Календарне планування з української мови для 5-11 класів (+ профільний рівень та поглиблене вивчення 8-9 кл.) на І семестр 2020-2021 н. р.

Опис документу:
Календарні планування з української мови для 5-11 класів (+ профільний рівень та поглиблене вивчення 8-9 кл.) на І семестр 2020-2021 н. р. Відповідає усім чинним стандартам і рекомендаціям. Передбачено вибір форм контролю, редагування змісту тем. Карта для підтримки автора: 5375414103629837

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

10 КЛАС

(Відповідно до навчальної програми: Українська мова 10-11 класи, для профільного навання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень / Укладачі: Л.І. Мацько, О.М. Семеног – К.: Грамота, 2017, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407)

Всього годин – 140 год.

І семестр – 4 год (62 год.)

Форми контролю

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

4

Письмо: переказ

1

твір

1

есе

1

Правопис: диктант

1

Усний переказ

Інд.

Діалог

Інд.

Усний твір

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

1

Мова як суспільне явище. Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовна ситуація в державі. Мовнi обов’язки громадян. «Мовний суржик», його причини. Проблеми екології української мови

2

Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов’янських мов. Ознаки самобутності української мови

3

РМ №1. Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування. Дихальні практики для покращення якості мовлення.

З історії розвитку української мови

4

Основні етапи формування і розвитку української національної мови.

5

Поява писемності у східних слов’ян. Створення слов’янського алфавіту. Роль Кирила і Мефодія у становленні слов’янської писемності. Кирилиця як основа для розвитку слов'янських систем письма. Види письма в період Київської Русі.

6

РМ №2. Мовленнєва ситуація. Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача. Мовленнєва тактика. Мова жестів і міміка у різних ситуаціях (практично).

7

Короткі відомості з історії української писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького (1619). Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643 р.).

8

Особливості розвитку української мови на сучасному етапі.

9

РМ №3. Особливості аудіювання. Різновиди аудіювання. Навчальне аудіювання.

Сучасна українська мова як вища форма існування національної мови

10

Форми існування мови (загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго).

11

Писемна й усна форми літературної мови. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста. Мова села.

12

РМ №4. Особливості читання мовчки. Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Навчальне читання мовчки.

13

Поняття про стилістичну систему української мови (стилі, підстилі, стилістичні засоби, способи і прийоми організації стилістичних засобів у тексті).

14

Тематична атестація №1. Тестові завдання.

ТА

15

РМ №5. Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності. Закономірності побудови тексту. Складання тез.

Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей

з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова,

словотвору, морфології, стилістики

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

16

Місце фонетики та орфоепії в системі мови. З історії української фонетики.

17

Позиційні чергування приголосних звуків. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні.

18

РМ №6. Докладний усний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням.

19

Чергування [о] та [е] з [і]. Чергування [о] і [е] з нулем звука.

20

Чергування [о] з [е] після ж, ч, ш, дж, та [й].

21

Чергування [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] та [з], [ц], [с].

22

РМ. №7. Докладний письмовий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

23

Основні випадки чергування у –в, і – й, з – із – зі (зо).

24

Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних. Відбиття цих явищ на письмі. Приставні приголосні. Метатеза.

25

РМ 8. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

КП

26

РМ 9. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

КП

27

Стилістичні засоби фонетики. Милозвучність української мови. Правильна артикуляція і дикція. Експресивні можливості звуків української мови. Звукопис.

28

РМ 10. Аналіз помилок у переказі.

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих

правил української літературної вимови

29

Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їх сполучень (гортанного і проривного звуків [г] і [ґ], сонорних, [дж], [дз], шиплячих [ж], [ч], [ш] тощо). Явища уподібнення, спрощення, подовження. Повноголосся як одна із основних характеристик української вимови. Вимова слів з апострофом.

30

Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Мова масмедіа. Сценічна мова. Особливості вимови імен та по батькові.

31

РМ 11. Контрольне есе світоглядного змісту на актуальну тему (за вибором учителя й учнів).

Е

32

Інтонаційні особливості українського мовлення. Наголос в українській мові, його види, роль у розрізненні слів та їх форм.

33

Орфоепічна норма. Особливості використання орфоепічного словника. Узагальнення і систематизація.

УП

34

Тематична атестація №2. Тестові завдання.

ТА

Українська графіка. Українська орфографія

як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів

35

З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії. Основні принципи української орфографії.

36

Cкладні випадки уживання м'якого знака, апострофа.

37

Вживання великої літери. Лапки у власних назвах.

38

РМ № 12. Види читання: переглядове, ознайомлювальне, вивчальне та ін. Аудіювання тексту. Читання мовчки.

39

Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ.

40

Складоподіл і правила переносу слів з рядка в рядок. Графічне скорочення слів.

41

Правопис географічних назв. Написання слів іншомовного походження. Історичний коментар до різних мовних явищ.

42

Основні орфографічні норми. Типові помилки, зумовлені відхиленням від орфографічної норми. Нововведення в українському правописі.

43

Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм. Словник іншомовних слів.

44

Тематична атестація №3. Тестові завдання.

ТА

45

РМ №13. Усний твір. Стаття в газету на морально-етичну тему

Лексикологія української мови

46

Слово як основна одиниця мови. Слово і поняття. Системні відношення в лексиці української мови. Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Оцінні властивості слів на позначення слуху, зору, дотику.

47

Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення. Омоніми, їх види. Поняття про пароніми. Синоніми, їх види, уживання. Антоніми, їх види, уживання.

48

Лексичні норми. Уживання слова відповідно до його лексичного значення. Використання тлумачного словника.

49

Мовна надмірність (багатослів'я, плеоназм, тавтологія) і мовна недостатність. Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів. Словник символів.

50

РМ. Контрольний письмовий твір. Стаття в газету на морально-етичну тему.

КТ

51

Власне українська лексика. Слова, успадковані з індоєвропейських та східнослов’янських мовних спільностей. Українізми в лексиці інших мов.

52

РМ. Робота над помилками, допущеними в контрольному творі.

53

Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. Латинські і грецькі елементи у складі різних груп лексики.

54

Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми у складі української мови. Новi iншомовнi запозичення. Повторення правопису таких слів. Кальки. Варваризми. Старослов’янізми, їх ознаки, роль.

55

Загальновживані слова. Слова з національно-культурним компонентом значення. Діалектна лексика. Етнографізми. Топоніміка й ономастика у складі української лексики. Етимологія.

