Календарне планування з української мови за підручником М.Вашуленко

Опис документу:
Календарне планування з української мови 3 клас до підручника Миколи Вашуленко, Надії Васильківської, Світлани Дубовик. За програмою під керівництвом О.Я. Савченко. З очікуваними результатами та освітніми галузями.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

№ уроку

Стор.

у підручнику

Тема

Освітні галузі

Очікувані результати

Дата

Текст

1

С . 4 – 5

Впр. 1 – 4

Розвиток уявлень про текст. Основні ознаки тексту.

МОВ

доводить аргументовано свою думку;

визначає тему і мету тексту; добирає заголовок відповідно до теми тексту; формулює розгорнуту відповідь на поставлене запитання; висловлює власну думку про предмети, явища, події; розпізнає текс-розповідь, опис, міркування, есе; дотримується загальних правил письма; дотримується пропорційної висоти, ширини, нахилу великих і малих букв та пунктуаційних знаків (! ?) у зошиті в одну лінійку; нарощує швидкість письма, безвідривно поєднуючи елементи букв та букви між собою; прискорює письмо в міру своїх психофізіологічних можливостей, не спотворюючи форми букв та їх поєднань; пише розбірливо; письмово переказує текст розповідного змісту; оформлює охайно письмову роботу в зошиті в одну лінію; дотримується абзаців, полів зошита; записує слова в колонку; обирає для оформлення повідомлення відповідний шрифт, розмір і колір букв тощо; знаходить і акуратно виправляє у власному тексті помилки (графічні, орфографічні, граматичні, лексичні і стилістичні), орієнтуючись на пам’ятку, підготовлену вчителем; дотримується абзаців у оформленні текстів на письмі; використовує для зв’язку речень у тексті займенники, прислівники, близькі за значенням слова використовує у власних текстах виражальні засоби мови; оформлює власне висловлення так, щоб воно було грамотним (у межах вивченого) і зрозумілим; визначає в тексті зачин, основну частину і кінцівку;

обговорює письмові роботи (власні й однокласників) у парі, невеликій групі, визначає позитивні характеристики; створює письмове висловлення (розповідь, опис) на добре відому й цікаву тему, на основі вражень від прочитаного твору, переглянутого фільму, ситуації з життя; висловлює своє ставлення до того, про що пише; бере участь у створенні есе під керівництвом учителя; використовує виражальні засоби мови; висловлює власну думку про предмети, явища, події доводить аргументовано свою думку;

будує усне зв’язне висловлення (розповідь, опис, міркування) за малюнком, ситуацією з опорою на допоміжні матеріали (частиною тексту, планом, опорними словами, словосполученнями); використовує виражальні засоби мови; складає і записує художні і науково-популярні описи за поданим зразком, використовуючи інформацію з різних джерел; розрізняє за характерними ознаками художні, науково-популярні та ділові тексти; визначає тему і мету тексту; добирає заголовок відповідно до теми тексту; складає план тексту; дотримується абзаців у оформленні текстів на письмі; використовує для зв’язку речень у тексті займенники, прислівники, близькі за значенням слова; сприймає доступні медіатексти; визначає мету простих медіаповідомлень;

інтерпретує медіаповідомлення на основі власного досвіду; виділяє цікаву для себе інформацію; намагається виявити приховану інформацію в медіапродуктах; пояснює свою реакцію на медіаповідомлення (як буде реагувати у відповідь); створює прості медіапродукти (листівка, запрошення, sms-повідомлення, фотоколаж, книжечка тощо); пояснює, кому і для чого призначені створені ним медіапродукти

2

С . 6 – 7

Впр. 1 – 5

Тема і мета тексту. Типи текстів.

МОВ

3

С . 8 – 9

Впр. 6 – 10

Закріплення поняття про типи текстів.

МОВ

4

Урок розвитку мовлення. ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ

МОВ

5

С . 10 – 11

Впр. 1 – 4

Засоби зв’язку речень і частин тексту.

МОВ

ПРО

6

С . 12 – 13

Впр. 1 – 4

Будова тексту. Частини тексту.

МОВ

7

С . 14 – 15

Впр. 5 – 9

Побудова тексту-розповіді.

МОВ

8

С . 16 – 17

Впр. 10 – 14

Побудова тексту-есе.

МОВ

9

С . 18 – 19

Впр. 15 – 19

Побудова тексту-міркування.

МОВ

ПРО

10

С . 20 – 21

Впр. 1 – 6

Спостереження за ознаками текстів різних стилів.

