і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Календарне планування з всесвітньої історії 6 кл за оновленою програмою (2017р.)

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Всесвітня історія. Історія України. (Інтегрований курс). 70 годин на рік, 2 годин на тиждень, 8 уроків тематичного оцінювання, 9 практичних занять. Програма для ЗНЗ «Історія України. Всесвітня історія. 7-9 класи». Наказ МОН від 07.06.2017 № 804. Підручник О.І. Пометун, П.В. Мороз, Ю.Б. Малієнко «Всесвітня історія. Історія України. 6 клас».

І семестр

Дата

Тема уроку

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Примітка, дз

Вступ. Коли і як розпочалася історія людства

Знаю:

 • час появи людини на теренах України;

 • послідовність періодів історії людства, якими послуговуються богослови, антропологи, археологи й історики.

Розумію:

 • предмет і завдання історії;

 • сутність наукових і релігійних теорій походження людини;

 • періодизацію як спосіб упорядкування історії;

 • давню історію України як складову світової історії;

 • критерії, які історики й археологи використовують для періодизації історії України та світової історії;

 • поняття «ера (історична доба)», «кам’яний вік», «бронзовий вік», «залізний вік», «первісні часи», «античність», «антропологія», «археологія».

Умію:

 • співвіднести дату події з історичним періодом (з допомогою шкали часу);

 • розв’язати історичну задачу на обчислення часу;

вправно користуватися підручником для виконання завдань у класі й удома

1

Предмет і завдання історії

Як працювати з підручником інтегрованого курсу історії (Всесвітня історія. Історія України) для учнів/учениць 6 класу

Опрацювати §1, виконати завдання на с. 8

2

Теорії походження людини. Періодизації історії людства (антропологічна, археологічна, історична).

Опрацювати §3, виконати завдання 1, 2 на с. 16

3

Практична робота. Лічба часу в історії Стародавнього світу.

Опрацювати §2, виконати завдання на с.11

Розділ 1. Первісні спільноти. Археологічні культури

4

Як працюють археологи. Природні умови, спосіб життя

первісних людей

Знаю:

 • назви відомих пам’яток (стоянок) первісних людей на теренах України;

 • винаходи і пам’ятки культури первісних людей (за матеріалами з теренів України).

Розумію:

 • сутність «неолітичної революції» як процесу переходу людства від привласнювального (

 • сутність збиральництво, мисливство, рибальство ) до продуктивного (відтворювального) господарства (землеробства, скотарства і ремесел);первісних форм релігійних вірувань: фетишизму, тотемізму, анімізму та магії;

 • риси господарства, суспільного устрою й світосприйняття як основу історичного опису життя людей у минулому;

 • поняття «homo sapiens (людина розумна)», «стоянка первісних людей», «археологічна культура», «родова громада (рід)», «територіальна (сусідська) громада», «плем’я», «ремесло», «мораль», «звичай».

Умію:

 • співвіднести археологічну й історичну періодизацію історії стародавнього світу;

 • показати на карті стоянки первісних людей і територіальні межі трипільської культури;

 • описати спосіб життя первісних людей;

розпізнавати пам’ятки трипільської культури.

Опрацювати §4, виконати завдання на с. 21

5

Суспільна організація первісних людей

МП Опрацювати § 5, виконати завдання 1 на с. 24

6

Світорозуміння і мораль первісних людей

Опрацювати §7, виконати завдання на с. 30.

7

Основні стоянки і пам’ятки первісних людей на території України. Практична робота

Опрацювати § 8, скласти таблицю.

8

Трипільська археологічна культура.

МП. Опрацювати § 9, виконати завд. на с. 40.

9

Практична робота. позначити на контурній карті стоянки первісних людей на теренах України, межі поширення і протоміста трипільської культури.

10

Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів із розділів Вступ, Первісні спільноти. Археологічні культури

Повторити §1-9.

Розділ 2. Стародавні цивілізації Азії та Африки

11

Що в історії називають цивілізацією.

Природно-географічні умови розвитку давньоєгипетської цивілізації. Повсякдення й господарське життя

Знаю:

 • хронологічні й територіальні межі давньоєгипетської цивілізації, цивілізацій Дворіччя (Шумер, Вавилон), Фінікії (міст-держав) та Ізраїльсько-Юдейського царства;

 • час об’єднання Єгипту, укладення кодексу законів Хаммурапі;

 • роки правління царів Давида і Соломона;

 • назви відомих пам’яток давньоєгипетської цивілізації (Великі піраміди), Дворіччя (стела Хаммурапі), Фінікії (алфавіт), Ізраїльсько-Юдейського царства (Біблійні заповіді, храм Соломона).

