Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Сучасні методики засвоєння норм нової редакції "Українського правопису"
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування для учнів 4 класу. Українська мова (М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко) І-ІІ семестр

Українська мова

Для кого: 4 Клас

01.07.2020

808

54

0

Опис документу:
Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948 Підручник. Українська мова /М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко/ за ред. М. С. Вашуленка/
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Погоджено: Затверджено:

Заступник директора з НР Директор Торосівського НВК

___________ /Іванова І. І. / _________ /Іванов І. І./

___________ 2019-2020 н. р. __________ 2019-2020 н. р.

Календарне планування

4 класу

Торосівського НВК

на 2019-2020 н. р.

Вчитель Артеменко Л. В.

Розклад дзвінків

1 УРОК – 08.30 – 09.15

2 УРОК – 09.25 – 10.10

3 УРОК – 10.20 – 11.05

4 УРОК – 11.25 – 12.10

5 УРОК – 12.30 – 13.15

6 УРОК – 13.25 – 14.10

7 УРОК – 14.15 – 15.00

Розклад уроків

І семестр

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

Літерат. читан.

Літерат. читан.

Літерат. читан.

Природознав.

Осн. здоров`я

2

Математика

Математика

Математика

Математика

Я у світі

3

Україн. мова

Україн. мова

Україн. мова

Україн. мова

Муз. мистецтво

4

Природознав.

Німецька мова

Фізкультура

Німецька мова

Інформатика

5

Труд. навчання

Фізкультура

Образ. мист.

Фізкультура

Виховна год.

ІІ семестр

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

Літерат. читан.

Літерат. читан.

Літерат. читан.

Літерат. читан.

Осн. здоров`я

2

Математика

Математика

Математика

Математика

Я у світі

3

Україн. мова

Україн. мова

Україн. мова

Природознав.

Муз. мистецтво

4

Природознав.

Німецька мова

Фізкультура

Німецька мова

Інформатика

5

Труд. навчання

Фізкультура

Образ. мист.

Фізкультура

Виховна год.

Структура навчального року

Семестри

з 1 вересня до 31 грудня

з 13 січня до 31 травня

Канікули

з 29 жовтня

до 4 листопада

з 30 грудня

до 13 січня

з 25 березня до 31 березня

Українська мова

119 год

4/3 год на тиждень

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948

Підручник. Українська мова: підруч. для 4-го кл. загальносв. навч. закл. з навчанням укр. мовою /М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко/ за ред. М. С. Вашуленка . – К.: Видавничий дім «Освіта», 2016. – 192 с. : іл.

з/п

Дата

Тема уроку

Примітка

Мова і мовлення

1

Мова — скарбниця історії народу

2

Безперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові. Вимова і написання слова аеропорт

3

Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях. Дотримання правил мовленнєвого етикету, культури спілкування

Тема

Текст

10.09

4

Закріплення поняття про будову текстів різних типів (опис, розповідь, есе). Тема і мета висловлювання. Заголовок. Вимова і написання слова футбол

5

Поділ тексту на частини, складання плану за допомогою вчителя та самостійно. Спостереження за роллю абзаців. Визначення теми висловлювання у текстах, формулювання основної думки

6

Робота з деформованим текстом: виявлення відсутніх абзаців, переставляння частин тексту, вилучення речень, що не відповідають темі, додавання кінцівки (заключного речення)

7

Знаходження та інтонаційне виділення у реченнях тексту (монологічного і діалогічного) слів, найважливіших для висловлення думки. Спостереження над засобами зв’язку речень у тексті. Лексичні засоби для зв’язку речень у тексті

8

Урок розвитку зв’язного мовлення № 1. Твір-розповідь за темою «Яскраві краплини літніх канікул»

9

Текст-опис. Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів

10

Складання художніх та науково-популярних описів. Обговорення своїх письмових робіт у парах, невеликих групах; відзначення позитивних сторін роботи, висловлення порад щодо їхнього доопрацювання

11

Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування: наявність певного твердження, доказів та висновків. Визначення теми висловлювання у текстах-міркуваннях, формулювання основної думки. Вимова і написання слова температура

12

Побудова тексту-міркування, добирання переконливих доказів, формулювання висновку

13

Вправляння у написанні замітки до стіннівки

14

Контрольна робота №1: письмовий переказ

Тема

Речення

25.09

15

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого про види речень за метою висловлювання, про головні та другорядні члени речення. Розділові знаки в кінці речень. Інтонаційно правильне читання речень, різних за метою висловлювання, окличних речень. Вимова та написання слова океан

