Календарно-тематичне планування

Опис документу:
Профільний рівень (ІІ семестр)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ

ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

СИНТАКСИС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

65

Загальна характеристика синтаксичних одиниць, їх типів, зв′язків, засобів вираження синтаксичного зв′язку.

1

12.01.

66,

67

Словосполучення як основна одиниця синтаксису.

Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова. Типи підрядного зв′язку у словосполученні. Словосполучення поширені і непоширені, повні та неповні. Використання синонімічних дієслівних словосполучень у різних стилях.

2

13.01.

14.01.

67

Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця.

Стилістичні функції модальних різновидів речень. Риторичне запитання, його стилістичні функції. Граматична основа речення. Порядок слів як стильова ознака мовлення.

1

15.01.

68

РМ № 37. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення).

1

19.01.

69,

70

Складні випадки координації підмета і присудка.

Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення.

2

20.01.

21.01.

71,

72

Написання прикладки. Порівняльний зворот, його функції в реченні.

1

22.01.

73,

74

Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень. Синтаксичний аналіз. Пунктуаційні норми. Пунктограми у кінці речення, у простому реченні.

2

26.01.

27.01.

75

РМ № 38. Епістолярний стиль. Сфера поширення і головне призначення епістолярного стилю. Основні мовні стильові засоби епістолярного стилю. Тематика листів. Офіційне й неофіційне листування. Побудова епістолярного тексту. Українська епістолярна спадщина – невичерпне й незамінне джерело для вивчення життєвого й творчого шляху письменника.

1

28.01.

Зошит

76,

77

Звертання, його роль у вираженні етнокультурознавчої специфіки діалогічного спілкування, місце в реченні, способи вираження.

2

29.01.

02.02.

78,

79

Пунктограми в простому та складному реченні.

2

03.02.

04.02.

80

РМ № 39. Епістолярний етикет – невід′ємна складова української мовленнєвої культури.

Електронне листування.

1

05.02.

81

РМ № 40. Ділові папери. Діловий лист. Офіційний лист.

1

09.02.

82,

83

Складні і багатокомпонентні речення.

Особливості структури та семантики сполучникових (складносурядних та складнопідрядних) і безсполучникових, багатокомпонентних речень. Стилістичні особливості складносурядних, складнопідрядних, безсполучникових складних речень. Синоніміка безсполучникових і сполучникових складних речень.

2

10.02.

11.02.

84,

85

Пунктограми в складному реченні.

2

12.02.

16.02.

86,

87

Синтаксичний аналіз: складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти; складнопідрядні обставинні речення і дієприслівникові звороти; складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і порівняльні звороти.

2

17.02.

18.02.

88

Період як засіб експресивного синтаксису і риторична фігура. Градація у складному реченні з різними типами зв'язку. Зображувально-виражальні засоби синтаксису: синтаксичний паралелізм; риторичне питання, звертання; повторювані сполучники.

1

19.02.

89

Пряма і непряма мова, її призначення і граматично-смислові особливості. Пряма мова і слова автора. Заміна прямої мови непрямою.

1

23.02.

90,

91

Пунктограми в реченнях з прямою мовою.

2

24.02.

25.02.

92,

93

Невласне пряма мова. Синоніміка і стилістичні способи передачі прямої мови в тексті, реплік у діалозі і непрямій мові. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення в тексті. Інтонування речень з прямою мовою, діалогом. Цитування. Пунктограми в текстах з діалогом.

2

26.02.

Зошит

02.03.

Діалог

94

РМ № 41. Художній стиль: призначення, сфера використання і поширення, основні ознаки. Естетична функція мови у художньому творі. Індивідуально-авторський стиль письменника. Монолог у художньому творі: звернений монолог, внутрішній монолог.

1

03.03.

95,

96

РМ № 42-43. Контрольний докладний письмовий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення).

2

05.03.

05.03.

97

Текст. Синтаксис і стилістика тексту. Основні ознаки тексту. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле (надфразна єдність) як семантико-синтаксична одиниця тексту.

1

10.03.

98,

99

Робота над помилками, допущеними в контрольному переказі.

Абзац як композиційно-стилістична одиниця тексту, як пунктуаційний знак, що передає смислове членування тексту. Складні випадки використання розділових знаків. Сурядні і підрядні сполучники як засоби зв'язку в тексті. Гіпертекст. Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс.