Розумію:

 • цивілізацію як історично-культурний феномен;

 • вплив природно-географічних умов на господарське життя, організацію влади та міфологію давніх суспільств;

 • причини виникнення міст, соціальних верств і держави;

 • поняття «цивілізація», «іригаційне (зрошувальне) землеробство», «колонізація», «суспільство», «суспільна верства», «держава», «місто-держава», «фараон», «закон», «реформа», «релігія», «політеїзм», «монотеїзм», «Біблія», «міфологія», «ієрогліф», «клинопис»;

 • вплив світогляду на спосіб життя давніх людей і суспільств;

 • причини злету і занепаду стародавніх держав і суспільств;

 • організацію суспільств і держав як основу для їх характеристики засобами історії;

 • значення Біблії як історичного джерела.

Умію:

 • позначити на карті (використовуючи географічні орієнтири) давні цивілізації й міста;

 • охарактеризувати давні суспільства і держави;

 • описати повсякденне життя представників різних верств давніх суспільств;

 • осмислити і передати враження, яке могли справляти на давнє населення і справляють на туристів пам’ятки мистецтва Давнього Єгипту та Передньої і Центральної Азії (Великий сфінкс, храм Соломона та ін.);

 • зіставити умови розвитку та характерні ознаки суспільств і держав Давнього Єгипту і Передньої та Центральної Азії.

Опрацювати § 10, виконати завдання на с. 46.

12

Організація суспільства в Давньому Єгипті.

МП. Опрацювати § 11, виконати завдання 1, 2 на с. 52.

13

Організація влади в Давньому Єгипті.

Опрацювати § 12, виконати завдання на с. 56.

14

Міфологія, писемність і мистецтва.

МП. Опрацювати § 13, підготуватись до пр. заняття.

15

Будівництво пірамід.

МП. Опрацювати §14.

16

Цивілізації Дворіччя. Природно-географічні умови розвитку Шумеру та Вавилону. Повсякдення і господарське життя.

МП. Опрацювати § 15, п 1-2, виконати завдання 1-3 на с. 71.

17

Організація суспільства і влади у містах-державах і царствах Дворіччя. Закони Хаммурапі.

МП. Опрацювати § 15, п 3, виконати завдання 4-6 с 71

18

Міфологія, писемність і мистецтва. Епос про Гільгамеша.

Вивчити конспект

19

Фінікія. Природно-географічні умови

Фінікійська колонізація. Карфаген. Алфавіт

Опрацювати § 16, виконати завдання 1-3 на с. 77.

20

Ізраїльсько-Юдейське царство: організація влади й суспільства. Єрусалим. Біблія як історичне джерело.

Опрацювати § 16 виконати завдання 4-5 на с. 77. .

21

Практична робота. Зіставити умови розвитку й характерні ознаки суспільства і держави Давнього Єгипту і Передньої і Центральної Азії.

22

Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів з розділу Стародавні цивілізації Азії та Африки.

Повторити §15-19.

Розділ 3. Антична цивілізація.

Тема 3.1. Становлення античної грецької цивілізації

23

Періодизація історії давніх Греції та Риму. Природно-географічні умови Балканського півострова.

Знаю:

 • часову послідовність Мінойської, Ахейської (палацових), грецької античної (полісної) цивілізацій;

 • хронологічні межі існування на території України грецьких поселень (полісів);

 • часову послідовність панування у степах Північного Причорномор’я кіммерійців, скіфів, сарматів, готів, гунів;

 • хронологічні межі існування Римської республіки та Римської імперії;

Опрацювати § 25, виконати завдання на с. 119.

24

Археологічне відкриття Мінойської й Ахейської палацових цивілізацій.

Опрацювати § 24 виконати завдання на с. 124.

25

Давньогрецьке суспільство

V Опрацювати § 27 виконати завдання на с. 129 .

26

Афіни

Опрацювати § 31 виконати завдання на с. 146.

27

Спарта

Опрацювати § 32.

28

Практична робота. Зіставити суспільний устрій Афін і Спарти, повсякденне життя населення цих міст.

29

Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів з теми «Становлення античної грецької цивілізації»

 • час зародження й утвердження християнства, визнання християнства державною релігією Римської імперії, поділу Римської імперії на Західну та Східну (Візантію);

 • пам’ятки культури Давньої Греції, Скіфії й Риму (Афінський акрополь, пектораль із кургану Товста Могила, маяк Александрії, Колізей у Римі, Венера Мілоська та ін.);

 • час формування давніх слов’ян і напрямки їх розселення з історичної прабатьківщини;

самоназви і пам’ятки культури давніх слов’ян.

