Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Календарно-тематичне планування 11 клас

Біологія

Для кого: 11 Клас

09.08.2021

280

42

0

Опис документу:
Календарне планування з біології у 11 класі складене за Програмою з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне  планування уроків біології та екології 11 клас

(рівень стандарту 87 годин на рік, 2+0,5 годин на тиждень)

Календарне планування з біології у 11 класі складене за Програмою з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407;

[https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv]

п/п

Дата

Зміст уроку

Знаннєвий

компонент

Діяльнісний компонент

Наскрізні змістові лінії

Ключові компетентності

Д/з §Тема 1. Адаптації (орієнтовно 20 +3 год.)
123
456


7
8910


1112
13

1415


16


17


18192021

2223


Первинний інструктаж з ТБ

Адаптація як загальна властивість біологічних систем.


Принцип єдності організмів та середовища мешкання.


Практична робота №1Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування


Загальні закономірності формування адаптацій.


Поняття про преадаптацію та постадаптацію.


Властивості адаптацій.


Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації.


Стратегії адаптацій організмів.Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види.


Поняття про адаптивну радіацію.


Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання.


Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі.


Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію. Узагальнення знань з теми Адаптація(ч1)


Основні середовища існування та адаптації до них організмів.


Способи терморегуляції організмів.


Симбіоз та його форми.


Організм як середовище мешкання.


Поширення паразитизму серед різних груп організмів.


Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна.


Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів.


Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації. Типи адаптивних біологічних ритмів організмів.


Фотоперіодизм та його адаптивне значення.


Контрольна робота з теми «Адаптація»


оперує термінами та поняттями:

адаптація, преадаптація, постадаптація, адаптивний потенціал, екологічна ніша, адаптивна радіація, коеволюція, коадаптації, життєва форма, адаптивні біологічні ритми, фотоперіодизм

формулює:

- принцип єдності організмів та середовища їхнього мешкання;

- правило обов’язкового заповнення екологічної ніші;

називає:

- основні властивості адаптацій;

- параметри екологічної ніші;

- способи терморегуляції організмів;

- основні форми симбіозу організмів;

- форми паразитизму;

- типи адаптивних біологічних ритмів організмів;

наводить приклади:

- адаптацій організмів до різних середовищ мешкання;

- адаптацій людини до різних умов проживання

- адаптивного характеру поведінкових реакцій тварин;

описує:

- адаптації людини та інших організмів до різних умов проживання;

характеризує:

- коадаптації організмів;

 • типи біологічних ритмів: зовнішні та внутрішні, добові, місячні, припливно-відпливні, сезонні, річні, багаторічні;

пояснює:

- молекулярні та клітинні механізми адаптацій біологічних систем;

- відносний характер адаптацій;

- біологічне підґрунтя правил Алена та Бергмана;

- генетичну основу формування адаптацій.


визначає:

- ступінь адаптованості організмів до середовища мешкання;

розпізнає :

- приналежність певних видів тварин та рослин до певної життєвої форми;

порівнює:

- особливості терморегуляції пойкілотермних та гомойотермних тварини;

- адаптації різних груп організмів до певного середовища мешкання;

складає схеми:

- комплексів адаптацій, які характеризують ту чи іншу життєву форму організмів;

моделює:

- наслідки значного перекривання екологічних ніш конкуруючих видів;


* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість та фінансова грамотність

* Основні компетентності у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя

* Інформаційно-цифрова компетентність

* Математична компетентність

* Ініціативність і підприємливість

* Соціальна та громадянська компетентності

* Обізнаність та самовираження у сфері культуриТема 2. Біологічні основи здорового способу життя (орієнтовно 12 +1 год.)


242526

27


28
293031


3233
34
3536


Науки, що вивчають здоров’я людини.


Принципи здорового способу життя.


Складові здорового способу життя: раціональне харчування, рухова активність, особиста і побутова гігієна, відпочинок.


Безпека і статева культура.


Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння та наркотиків.


Вплив стресових факторів на організм людини.


Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини.


Імунна система людини, особливості її функціонування.


Імунокорекція. Імунотерапія.


Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних захворювань людини, захворювань, що передаються статевим шляхом.


Практична робота№2. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань


Навчальний проект Особиста програма зміцнення здоров’я.


Узагальнення знань з теми Біологічні основи здорового способу життя

оперує термінами:

- здоров’я, здоровий спосіб життя, гіподинамія, інфекційні захворювання;

називає:

- науки, що вивчають здоров’я людини;

- шляхи зараження інфекційними хворобами;

- чинники неінфекційних хвороб людини;

наводить приклади:

- профілактичних заходів щодо хвороб людини;


характеризує:

- принципи здорового способу життя;

- імунну систему людини, особливості її функціонування;

пояснює:

- механізми взаємодії системи антиген-антитіло;

- заходи профілактики захворювань людини (неінфекційних, інфекційних, інвазійних, захворювань, що передаються статевим шляхом);


* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість та фінансова грамотність

* Основні компетентності у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя

* Інформаційно-цифрова компетентність

* Математична компетентність

* Ініціативність і підприємливість

* Соціальна та громадянська компетентності

* Обізнаність та самовираження у сфері культури
Тема 3. Екологія (орієнтовно 15 +1 год.)3738


39


4041
4243


44454647

48

49

50

5152


Предмет вивчення екології, її завдання та методи.


Зв’язки екології з іншими науками.


Екологічні закони.


Екологічні чинники та їхня класифікація.


Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання.


Стено- та еврибіонтні види.Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій. Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій.


Функціональна роль популяцій в екосистемах.


Властивості та характеристики екосистем.


Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах.


Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Причини сукцесій та їхні типи.Закономірності сукцесій.


Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів.


Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі. Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери.


Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи.


Проект Дослідження особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних).

Узагальнення знань з теми Екологія


оперує термінами та поняттями:

екологія, екологічні чинники, обмежувальні чинники, толерантність, екологічна взаємодія, популяція, екосистема, біогеохімічні цикли, біосфера, ноосфера;

називає:

 • екологічні закони і їхнє значення;

 • шляхи асиміляції, передачі та розсіювання енергії в екосистемах;

 • основні біоми Землі;

 • ключові біогеохімічні цикли;

наводить приклади:

 • екологічних чинників та їхньої взаємодії;

 • типів взаємодій популяцій у екосистемах;

 • трофічних ланцюгів та трофічних сіток;

 • закономірностей формування екосистем;

характеризує:

- процеси і явища у популяціях, екосистемах та біосфері;

- дію екологічних чинників;

- принципи застосування екологічних закономірностей в практичній діяльності людини та їхні прояви в природі;

- потоки енергії в екосистемах;

- властивості та характеристики екосистем.


встановлює:

- елементарні причинно-наслідкові зв'язки між екологічними процесами та явищами;

аналізує:

- залежність життєдіяльності організмів від середовища існування;

пояснює:

-дію в природі законів оптимуму, взаємокомпенсації екологічних факторів;

- закономірності структур популяцій;

- причини нерівноцінності біологічного різноманіття екосистем;

- механізми екологічного балансу біосфери;

- механізми дії екологічних чинників;

- механізми інтеграції складових екосистеми;

складає схеми:

- біогеохімічних циклів;

- трофічних ланцюгів та трофічних сіток;

порівнює:

- особливості організації та функціонування агроценозів і природних екосистем.


* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість та фінансова грамотність

* Основні компетентності у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя

* Інформаційно-цифрова компетентність

* Математична компетентність

* Ініціативність і підприємливість

* Соціальна та громадянська компетентності

* Обізнаність та самовираження у сфері культури
Тема 4. Сталий розвиток та раціональне природокористування (орієнтовно 13 +6 год.)


5354
5556
57


58


59
6061
62
63
6465


666768


6970
71


Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні.


Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини.


Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля.


Антропічний вплив на атмосферу Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.


Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм.


Охорона водойм.


Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони ґрунтів.


Антропічний вплив на біорізноманіття.


Проблеми акліматизації та реакліматизації видів.Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери.


Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди.


Червона книга та чорні списки видів тварин.


Зелена книга України.


Концепція сталого розвитку та її значення.


Природокористування в контексті сталого розвитку.


Поняття про екологічне мислення.


Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.


Практична робота

Оцінка екологічного стану свого регіону.Узагальнення знань з теми Сталий розвиток та раціональне природокористування

оперує термінами та поняттями:

сталий розвиток, екологічне мислення, природні ресурси, раціональне природокористування;

називає:

- екологічні проблеми в Україні та в світі;

- види забруднення довкілля;

- критерії забруднення довкілля;

- напрямки охорони природи в Україні та в світі;

описує:

- екологічний стан свого регіону;

наводить приклади:

- видів - вселенців свого регіону;

- джерел забруднення довкілля;

- видів, занесених до Червоної книги України;

характеризує:

- наслідки забруднення довкілля для живих організмів і людини зокрема;

- проблеми акліматизації та реакліматизації видів;

пояснює:

- необхідність правильної утилізації побутових та промислових відходів;

- необхідність міжнародної взаємодії державних установ та громадських організацій у справі охорони навколишнього природного середовища;

- необхідність раціонального використання природних ресурсів;


складає карту:

- екологічного стану свого регіону;

моделює:

- способи утилізації відходів;

порівнює:

- ступінь забруднення окремих територій України; застосовує:

- екологічні знання в повсякденній діяльності.


* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість та фінансова грамотність

* Основні компетентності у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя

* Інформаційно-цифрова компетентність

* Математична компетентність

* Ініціативність і підприємливість

* Соціальна та громадянська компетентності

* Обізнаність та самовираження у сфері культури

Тема 5. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології (орієнтовно 15+1 год.)


727374757677
7879808182


83
8485

86


87


Завдання та досягнення сучасної селекції.


Внесок вітчизняних учених-селекціонерів.


Сучасні методи селекції тварин


Сучасні методи селекції рослин і мікроорганізмів.


Явище гетерозису та його генетичні основи.


Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості.


Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції.


Генна інженерія людини: досягнення та ризики.


Біоетичні проблеми сучасної медицини.


Сучасна біотехнологія та її основні напрямки.


Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології.Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист.


Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації.


Узагальнення знань з теми Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології


Проект (один на вибір)

 • Клонування організмів.

Нанотехнології в біології.

Трансгенні організми: за і проти.


Узагальнення: роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства.оперує термінами та поняттями:

селекція, біотехнологія, генетично модифіковані організми, клонування, біологічна безпека

називає:

- сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів;

наводить приклади:

- застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції;

- використання стовбурових клітин;

характеризує:

- явище гетерозису та його генетичні основи;

- досягнення репродуктивної медицини, трансплантології та донорства.

- пояснює:

- значення досягнень генетичної та клітинної інженерії.


порівнює:

 • - ефективність методів класичної селекції та сучасної біотехнології.

робить висновки про:

- застосування біотехнології в охороні навколишнього природного середовища;

 • - застосування результатів біологічних досліджень у сучасній селекції та біотехнології


* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість та фінансова грамотність

* Основні компетентності у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя

* Інформаційно-цифрова компетентність

* Математична компетентність

* Ініціативність і підприємливість

* Соціальна та громадянська компетентності

* Обізнаність та самовираження у сфері культури
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.