2

11.03.

12.03.

100

Тематична контрольна робота №4. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей. Із синтаксису та пунктуації. Синтаксис української мови.

1

16.03.

Тематична

101

Аналіз контрольної роботи.

1

17.03.

ПІДГОТОВКА ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ

З ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ НАУКИ ПРО МОВУ

ФОНЕТИКА, ОРФОЕПІЯ, ОРФОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

102,103

Асиміляція, дисиміляція, подовження, спрощення в групах приголосних.

Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні й словотворенні. Інтонаційні особливості українського мовлення. Складні випадки наголошення слів. Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення.

2

18.03.

19.03.

104

РМ № 44. Аналіз тексту художнього твору. Джерела багатства і виразності українського мовлення. Синонімія як засіб художньої виразності. Особливості синтаксису художнього тексту.

1

30.03.

105

РМ № 45. Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, кореспонденція, рецензія, презентація, реклама. Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю.

1

31.03.

Зошит

106

Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм. Складні випадки вживання м’якого знака, апострофа. Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю.

1

01.04.

Читання мовчки

107

РМ № 46. Стаття дискусійного характеру публіцистичного стилю.

1

02.04.

108,109

Написання слів іншомовного походження; написання прізвищ та географічних назв, слів разом, окремо, через дефіс; правила переносу та скорочення слів.

2

06.04.

07.04.

Усний переказ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

110

Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів.

1

08.04.

111

РМ № 47. Реферат на професійну тему. Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни. Роль суспільно-політичної лексики в жанрових формах публіцистичного стилю. Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю. Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова.

1

09.04.

112

РМ № 48. Портретний нарис у публіцистичному стилі.

1

14.04.

113

РМ № 49. Аудіювання (слухання-розуміння) текстів дiалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації з метою підготовки до виступу, дискусії, полеміки на професійну тему. Контрольне аудіювання тексту художнього стилю.

1

15.04.

Аудію-вання

114

РМ № 50. Ділові папери. Індивідуальний звіт. Доручення.

1

16.04.

115

Тематична контрольна робота № 5. Підготовка до державної атестації. Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей

З основних розділів науки про мову. Фонетика, орфоепія, орфографія української мови. Лексикологія і фразеологія української мови.

1

20.04.

Тематична

116

Аналіз контрольної роботи.

1

21.04.

МОРФЕМІКА, СЛОВОТВІР, МОРФОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

117

Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Рід і число іменників, їх стилістичні властивості. Відмінювання іменників.

Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв. Ступені порівняння прикметників. Відмінювання прикметників.

1

22.04.

118

Основні способи творення дієслів, прислівників. Види, часи, способи дієслів. Особові, родові, числові форми дієслів, їх творення. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова.

1

23.04.

119

Творення і правопис дієприкметників і дієприслівників. Дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти.

1

27.04.

Усний твір

120

Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Паралельне використання відмінкових форм числа.

1

28.04.

121

Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Правопис займенників.

1

29.04.

122,123

РМ № 51-52. Контрольний твір на морально-етичну тему.

2

30.04.

30.04.

Зошит

124

Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання.

1

06.05.

125

Робота над помилками, допущеними в контрольному творі. Правопис складних прийменників та сполучників. Перехід повнозначних слів у прийменники та сполучники. Правопис заперечних часток. Естетична цінність часток і звуконаслідувань.

1

07.05.

СИНТАКСИС ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. ПРЯМА МОВА. ТЕКСТ. ПУНКТУАЦІЯ

126

Типи підрядного зв’язку в словосполученні. Складня випадки перекладу словосполучень з російської мови українською.

1

12.05.

127

Складні випадки координації підмета і присудка. Тире на місці пропущеної зв’язки. Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення. Просте ускладнене речення.

1

13.05.

128

Складне речення з різними видами синтаксичного зв’язку. Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Епіграф.

1

14.05.

129

Контрольний диктант.

1

18.05.

130

Аналіз контрольного диктанту.

1

19.05.

131

Контрольна тестова робота №6. Підготовка до державної атестації. Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з основних розділів науки про мову. Морфеміка, словотвір, морфологія української мови. Синтаксис простих і складних речень. Пряма мова. Текст. Пунктуація.

1

20.05.

132

Аналіз контрольної роботи.

1

21.05.

Зошит

Тематична

.

4

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
1
дн.
2
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!