Розумію:

 • ідейну близькість давньогрецької, елліністичної й давньоримської культур;

 • особливості античної демократії, зміст прав і обов’язків громадян Афін і Риму, безправ’я рабів;

 • причини піднесення й занепаду грецьких полісів (Афін, Спарти), Великої Скіфії та Римської держави;

 • передумови Великої грецької колонізації та Великого переселення народів;

 • внесок античної цивілізації в історію людства, зв’язок античної цивілізації зі спільнотами на українських теренах;

 • виникнення передумов для державності в давніх слов’ян як результат розселення, господарського (землеробство) і культурного розвитку;

 • історичне значення християнства;

 • поняття «еллінізм», «поліс», «громадянин», «демос», «аристократія», «тиранія», «демократія», «пантеон богів», «республіка», «імперія», «патриції», «плебеї», «сенат», «диктатор», «вето», «легіон», «провінція», «гладіатор», «експансія», «курган», «прабатьківщина слов’ян», «розселення слов’ян».

Умію:

 • охарактеризувати й зіставити суспільний устрій та повсякденне життя Афін і Спарти, становище патриціїв і плебеїв;

 • охарактеризувати суспільний устрій Римської держави часів принципату Октавіана Августа, повсякденне життя мешканців античних полісів Північного Причорномор’я, діяльність Перикла, Александра Македонського, Юлія Цезаря та Октавіана Августа (на вибір учителя/учительки);

 • визначити причини зміни у ставленні Римської держави та суспільства до християнської церкви;

 • пояснити, як у добу античності соціальне становище особи впливало на її повсякденне життя;

 • охарактеризувати спосіб життя (суспільну організацію, господарські заняття, духовний світ) давніх слов’ян;

 • визначити причини розселення давніх слов’ян поза межі території історичної прабатьківщини;

показати на карті історико-географічні об’єкти античної цивілізації (античні міста, держави, напрямки Великої грецької колонізації, Східного походу Александра Македонського, Великого переселення народів та ін.).

Тема 3.2. Антична грецька цивілізація класичної доби. Еллінізм

30

Греко-перські війни

V. Опрацювати § 33 виконати завдання на с. 156 .

31

Утвердження демократії в Афінах за Перикла

Опрацювати § 34 виконати завдання на с. 160 .

32

Господарювання та повсякденне життя в Давній Греції.

ППЗ. Опрацювати §35 виконати завдання на с. 168 .

33

ІІ семестр

Грецька релігія та міфологія.

Опрацювати § 28

34

Античні олімпійські ігри. Сім’я, освіта та виховання афінян і спартанців

Опрацювати § 36

35

Підкорення Греції Філіпом ІІ

Опрацювати § 37 виконати завдання на с. 172.

36

Александр Македонський

Опрацювати § 39.

37

Практичне заняття. Сформулювати життєву позицію Александра Македонського на основі його висловів

38

Елліністичні держави

Опрацювати § 40 виконати завдання на с. 185 .

39

Культура елліністичної доби

ППЗ. Опрацювати § 41 виконати завдання на с. 190.

40

Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів з теми Антична грецька цивілізація класичної доби. Еллінізм.

Повторити § 33-41

Тема 3.3. Грецька колонізація. Античні поліси та їх сусіди на території України

41

Велика грецька колонізація

Опрацювати § 30 виконати завдання на с. 141

42

Заснування античних грецьких поселень на території України (у Північному Причорномор’ї). Суспільне, господарське життя і побут в античних полісах на території України. Взаємини греків і місцевого населення.

Опрацювати § 42 виконати завдання на с. 194

43

Кіммерійці, скіфи, сармати, готи, гуни.

Опрацювати § 18, виконати завдання на с. 87

44

Практична робота охарактеризувати спосіб життя мешканців античних полісів Північного Причорномор’я (за доступними текстовими джерелами) і скіфських племен (за книгою «Мельпомена» з Геродотової «Історії в дев’яти книгах»);

Опрацювати § 10

45

Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів з теми Грецька колонізація. Античні поліси та їх сусіди на території України

Повторити вивчене у темі

Тема3.4. Історія Стародавнього Риму.

Тема 3.4.1. Стародавній Рим за царської та республіканської доби. Рання імперія.

46

Природно-географічні умови Апеннінського півострова. Виникнення міста Рима..

ППЗ. Опрацювати § 43 виконати завдання на с. 200 .

