Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Календарно - тематичне планування "фізика"

Фізика

Для кого: 7 Клас

17.11.2020

161

7

0

Опис документу:
Календарно - тематичне планування з фізики для 7 класу за новою програмою за редакцією Довгого С.О., Бар'яхтара В.Г. 70 годин. Враховано кількість лабораторних робіт, контрольних робіт та захист учнівських проєктів за програмою
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування з фізики на 7 клас

(70 год, 2 год на тиждень, 4 год – резервний час)

Тема уроку

Дата

Примітка

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Вступ

Фізика як навчальний предмет у школі.

Фізичні прилади, фізичний експеримент і фізичні досліди. Правила безпеки під час роботи з фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого робочого місця.

Діяльнісний компонент:

дотримується правил безпечної поведінки під час роботи з фізичними приладами та обладнанням.

Ціннісний компонент:

усвідомлює роль шкільного кабінету та значення фізичних приладів у навчанні фізики, відповідальність за поведінку у фізичному кабінеті

Фізика як природнича наука. Пізнання природи. (7 год.)

Фізика як фундаментальна наука про природу.

Фізичні тіла й фізичні явища.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінність від біологічних, хімічних інших явищ;

наводить приклади фізичних явищ, фізичних тіл та фізичних величин;

знає символи та одиниці основних фізичних величин.

розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення; розуміє відмінності між речовиною і полем.

Діяльнісний компонент:

записує значення фізичної величини, використовує префікси для утворення кратних і частинних одиниць;

користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали;

порівнює значення фізичних величин;

вимірює лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів;

проводить досліди (індивідуально та в групі) за власним планом або за інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки.

Ціннісний компонент:

усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними;

висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля

Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Початкові відомості про будову атома.

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин

Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів.

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами.

Контрольна робота № 1 з теми: «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Захист навчальних проектів № 1

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи щодо прояву й впливу фізичних явищ на здоров’я й безпеку життєдіяльності, вирішення проблем довкілля, ощадного використання природних ресурсів тощо.

Механічний рух (17 год.)

Аналіз контрольної роботи. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає види механічного руху;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (швидкість, період обертання, переміщення, амплітуда коливань, період та частота коливань) і вміє обрати її одиницю;

називає вживані одиниці часу, шляху, швидкості, періоду обертання, періоду та частоти коливань;

описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів;

розуміє відносність руху.

Діяльнісний компонент:

уміє застосовувати поняття «матеріальна точка» та визначати межі застосування цієї фізичної моделі;

розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла;

уміє описати механічний рух графічно й аналітично і провести його аналіз;

розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху, період обертання, частоту коливань нитяного маятника під час розв’язання фізичних задач різного типу;

представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків;

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку й безпеки

Розв’язування задач

Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.

Розв’язування задач

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху.

Розв’язування задач

Графіки прямолінійного рівномірного руху.

Розв’язування задач

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

Розв’язування задач

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.

Розв’язування задач

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота коливань. Маятники.

Розв’язування задач

Лабораторна робота №5 Дослідження коливань нитяного маятника.

Узагальнюючий урок, підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 2 «Механічний рух»

Захист навчальних проектів №2

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи на аналіз механічного руху учасників дорожнього руху та його наслідки для власної безпеки; задачі з прикладами логістики пасажирських і вантажних перевезень в Україні й світі; уміння вибрати оптимальну траєкторію руху в конкретних життєвих ситуаціях

Взаємодія тіл. Сила. (26 год.)

Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Густина речовини.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає і описує фізичні явища і процеси (інерція, деформація, тяжіння, тертя, тиск);

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (маса, густина речовини, сила, коефіцієнт тертя, тиск, сила тиску) та вміє обрати її одиницю;

формулює закони Гука, Паскаля, Архімеда;

знає умову плавання тіл;

пояснює причини виникнення атмосферного тиску та його залежність від висоти,

залежність сили пружності від деформації;

залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини;

знає і розуміє будову та принцип дії динамометра, манометра, барометра, терезів.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Гука, Паскаля, Архімеда, умови плавання тіл, формули сили тяжіння, ваги тіла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили під час розв’язування різних видів чи типів задач і виконання лабораторних робіт;

здатен (здатна) запропонувати способи зменшення/збільшення сили тертя, сили пружності, тиску в практичних ситуаціях;

графічно зображує сили;

користується динамометром, терезами; читає покази шкали манометра, барометра;

використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

Ціннісний компонент: висловлює судження про роль внеску вчених-фізиків у розвиток і становлення механіки та техніки;

оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у природі та техніці

Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл.

Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин).

Розв’язування задач

Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил.

Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр.

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл.

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

Розв’язування задач

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота №3 Взаємодія тіл. Сила.

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

Розв´язування задач

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

Розв´язування задач

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

Сполучені посудини. Манометри.

Розв´язування задач

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

Розв´язування задач

Лабораторна робота №10. З`ясування умов плавання тіла.

Узагальнюючий урок

Контрольна робота №4 Тиск твердих тіл, рідин і газів

Захист навчальних проектів № 3

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на аналіз явища інерції, сил тертя і пружності, їх наслідки для власної безпеки; матеріали з досягнення українських конструкторів у суднобудуванні, повітроплаванні тощо

Механічна робота та енергія (11 год.)

Механічна робота. Потужність.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (механічна робота, потужність, кінетична і потенціальна енергія, момент сили, коефіцієнт корисної дії) і вміє обрати її одиницю;

розуміє сутність закону збереження механічної енергії, умову рівноваги важеля, принцип дії простих механізмів; знає різновиди важеля.

Діяльнісний компонент:

застосовує закон збереження енергії та формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії тіла, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, деформованого тіла, моменту сили під час розв’язування задач різних типів і виконання лабораторних робіт, у практичній діяльності;

користується простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина); використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

оцінює прояви закону збереження механічної енергії в природі, техніці, побуті; оцінює ефективність використання простих механізмів;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про перетворення енергії

Механічна енергія та її види.

Розв´язування задач

Закон збереження енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля.

Розв´язування задач

Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля.

Коефіцієнт корисної дії механізмів.

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму.

Узагальнюючий урок

Контрольна робота № 4 Механічна робота та енергія

Захист навчальних проектів № 4

Підсумковий урок

Повторення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.