16

Урок розвитку зв’язного мовлення № 2. Переказ тексту «Картопля»

17

Встановлення зв’язку слів у реченні. Визначення, за допомогою чого пов’язуються слова (за допомогою закінчень і прийменни-ків, тільки закінчень). Поширення речень словами та словоспо-лученнями. Складання речень за зразком та схемою. Відновлен-ня змісту деформованих речень. Вимова та написання слова трамвай

18

Поняття про однорідні члени речення. Граматичні питання до однорідних членів речення. Спостереження за вживанням речень з однорідними членами в тексті. Кома при однорідних

членах речення

19

Головні та другорядні члени речення. Поєднання однорідних членів речення за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення. Вимова і написання слова

Гардероб

20

Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами; використання речень з однорідними членами у побудові текстів. Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях. Вимова і написання слова кілометр

21

Узагальнювальний урок з розділу «Речення»

22

Контрольна робота № 2: діалог (усно або письмово)

Тема

Слово. Значення слова.

Частини мови

23

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення знань і вмінь про морфемну будову слова; розрізнення слів, що нале-жать до гнізда спільноко-реневих та форм одного з таких слів. Вимова та написання слів: врівноваженість, наполегливість, справедливість, творчість

24

Урок розвитку зв’язного мовлення № 3. Складання твору на основі вражень від екскурсії «Краса осіннього парку»

25

Повторення й узагальнення знань і вмінь про лексичне значення слова. Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? Що? Який? Яка? Яке? Які? Що робить? Що роблять? Скільки? Котрий? Котра? Котре? Котрі? Де? Коли? Як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, але тощо). Класифікація на групи слів, що відповідають на питання різних частин мови. Вимова і написання слова дисципліна

Тема

Іменник

26

Розширення уявлень про лексичне значення іменника (слова з абстрактним значенням: радість, сум, сміливість тощо). Вживання іменників у прямому і переносному значеннях.

Багатозначність окремих іменників. Український алфавіт. Вимова та написання слів: врівноваженість, наполегливість, справедливість, творчість (продовження)

27

Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Спостереження за точним і влучним вживанням з ряду синонімів тих слів, які найбільше відповідають змістові. Робота зі словниками синонімів та антонімів. Вимова і написання слова оптимізм

28

Рід іменників. Віднесення іменників до одного з родів. Зміню-вання іменників за числами. Вимова і написання слова спіль-нота

29

Змінювання іменників за відмінками. Формування умінь стави-ти іменники у початкову форму. Використання орфографічного словника для перевірки закінчення іменників чоловічого роду з основою на приголосний у родовому відмінку. Вимова і напи-сання слова держава

30

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з`], [ц`], [с`] перед закінчен-ням в іменниках різного роду. Правопис іменників, у яких відбулося це чергування. Вимова і написання слова шеренга

31

Спостереження за явищами чергування кореневих [і] з [е], [о] в окремих іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний. Правопис іменників, у яких відбулося це чергування

32

Урок розвитку зв’язного мовлення № 4. Складання письмового твору-опису за картиною К. Білокур «Соняшники»

33

Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж], [ч], [ш]

34

Правопис закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини: закінчення -ею в іменниках з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінчення -єю в іменниках

на –ія

35

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини: закінчення -ем в іменниках з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінчення -єм в іменниках

з основою на [й]. Вимова і написання слова мізинець

36

Контрольна робота № 3: списування

37

Аналіз контрольної роботи. Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду на -ар, -яр. Використання орфографічного словника для перевірки на-писання найуживаніших іменників чоловічого роду на -ар, -яр

38

Спостереження над паралельними закінченнями іменників чоловічого роду — назв істот у давальному та місцевому відмінках однини. Український алфавіт

39

Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини

40

Урок розвитку зв’язного мовлення № 5. Переказ тексту «Осінь за вікном чарівну казку пише»

41

Спостереження за закінченням іменників у множині (таблиця відмінювання). Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині

42

Розвиток умінь правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках. Вимова та написання слова тролейбус

43

Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по

44

Узагальнювальний урок з розділу «Іменник»

45

Контрольна робота № 4: перевірка мовних знань і вмінь

Тема

Прикметник

46

Аналіз контрольної роботи. Розвиток умінь упізнавати прикметники в тексті. Спостереження за їхньою роллю в мовленні. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях.

47

Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми. Робота зі словниками синонімів та антонімів. Вимова та написання слова життєрадісний

48

Урок розвитку зв’язного мовлення № 6. «Пташка красна пір’ям, а людина — добрими справами». Твір-роздум (міркування)

49

Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому (без уживання термінів)

50

Родові закінчення прикметників. Розрізнення роду і числа прикметників у сполученні з іменниками

51

Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з іменниками

52

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників. Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях

53

Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних відмінкових формах, введення їх у текст

54

Урок розвитку зв’язного мовлення № 7. Перевірна робота. Контрольний переказ

55

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині (таблиця відмінювання). Граматичне питання до прикметника у сполученні з іменником

56

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині (таблиця відмінювання). Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях

57

Контрольна робота № 5: диктант

58

Аналіз контрольної роботи. Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий та м’який приголосний в однині. Виконання мисленнєвих ситуацій

59

Вживання ь перед закінченнями прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини

60

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в множині (таблиця відмінювання)

61

Урок розвитку зв’язного мовлення № 8. Порівняльний опис дерев. Складання казки за поданим планом і опорними словами «Горобина і ялина в зимовому лісі»

62

Вживання відмінкових форм прикметників у множині. Правопис закінчення –і у називному відмінку множини (вимова та правопис)

63

Вимова і написання найуживаніших прикметників на –ський, -цький, -зький

64

Узагальнення і систематизація знань та вмінь з розділу «Прикметник»

Тема

Числівник

65

Загальне уявлення про числівник як частину мови. Питання до кількісних і порядкових числівників. Вимова і написання слова посередині

66

Вимова і написання найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні. Робота з орфографічним словником. Вимова і написання слів шістнадцять, п’ятсот, шістсот

67

Вимова і написання найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні. Робота з орфографічним словником

68

Урок розвитку зв’язного мовлення № 9. Переказ тексту «Джерельце взимку»

69

Практичне засвоєння вимови і написання відмінкових форм окремих числівників (11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000). Вимова і написання слів вісімдесяти, п’ятдесяти, сімдесяти, шістдесяти

70

Практичне засвоєння вимови і написання відмінкових форм окремих числівників (11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000)

71

Словесні формули на означення показників часу протягом доби. Вимова і написання слова вчора

Тема

Займенник

72

Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю займенників у тексті

73

Особові займенники. Їхнє значення, синтаксична роль

74

Займенники 1-ї особи однини і множини. Їхнє відмінювання. Вимова і написання слів взимку, влітку

75

Урок розвитку зв’язного мовлення № 10. Детальний переказ тексту з творчим завданням

76

Займенники 2-ї особи однини і множини. Їхнє відмінювання

77

Займенники 3-ї особи однини і множини. Їхнє відмінювання. Вживання приставної букви н у займенниках 3-ї особи

78

Уживання займенників з прийменниками. Роздільне написання прийменників із займенниками. Вимова і написання слова восени

79

Побудова сполучень слів і речень із займенниками у різних формах

80

Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах. Удосконалення текстів шляхом використання займенників замість лексичних повторів

81

Контрольна робота № 6. Перевірна робота: перевірка мовних знань і вмінь з тем «Числівник», «Займенник»

82

Аналіз перевірної роботи. Оцінювання результатів навчання. Урок розвитку зв’язного мовлення № 11. Написання твору «Зима»

Тема

Дієслово

83

Повторення вивченого про дієслово (питання, значення, роль у реченні, зв’язок з іменниками). Спостереження за дієсловами різних семантичних груп. Вимова і написання слова попереду

84

Узагальнення і розширення уявлень про лексичне значення дієслів. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Робота зі словниками синонімів та антонімів

85

Багатозначні дієслова. Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях. Вимова і написання слів ліворуч, праворуч

86

Урок розвитку зв’язного мовлення № 12. Стислий переказ тексту

87

Контрольна робота № 7: диктант

88

Аналіз перевірної роботи. Оцінювання результатів навчання

89

Неозначена форма дієслова (початкова форма). Спостереження за вживанням дієслів неозначеної форми у приказках і прислів’ях, порадах, інструкціях. Вимова і написання слова мільйон

90

Побудова порад, інструкцій. Закріплення правопису не з дієсловами.

91

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами і числами. Вимова і написання слова тепер

92

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами і числами. Вимова і написання слова напам’ять

93

Урок розвитку зв’язного мовлення № 13. Складання тексту-міркування на основі прочитаного оповідання В. Сухомлин-ського «Співуча пір’їнка»

94

Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та описового характеру. Розвиток умінь вибирати з-поміж поданих дієслів те дієслово, що найбільш відповідає мовленнєвій ситуації, уникати одноманітності у використанні дієслів в усних і письмових висловлюваннях різних типів

95

Дієслова на -ся (літературна вимова і правопис). Спостере-ження за значенням дієслів на –ся у тексті. Утворення (за зразком) різних форм дієслів на -ся і вживання їх у реченнях, мовленні

96

Контрольна робота № 8: списування

97

Аналіз перевірної роботи. Оцінювання результатів навчання

Тема

Прислівник

98

Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, роль у реченні, зв’язок з дієсловами). Незмінюваність — основ-на граматична ознака прислівників. Прислівники, близькі та протилежні за значенням. Поширення речень (тексту) прислівниками. Вимова і написання слів вперед, ззаду, назад

99

Урок розвитку зв’язного мовлення № 14. Перевірна робота. Письмовий переказ

100

Практичне ознайомлення з написанням найуживаніших прислівників. Використання орфографічного словника для перевірки написання прислівників. Вимова і написання слів ввечері, вдень, вранці

101

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками. Написання найуживаніших прислівників. Вимова і написання слів щогодини, щотижня

102

Спостереження за роллю прислівників у тексті. Обирання з-поміж поданих прислівників тих, що найбільше відповідають меті та типу висловлювання. Уживання прислівників під час побудови текстів. Написання найуживаніших прислівників

103

Контрольна робота № 9: перевірка мовних знань і умінь з тем «Дієслово», «Прислівник»

104

Аналіз перевірної роботи. Оцінювання результатів навчання

105

Урок розвитку зв’язного мовлення № 15. Стислий письмовий переказ оповідання В. Сухомлинського «Усмішка»

Тема

Повторення вивченого у початкових класах

106

Текст. Речення

107

Слово. Значення слова

108

Контрольна робота № 10: диктант

109

Аналіз перевірної роботи. Оцінювання результатів навчання

110

Частини мови. Іменник. Прикметник

111

Числівник. Займенник

112

Урок розвитку зв’язного мовлення № 16. Складання твору-міркування «Що таке доброта?»

113

Дієслово. Прислівник

114

Узагальнювальний урок з теми «Повторення вивченого у початкових класах»

115

Підсумкова контрольна робота за рік (ДПА)

116

Аналіз перевірної роботи. Оцінювання результатів навчання

117

Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях

118

Урок розвитку зв’язного мовлення № 17. Складання текстів-інструкцій

119

Підсумковий урок

Тема

Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки,

які проводяться в 4 класі з УКРАЇНСЬКОЇ мови

Вид перевірки

І сем.

Дата

ІІ сем.

Дата

Списування

І семестр – обсяг тексту 70-80 слів.

ІІ семестр - обсяг тексту 80-90 слів.

1

1

Диктант

І семестр – обсяг тексту 70-80 слів.

ІІ семестр - обсяг тексту 80-90 слів.

1

2

Перевірка мовних знань і вмінь

(8 завд.)

1

2

Письмовий переказ

(обсяг тексту 70-90 слів)

1

-

Діалог

(5-6 реплік від одного учасника)

1

-

Державна підсумкова атестація

1

Загальна кількість за семестр

5

6

Українська мова

«Зведений перелік робіт для підсумкових перевірок,

які проводяться в 1-4 класах з української мови»

Вид перевірки

3 клас

Було

3 клас

Стало

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем

Аудіювання

1

1

Перенесено до літ. читання

Діалог (усно або письмово)

1

-

1

-

Усний переказ

-

-

-

-

Усний твір

-

1

Прибрано

Читання

-

-

-

-

Письмовий переказ

-

1

1

-

Письмовий твір

-

-

-

-

Перевірка мовних знань і вмінь

2

2

1(зменшено)

2

Диктант

2

2

1(зменшено)

2

Списування

1

1

1

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

-

-

-

-

Загальна кількість перевірок за

семестр

7

8

5 (зменшено на 2)

5 (зменшено на 3)

Зведений перелік робіт для підсумкових перевірок,

які проводяться в 1-4 класах з математики”

Вид перевірки

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

Тематична контрольна робота

-

4

3

4

3

4

3

Тематична контрольна робота з перевірки

сформованості навичок усних обчислень

-

-

1

-

1

-

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна

підсумкова атестація

1

-

-

-

-

-

1

Загальна кількість

перевірок за семестр

1

4

4

4

4

4

5

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.