47

Римська республіка в V-І ст. до н.е. Соціальний устрій та організація влади

Опрацювати § 44, виконати завдання на с 201

48

Військова експансія Риму

Опрацювати § 45 виконати завдання на с. 210

49

Диктатура Цезаря

Опрацювати § 48 виконати завдання на с. 223

50

Практичне заняття. Сформулювати життєву позицію Юлія Цезаря

Опрацювати § 49.

51

Римська імперія. Октавіан Август.

V. Опрацювати § 50 п 1, 2 виконати завдання на с. 229

52

Пантеон римських богів. Римське право.

ППЗ. Опрацювати § 46 виконати завдання на с. 214

53

Мистецтво Давнього Риму.

Опрацювати §54. Скласти таблицю

54

Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів з теми Стародавній Рим за царської та республіканської доби. Рання імперія

Повторити вивчене у темі

Тема 3.4.2. Пізня Римська імперія. Давні слов’яни

55

Кризові явища в Римській імперії.

ППЗ. Опрацювати § 52 виконати завдання на с. 238

56

Виникнення християнства й поширення християнства.

Опрацювати § 53 виконати завдання на с. 242

57

Перетворення християнства на офіційну релігію Римської імперії.

58

Розпад Римської імперії. Велике переселення народів. Падіння Західної Римської імперії.

Опрацювати § 55 виконати завдання на с. 250

59

Походження (витоки) слов’янських народів. Природно-географічні умови історичної прабатьківщини слов’ян. Суспільне та господарське життя і духовний світ.

Опрацювати §56

60

Передумови розселення слов’ян. Розвиток слов’янських племен у процесі розселення. Анти і склавини на теренах України.

Опрацювати § 57

61

Практичне заняття. Позначити на контурній карті прабатьківщину слов’ян і напрямки їх розселення, територіальні межі союзів антів і склавинів

Завдання на с 255

62

Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів з теми

Пізня Римська імперія. Давні слов’яни

Повторити вивчене у темі

Розділ 4. Витоки європейської та інших сучасних цивілізацій

63

Причини зникнення стародавніх цивілізацій. Сучасні цивілізації на мапі світу. Головні ознаки європейської цивілізації та її історичне підґрунтя.

Знаю:

 • хронологічні межі Великого переселення народів;

 • час формування європейської, китайської, індійської, ісламської та інших сучасних цивілізацій;

 • пам’ятки культури китайської (Велика китайська стіна, порцелянова армія Цинь Шіхуанді) й індійської (Мохенджо-Даро) цивілізацій.

Розумію:

 • вплив культурних запозичень на розвиток відкритих і закритих цивілізацій, пов’язаність культур зниклих і сучасних цивілізацій;

 • соціальний досвід і культурні здобутки народів Середземноморського культурного простору, Велике переселення народів, поширення християнства й падіння Західної Римської імперії як витоки й умови формування сучасної європейської цивілізації;

 • досвід античної цивілізації як запоруку ефективної відповіді європейців на цивілізаційні виклики сучасності;

 • поняття «цивілізація», «історичний досвід», «варна», «індуїзм», «буддизм», «конфуціанство», «іслам».

Умію:

 • визначити внесок давніх греків і римлян у культуру сучасних європейських народів, зокрема українців;

 • показати на карті: а) територіальні межі європейської, китайської, індійської, ісламської цивілізацій; б) долини річок Інд, Ганг, Хуанхе, Янцзи, терени давніх Індії й Китаю;

 • визначити особливості господарства, суспільного життя й культури давніх Індії та Китаю

Проблемне питання: чи належимо ми до європейської цивілізації?

64

Китайська цивілізація

Опрацювати § 22-24

65

Індійська цивілізація

Опрацювати §20-21

66

Ісламська та інші цивілізації. Цивілізаційні взаємодії

Наводити приклади цивілізаційних взаємодій

67

Практична робота. Зіставити господарство, суспільне життя й культуру населення давніх Греції та Риму, з одного боку, й Індії та Китаю, з іншого

Повторити вивчене у темі

68

Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів з розділу Витоки європейської та інших сучасних цивілізацій

69

Підсумкове узагальнення

70

Резерв

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Календарне планування з урахуванням компетентнісного підходу
 • Додано
  25.02.2018
 • Розділ
  Всесвітня історія
 • Клас
  6 Клас
 • Тип
  Робоча програма
 • Переглядів
  4763
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  7
 • Номер матеріала
  OE733962
 • Вподобань
  0
Курс:«Малюк у світі економіки та фінансів»
Часнікова Олена Володимирівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь