Календарно тематичне планування гуртка " Загадки фразеології"

Українська мова

Для кого: 5 Клас, 6 Клас

03.03.2020

604

25

0

Опис документу:
На гуркових заняттях учні мають усвідомити роль і значення рідної мови для розвитку людської особистості. Цьому сприятиме застосування різноманітних видів робіт (інтелектуальні змагання, ігрові й рольові завдання творчого характеру, мовні загадки, шаради тощо), використання міжпредметних зв’язків. Гурткові заняття покликані розвивати інтелектуальну, емоційну, естетичну сфери особистості, удосконалювати уміння спілкуватися, культуру мовлення.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПРОГРАМА РОБОТИ ГУРТКА

«ЗАГАДКИ ФРАЗЕОЛОГІЇ» ДЛЯ УЧНІВ 6 КЛАСУ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Важливим принципом гурткової роботи є посилення практичної спрямованості вивчення мови. Керуючись цим принципом, учитель має приділяти увагу вдосконаленню комунікативних умінь, збагаченню й активізації словникового й фразеологічного запасу школярів, умінь роботи зі словниками та довідниками, принагідному закріпленню орфографічних і пунктуаційних навичок.

Ознайомлення з відомостями з фразеології рідної мови має розвивати інтерес до вивчення лінгвістики, спонукати дітей до самоосвіти. Робота з додатковою літературою, виступи із доповідями, ознайомлення з творчістю видатних мовознавців, самостійне складання гуртківцями лінгвістичних задач, виготовлення роздавального матеріалу, – усе це сприятиме профорієнтації школярів.

Мета роботи гуртка:

  • поглиблювати відомості про фразеологію;

  • збагачувати й активізувати словниковий та фразеологічний запас учнів;

  • сприяти розвиткові комунікативної компетенції школярів;

  • підвищувати комунікативну активність дітей;

  • удосконалювати вміння школярів працювати колективно, в групах та самостійно.

Завдання гуртка:

  • стимулювати інтерес школярів до вивчення рідної мови;

  • підвищувати загальний рівень мовленнєвої підготовленості учнів;

  • активізувати вміння й навички живого спілкування, розвиток видів мовленнєвої діяльності;

  • сприяти всебічному розвиткові особистості кожного школяра.

На гуркових заняттях учні мають усвідомити роль і значення рідної мови для розвитку людської особистості. Цьому сприятиме застосування різноманітних видів робіт (інтелектуальні змагання, ігрові й рольові завдання творчого характеру, мовні загадки, шаради тощо), використання міжпредметних зв’язків. Гурткові заняття покликані розвивати інтелектуальну, емоційну, естетичну сфери особистості, удосконалювати уміння спілкуватися, культуру мовлення.

На заняттях гуртка, до складу якого входять зацікавлені школярі, можна й треба створювати ситуацію пошуку, даруючи дітям радість від розв’язання посильної для них проблеми. Керівник гуртка має створювати ситуацію дискусії, шляхом евристичної бесіди скеровувати пошук учнів, визначати його етапи. Словесник не повинен підказувати розв’язання проблеми, гуртківці мають самостійно відшукати правильне рішення, зробити висновки, перевірити їх. Бажане застосування проблемного викладу матеріалу, а також частково-пошукового, дослідницького методів навчання. Ураховуючи вікові особливості гуртківців і запас їхніх знань, учитель має висувати різні гіпотези, показувати шляхи розв’язання суперечностей, доводити правильність одних підходів і обмеженість інших, підтверджувати висновки прикладами. Гуртківці мають усвідомлювати способи розв’язання проблеми, ознайомитися з основами евристичного мислення, способами творчої, пошукової роботи. Перевага має надаватися інтерактивним формам і методам організації гуркових занять.

Важливо показати шляхи розвитку і збагачення рідної мови, розкрити учням багатство, образність рідного слова, показати фразеологічні скарби української мови.

Програму гуртка розраховано на навчальний рік (35 год, одне заняття на тиждень)

п/п

Год

Зміст навчального матеріалу

Орієнтовні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

1

1

Вступ. Фразеологія як розділ науки про мову. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

Учень:

називає предмет вивчення фразеології;

пояснює відмінність між фразеологізмом і словом, фразеологізмом і вільним словосполученням;

витлумачує значення найбільш поширених фразеологізмів.

2

2

Фразеологічні словники та довідники як джерело ознайомлення із значенням та походженням окремих фразеологізмів. Види фразеоло гічних словників. Будова фразеологічних словників та довідників..

Учень:

знає будову фразеоло гічного словника;

витлумачує значення і з»ясовує походження фра зеологізмів за допомогою фразеологічного словника;

3

22

Походження фразеологізмів

Зв’язок фразеології з народним життям. Фразеологізми, що сягають корінням у народні звичаї, обряди, вірування (на рушник ставати; піднести гарбуза; стоіть, як засватана; колупати піч). Фразеологізми, що походять з народного побуту (заварити кашу, побити горщики, розбити глек)

Фразеологізми фольклорного походження (на ясні зорі, на тихі води,казка про курочку рябу, жива вода,битий небитого везе, хатка на курячій ніжці).