56

Контрольний диктант.

КД

57

Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми. Пуризми. Наукова лексика. Офіційно-ділова лексика.

58

РМ. Робота над помилками, допущеними в контрольному диктанті. Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів. Написання тез.

59

Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми. Можливiсть вiдтворення духовної культури за архаїчною лексикою. Неологізми.

Д

60

Тематична атестація №4. Тестові завдання.

ТА

61

РМ. Особливості монологічного мовлення в різних сферах спілкування. Виступ на зборах, семінарах, конференції. Підготовка виступу.

62

РМ. Проведення пресконференції або дебатів. Виступ з промовою. Підбиття підсумків за І семестр.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

10 КЛАС

(Відповідно до навчальних програм,

затверджених наказом МОН   від 23.10.2017  №1407)

Всього годин – 70 год.

І семестр – 2 год (32 год.)

Форми контролю

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

2

Письмо: есе

2

Правопис: диктант

1

Усний переказ

Інд.

Діалог

Інд.

Усний твір

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Вступ. Лексикографія

1

Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (у тому числі на електронних носіях). Обговорення теми «Словники в нашому житті».

2

Інформативна й нормативна функції словників. Складання й редагування словникових статей.

3

Основні типи словників. Довідкові медіаресурси. Укладання словників-мінімумів «Складні випадки наголошування», «Незнайомі слова», тощо.

Поняття норми в сучасній українській літературній мові

Лексична норма

4

Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм. Редагування текстів на суспільну тематику.

5

Лексична помилка. Лексичне значення слова. Слово і контекст; залежність значень слова від контексту. Написання вільного есе «Чарівність і могутність слова».

6

Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність. Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення. Дискусія «Чи потрібні мові запозичення?»

7

Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство української мови. Написання повідомлення «Жорстокі слова» (із використанням синонімів та антонімів).

8

Контроль мовлення. Формальне есе (есе-розповідь) «Прекрасна мить життя».

КЕ

9

Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів. Складання тексту рекомендаційного характеру «Як уникати помилок у мовленні».

10

Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов, недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні. Виступ під час дискусії «Які слова руйнують наше життя?»

11

Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. Укладання словника фразеологізмів за творами українських письменників.

12

Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення. Підготовка проекту «Музей одного слова» про фразеологічне багатство творів Мирослава Дочинця.

13

Утвердження лексичної норми в словниках української мови (повторення й узагальнення). Складання лінгвістичних мініатюр про правильність мовлення.

14

Навчальний диктант. Підсумки контролю говоріння (усний переказ).

УП

15

Тематична атестація №1. Вступ. Лексикографія. Лексична норма. Тести.

ТА

16

Орфоепічна норма

17

Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Сприймання на слух чужого мовлення й аналіз його.

18

Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності. Виразне читання текстів різної жанрово-стильової належності.

19

Основні правила вимови голосних звуків. Складання рекомендацій «Мовна гігієна».

20

Основні правила вимови приголосних звуків. Складання діалогу «Володіти інформацією – володіти світом».

21

Наголос. Основні правила наголошування слів. Нормативний наголос. Варіантне наголошування слів в українській мові. Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос. Діалектний наголос. Написання вільного есе «Наголос – душа слова».

22

Складні випадки наголошування слів.

23

Складні випадки вимови слів зі змінами у групах приголосних. Повторення.

24

Тематична атестація №2. Орфоепічна норма. Контрольний диктант.

КД, ТА

Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна.

Елементи практичної риторики

25

Роль риторики в сучасному світі. Діалог «Чи потрібна риторика сьогодні».

26

Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (мовець (адресат), слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування. Добір аргументів до конкретної тези (на актуальні теми сучасності).

27

Особистість мовця (чарівність, артистизм, упевненість у собі, щирість, обізнаність, об’єктивність, доброзичливість). Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця. Переказування взірцевих текстів промов.

28

Контроль мовлення. Формальне есе (есе-розповідь) «Екологія мовлення».

КЕ

29

Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту. Аналіз власного і чужих виступів.

30

Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту. Складання плану виступу. Підготовка композиційних частин виступу (вступу, основної частини і висновків).

Д

31

Тематична атестація №3. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Тести або практичне завдання.

ТА

32

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за І семестр. Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір. Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія. Визначення комунікативних намірів мовців за текстом промови.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

11 КЛАС

(Відповідно до навчальної програми: Українська мова 10-11 класи, для профільного навання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень / Укладачі: Л.І. Мацько, О.М. Семеног – К.: Грамота, 2017, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407)

Всього годин – 140 год.

І семестр – 4 год (62 год.)

Форми контролю

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

3

Письмо: переказ

1

твір

1

есе

1

Правопис: диктант

1

Усний переказ

Інд.

Діалог

Інд.

Усний твір

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Мова, індивід, суспільство

1

Мова як особлива система знаків, її місце з-поміж інших знакових систем.

2

Проблеми взаємодії мови і культури, мови і соціуму. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості.

3

РМ №1. Система функціональних стилів сучасної української мови. Поняття стилю мовлення: мовні і позамовні ознаки (сфера спілкування, умови й мета спілкування).

4

Відображення в сучасній українській мові культури інших народів. Українська мова у світі. Українська діаспора.

5

Лінгвістика як наука про мову. Історія мовознавства в особистостях. Видатні мовознавці вітчизняної науки.

6

РМ №2. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри

7

РМ №3. Підрозділи стилістики: стилістика мови і стилістика мовлення (функціональна). Стилістична норма і стилістична помилка.

8

Тематична атестація №1. Мова, індивід, суспільство. Тестові завдання.

ТА

Риторика як наука й мистецтво слова

9

Лінгвістична риторика. Основні поняття риторики: логос, етос, пафос, топос. Ритор і оратор. Риторичні ідеали у різні історичні епохи.

10

РМ. Добір матеріалу, його систематизація. Композиція ораторського виступу. Особливості побудови вступу, основної частини, закінчення.

11

Поняття про сучасний риторичний текст.

12

Інвенція. Диспозиція.

13

Методи викладу матеріалу. Теза й аргументація. Види аргументації.

14

РМ. Добір аргументів і способів активізації мислення та емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії.

15

Промова. Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов.

16

Меморія як система усного запам'ятовування промов.

17

Акція. Риторична техніка.

18

Еристика як мистецтво суперечки. Етика полемічної майстерності.

19

РМ. Виступ з промовою. Відгук на промову.

З історії риторики й ораторського мистецтва

20

Риторика Стародавньої Греції. Видатні оратори: Сократ, Платон, Демосфен. Риторика Аристотеля.

21

Риторика Стародавнього Риму. Цицерон як теоретик красномовства.

22

Вітчизняна риторика. Мовотворчість митрополита Іларіона, Григорія Сковороди, Феофана Прокоповича. Риторика в Києво-Могилянській академії

Основи ораторського мистецтва

23

Види ораторського мистецтва і жанри. Академічне красномовство, його характерні ознаки, різновиди (наукове, наукового-популярне, навчальне). Судове красномовство.

24

Духовне красномовство (гомілетика), його жанри і характерні риси.

25

Соціально-побутове красномовство, його види (ювілейна промова, привітання тощо).

26

Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні, переконувальні, розважальні та інші виступи. Промова, її види.

27

РМ. Виступ під час дискусії.

УП

28

Тематична атестація №2. Елементи риторики. Основи ораторського мистецтва. Тестові завдання.

ТА

29

РМ. Усний переказ тексту публіцистичного стилю.

Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей

із синтаксису, пунктуації і стилістики

Синтаксис української мови

30

Загальна характеристика синтаксичних одиниць. Словосполучення як одиниця синтаксису. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова.

31

Типи підрядного звязку у словосполученні.Використання синонімічних дієслівних словосполучень у різних стилях.

32

РМ. Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю.

33

Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця. Стилістичні функції модальних різновидів речень. Риторичне запитання, його стилістичні функції.

34

Граматична основа речення. Порядок слів у реченні як стильова ознака мовлення. Складні випадки координації підмета і присудка.

35

Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення. Написання прикладки. Порівняльний зворот, його функції в реченні.

36

РМ. Контрольний переказ.

КП

37

РМ. Контрольний переказ.

КП

38

Складні і багатокомпонентні речення. Стилістичні особливості складних речень.

39

Особливості структури та семантики сполучникових (складносурядних та складнопідрядних) і безсполучникових, багатокомпонентних речень.

40

Складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти; складнопідрядні обставинні речення і дієприслівникові звороти.

41

Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і порівняльні звороти.

42

Період.

43

РМ. Підготовка до контрольного твору-роздуму на морально-етичну тему.

КТ

44

РМ. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему.

КТ

45

Пряма і непряма мова. Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова, напівпряма мова. Синоніміка і стилістичні способи передачі прямої мови в тексті.

46

Інтонування речень з прямою мовою, діалогом. Цитування.

47

РМ. Аналіз творчих робіт. Аудіювання й читання мовчки текстів різно стилю.

48

Тематична атестація №3. Синтаксис. Тестові завдання.

ТА

Синтаксис і стилістика тексту.

49

Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле як семантико-синтаксична одиниця тексту.

50

Стилістичні функції абзацу. Сурядні і підрядні сполучники як засоби зв'язку в тексті. Гіпертекст.

51

РМ. Есе на самостійно дібрану суспільну тему. Будова власного висловлювання.

Е

52

Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс.

53

Зображувально-виражальні засоби синтаксису: синтаксичний паралелізм; риторичне питання, звертання; повторювані сполучники.

Пунктуація української мови

54

Пунктуаційні норми. Основні пунктограми у простому і складному реченні, при прямій мові, цитуванні, у зв’язному тексті. Пунктуаційна помилка.

55

Складні випадки використання розділових знаків. Тире міжпідметом і присудком у простому реченні.

56

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями, однорідними членами речення, вставними словами і реченнями.

57

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами.

58

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами.

59

Складні випадки використання розділових знаків у складному реченні.

Д

60

Тематична атестація №3. Пунктуація. Диктант.

ТА, КД

61

РМ. Науковий стиль мовлення. Реферат.

62

РМ. Складання діалогі. Проведення підсумкової конференції за І семестр.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

11 КЛАС

(Відповідно до навчальних програм,

затверджених наказом МОН   від 23.10.2017  №1407)

Всього годин – 70 год.

І семестр – 2 год (32 год.)

Форми контролю

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

2

Письмо: есе

2

Правопис: диктант

1

Усний переказ

Інд.

Діалог

Інд.

Усний твір

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості

1

Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість. Дискусія на тему: «Чи потрібно бути мовно стійким?».

Практична риторика

2

Засоби мовного вираження промови. Розпізнавання тропів і риторичних фігур.

3

Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні. Зміна висловлення за допомогою тропів.

4

Риторичні фігури (антитеза, градація). Удосконалення тексту мовними засобами.

5

Контроль мовлення. Формальне есе (роздум). «Хто такі успішні люди?»

КЕ

6

Риторичні фігури (повторення, риторичне запитання). Збагачення тексту й речень тропами й фігурами.

7

Риторичні фігури (звернення, порівняння). Написання висловлень із використанням тропів і фігур.

8

Тематична атестація №1. Мовна стійкість. Практична риторика. Тести або практичне завдання.

ТА

Морфологічна норма (продовження)

9

Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників.

10

Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників. Складання діалогів у розмовному стилі із використанням прикметників, що містять суб’єктивну оцінку обговорюваних об’єктів.

11

Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки, використання прислівників дуже, вельми, занадто, мало, вкрай, зовсім, особливо, трохи, дещо, злегка та ін., вживання прикметникових суфіксів і префіксів зі значенням суб’єктивної оцінки (величезний, манюсінький, тонкуватий, завеликий, старенький, предобрий).

12

Прислівник. Ступені порівняння.

13

Прикметники, що перейшли в іменники. Виписування з речень, тексту прикладів прикметників, що перейшли в іменники.

14

Числівник. Складання й озвучення графіків чергувань, індивідуальних розкладів додаткових занять тощо із використанням числівників на позначення дат і часу.

15

Складні випадки узгодження й відмінювання числівника.

16

Дієслово, дієслівні форми.

17

Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін.

18

Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини (ходімо – ходім, візьміте – візьміть, визначте – визначіть, підтвердьте – підтвердіть).

19

Активні й пасивні дієприкметники. Редагування текстів з метою виправлення помилково вжитих активних дієприкметників (виступаючий – доповідач, промовець; виступаючий (живіт) – випнутий; вируючий – розбурханий, рухаючий – той, що рухає і под.).

20

Тренувальні вправи. Узагальнення.

УП

21

Тематична атестація №2. Морфологічна норма. Тестові завдання.

ТА

Синтаксична норма

22

Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка.

23

Складні випадки синтаксичного узгодження. Складання речень з абревіатурами.

24

Складні випадки і варіанти синтаксичного керування. Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками. Словосполучення з прийменником по. Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за. Колективне складання розповіді про уявну (віртуальну) мандрівку Україною.

25

Контроль мовлення. Вільне есе про реальну чи віртуальну мандрівку до одного з семи чудес України.

КЕ

26

Вживання похідних сполучників.

27

Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка.

28

Пасивні конструкції з дієсловами на –ся.

29

Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то.

30

Порядок слів у реченні. Односкладні речення.

Д

31

Тематична атестація №2. Синтаксична норма. Котрольний диктант.

КД

32

Підбиття підсумків за І семестр. Повторення.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗЗСО № 205 СВЯТОШИСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Т. М. Усик _______________

«___» ___________ 2019 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ЗЗСО №205

І. М. Марієвська ________

«___» ___________ 2019 р.

Голова ЦК

Л. М. Колоколова ________

«___» ___________ 2019 р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

уроків української мови і літератури

у 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б класах

на 2019-2020 навчальний рік

Учитель:

Науменко Віктор Миколайович

Київ – 2019

УКРАЇНСЬКА МОВА

5 КЛАС

(Відповідно до навчальної програми: Українська мова. 5 -9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.:

Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

Всього годин – 61

І семестр – 4 год (61+ год)

Форми контролю

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

4

Письмо: переказ

1

твір

-

Правопис: диктант

1

Усний переказ

Інд.

Діалог

Інд.

Усний твір

Читання вголос

Тематичні атестації

5

п/п

Тема уроку

К-ть год

Дата

Примітка

1

Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України

1

2

УМР №1. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично).

1

3

УМР №2. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул).

1

Повторення вивченого в початкових класах.

Текст. Речення. Слово

4

УМР №3. Текст. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті..

1

5

Усні й письмові висловлення, текст. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення

1

6

Розділові знаки в кінці речення. Тренувальні вправи.

1

7

Слово як компонент речення. Добір слів для доповнення речення.

1

8

Слово як частина мови (повторення).

1

9

Слово як частина мови (повторення).

1

10

Діагностична контрольна робота № 1. Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово.

1

ТКР 1

Лексикологія

11

УМР №4. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Особливості будови розповіді. Усний переказ тексту розповідного характеру.

1

12

Лексичне значення слова.

1

13

УМР №5. Стилі мовлення (ознайомлення).

1

14

Однозначні та багатозначні слова (повторення).

1

15

УМР №6. Особливості побудови опису предмета.

1

16

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення).

1

17

УМР № 7. Усний переказ тексту-розповіді, що містить опис тварини.

1

18

Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів.

1

19

Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів синонімами, використання синонімів як засобу зв’язку речень у тексті).

1

20

Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів.

1

21

УМР №8. Докладний письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом)

1

22

Групи слів за значенням. Омоніми. Ознайомлення зі словником омонімів.

1

23

Групи слів за значенням. Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів.

1

24

Групи слів за значенням. Повторення й узагальнення. Підготовка до ТО. Лексична помилка та її умовне позначення (практично).

1

Д

25

Контрольна робота № 2. Лексикологія

1

ТКР №2

Будова слова. Орфографія

26

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей)

1

27

Форми слова. Змінні і незмінні слова.

1

28

Корінь. Спільнокореневі слова й форми слова.

1

29

УМР №9. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом).

1

КП

30

УМР №10. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом).

31

Префікси. Суфікси.

1

32

УМР №11. Аналіз помилок у контрольному переказі. Редагування речень, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова.

1

33

УМР №12. Письмовий міні-твір (опис тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

1

34

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

1

35

УМР №13. Аналіз помилок у письмовому міні-творі. Конструювання речень компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-.

1

36

Правопис значущих частин слова. Тренувальні вправи. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Будова слова. Орфографія». Уживання у висловлюванні префіксів і суфіксів

1

УП

37

Контрольна робота №3. Будова слова. Орфографія

1

ТКР №3

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Звуки мови й звуки мовлення

38

Звуки мови й звуки мовлення.

1

39

Голосні й приголосні звуки.

1

40

Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі.

1

41

Поділ приголосних за різними ознаками (ознайомлення).

1

42

УМР №14. Особливості побудови роздуму.

1

Позначення звуків мовлення на письмі

43

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Упорядкування слів за абеткою (практично)

1

44

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ (повторення).

1

45

Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г. Правопис слів із вивченими орфограмами.

1

46

Узагальнення «Звуки мови і мовлення. Позначення звуків на письмі буквами».

1

47

Контрольна робота №4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія – Частина 1.

1

ТКР №4

Склад. Наголос. Вимова звуків.

48

Склад. Правила переносу слів.

1

49

Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Приговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ.

1

50

УМР № 15. Усний переказ із завданням.

1

51

Орфоепічна помилка (практично). Колективне укладання переліку часто вживаних слів, у наголошуванні яких трапляються помилки.

1

52

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів Орфограма, орфографічна помилка (практично).

1

53

Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

1

54

УМР №16. Усний докладний переказ тексту, що містить роздум.

1

55

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних.

1

56

Уподібнення приголосних. Тренувальні вправи

1

57

Вимова префіксів роз-, без- (повторення). Префікс з- (с-).

1

58

Контрольна робота №5. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія – Частина 1. (Диктант із завданням)

1

КД

59

Аналіз контрольної роботи.

1

ТКР №5

60

Повторення і узагальнення вивченого у І семестрі (правопис)

1

61

Підбиття підсумків за І семестр

1

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

6 КЛАС

(Відповідно до навчальної програми: Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

Всього годин – 130 год.

І семестр – 4 год (61 год.)

Форми контролю

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

5

Письмо: переказ

1

твір

Правопис: диктант

1

Усний переказ

Інд.

Діалог

Інд.

Усний твір

Читання вголос

Тематичні атестації

6

п/п

Зміст навчального матеріалу

К-ть

год

Дата

Примітка

Вступ. Повторення, узагальнення й

поглиблення вивченого в 5 класі

1

УМР №1. Вступ. Краса й багатство української мови. Види мовленнєвої діяльності. (повторення й поглиблення вивченого). Загальне уявлення про ситуацію спілкування (практично). ВХІДНИЙ ТЕСТ

1

2

Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення.

1

3

УМР №2. Повторення вивченого про стилі і типи мовлення. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру, у яких поєднано різні типи мовлення (розповідь, опис, елементи роздуму).

1

4

Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні

1

5

Складне речення. Розділові знаки у складному реченні.

1

6

Пряма мова. Діалог.

1

7

УМР №3. Складання й розігрування діалогу етикетного характеру відповідно до запропонованої ситуації спілкування.

1

8

Основні орфограми, вивчені в 5 класі. Повторення про орфоепічні й орфографічні норми. ДИКТАНТ

1

9

Узагальнення відомостей про словосполучення й речення.

1

10

Контрольна робота №1. Повторення вивченого у попередніх класах. Комбіновані завдання.

1

ТКР №1

Лексикологія. Орфографія

11

Повторення вивченого з лексикології в 5 класі. Пароніми, їх уживання. Лексична помилка (повторення). Тлумачний словник. Інші словники.

1

12

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова.

1

13

УМР №4. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту. Аналіз лексики в текстах.

1

14

Запозичені слова в українській мові. Словник іншомовних слів.

1

15

Написання слів іншомовного походження: букви и, і.

1

16

Написання слів іншомовного походження: правопис знака м'якшення й апострофа.

1

17

Написання слів іншомовного походження: подвоєння букв у загальних і власних назвах.

1

18

УМР №5. Використання мовних засобів зв’язку між частинами в тексті. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

19

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

1

20

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова. Просторічні слова, діалектні. Професійні слова й терміни

1

21

Стилістична роль діалектизмів, професійних слів, термінів, просторічних слів.

1

22

Офіційно-ділова лексика. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Лексикологія».

1

23

Контрольна робота № 2. Лексикологія. Тестування.

1

ТКР №2

Фразеологія

24

Аналіз помилок в контрольній роботі. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Фразеологічний словник

1

25

Джерела українських фразеологізмів.

1

26

УМР №6. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова опису приміщення.

27

УМР №7. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.

1

28

Прислів’я, приказки, афоризми, крилаті вислови як різновиди фразеологізмів.

1

29

УМР №8. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі («Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів

1

30

Фразеологізми в ролі членів речення. ДІАЛОГ

1

31

УМР №9. Аналіз письмового твору. ТРЕНУВАЛЬНИЙ ДИКТАНТ.

1

32

Контрольна робота №3. Фразеологія. Тестування.

1

ТКР №3

Словотвір. Орфографія

33

Повторення вивченого з будови слова. Правопис частин слова.

1

34

Змінювання і творення слів. Твірне слово

1

35

Основні способи словотворення

1

36

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слів.

1

37

Зміни приголосних при творені відносних прикметників із суфіксами -ськ, -цьк, -зьк- та іменників -ств(о), -цтв(о), -зтв(о)

1

38

Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн-, (-шн-)

1

39

Складні слова. Сполучні -о-, -е- в складних словах.

1

40

Творення і правопис складноскорочених слів. Написання слів з пів-.

1

41

Правопис складних слів разом і через дефіс.

1

42

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Словотвір. Орфографія». Самостійна робота (тестування)

1

43

Контрольна робота №4. Диктант, тести.

1

44

Аналіз контрольного диктанту. Особливості творення різних частин мови.

1

КД, ТКР №4

Морфологія. Орфографія. Іменник

Іменник як частина мови

45

Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах. Особливості правопису деяких із них.

1

46

Загальна характеристика частин мови. Три головні ознаки поділу слів на ЧМ. Граматична помилка, умовне позначення її (практично)

1

47

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники істоти / неістоти.

1

48

УМР №10. Будова опису приміщення. Визначення ролі іменників в описі приміщення.

1

49

Іменники загальні / власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Велика буква і лапки у власних назвах.

1

50

УМР №11. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

1

КП

51

УМР №12. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

1

52

Збірні та речовинні іменники. Значення поділу іменників на лексико-граматичні групи.

1

Д

53

Контрольна робота № 4. Загальна характеристика частин мови. Лексико-граматичні групи іменників. Правопис власних назв.

1

ТКР №5

54

Граматичні ознаки іменників. Рід (повторення). Іменники спільного роду.

1

55

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

1

56

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Особливості написання іменників у кличному відмінку.

1

57

Граматичні ознаки іменника. Тренувальні вправи. Узагальнення теми «Іменник як частина мови».

1

58

Контрольна робота № 5. Іменник. Комбіновані завдання.

1

59

Аналіз контрольної роботи. Повторення

1

60

Повторення вивчених орфограм.

1

УП

61

Підбиття підсумків за І семестр.

1

ТКР №6

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

7 КЛАС

(Відповідно до навчальної програми: Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими

наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

Всього годин – 105 год.

І семестр – 3 год (48 год.)

Форми контролю

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

4

Письмо: переказ

1

твір

Правопис: диктант

1

Усний переказ

Інд.

Діалог

Інд.

Усний твір

Читання вголос

Тематичні атестації

4

з/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть

год.

Дата

Примітка

Вступ. Повторення та узагальнення вивченого в 6 класі (корекційне навчання - 10 год)

1

Літературна норма української мови. Норми слововживання.

1

2

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

1

3

Повторення вивченого про частини мови: іменник.

1

4

Повторення вивченого про частини мови: прикметник.

1

5

Повторення вивченого про частини мови: числівник, займенник.

1

6

РМ Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично)

1

7

РМ Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Аудіювання тексту публіцистичного стилю

1

8

РМ Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом)

1

9

Повторення найважливіших орфограм у вивчених частинах мови.

1

10

РМ Докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі

1

11

Узагальнення теми «Повторення вивченого у 6 класі»

1

12

Контрольна робота №1. Диктант, комбіновані тести.

1

ТА

Морфологія. Дієслово. Орфографія.

13

Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

14

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення)

1

15

Неозначена форма (інфінітив) та особові форми

1

16

РМ Створення й розігрування діалогів дискусійного характеру на тему: «Чи можуть електронні носії інформації (планшети, айпади, айфони) повністю витіснити друковану книжку?»

1

17

Доконаний і недоконаний види дієслів

1

18

Перехідні й неперехідні дієслова

1

19

РМ Написання есе в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами на тему: «Гармонія людини і природи як велика духовна цінність»

1

20

Часи дієслів. Теперішній час

1

21

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі

1

22

Майбутній час

1

23

Дієслова І і ІІ дієвідмін

1

24

Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін (повторення)

1

25

Контрольна робота №2 з теми «Морфологія. Орфографія. Дієслово»

1

ТА

26

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)

1

27

Творення дієслів умовного й наказового способів

1

28

Знак м’якшення у дієсловах наказового способу

1

29

РМ Контрольний переказ (стислий письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій)

1

КП

30

РМ Контрольний переказ (стислий письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій)

1

31

Не з дієсловами (повторення)

1

32

РМ Складання допису в соцмережі про важливу подію зі шкільного життя з використанням дієслів різних способів

1

33

Безособові дієслова

1

Д

34

Способи творення дієслів

1

35

Контрольна робота №3 з теми «Морфологія. Орфографія. Дієслово»

1

ТА

Дієприкметник

36

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

37

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами

1

38

РМ Особливості будови опису зовнішності людини. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом)

1

39

Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу

1

40

Правопис відмінкових закінчень дієприкметників

1

41

Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни

1

42

Безособові дієслівні форми на -но, -то

1

43

РМ Ділові папери. Складання звіту про виконану роботу (оформлення в школі зимового саду; створення класного блога і т. ін.) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на -но, -то

1

44

Правопис суфіксів дієприкметників. -Н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження. Не з дієприкметниками

1

45

Контрольна робота №4. Дієприкметник (диктант, комбіновані тести)

1

ТА

46

Повторення вивчених орфограм, пунктограм.

1

47

Повторення вивчених орфограм, пунктограм.

1

48

Узагальнення вивченого за І семестр

1

УП

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

8 КЛАС

(Відповідно до навчальної програми: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи / За ред. С.О. Карамана. Укладено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової і повної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1392)

Всього годин – 140 год.

І семестр – 4 год (62 год.)

Форми контролю

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

4

Письмо: переказ

1

твір

1

Правопис: диктант

1

Усний переказ

Інд.

Діалог

Інд.

Усний твір

Читання вголос

Читання мовчки

1

Аудіювання

1

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Вступ. Повторення та узагальнення вивченого

1

Розвиток української мови. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.

2

Мовні норми. Мовленнєві помилки.

3

РМ №1. Загальні відомості про мовлення. Усне і писемне мовлення. Повторення відомостей про текст, стилі мовлення. Усний переказ розповідного тексту за складним планом.

4

Розділи науки про мову та мовні одиниці. Частини мови. Самостійні частини мови, їх значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

5

Принципи поділу іменників на відміни та групи. Відмінювання іменників. Написання відмінкових закінчень іменників та прикметників.

6

Групи прикметників за значенням. Ступені порівняння прикметників. Правила правопису складних прикметників.

7

РМ №2. Різновиди аудіювання – ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Жанри мовлення. Навчальне аудіювання.

8

Граматичні зв’язки числівників з іменниками. Орфограми в числівниках.

9

Орфограми в займенниках. Особливості вживання займенників у мовленні.

10

РМ №3. Різновиди читання – ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Навчальне читання мовчки.

11

Дієвідмінювання дієслів. Безособові форми та способи вживання їх.

12

Способи творення та правопис прислівників.

13

Службові частини мови. Правопис та виділення вигуків у тексті.

14

РМ №4. Особливості побудови опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

15

Морфологічний аналіз як спосіб систематизації та узагальнення знань про мовні явища. Тренувальні вправи.

УП

16

Тематична атестація №1. Вступ. Повторення та узагальнення вивченого. Тестові завдання різного типу.

ТА

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення й речення

17

Синтаксис української мови як учення про будову речень і словосполучень. Основні одиниці синтаксису.

18

Пунктуація як учення про систему правил уживання розділових знаків у тексті. Поняття про пунктограми. Типи пунктограм.

19

РМ №5. Письмовий докладний переказ тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

20

Граматична помилка та її умовне позначення (практично).

21

Словосполучення. Головні ознаки синтаксичного словосполучення. Будова словосполучень.

22

Типи синтаксичних словосполучень за вираженням головного слова. Лексична і граматична сполучуваність слів.

23

Сурядний і підрядний зв’язки слів. Типи підрядного зв’язку: узгодження, керування, прилягання.

24

РМ №6. Запобігання помилкам в узгодженні й керуванні. Складання речень і текстів про способи активного здорового відпочинку на природі.

25

Прийменникові і безприйменникові словосполучення. Словосполучення з головним словом, що вимагає різних відмінкових форм, з прийменником і без нього.

26

Синонімічність словосполучень різного типу. Повторення й узагальнення. Синтаксичний аналіз словосполучень різного типу.

27

Тематична атестація №2. Словосполучення. Тестові завдання різного типу. Контролье аудіювання.

ТА, АУ

Реченння. Просте двоскладне речення

28

Речення як комунікативна одиниця. Основні ознаки речення: предикативність, інтонаційна і смислова завершеність, модальність. Типи речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні.

29

Риторично-питальні, власне питальні, питально-спонукальні речення. Інтонаційні та структурні особливості розповідних, питальних та спонукальних речень. Розповідні, стверджувальні та заперечні, загальнозаперечні і частково заперечні речення.

30

Окличні речення: розповідно-окличні, питально-окличні, спонукально-окличні.

31

РМ №7. Складання діалогів відповідно до ситуації спілкування.

32

Поширені й непоширені речення. Прості й складні речення.

33

Порядок слів у простому реченні. Інверсія в простих реченнях. Поняття про активний і пасивний зворот.

34

РМ №8. Особливості побудови твору-опису місцевості. Збір матеріалу для твору-опису місцевості.

35

Двоскладне просте речення. Структурні особливості простого речення.

36

Підмет, способи його вираження.

37

РМ №9. Твір-опис місцевості на основі особистих спостережень у художньому стилі.

38

Простий присудок.

39

Іменний складений присудок. Способи його вираження. Форми іменної частини складеного присудка.

40

РМ №10. Контрольний переказ тексту в художньому стилі.

КП

41

РМ №11. Контрольний переказ тексту в художньому стилі.

КП

42

Дієслівний складений присудок. Способи його вираження.

43

Складний присудок. Тире між підметом і присудком. Навчальний диктант.

44

РМ № 12. Аналіз письмових робіт. Читання мовчки текстів, що належать до художнього стилю та містять опис місцевості. Вивчальне читання. Навчальне читання мовчки.

Д

45

Тематична атестація №3. Речення. Граматична основа простого речення. Тестові завдання різного типу. Контрольне читання мовчки.

ТА, ЧМ

46

Поняття про другорядні члени речення. Додаток, означення, обставини.

47

Додаток. Придієслівні та приіменні додатки.

48

Прямі й непрямі додатки. Способи їх вираження. Тренувальні вправи.

49

РМ №13. Контрольний твір.

КТ

50

РМ №14. Контрольний твір.

КТ

51

Означення. Узгоджені й неузгоджені означення. Способи їх вираження.

52

Розмежування неузгоджених означень і приіменних додатків. Тренувальні вправи.

53

Прикладка як різновид означення. Дефіс при непоширеній прикладці.

54

Прикладки, які беруться в лапки. Тренувальні вправи.

55

Контрольний диктант.

КД

56

Обставини. Типи обставин за значенням. Способи вираження їх.

57

Розрізнення обставин і додатків; обставин, додатків і неузгоджених означень. Тренувальні вправи.

58

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комою.

59

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комою. Тренувальні вправи.

60

Тематична атестація №4. Другорядні члени речення. Тестові завдання.

ТА

61

РМ №15. Аналіз письмових робіт. Повторення вивченого.

62

Підбиття підсумків за І семестр.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

8 КЛАС

(Відповідно до навчальної програми: Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими

наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

Всього годин – 70 год.

І семестр – 2 год (31 год.)

Форми контролю

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

2

Письмо: переказ

1

твір

1

Правопис: диктант

1

Усний переказ

Інд.

Діалог

Інд.

Усний твір

Читання вголос

Тематичні атестації

2

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Вступ. Повторення та узагальнення вивченого

1

Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу. РМ №1. Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі, жанри й типи мовлення; засоби міжфразового зв’язку в тексті

2

Лексикологія. Фразеологія

3

Морфологія й орфографія

4

Морфологія й орфографія

5

Морфологія й орфографія. Найважливіші пунктограми.

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення й речення

6

Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова

7

РМ №2. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки

8

РМ №3. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Особливості будови опису пам’ятки історії й культури

9

Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова

10

РМ №4. Вибірковий усний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в художньому стилі

11

РМ №5. Складання й розігрування діалогу – обміну думками та враженнями від телепередач (матеріалів відеохостинга YouTube), присвячених вивченню та збереженню пам’яток історії та культури

12

Граматична помилка та її умовне позначення

УП

13

Контрольна робота №1. Вступ. Повторення та узагальнення вивченого. Синтаксис. Пунктуація

ТА

Просте речення. Двоскладне речення

14

Просте речення. Двоскладне речення. Головні й другорядні члени речення. Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Тире між підметом і присудком

15

РМ №6. Ділові папери. План роботи. Складання плану роботи над проектом. Оформлення рубрик, стислих описів етапів роботи, аналіз результатів діяльності

16

Способи вираження присудка. Простий і складений присудки

17

РМ №7. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому стилі (за складним планом)

КТ

18

Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

19

РМ №8. Повідомлення на тему про мову (наприклад: дієслівний та іменний складений присудки), що вима­гає зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі

20

Означення, додаток й обставини як другорядні члени речення

21

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки

22

РМ №9. Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі (за простим або складним планом) з використанням прикладок

КП

23

Види обставин (за значенням), способи вираження їх

24

Контрольний текстовий диктант

КД

25

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами

Односкладне речення

26

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення

27

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Неозначено-особові речення. Узагальнено-особові речення

28

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Безособові речення. Називні речення.

Д

29

Контрольна робота №2. Комбіновані завдання.

ТА

30

РМ №10. Усний твір-опис пам’ятки історії й культури за картиною в публіцистичному стилі (за простим або складним планом) з використанням порівняльних зворотів

31

Повторення вивченого у І семестрі. Підсумки.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

9 КЛАС

(Відповідно до навчальної програми: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи / За ред. С.О. Карамана. Укладено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової і повної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1392)

Всього годин – 140 год.

І семестр – 4 год (62 год.)

Форми контролю

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

4

Письмо: переказ

1

твір

1

Правопис: диктант

1

Усний переказ

Інд.

Діалог

Інд.

Усний твір

Читання вголос

Читання мовчки

1

Аудіювання

1

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Вступ. Повторення та узагальнення вивченого

1

Розвиток української мови.

2

РМ №1. Повторення вивченого про мовлення. Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Дискусія «Чи пов’язані розвиток мови та розвиток суспільства»

3

Словосполучення й речення. Граматична основа речення.

4

Способи вираження присудка. Тренувальні вправи.

5

Другорядні члени речення. Основні правила правопису.

6

РМ №2. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Навчальне аудіювання.

7

Види односкладних речень. Тренувальні вправи.

8

Речення з однорідними членами, звертаннями і вставними словами. Розділові знаки.

9

РМ №3. Різновиди читання: ознайомлювальне, вивчальне, переглядове. Переглядове читання (практично). Навчальне читання мовчки.

10

Уточнювальні члени реченя.

11

Відокремлені додатки. Правопис.

12

Відокремлені означення. Правопис.

13

Відокремлені обставини. Правопис.

14

РМ №4. Основні види помилок у письмових роботах. Помилка як складова процесу навчання. Дискусія

15

Основні пунктограми у простому реченні. Навчальний диктант.

16

Діагностичний тест за підсумками коригувального навчання. Тематична атестація №1. (за рішенням педради школи). Вступ. Повторення та узагальнення вивченого. Тестові завдання

ТА

Синтаксис. Пунктуація

Пряма й непряма мова

17

Способи передачі чужого мовлення. Пряма мова. Інтонація речень з прямою мовою

18

Розділові знаки при прямій мові

19

Поняття про невласне пряму мову. Заміна прямої мови непрямою, а непрямої – авторською. Синоніміка різних способів передачі прямої мови

20

Цитата. Особливості й способи цитування. Розділові знаки при цитаті

21

Діалог. Інтонація речень з діалогом. Розділові знаки при діалозі

22

РМ №5. Складання й розігрування діалогів – обговорень (прочитаної книжки, музичних новинок тощо) з різними співрозмовниками — товаришем (неформальне спілкування) та вчителем в офіційній ситуації.

23

Розділові знаки при прямій мові й діалозі (повторення й поглиблення вивченого).

УП

24

Тематична атестація №2. Пряма й непряма мова. Тестові завдання. Контрольне аудіювання.

ТА, АУ

Складне речення, його ознаки. Складносурядне речення

25

РМ №6. Текст, його основні ознаки. Стилі й типи мовлення. Тези прочитаного художнього твору.

26

Складні речення без сполучників, з сурядним та підрядним зв’язком. Засоби зв’язку частин складного речення: сполучники, сполучні слова, інтонація, порядок частин, співвідносність форм дієслів-присудків.

27

Типи складних речень. Сурядність і підрядність у складному реченні зі сполучниками. Смислові зв’язки між частинами складного речення.

26

РМ №7. Тези прочитаної публіцистичної чи науково-пізнавальної статті.

29

Розділові знаки між частинами складного речення.

30

РМ №8. Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю.

31

Складносурядне речення, його основні ознаки. Будова складносурядного речення.

32

Засоби вираження синтаксичних і змістових відношень між частинами складносурядного речення.

33

РМ №9. Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю.

34

Складносурядні речення з єднальними, протиставними та зіставними сполучниками.

35

Складносурядне речення з розділовими, градаційними та приєднувальними сполучниками. Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

36

РМ №10. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (письмово).

КП

37

РМ №11. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (письмово).

КП

38

Синонімічність і антонімічність сполучників сурядності.

39

Розрізнення складносурядних речень і простих з однорідними членами та сполучниками.

40

РМ №12. Аналіз контрольного переказу.

41

Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

Д

42

Тематична атестація №3. Складне речення і його ознаки. Сладносурядне речення. Комбіновані завдання. Контрольне читання мовчки.

ТА, ЧМ

Складнопідрядне речення

43

Складнопідрядне речення з одним підрядним. Будова складнопідрядного речення. Головна й підрядна частини. Засоби зв'язку між частинами.

44

РМ №13. Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему.

45

Місце головної й підрядної частин у складному реченні. Підрядні частини, що залежать від певного члена головного речення і від головної частини загалом.

46

Роль сполучників і сполучних слів у складнопідрядному реченні, їх синонімічність та омонімічність.

47

Розрізнення сполучників підрядності й сполучних слів.

48

РМ №14. Підготовка доповіді на основі двох-трьох джерел на суспільну тему в публіцистичному стилі за складним планом.

49

РМ №15. Доповідь на основі двох-трьох джерел на суспільну тему в публіцистичному стилі за складним планом.

50

Вказівні слова в головній частині. Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення.

51

Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення.

52

РМ №16. Контрольний письмовий твір на суспільну тему в публіцистичному стилі.

КТ

53

РМ №17. Контрольний письмовий твір на суспільну тему в публіцистичному стилі.

КТ

54

Основні типи підрядних частин. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури. Складнопідрядні приіменниково-означальні речення.

55

Означальні підрядні речення, їх структура. Сполучники й сполучні слова в реченнях з означальними підрядними. Заміна означальних підрядних речень дієприкметниковим зворотом і навпаки.

56

Займенниково-означальне речення. Синоніміка складнопідрядних речень з підрядними означальними і простих речень з дієприкметниковим зворотом.

57

Контрольний диктант.

КД

58

З’ясувальні підрядні частини. Сполучники і сполучні слова в складнопідрядних реченнях з підрядними з’ясувальними. Співвідношення членів речення з підрядним з’ясувальним.

59

Складнопідрядні речення розчленованої структури. Узагальнення про складнопідрядне речення.

60

Тематична атестація №4. Сладнопідрядне речення – І. Комбіновані завдання.

ТА

61

РМ №18. Аналіз контрольних робіт.

62

РМ №19. Конспектування як різновид стислого переказу почутого.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

9 КЛАС

(Відповідно до навчальної програми: Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими

наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

Всього годин – 70 год.

І семестр – 2 год (32 год.)

Форми контролю

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

2

Письмо: переказ

1

твір

1

Правопис: диктант

1

Усний переказ

Інд.

Діалог

Інд.

Усний твір

Читання вголос

Тематичні атестації

2

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Вступ. Повторення та узагальнення вивченого

1

Розвиток української мови. РМ. №1. Обговорення дискусійних питань, пов’язаних з розвитком української мови, наприклад: «Чи пов’язані розвиток мови та розвиток суспільства» тощо.

2

Граматична основа речення.

3

Односкладне й двоскладне речення.

4

Розділові знаки у простому ускладненому реченні.

5

РМ №2. Складання висловлення з використанням двоскладних й односкладних речень «Чому вміння спілкуватися вважають запорукою успіху»

6

РМ №3. Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю.

7

Діагностичний тест за підсумками коригувального навчання.

ДТ

Синтаксис. Пунктуація

Пряма й непряма мова

8

Заміна прямої мови непрямою.

9

Цитата як спосіб передачі чужої мови.

10

Діалог.

11

Розділові знаки при прямій мові й діалозі (повторення й поглиблення вивченого).

12

РМ №4. Складання й розігрування діалогів – обговорень (прочитаної книжки, музичних новинок тощо) з різними співрозмовниками — товаришем (неформальне спілкування) та вчителем в офіційній ситуації.

Складне речення, його ознаки. Складносурядне речення

13

Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.

14

РМ №5. Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю (за складним планом).

15

Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку між його частинами.

16

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.

17

РМ №6. Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

18

Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

УП

19

Контрольна робота №1. Синтаксис. Пунктуація. Пряма мова. Діалог. Сладносурядне речення.

ТА

Складнопідрядне речення

20

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому.

21

РМ №7. Добір та обговорення питань, виражених складнопідрядними реченнями для проведення в класі анкетування «Як ти ставишся до дистанційної самоосвіти».

22

Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях.

23

Складнопідрядні речення з підрядними означальними.

24

Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними.

КТ

25

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними способу дії й ступеня. порівняння.

КП

26

РМ №8. Контрольний твір. Есе (орієнтовна тема: «Що робить мене щасливим(ою)») з використанням складнопідрядних речень.

27

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними місця, часу.

28

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними причини, наслідку, мети, умови, допусту).

29

Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення.

КД

30

Контрольний диктант.

Д

31

Контрольна робота №2.

ТА

32

РМ №9. Створення висловлення «Як уникнути залежності від Інтернету» з використанням складнопідрядних речень. Підбиття підсумків за І семестр.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Всеосвіта дарує

Три iPhone 12

+20 крутих призів з нашого фірмового магазину

до закінчення залишилось
00
00
00
00