основні одиниці синтаксису - словосполучення й речення

1

22.09


14

РМ. Особливості побудови опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

1

23.09


15

Пунктуація як учення про систему правил уживання розділових знаків у тексті. Поняття пунктограми. Типи пунктограм

1

25.09


16

Розділові знаки в кінці речення (повторення)

1

28.09


17

РМ. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

1

29.09


18

Словосполучення. Головні ознаки синтаксичного словосполучення. Синтаксичні, лексичні та фразеологічні словосполучення, їх відмінність

1

30.09


19

Будова словосполучень. Смислові відношення в словосполученні. Типи синтаксичних словосполучень за вираженням головного слова

1

02.10


20

РМ. Складання діалогу на задану тему

1

05.10


21

Сурядний і підрядний зв’язки слів. Типи підрядного зв’язку: узгодження, керування, прилягання

1

06.10


22

Типи підрядного зв’язку. Культура мовлення. Запобігання помилкам в узгодженні й керуванні

1

07.10


23

Прийменникові й безприйменникові словосполучення. Синонімічність словосполучень різних типів та словосполучень і слів

1

09.10


24

Словосполучення як синтаксична одиниця. Тренувальні вправи. Культура мовлення. Використання у мовленні синонімічних словосполучень та словосполучень і слів

1

12.10


25

Контрольна робота №1

1

13.10


Тема. Синтаксис і пунктуація. Речення як комунікативна одиниця

26

Речення як комунікативна одиниця. Основні ознаки речення: предикативність, інтонаційна і смислова завершеність, модальність

1

16.10


2728

РМ. Контрольний письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням

2

19.10-20.10


2930


Типи речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Стверджувальні і заперечні речення. Окличні речення. Культура мовлення. Правильне інтонування речень різного типу

2

21.10-23.10


31

РМ. Усний твip-опис місцевості на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі

1

02.11


32

Поширені й непоширені речення

1

03.11


33

Прості й складні речення

1

04.11


34

Розділові знаки у простому й складному реченнях

1

06.11


35

РМ. Письмовий твip-опис місцевості на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі

1

09.11


36

Порядок слів у простому реченні. Інверсія в простому реченні. Культура мовлення. Логічний наголос і порядок слів як засіб підвищення точності й виразності мовлення

1

10.11


37

Речення як комунікативна одиниця

1

11.11


38

Контрольна робота №2

1

13.11Тема. Просте речення. Двоскладне речення
39

Двоскладне просте речення. Структурні особливості простого речення

1

16.11


40

Підмет. Способи вираження підмета

1

17.11


41

Простий присудок. Складений дієслівний присудок. Способи його вираження

1

18.11


42

Складений іменний присудок. Способи його вираження

1

20.11


43

Складний присудок

1

23.11


44

45

РМ. Контрольний письмовий твip-опис місцевості на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі

2

24.11-25.11


46

Тире між підметом і присудком

1

27.11


47

Зв’язок простого і складеного присудка з підметом.

Культура мовлення. Погодження граматичних форм підмета і присудка

1

30.11


48

Контрольна робота №3

1

01.12


49

Другорядні члени речення. Додаток

1

02.12


50

Придієслівні й приіменні додатки. Прямі й непрямі додатки, способи вираження їх

1

04.12


51

РМ. Повідомлення на тему про мову, що вимагає зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі..

1

07.12


52

Узгоджені й неузгоджені означення. Способи вираження їх. Розмежування неузгоджених означень і приіменних додатків

1

08.12


53

Узгоджене й неузгоджене означення

1

09.12


54

Прикладка. Прикладка як різновид означення. Місце прикладки при означуваному слові. Написання прикладок

1

11.12


55

Типи обставин за значенням. Способи вираження їх

1

14.12


56

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами

1

15.12


57

Узагальнення знань із теми. Культура мовлення. Правильне вживання другорядних членів речення в мовленні

1

16.12


58

Контрольний диктант

1

18.12


59

Контрольна робота №4

1

21.12


60

РМ 20. Інтерв’ю в публіцистичному стилі

1

22.12


61

РМ 21. Ділові папери. Протокол

1

23.12
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.