Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування до курсу "Історія України" 9 клас. 52 години.

Історія України

Для кого: 9 Клас

05.09.2021

146

16

0

Опис документу:
Історія України 9 клас. Календарно-тематичне планування. Річна кількість годин – 52 (1,5 години на тиждень). Складено до підручника Історія України : підручник для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк – Харків: Вид-во «Ранок», 2017. – 272 с: іл.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Історія України 9 клас (52 годин – 1,5 год/тиж.)

Складено до підручника Історія України : підручник для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк – Харків: Вид-во «Ранок», 2017. – 272 с: іл.

з/п

Тема уроку

Дата


1

Діагностика знань та повторення вивченого матеріалу за період дистанційного навчання.

03.09


2

Вступ. Адміністративно-територіальний устрій українських територій у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій. Періодизація історії України ХІХ ст. (за етапами національного руху). Населення: чисельність, соціальний і національний склад. Іншоетнічні групи на українській території: поляки, росіяни, кримські татари, євреї, німці та ін. Упровадження «смуги осілості» для євреїв. Практична робота: зіставити (усно або письмово) оглядові карти з історії України, зокрема адміністративно-територіального устрою: станом на середину XVIII ст. і на початок ХІХ ст.

Вхідне діагностичне оцінювання

10.09


РОЗДІЛ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

3

Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій.

17.09


4

Українські землі в системі міжнародних відносин Козацтво після ліквідації Запорозької Січі.

24.09


5

Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України Соціально-економічне становище. Села і міста. Торгівля. Чумацький промисел. Криза кріпосницької системи.

01.10


6

Початок індустріальної революції. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України. Порто-франко Одеси.

08.10


7

Початок українського національного відродження. Формування сучасної української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток. Харківський осередок українського руху.

15.10


8

Кирило-Мефодіївське братство. Практична робота: проаналізувати (усно або письмово) програмні документи Кирило-Мефодіївського братства під кутом зору відображення в них минулого/майбутнього України або/і з позиції формування прав і свобод людини.

22.10


9

Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України. Польське повстання 1830–1831 рр. і його наслідки для України. Соціальні рухи. Практична робота: укласти порівняльну таблицю «Україна в програмних документах українського, польського і російського національних/визвольних рухів».

05.11


10

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Українські землі у складі російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

12.11


РОЗДІЛ 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

11

Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії Політика Австрійської імперії щодо українських територій. Реформи Йосифа. Соціальні протести.

19.11


12

Початок українського національного відродження. «Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священиків. «Руська трійця». Практична робота: підготувати повідомлення про історію альманаху «Русалка Дністровая», проаналізувати його зміст під кутом зору ідейного та емоційного наповнення, важливого для розвитку національного руху;

26.11


13

Європейська революція 1848–1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії. Соціальні рухи. Скасування панщини.

03.12


14

Головна руська рада та її національна програма. Газета «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності. Практична робота: підготувати уявний допис до газети «Зоря Галицька» з позиції сучасника революційних подій 1848 р., поборника прав людини.

10.12


15

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділів «Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

17.12


17

Підсумковий урок

24.12


РОЗДІЛ 3. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

18

Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури. Умови розвитку культури. Освіта. Львівський університет. Відкриття університетів у Харкові та Києві. Поступ науки. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства». Розвиток української літератури. Становлення сучасної української літературної мови. «Енеїда» Івана Котляревського. Тарас Шевченко і його «Кобзар». Творчість Пантелеймона Куліша і Миколи Гоголя.».

13.01


19

Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури. Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура.».

15.0120

Практична робота: підготувати і здійснити віртуальну мандрівку «Пам’ятки образотворчого мистецтва та архітектури України першої половини ХІХ ст.», «Повсякденне життя України першої половини ХІХ ст.»

20.01


РОЗДІЛ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

21

Наддніпрянська Україна в системі тогочасних міжнародних відносин Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна 1853–1856 рр.

22.0122-

23

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860–1870-х років.

27.01

29.01


24

Особливості модернізації промисловості й сільського господарства Модернізація промисловості й сільського господарства. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Урбанізація. Будівельна лихоманка. Розвиток залізничного транспорту.