МОВ

11

С . 22 – 23

Впр. 1 – 5

Складання текстів-описів. Зіставлення художніх і науково-популярних описів.

МОВ

12

Урок розвитку мовлення. ХУДОЖНІЙ ОПИС ЗАЙЦЯ (ЗА СВІТЛИНОЮ)

МОВ

13

С. 24 – 25

Впр. 1 – 3

Уявлення про абзац. Спостереження за роллю абзаців у тексті.

МОВ

14

С. 26 – 27

Впр. 1 – 4

Поділ тексту на абзаци за поданим планом.

МОВ

15

С. 28 – 30

Впр. 1 – 4

Робота з медіатекстами.

МОВ

ІФО

16

Діагностична робота. Списування

МОВ

Речення

17

С. 32 – 33

Впр. 1 – 6

Повторення й узагальнення знань про основні ознаки речення.

МОВ

правильно інтонує речення, різні за метою висловлювання та вираженням почуттів;

правильно будує і записує розповідні, питальні, спонукальні, окличні і неокличні речення;

правильно інтонує і записує речення зі звертанням; використовує форми кличного відмінка під час звертань; визначає в реченні головні (підмет і присудок) та другорядні (без поділу на види) члени речення;

виділяє словосполучення в групі підмета і групі присудка; встановлює зв’язок між головним і залежним словом у словосполученні;

встановлює граматичні зв’язки між словами в простому реченні за допомогою питань; будує різні види простих речень;

18

С. 34 – 35

Впр. 1 – 4

Види речень за метою висловлювання та інтонацією.

МОВ

19

С. 36 – 37

Впр. 5 – 11

Інтонування речень. Практичне уявлення про логічний наголос у реченні.

МОВ

20

Урок розвитку мовлення. ТВІР-РОЗПОВІДЬ «ПО ГРИБИ» (ЗА ФРАГМЕНТОМ ТЕКСТУ)

МОВ

21

С. 38 – 39

Впр. 1 – 6

Уявлення про звертання.

МОВ

22

С. 40 – 41

Впр. 7 – 12

Розділові знаки при звертаннях. Розігрування діалогів.

МОВ

23

С. 42 – 43

Впр. 1 – 3

Члени речення. Поняття про підмет, присудок і другорядні члени речення.

МОВ

24

С. 44 – 45

Впр. 1 – 4

Зв’язок між членами речення.

МОВ

25

С. 46

Впр. 5 – 8

Зв’язок між словами в реченні.

МОВ

26

Урок розвитку мовлення. ТЕКСТ-МІРКУВАННЯ «КНИГА ДОРОЖЧА ЗА НАЙБІЛЬШЕ БАГАТСТВО» (ТВІР ЗА ПРИСЛІВ’ЯМ)

МОВ

27

Діагностична робота. Диктант

МОВ

Слово. Значення слова

28

С. 48 – 49

Впр. 1 – 5

Уявлення про багатозначні слова. Спостереження за реченнями і текстами з багатозначними словами.

МОВ

пояснює пряме і переносне значення слів;

добирає до поданого слова 1-2 найуживаніші синоніми, антонім; користується навчальними словниками синонімів, антонімів; розпізнає найуживаніші багатозначні слова і пояснює їх різні значення; знаходить і пояснює роль синонімів, антонімів, багатозначних слів у тексті; доречно використовує у власних висловленнях слова в прямому і переносному значеннях, синоніми, антоніми, багатозначні слова; користується алфавітом під час роботи з навчальними словниками;

29

С . 50 – 51

Впр. 1 – 3

Використання слів із прямим і переносним значенням.

МОВ

30

С . 51

Впр. 4 – 6

Доречне вживання слів у мовленні.

МОВ

31

С . 52 – 53

Впр. 1 – 5

Слова, близькі за значенням (синоніми).

МОВ

32

С . 54 – 55

Впр. 6 – 10

Спостереження за роллю синонімів у реченні і тексті.

МОВ

33

Урок розвитку мовлення. ПЕРЕБУДОВА КАЗКИ

МОВ

34

С . 56 – 57

Впр. 1 – 6

Слова, протилежні за значенням (антоніми).

МОВ

35

С . 57 – 58

Впр. 7 – 9

Використання навчальних словників синонімів, антонімів.

МОВ

36

Діагностична робота. Аудіювання

МОВ

Будова слова

37

С . 60 – 61

Впр. 1 – 6

Закінчення слова, його роль у реченні.

