Календарно тематичне планування факультативного курсу " Сходинки до Орфографії"

Українська мова

Для кого: 6 Клас

03.03.2020

3366

331

0

Опис документу:
Учні 5 класу в процесі опанування пропонованого факультативного курсу не лише засвоюють теоретичні надбання лінгвістичної науки, а й осягають культуру усного й писемного мовленнєвого спілкування. Тому визначальним напрямом роботи вчителя-словесника на заняттях за програмою «Орфографічний практикум з української мови» є підготовка грамотної особистості, яка на належному рівні вміє практично користува¬тися українським правописом у найрізноманітніших життєвих ситуаціях.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Т.Д.Гнаткович, М.І. Шкурда

Орфографічний практикум з української мови

Програма факультативного курсу для 5 класу

загальноосвітніх навчальних закладів

Українська мова. 5-9 класи. Програми факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів).

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Комісією з української літератури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України Лист № 14.1/12-Г-214 від 06 квітня 2015 року.

Автори: Береш О.І., Гнаткович Т. Д., Ківеждій О.В., Шкурда М. І.

Пояснювальна записка

Модернізація середньої освіти, сучасний підхід до навчання мови в загальноосвітньому навчальному закладі має пізнавально-практичне спрямування, тобто зорієнтований на формування в учнів комунікативної компетентності, на виховання мовної особистості, яка бездоганно володіє лінгвістичними знаннями, уміннями створювати власні висловлювання різних стилів і жанрів мовлення. Сьогодні особливо актуальною є проблема мовної й мовленнєвої компетенції школярів, вирішення якої безпосередньо залежить від формування в учнів правописних умінь і навичок, що є невід'ємним елементом писемного мовлення та показником інтелектуального рівня особистості.

Потребу оволодіння орфографією люди розуміли здавна, тому мовознавці ґрунтовно досліджували фактори, які забезпечують успішне засвоєння орфографії. Сучасна методика розробила основні принципи й методи навчання орфографії у зв'язку з різними розділами шкільного курсу мови, однак, незважаючи на постійний інтерес науковців до питань удосконалення мовленнєвих умінь та навичок у школі, практика свідчить, що далеко не всі учні належним чином володіють нормами українського правопису. Це негативно позначається на рівні загальної лінгвістичної культури особистості, тому особливе місце в шкільному курсі української мови посідає орфографія - система загальнообов'язкових правил написання слів, що має практичне масове призначення.

Шкільний курс з орфографії відповідно до чинної програми системно вивчається в 5-7 класах. У старших класах він повторюється при вивченні синтаксису, проте значна кількість складних випадків українського правопису потребує додаткових занять.

Цими причинами й зумовлена актуальність розробки програми факультативного курсу «Орфографічний практикум з української мови» для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, яка спрямована на успішне навчання грамотного письма, зміцнення правописних навичок, підвищення рівня знань та загального розвитку учнів. Програму курсу складено відповідно до нової навчальної програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Українська мова. 5-9 класи. Навчальні програми для учнів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою / Укладачі: Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, К.В.Таранік-Ткачук, Н.Б.Коржова. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2012), розробленої на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) і затвердженої наказом Міністерства від 06.06.2012 р. № 664. Курс розрахований на учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, котрі прагнуть підвищити мовну грамотність і мовну культуру (35 годин на рік).

Учні 5 класу в процесі опанування пропонованого факультативного курсу не лише засвоюють теоретичні надбання лінгвістичної науки, а й осягають культуру усного й писемного мовленнєвого спілкування. Тому визначальним напрямом роботи вчителя-словесника на заняттях за програмою «Орфографічний практикум з української мови» є підготовка грамотної особистості, яка на належному рівні вміє практично користуватися українським правописом у найрізноманітніших життєвих ситуаціях.

Мета факультативного курсу «Орфографічний практикум з української мови» - відновлення й поглиблення, закріплення й розширення, узагальнення й систематизація правописних знань з основних розділів української мови; вироблення практичних умінь і навичок удосконалення власного й чужого усного та писемного мовлення; формування орфографічної грамотності, що є основою розвитку комунікативної компетенції особистості школяра.