03.02


25

Зміни в соціальній структурі суспільства. Формування інтелігенції й робітництва (пролетаріату). Родини українських підприємців. Практична робота: підготувати повідомлення «Українські підприємці ХІХ ст.», «Пам’ятки правової думки в Україні ХІХ ст.» та ін.

05.02


26-27

Український національний рух наприкінці 50-х – у 60-х рр. ХІХ ст. Громадівський рух 1860–1890-х рр. Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863–1864 рр. та його наслідки для України. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Молоді громади. Практична робота: проаналізувати програмні засади й форми організації українського руху на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів (на вибір учителя /учительки) й підготувати відповідне резюме;

10.02

12.02


28-29

Український національний рух наприкінці 60-х – у 90-х рр. ХІХ ст. Валуєвський циркуляр і Емський указ. Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. Братство тарасівців. Практична робота: проаналізувати політику російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів (на вибір учителя /учительки) й підготувати відповідне резюме;

17.02

19.02


30

Національне відродження кримських татар. Соціал-демократичний та земський рухи. Ісмаїл Гаспринський. Зародження робітничого і соціал-демократичного рухів.

24.02


31

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділів 3,4 «Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.»; «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.»

26.02


РОЗДІЛ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

32

Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.. Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів. Селянська реформа в Австрійській імперії (1848 р.). Кооперативний рух. Трудова еміграція.

03.03


33-34

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60-70-та рр. ХІХ ст. Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»). Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка. Народовська політика «нової ери». Розгортання руху народовців у 1880–1890-х роках у Галичині, Буковині й Закарпатті.

05.03

10.03


35-36

Радикальний рух у Галичині. Перетворення Галичини на «український Пємонт». Радикальний рух у Галичині. Іван Франко. Утворення політичних партій. Русько-українська радикальна партія, Українська національно-демократична партія. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.

12.03

17.03


37

Практичне заняття: підготувати повідомлення про культурне життя поляків/євреїв/німців (на вибір учителя /учительки) на території України в ХІХ ст.;

19.03


38

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Українські землі у складі Австо-Угорщини в другій половині ХІХ ст.»

31.03


РОЗДІЛ 6. УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

39

Соціально-економічний розвиток українських земель Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Монополізація. Практична робота: спираючись на доступні джерела встановити залежність між модернізацією повсякденного життя і трудовою еміграцією;

02.04


40

Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні Політизація та радикалізація українського національного руху. Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі. Практична робота: підготувати доповідь «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю», «Правозахисні аспекти в діяльності лідерів українського національного руху» та ін.;

07.04


41

Події революції 1905-1907 рр. в Україні Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах. Товариство українських поступовців.

09.04


42

Наддніпрянська Україна в 1907-1914 рр. Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».

16.04


43

Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку ХХ ст. Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

21.04


44

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні. Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр. Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині.

23.04


45

Практичне заняття: укласти порівняльну таблицю «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини/Галичини»;

28.04


46

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Україна на початку ХХ століття перед викликами модернізації»

30.04


РОЗДІЛ 7. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В СЕРЕДИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

47

Розвиток освіти і науки Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Боротьба за створення українського університету у Львові. Церковне життя. Емансипація жінки. Наукові товариства. Видатні вчені.

05.05


48

Практичне заняття: на основі аналізу доступних джерел укласти словесний (або письмовий) історичний портрет мецената, діяча української науки чи мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (на вибір учителя/учительки або учнів/учениць)

28.0549

Українська література, театр. Музика в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.. Особливості розвитку культурного життя. Література. Український професійний театр. Родина Тобілевичів. Музика.

07.0550

Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.. Українська романтична і реалістична школа живопису. Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі. Повсякденне життя. Зміни в міській та сільській забудові. Опіка над здоров’ям і медичні служби. Дозвілля, розваги й задоволення культурних запитів.

12.0551

Практичне заняття: Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини. підготувати презентацію «Вплив процесів модернізації на повсякденне життя та світогляд населення України»;

14.0552

Практичне заняття: підготувати план доповіді «Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

19.0553

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.»

21.0554

Підсумкове повторення матеріалу, вивченого в 9 класі

(узагальнення і систематизація знань і умінь учнів)


26.05
55

Підсумковий урок

28.05
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.