МОВ

правильно вимовляє слова з апострофом, звуками [ґ], [д͡ж], [д͡з], [д͡з’] дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим, ненаголошеними голосними [е], [и], подовженими приголосними звуками; правильно наголошує загальновживані слова; відтворює напам’ять український алфавіт; розташовує 7-9 слів за алфавітом, орієнтуючись на першу і другу літери; користується алфавітом під час роботи з навчальними словниками; визначає і пояснює роль закінчення, кореня, префікса, суфікса в слові; розрізнює спільнокореневі слова і форми того самого слова (з допомогою вчителя); пояснює, що таке орфограма; розпізнає слова з орфограмами і перевіряє їх; правильно записує слова з ненаголошеними голосними [е], [и] в корені, які перевіряються наголосом; користується орфографічним словником для перевірки написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом; правильно записує слова з префіксами роз-, без-, з- (с-);

38

С . 62 – 63

Впр. 7 – 11

Поняття про нульове закінчення.

МОВ

39

С . 64 – 65

Впр. 1 – 5

Основа слова. Частини основи.

МОВ

40

С . 66 – 67

Впр. 1 – 4

Спільнокореневі слова. Корінь слова.

МОВ

41

С . 67

Впр. 5 – 7

Вправи на розрізнення спільнокореневих слів, різних форм того самого слова.

МОВ

42

Урок розвитку мовлення. ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ

МОВ

43

С . 68 – 69

Впр. 1 – 6

Наголос. Наголошування слів.

МОВ

44

С . 70 – 71

Впр. 1 – 6

Загальне поняття про орфограму.

МОВ

45

С . 72 – 73

Впр. 1 – 4

Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и], які перевіряються наголосом.

МОВ

46

С . 74 – 75

Впр. 5 – 12

Закріплення вмінь добирати слова для перевірки ненаголошених голосних для їх позначення на письмі.

МОВ

47

С . 76 – 77

Впр. 1 – 5

Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом.

Робота з орфографічним словником.

МОВ

48

С . 78 – 79

Впр. 1 – 6

Застосування алфавіту.

МОВ

49

С . 80 – 81

Впр. 1 – 5

Вимова і написання слів зі звуками [ґ], [дж], [дз], [дз´]. Робота з орфоепічним

словником.

МОВ

50

Урок розвитку мовлення. ТВІР-МІРКУВАННЯ «КОГО Я ВВАЖАЮ СВОЇМ

ДРУГОМ / СВОЄЮ ПОДРУГОЮ?» (ЗА ВКАЗАНОЮ ТЕМОЮ)

МОВ

51

С . 82 – 83

Впр. 1 – 6

Засвоєння правила вимови дзвінких приголосних у кінці слів і складів.

МОВ

52

С . 84 – 85

Впр. 1 – 5

Префікс як значуща частина слова. Словотворчі вправляння за допомогою префіксів

МОВ

53

С . 86 – 87

Впр. 6 – 10

Правопис слів із префіксами роз-, без-.

МОВ

54

С . 88 – 89

Впр. 11 – 16

Вимова і правопис слів із префіксами з-, с-, зі-.

МОВ

55

Урок розвитку мовлення. СТВОРЕННЯ КОМІКСУ

МОВ

56

С . 90 – 91

Впр. 1 – 4

Вимова і правопис слів з апострофом.

МОВ

57

С . 91 – 92

Впр. 5 – 8

Правило вживання апострофа після префіксів.

МОВ

58

С . 93 Впр. 9 – 12

Закріплення правила вживання апострофа після префіксів. Перенос слів з апострофом.

МОВ

59

С . 94 – 95

Впр. 1 – 6

Ознайомлення із суфіксом як значущою частиною слова.

МОВ

60

С . 96

Впр. 7 – 10

Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу роль.

МОВ

61

С . 97

Впр. 11 – 14

Словотворчі вправи та моделювання будови слів.

МОВ

62

С . 98 – 99

Впр. 1 – 5

Вимова і правопис слів з подовженими приголосними звуками (збіг однакових

приголосних на межі кореня і суфікса).

МОВ

63

С . 100

Впр. 6 – 7

Послідовність розбору слова за будовою. Усний і письмовий розбори слів за будовою.

МОВ

64

Урок розвитку мовлення. ТВІР-РОЗПОВІДЬ «ЛИЖНІ ЗМАГАННЯ» (ЗА

СЮЖЕТНИМ МАЛЮНКОМ)

МОВ

65

Діагностична робота. Мовна тема.

МОВ

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!