Календарно - тематичне планування "фізика"

Фізика

Для кого: 11 Клас

17.11.2020

148

7

0

Опис документу:
Календарно - тематичне планування з фізики для 7 класу за новою програмою за редакцією Довгого С.О., Бар'яхтара В.Г. 70 годин. Враховано кількість лабораторних робіт, контрольних робіт та захист учнівських проєктів за програмою
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план з фізики для 11 класу

академічний рівень (105 год , 3 год на тиждень)

Тема уроку

Дата

Примітка

Державні вимоги до знань та умінь учнів

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ (11 год)

Взаємодія електрично заряджених тіл

Учні:

 • знають властивості електричного поля, принцип суперпозиції, зв'язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів;

 • розуміють сутність силової та енергетичної характеристик електричного поля, поляризації діелектриків;

 • здатні пояснити вплив провідників і діелектриків на електричне поле;

 • вміють зображувати електричне поле за допомогою силових ліній, схеми з'єднань конденсаторів;

 • вміють класифікувати електричні поля на однорідні і неоднорідні;

здатні розв'язувати фізичні задачі на розрахунок напруженості і потенціалу електричного поля, взаємодію електричних зарядів, здійснену роботу під час переміщення заряду, електроємність, електроємності при послідовному
і паралельному з'єднанні конденсаторів,
енергію електричного поля.

Електричне поле. Напруженість електричного поля

Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі

Потенціал електричного поля. Розв’язування задач

Розв»язування задач

Провідники й діелектрики в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми

Електроємність плоского конденсатора. Види конденсаторів. З’єднання конденсаторів

Енергія електричного поля. Використання конденсаторів у техніці

Розв»язування задач

Узагальнення знань з теми "Електричне поле"

Контрольна робота №1 з теми «Електричне поле і струм»

Електричний струм (16 год)

Електричний струм. Сила струму

Учні:

- знають природу електричного струму в металах, електролітах, газах, напівпровідниках, вакуумі, закон Ома для повного кола, технічне застосування напівпровідникових приладів;

- наводять приклади використання електричного струму в різних середовищах;

- розуміють сутність електронної провідності металів та електропровідності напівпровідників, залежності опору провідників та напівпровідників від температури, поняття плазми;

- здатні пояснити електропровідність металів, електролітів і напівпровідників, властивості електронно-діркового переходу, міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями;

- вміють складати прості електричні кола;

- вміють розрізняти послідовне і паралельне з'єднання провідників в електричному колі;

- володіють експериментальними способами вимірювання ЕРС джерела струму, дослідження електричних кіл з різними елементами;

- здатні розв'язувати фізичні задачі на закон Ома для повного кола, розрахунок електричних кіл з послідовним і паралельним з'єднанням провідників, визначення роботи та потужності електричного струму.

Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

Розв»язування задач

Інструктаж з БЖД. Л.Р.№1. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

Робота та потужність електричного струму. ККД дії джерела струму

Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями. Розв’язування задач

Контрольна робота №2 з теми «Електричний струм»

Електричний струм у металах та його використання

Електричний струм у рідинах та його використання

Електричний струм у газах та його використання. Плазма та її властивості

Електропровідність напівпровідників

Напівпровідникові прилади та їх застосування

Струм у вакуумі. Електронно-променева трубка

Узагальнення знань з теми "Електричний струм"

Самостійна робота з теми «Електричний струм»

Електромагнітне поле (13 год)

Магнітне поле струму

Учні:

 • знають природу електромагнітної взаємодії, дію магнітного поля на провідник зі струмом, принцип дії

електродвигуна, закон електромагнітної індукції, будову трансформатора;

 • розуміють сутність явища електромагнітної індукції, змінного струму як вимушених електромагнітних коливань;

 • здатні пояснити дію магнітного поля на рухомі заряджені частинки, магнітні властивості речовини, утворення індукційного струму, дію трансформатора;

 • вміють зображувати магнітні поля за допомогою силових ліній, визначати напрям індукційного струму, сили Лоренца та Ампера;

 • володіють експериментальними способами дослідження явища електромагнітної індукції та магнітних властивостей речовини;

 • здатні розв'язувати фізичні задачі на взаємодію магнітного поля з провідником зі струмом, застосування формул сили Ампера, сили Лоренца, закон

електромагнітної індукції, ЕРС самоіндукції, енергії магнітного поля, на визначення характеристик змінного

струму, коефіцієнта трансформації.

Сила Ампера

Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца

Розв’язування задач

Явище електромагнітної індукції

Правило Ленца

Закон електромагнітної індукції

Інструктаж з БЖД. Л.Р.№2. Дослідження явища електромагнітної індукції

Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом

.

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики

Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного електромагнітного поля. Розв’язування задач

Узагальнення знань з теми "Електромагнітне поле"

Контрольна робота №3 з теми "Електромагнітне поле"

Електромагнітні коливання і хвилі (16 год)

Коливальний контур. Перетворення енергії в коливальному контурі

Учні:

 • знають природу електромагнітних коливань, утворення електромагнітних хвиль, властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот;

 • розуміють сутність гармонічних електромагнітних коливань, радіомовлення і телебачення, радіолокації,

стільникового зв'язку супутникового телебачення;

 • здатні пояснити перетворення енергії в коливальному контурі, вимушені коливання, резонанс, принцип дії

радіотелефонного зв'язку;

 • вміють визначати частоту власних коливань контуру;

 • здатні розв 'язувати фізичні задачі, застосовуючи рівняння електромагнітних гармонічних коливань, на

перетворення енергії в коливальному контурі, взаємозв'язок швидкості поширення хвилі з її довжиною та частотою.

Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань

Розв’язування задач

Змінний струм. Діючі значення напруги і сили струму

Активний і реактивний опір у колі змінного струму. Резонанс у колі змінного струму

Підсумковий урок

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму

Генератор змінного струму

Розвязування задач

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Досліди Г.Герца

Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі

Розв’язування задач

Властивості електромагнітних хвиль

Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Принцип дії радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення і телебачення

Радіолокація. Стільниковий зв’язок. Супутникове телебачення

Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Шкала електромагнітних хвиль

Розв’язування задач

Узагальнення знань з теми "Електромагнітні коливання і хвилі"

Контрольна робота №4 з теми "Електромагнітні коливання і хвилі "

Хвильова і квантова оптика (20 год)

Розвиток уявлень про природу світла. Джерела і приймачі світла

Учні:

 • знають особливості поширення світла в різних середовищах, закони відбивання і заломлення світла, принцип Гюйгенса-Френеля, гіпотезу М.Планка,

квантові властивості світла, закони зовнішнього фотоефекту, принцип дії квантових генераторів;

 • розуміють сутність світла як електромагнітної хвилі, показника заломлення, інтерференції, дифракції, дисперсії та поляризації світла, голографії, фотоефекту, корпускулярно-хвильового дуалізму;

 • здатні пояснити поглинання і розсіювання світла, утворення інтерференційних і дифракційних картин, дисперсійний спектр світла, тиск світла, фотохімічні

реакції та люмінесценцію, призначення мікроскопа та телескопа;

 • вміють будувати зображення, одержані за допомогою дзеркал і лінз;

 • володіють експериментальними способами спостереження інтерференції та дифракції світла;

 • здатні розв'язувати фізичні задачі, застосовуючи закони відбивання і заломлення світла, інтерференції та

дифракція світла, рівняння фотоефекту, формулу енергії та імпульсу кванта світла.

Відбивання світла. Плоске і сферичне дзеркала.

Заломлення світла. Повне відбивання світла. Волоконна оптика

Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз

Формула тонкої лінзи. Розвязування задач

Кут зору. Оптичні прилади та їх застосування. Розв’язування графічних задач

Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. Інтерференція світла

Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках. Поняття про голографію

Дифракція світла. Дифракційна ґратка

Інструктаж з БЖД. Л.Р.№3,4. Спостереження інтерференції і дифракції світла

Розв’язування задач

Дисперсія світла. Спектроскоп

Поляризація світла. Природне і поляризоване світло

Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла

Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.

Тиск світла

Розв’язування задач

Квантові генератори та їх застосування

Узагальнення знань з теми "Хвильова і квантова оптика"

Контрольна робота №5 з теми "Хвильова і квантова оптика"

Атомна і ядерна фізика (16 год)

Ядерна модель атома. Квантові постулати М.Бора

Учні:

 • знають ядерну модель атома,квантові постулати Н.Бора, фізичні основи ядерної енергетики, види радіоактивного випромінювання, закон радіоактивного

розпаду, способи радіоактивного захисту людини, загальну характеристику елементарних частинок;

 • розуміють сутність випромінювання і поглинання світла атомами, спектрального аналізу, ядерних реакцій, ланцюгової реакції поділу ядер урану, радіоактивності, кваркової моделі елементарних

частинок;

 • здатні пояснити енергетичні стани атома, атомні і молекулярні спектри,природу рентгенівського випромінювання, існування ізотопів, стійкість

ядер, дефект мас, протонно-нейтронну модель атомного ядра;

 • вміють класифікувати елементарні частинки;

 • володіють експериментальними способами спостереження спектрів речовини, дослідження треків заряджених частинок;

здатні розв'язувати фізичні задачі, застосовуючи квантові постулати Н.Бора, енергію зв'язку атомного ядра,закон радіоактивного розпаду, на ядерні реакції,

Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри

Інструктаж з БЖД. Л.Р.№5 "Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини"

Рентгенівське випромінювання. Застосування рентгенівського випромінювання в науці, техніці, медицині, на виробництві. Спектральний аналіз та його застосування

Атомне ядро. Енергія зв'язку атомного ядра. Дефект мас

Радіоактивність. Ізотопи. Види радіоактивного випромінювання

Закон радіоактивного розпаду. Період напіврозпаду. Отримання і застосування радіонуклідів

Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій

Методи реєстрації йонізуючого випромінювання

Інструктаж з БЖД. Л.Р.№6. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями

Ланцюгова реакція поділу ядер урану. Ядерний реактор. Ядерна енергетика та екологія

Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізуючого випромінювання

Досягнення і проблеми розвитку ядерної енергетики.

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання

Узагальнення та систематизація знань з теми «Атомна і ядерна фізика»

Контрольна робота 6 з теми "Атомна і ядерна фізика"

Фізичний практикум (7 год)

Правила БЖД при проведенні лабораторного практикуму. Інструктаж. П.Р.№1 «Визначення енергії зарядженого конденсатора»

За результатами виконання фізичного практикуму учні оволодівають експериментальними методами дослідження фізичних явищ, удосконалюють навички роботи з фізичними приладами, розвивають здатність узагальнювати дослідні факти і робити висновки про спостережувані явища і процеси.

Захист П.Р.№1

П.Р.№2 «Дослідження відбиття та заломлення світла»

Захист П.Р.№2

П.Р.№3 «Визначення довжини світлової хвилі»

П.Р.№4 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили лінзи»

Узагальнення знань з фізичного практикуму

Узагальнюючі заняття (3 год)

Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу.

За результатами проведення узагальнюючих занять в учнів формуються сучасні уявлення про будову речовини, сучасну фізичну картину світу. Вони усвідомлюють роль фізичного знання, в суспільному розвитку, науково-технічному прогресі, поглиблюють свої знанім про досягнення української науки у створенні нової техніки і наукомістких технологій.

Сучасні уявлення про будову речовини. Нанокомпозити і нанотехнології

Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.