Прислів’я і приказки як різновид фразеологізмів (хлібом не годуй, ні живий ні мертвий, ложка дьогтю в бочці меду)

Фразеологізми біблійного походження (вавілонське стовпо творіння,у поті чола, адамове ребро, каїнове діло, всесвітній потоп, земля обіцяна, терновий вінець,нести свій хрест, блудний син, Хома невірний).

Фразеологізми з античної міфології (олімпійський спокій, канути в Лету, вогонь Прометея, ахіллесова п’ята, прокрустове ложе, сізіфів труд, золоте руно, аріаднина нитка)

Фразеологізми історичного походження (Перейти Рубікон. Прийшов, побачив, переміг . І ти, Бруте!)

Крилаті вислови літературного походження (Дантове пекло, бути чи не бути,,у всякого своя доля, лупайте сю скалу, тіні забутих предків, голий король,конотопська відьма, ведмежа послуга)

Фразеологізми з мовлення представників різних професій (шито білими нитками, кинути якір, грати першу скрипку, ставити знак рівності, питома вага, відпускати гальма, запустити на орбіту, вийти з цейтноту)

Афоризми як різновиди фразеологізмів (Заговори, щоб я тебе побачив. Борітеся – поборете.Важко в навчанні, легко в бою.).

Учень:

пояснює значення і походження найбільш уживаних фразеологізмів біблійного, античного, літературного походження;

пояснює значення при слів’їв, приказок, крилатих висловів, афоризмів;

визначає фразеологізми у реченнях і текстах, пояснює їхнє значення і роль;

складає речення і мікро тексти із засвоєними фразеологізмами,афоризмами.

вміє вживати фразеологізми, прислівя та приказки, крилаті вислови доречно, стилістично вмотивовано.

4

2

З історії фразеологізмів пов’язаних із числівниками. (Як п»яте колесо до воза. Семеро одного не ждуть. Наговорив сім мішків гречаної вовни. Під сімома вітрами. Сім п’ятниць на тиждень. Без сьомої клепки)

Учень:

пояснює значення і коментує походження фразеологізмів, що містять числа;

вміє доцільно викорис товувати такі фразеологізми в усному й писемному мовленні.

5

4

Синонімія фразеологізмів. Фразеологічні антоніми.

Фразеологічні синоніми та фразеологічні варіанти. Антонімія фразеологізмів.

Учень:

вміє добирати фразеологічні синоніми й антоніми за допомогою словників;

використовує фразеологічні синоніми й антоніми в усному й писемному мовленні.

6

2

Фразеологічні відповідники у різних мовах. Переклад речень і текстів, що містять фразеологізми.

Учень:

вміє користуватися україн сько-російським словником фразеологізмів;

вміє перекласти текст рідною мовою із використанням запропонованих фразеоло гічних відповідників.

7

2

Повторення й узагальнення засвоєного протягом року.

Учень:

вміє доцільно використо вувати фразеологізми в усних і письмових висловлюваннях різних стилів.

«Загадки Фразеології»

5,6 клас

(35 год, 1 год на тиждень)

Зміст заняття

К-сть

годин

Дата

Примітка

1

Вступ. Фразеологія як розділ науки про мову. Поняття про фразеологізм.

1

2

Фразеологічні словники та довідники.

1

3

Види фразеологічних словників, їхня будова.

1

4

Походження фразеологізмів.

Зв’язок фразеології з народним життям.

1

5

Фразеологізми, що сягають корінням у народні звичаї, обряди, вірування.

1

6

Фразеологізми, що походять з народного побуту.

1

7

Різновиди фразеологізмів.

Фразеологізми фольклорного походження.

1

8

Казка «Жива вода», «Битий небитого везе».

1

9

Казка «Хатка на курячій ніжці», казка про « Курочку рябу».

1

10

Прислів’я як різновид фразеологізмів.

1

11

Приказки як різновид фразеологізмів.

1

12

Фразеологізми біблійного походження.

1

13

«Вавилонське стовпотворіння», «Адамове ребро».

1

14

«Каїнове діло», «Всесвітній потоп».

1

15

Фразеологізми з античної міфології.

1

16

«Олімпійський спокій», «Вогонь Прометея».

1

17

«Ахіллесова п’ята», «Золоте руно».

1

18

Фразеологізми історичного походження.

1

29

«Прийшов, побачив, переміг».

1

20

«Перейти Рубікон».

1

21

Крилаті вислови літературного походження.

«Дантове пекло».

1

22

«Голий король».

1

23

Фразеологізми з мовлення представників різних професій.

1

24

Фразеологізми: «шито білими нитками», «кинути якір», «грати першу скрипку».

1

25

Фразеологізми «ставити знак рівності», «відпускати гальма» та ін.

1

26

Афоризми як різновиди фразеологізмів.

1

27

«Заговори, щоб я тебе побачив», «Борітеся - поборете».

1

28

Історія фразеологізмів, що містять числівники.

1

29

Походження та значення фразеологізмів, до складу яких входять числа.

1

30

«Семеро одного не чекають», «Наговорив сім мішків гречаної вовни», «Сім п’ятниць на тиждень».

1

31

Синонімія фразеологізмів.

1

32

Фразеологічні антоніми.

1

33

Фразеологічні синоніми.

1

34

Фразеологічні відповідники у різних словах.

1

35

Повторення і узагальнення вивченого протягом року.

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.