Завдання курсу:

 • дати ґрунтовні й систематичні знання з української орфографії;

 • навчати швидко знаходити орфограми в текстах і чітко їх обґрунтовувати, редагувати тексти;

 • формувати вміння свідомо застосовувати орфографічні правила при написанні власних текстів;

 • удосконалити орфографічні уміння й навички;

 • підвищувати мовну грамотність і мовну культуру учнів;

 • виховувати потребу у вивченні рідної мови, в удосконаленні власного мовлення.

Основні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів з факультативного курсу

Учні повинні:

 • засвоїти й практично оволодіти орфографічними нормами української літературної мови;

 • уміти: застосовувати орфографічні правила, швидко знаходити орфограми в текстах і чітко їх обґрунтовувати, редагувати текст;

 • удосконалити навички самоперевірки письмових робіт;

 • активізувати й збагатити словниковий запас;

 • уміти користуватися лексикографічними джерелами та іншою навчально-довідковою літературою.

Навчальний матеріал програми розподілено за такими рубриками:

 • кількість годин, відведених на вивчення теми;

 • зміст навчального матеріалу;

 • вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Курс розрахований на вивчення протягом одного року, його часовий формат - одна година на тиждень.

Запропонована система роботи суттєво покращить рівень орфографічної грамотності школярів. Ґрунтовне поєднання та свідоме застосування знань, отриманих під час вивчення тем, дасть змогу уникнути труднощів, пов'язаних із написанням слів, їх наголошенням, вимовою.

Зміст програмового матеріалу

та вимоги до навчальних досягнень учнів

35 годин, 1 година на тиждень

К-ть

год

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

Вступ. Орфографія як засіб удосконалення писемної діяльності. Орфограма, типи та види орфограм (практично). Орфографічний словник.

Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.

Учень (учениця):

даєвизначення поняття «орфографія»;

визначаєтипи та види орфограм;

уміє користуватися орфографічним словником.

6

Повторення

Систематизація й узагальнення вивченого в початкових класах.

Правопис

Велика буква і лапки в іменниках.

Голосні у відмінкових закінченнях іменників і прикметників.

Букви е,и в особових закінченнях дієслів І та II дієвідмін.

Не з дієсловами.

Правопис вивчених прислівників.

Написання прийменників з іншими частинами мови. Внутрішньопредметні зв'язки:

Лексикологія.Уживання вивчених частин мови в прямому й переносному значенні.

Елементи риторики.

Удосконалення вмінь складати висловлювання на основі використання власного життєвого досвіду або матеріалу літературних творів.

Учень (учениця):

розпізнаєвивчені в початкових класах частини мови, визначає істотні ознаки їх; правильно пишеслова з вивченими орфограмами;

знаходить і виправляєорфографічні та пунктуаційні помилки на вивчені правила; умієкористуватися орфографічним і тлумачним словниками;

будуєречення з вивченими частинами мови, використовуючи їх у прямому й переносному значенні;

складаєусні й письмові висловлювання на певну соціокуль- турну тему з використанням власного життєвого досвіду або літературного матеріалу

4

Загальні питання правопису

Голосні і приголосні звуки. Позначення звуків мовлення на письмі. Співвідношення між буквами та звуками. Алфавіт.

Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г.

Фонетична транскрипція.

Поділ слів на склади і поділ слова для переносу. Основні правила переносу (буквосполучень дж, дз, ьо, йо,слів з апострофом, на межі префікса й кореня].

Учень (учениця):

усвідомлює,що вивчає фонетика, графіка, орфоепія, орфографія;

розрізняєв словах ненаголошені й наголошені голосні звуки; умієспіввідносити звуки й букви;

володіє навичками фонетичної транскрипції;

знає випадки вживання великої літери, правила переносу частин слова з рядка в рядок.

5

Вимова голосних звуків

Наголос.Наголошені й ненаголошені голосні. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично).

Вимова й правопис слів із ненаголошеними голосними [е], [и], [о] перед складом із наголошеним [у] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Написання слів із буквами о та а. Правопис е, о після букв, що позначають шиплячі приголосні [ж], [ ч],[ш], [д ж] і [й]

Учень (учениця):

вимовляє звуки в словах відповідно до орфоепічних норм; застосовує орфоепічний словник і словник наголосів для самоконтролю власної вимови; знаходить і виправляє орфоепічні й орфографічні помилки на вивчені правила;

правильно пише й обґрунтовує слова з вивченими орфограмами.

Внутрішньопредметні зв'язки:

Лексикологія. Засвоєння нових слів, прислів'їв, крилатих висловів

Культура мовлення.

Правильна вимова наголошених і ненаголошених голосних. Використання логічного наголосу для виділення у вимові смислового навантаження. Засвоєння складних випадків слововживання.

Текст (риторичний аспект). Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків у процесі виступів з повідомленнями й творами на певну соціокультурну тему.

Використання інтонації мовлення (логічний наголос, пауза, темп, мелодика, тембр голосу).

Міжпредметні зв'язки. Особливості звукової організації художнього тексту (література).

Учень (учениця):

використовує логічний наголос для виділення слів із смисловим навантаженням;

складає повідомлення, твори на певну соціокультурну тему, використовуючи засвоєні слова, афоризми, дотримуючись інтонації як риторико-мелодійного боку мовлення, засобів милозвучності, елементів звукової організації тексту, мовних норм.

7

Вимова приголосних звуків

Уподібненняприголосних звуків

(на межі префікса й кореня,у -шся і -ться в дієсловах). Спрощення в групах приголосних. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично).

Чергування приголосних [г], [к], [х] - [ж], [ч], [ш] - [з'], [ц'], [с'].

Явище милозвучності в українській мові.

Основні випадки чергування у- в та і - й.

Вимова й написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без- та пре-, при-, прі-.

Учень (учениця):

розпізнає в словах і словосполученнях явища уподібнення,

спрощення, чергування; вимовляєприголосні звуки відповідно до орфоепічних норм;

визначаєосновні випадки чергування голосних і приголосних звуків;

знаходитьі виправляєорфоепічні й орфографічні помилки на вивчені правила.

11

Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є,ю,я. Сполучення ьо, йо.

Правила вживання знака м'якшення.

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.

Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і; правопис знака м'якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах.

Словник іншомовних слів.

Учень (учениця):

знаєспособи позначення м'якості на письмі, правила вживання знака м'якшення в українських та іншомовних словах; випадкипозначення апострофом твердої вимови приголосних перед буквами я, ю, є, ї, правила вживання апострофа в запозичених словах; правиланаписання подвоєних букв для позначення на письмі збігу однакових приголосних звуків і подовження м'яких приголосних;

правописслів іншомовного походження;

правильно пишеслова з вивченими орфограмами й обґрунтовує їх; знаходитьі виправляє орфографічні помилки на вивчені правила;

користуєтьсяорфографічним, словником іншомовних слів.

Внутрішньопредметні зв'язки:

Лексикологія. Засвоєння нових слів (зокрема власне українських) і прислів'їв; крилатих висловів.

Культура мовлення й стилістика. Правильна вимова слів з уподібненням, спрощенням, чергуванням звуків. Правильна вимова слів з апострофом, м'яким знаком. Засвоєння складних випадків слововживання.

Елементи риторики.

Удосконалення вмінь висловлювати своє ставлення до навколишнього світу, використовуючи потрібні виражально-оцінні мовленнєві засоби.

Учень (учениця):

складаєречення й мікротексти із засвоєними новими словами, фразеологізмами, афоризмами;

будуєусні й письмові висловлювання, діалоги на певну со- ціокультурну тематику на ос-

нові власного життєвого досвіду та літературного матеріалу, доцільно використовуючи різноманітні мовно- виражальні засоби.

1

Повторення вивченого протягом року.

Підсумкове заняття.

Учень (учениця):

повторюєвивчені відомості; класифікує й систематизує їх; узагальнюєпоняття, закономірності, правила й винятки з них.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 5-9 класи / уклад. Г. Т. Шелехова, Т. Д. Гнаткович, Н. Б. Коржова, В. І. Новосьолова, М.І,Пентилюк,А.С.Пономаренко, К.В.Таранік-Ткачук. - К.: Вид. дім «Освіта», 2013.

 2. Українська мова. 5-7 класи. Програма для загальноосвітніх навчальнихзакладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. - 2-е вид. (випр. і доп.)/ Уклад. Т.Д. Гнаткович. - Ужгород: Центр інформаційно-видавничої діяльності ЗІППО, 2014. - 74 с.

 3. Українська мова. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль - українська філологія. Профільний рівень /Укл. Л.І. Мацько, О.М. Семеног. - К.: Грамота, 2010.

 4. Авраменко 0. М. Українська мова. Збірник диктантів для 5-7 кл. - К.:Грамота, 2012.

 5. Авраменко О. М., Блажко М. Б. Українська мова. Довідник. 1500 завдань утестовій формі. - К.: Грамота, 2010.

 6. Авраменко 0. М. Українська мова. Зошит для контрольних робіт з української мови. 6 кл. - К.: Грамота, 2013.

 7. Авраменко О. М. Українська мова та література. Довідник. Завдання втестовій формі, ч. І. - К.: Грамота, 2011.

 8. Авраменко 0. М. Українська мова та література. Довідник. Завдання втестовій формі, ч. II. - К.: Грамота, 2011.

 9. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики/ Уклад, і гол. ред. В.Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. - 896 с.

 10. Вітюк В. В. Взаємозв'язок орфографії з мовленнєвим розвитком учнів /А.В. Вітюк // Українська мова і література в школі. - 2008. - № 2. -С. 11-15.

 11. Вітюк В. В. Психологічні фактори формування орфографічних умінь інавичок / В. В. Вітюк // Українська мова і література в школі. - 2005. -№ 6.-С.5-8.

 12. Глазова О. П. Готуємося до уроків української мови в 5 класі. Контрользнань: методичний посібник. - К.: ВД «Освіта», 2013.

 13. Глазова 0. П. Мовне портфоліо. Робочий зошит з розвитку мовлення:методичний посібник. - К.: ВД «Освіта», 2013.

 14. Глазова О. П. Українська мова: підруч. для 5 кл. загальноосвітн. навч.закл. - К.: ВД «Освіта», 2013.

 1. Гнаткович Т.Д. Програми факультативних занять з української мовидля загальноосвітніх навчальних закладів. 8-9 класи. - Ужгород, 2010.

 2. Головащук С. І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. -К.: Либідь, 1995.- 192 с.

 3. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т., Жук М.Г. Рідна мова: підруч. для 5 кл. загальноосвітн. навч. закл. - К.: Грамота, 2013.

 4. Жовтобрюх В. Ф. Українська мова. Комплексний зошит для контролюзнань. 5 кл. - X.: Вид-во «Ранок», 2013.

 5. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. Зошит для контрольних робіт. Б кл. - К.: Генеза, 2013.

 6. Заболотний О.В., Мірошник С.І. Українська мова. Книжка для вчителя. -К.: Генеза, 2013.

 7. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. Зошит-тренажер зправопису. 5 кл. - К.: Літера ЛТД, 2013.

 8. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова: підруч. Для5 кл. загальноосвітн. навч. закл. - К.: Генеза, 2013.

 9. Козачук Г. О. Підвищення грамотності учнів: Навчальний посібник дляучнів. - К.: Освіта, 1995. - 161 с.

 10. Орфоепічний словник української мови: У 2 т. / Уклад.: М.М.Пещак таін. - К.: Довіра, 2001. - (Словники України).

 11. Сучасний український правопис. Схеми і таблиці. 5-11 кл. / Укл. Співак В.Л.,Якименко 0.0. - X.: ВД «Весна», 2010.

 12. Тєлєжкіна 0.0. Довідник з української мови. 5-11 класи. - X.: Вид-во«Ранок», 2010.

 13. Український правопис/НАН України, Інститут мовознавства іменіО.О.Потебні; Інститут української мови - 5-те вид., стереотип. - К.: Наукова думка, 1996. - 240 с.

 14. Чуріна В. Ф. Український правопис у таблицях і схемах. - К.: Логос,1998.- 180 с.

 15. Ющук І. П. Практикум з правопису і граматики української мови. -К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. - 288 с.

Сходинки до орфографії

Факультативний курс з української мови

6-й клас

( 35 год, 1 год на тиждень)

з/п

Тема уроку

К-ть

год

Дата

Примітка

1

Вступ. Подорож до країни Орфографії. Загальне уявлення про орфографію як розділ мовознавства.

1

2

Види орфограм. Орфографічний словник.

1

3

Велика буква у власних назвах.

Лапки у власних назвах.

1

4

Лексикологія і морфологія: розрізнення іменників у власних і загальних назвах.

1

5

Правила переносу слів. Перенос буквосполучень –ьо- та –йо.

Склад. Правила складоподілу.

1

6

Звукове значення букв я, ю, є, ї та їх звуковий запис. Правила фонетичної транскрипції. Орфоепічний словник.

1

7

Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді , м’які, дзвінкі і глухі. Вимова звуків ге і г.

1

8

Графіка. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт.

1

9

Ненаголошені е, и. Вимова наголошених і неналошених голосних. Наголошені е, и, о у коренях слів.

1

10

Орфоепічна помилка. Фонетична транскрипція. Орфоепічний словник.

1

11

Вимова приголосних звуків. Вимова дзвінких та глухих приголосних. Уподібнення за дзвінкістю та глухістю.

1

12

Тверді, м’які та пом’якшені приголосні.

Вимова буквосполучень –ться, -шся-,тч-, жці-, зці та інші. Орфоепічна помилка.

1

13

Чергування букв –в, і-й. Випадки коли чергування змінює лексичне значення слова.

1

14

Практичне заняття № 1.

Застосування набутих знань. Корегування орфографічних помилок.

1

1

15

Спрощення в групах приголосних. Закон милозвучності в українській мові. Слова вийнятки.

1

16

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування голосних у коренях і суфіксах.

1

17

Найпоширеніші випадки чергування приголосних: г-ж, к-ч-ц, х-ш-с. Спільнокореневі слова.

1

18

Позначення м’якості приголосних на письмі , буквами ь, ї, я, ю, є.

1

19

Словосполучення ьо, йо. Основні правила вживання знака пом’якшення. Будова слова.

1

20

Правила вживання апострофа. Правильна вимова і написання слів з апострофом.

1

21

Повторення: звукове значення букв я, ю, є, ї. Будова слова, тверді та м’які приголосні. Фонетична транскрипція.

1

22

Подвоєння внаслідок збігу та на позначення подовжених приголосних. Значущі частини слова.

1

23

Подовження м’яких приголосних в іменниках, прикметниках, прислівниках.

1

24

Практичне заняття №2.

Орфографічний тренінг. Робота з текстом.

1

25

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов.

1

26

Подвоєння в запозичених словах, власних і загальних назвах.

1

27

Правила вживання апострофа. Вживання апострофа і м’якого знака у запозичених словах. Словник іншомовних слів.

1

28

Правопис префіксів із ненаголошеними пре-, при-, -з, -роз, -без та інші.

1

29

Написання префіксів із ненаголошеними е, и, . вимова префіксів –з-, -с-.

1

30

Повторення : будова слова, орфоепічна норма, словотвір, лексичне значення слова.

1

31

Уроки грамотності.

Застосування набутих протягом курсу знань на практиці.

1

32

Складні випадки правопису. Робота з текстом. Формування правописних умінь і навичок.

1

1

33

Морфемний і фонетичний збір слова.

1

34

Повторення вивченого протягом року.

1

35

Підсумкове заняття.

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Схожі матеріали