і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Календарне планування уроків української мови в 5 класі за оновленою програмою 2017 року

Календарне планування уроків української мови в 5 класі за оновленою програмою 2017 року

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Програма, за якою складено календарно-тематичне планування

уроків української мови в 5 класі

Клас

Предмет

Назва програми

Ким і коли допущена

1

5

Українська мова

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 07.06.2017 № 804)

Лист МОНУ від 09.08.2017 № 1/9-436

5-й клас

(122 год, 3,5 год на тиждень)

(10 год – резерв годин для використання на розсуд учителя)

№ уро-ку

Зміст навчального матеріалу в І семестрі

Дата прове-дення

Мовна змістова лінія

88 год

Мовленнєва змістова лінія

24 год

Тема. Вступ

1

Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України.

Відповіді на питання за змістом прослуханих висловлень.

Записування речень, висловлень.

04.09

2

Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності, їх особливості. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично).

05.09

3

Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул)

06.09

4

Читання вголос. Відповіді на запитання за змістом прочитаного.

Продовження висловлення за поданим початком.

Складання й розігрування діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

07.09

Тема. Повторення вивченого в початкових класах

5

Текст. Речення. Слово.

Усні й письмові висловлення, текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення.

Рекомендовані види роботи.

Добір заголовка тексту. Колективне складання простого плану прослуханого або прочитаного тексту.

11.09

6

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту.

Доповнення речення самостійно дібраними словами.

Складання речень за опорними словами.

12.09

7

Текст. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту.

Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті.

Усна й письмова форми тексту (висловлення).

13.09

8

Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища).

Особливості будови опису предмета (тварини

18.09

9

Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом.

19.09

10

Перевірка мовної теми

Контрольна робота (комбінована)

20.09

Тема. Лексикологія

11

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення). Використання багатозначних слів

у прямому й переносному значеннях (повторення).

Тлумачний словник.

21.09

12

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми (повторення).

25.09

13

Синоніми. Антоніми

Складання й розігрування діалогу-розпитування про корисність різних видів спорту (правила користування шкільною бібліотекою, правила користування мобільним телефоном та ін.) з використанням запропонованих (або самостійно дібраних) синонімів, антонімів

26.09

14

Омоніми та багатозначні слова

Аудіювання й читання тексту, у якому використано слова, вжиті в переносному значенні.

27.09

15

Пароніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів, омонімів, паронімів.

Складання й розігрування діалогу етикетного характеру з використанням синонімічних етикетних формул

02.10

16

Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів синонімами, використання синонімів як засобу зв’язку речень у тексті).

03.10

17

Складання усного опису предмета (квітки, куща калини, осіннього листя і т. ін.) за картиною.

04.10

18

Перевірка мовної теми

Контрольна робота (комбінована)

05.10

19

Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).

09.10

20

Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом).

10.10

21

Лексична помилка та умовне позначення її (практично).

Аналіз письмового переказу.

11.10

Тема. Будова слова. Орфографія

22

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).

Визначення в реченнях (текстах) і добір слів, що містять антонімічні суфікси та префікси.

Аудіювання текстів фольклорних творів (колискових пісень, забавлянок, утішок), що містять слова із суфіксами, які надають слову значень зменшуваності й пестливості.

16.10

23

Спільнокореневі слова й форми слова.

Редагування речень, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова.

17.10

24

Незмінні й змінні слова.

18.10

25

Незмінні й змінні слова.

Створення розповіді про відвідування зоопарку з використанням незмінних слів (назв тварин).

19.10

26

Правопис значущих частин слова (повторення)

30.10

27

Правопис значущих частин слова (повторення)

Створення казки, текст якої містить слова, що надають слову значення збільшеності та згрубілості.

31.10

28

Правопис значущих частин слова (повторення)

Складання опису тварини для Вікіпедії та опису тварини як героя оповідання (усно). Порівняння складених висловлень.

01.11

29

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

06.11

30

Написання префіксів пре-, при-, прі- (закріплення)

Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-.

07.11

31

Контрольний диктант

08.11

32

Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у худ. стилі).

09.11

33

Аналіз письмового твору-опису предмета (тварини).

13.11

Тема. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

34

Звуки мови й звуки мовлення.

Голосні й приголосні звуки.

14.11

35

Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі (повторення)

15.11

36

Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г.

20.11

37

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв.

Упорядкування за абеткою імен героїв улюблених мультфільмів.

21.11

38

Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ (повторення). Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.

22.11

39

Склад. Основні правила переносу.

23.11

40

Основні правила переносу

27.11

41

Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.

Виявлення й аналіз помилок у наголошуванні слів у своєму мовленні та мовленні інших людей.

Складання й розігрування діалогів з використанням слів, у вимові яких часто трапляються помилки (випадок, черговий, вимова, запитання, завдання та ін.). Колективне укладання переліку часто вживаних слів, у наголошуванні яких трапляються помилки.

28.11

42

Орфоепічна помилка (практично).

Виразне читання текстів з дотриманням правил орфоепії.

Запис аудіолиста-привітання з дотриманням правил орфоепії.

29.11

43

Орфографічний словник.

Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.

04.12

44

Перевірка мовної теми

Контрольна робота (тести)

05.12

45

Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

06.12

46

Вимова наголошених і ненаголошених голосних.

Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

07.12

47

Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

11.12

48

Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

12.12

49

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

13.12

50

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′] (практично).

18.12

51

Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и] (практично).

19.12

52

Чергування [о], [е] з [і] (практично).

20.12

53

Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів (практично).

21.12

54

Перевірка мовної теми

Контрольна робота (тести)

25.12

55

Аналіз контрольної роботи

26.12

56

Узагальнення матеріалу, вивченого у І семестрі

27.12

№ уро-ку

Зміст навчального матеріалу в ІІ семестрі

Дата прове-дення

Мовна змістова лінія

88 год

Мовленнєва змістова лінія

24 год

Тема. Фонетика. Графіка.

Орфоепія. Орфографія (продовження)

1

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

15.01

2

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

16.01

3

Уподібнення приголосних звуків

17.01

4

Спрощення в групах приголосних.

18.01

5

Спрощення в групах приголосних.

22.01

6

Основні випадки чергування у – в (правила милозвучності).

23.11

7

Основні випадки чергування і – й,

з – із – зі (правила милозвучності).

Укладання пам’ятки щодо дотримання найпоширеніших чергувань приголосних звуків.

24.01

8

Вимова і правопис префіксів

з- (зі-, с-),

29.01

9

Вимова і правопис префіксів роз (розі-), без-.

30.01

10

Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.

31.01

11

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.

01.02

12

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення).

05.02

13

Правила вживання знака м’якшення (закріплення)

06.02.

14

Правила вживання апострофа.

07.02

15

Правила вживання апострофа.

12.02

16

Перевірка мовної теми

Контрольна робота

13.02

17

Особливості будови елементарного роздуму.

14.02

18

Контрольний усний твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно вивчати іноземну мову»).

15.02

Тема. Відомості із синтаксису

й пунктуації

19

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні.

Складання висловлення з використанням опорних словосполучень (наприклад: улюблені книжки, відповіді на запитання, запам’ятаю назавжди).

19.02

20

Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

20.02

21

Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

Усний твір-роздум (контрольне оцінювання)

21.02

22

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

Усний твір-роздум (контрольне оцінювання)

26.02

23

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення).

Аудіозапис для шкільної радіогазети повідомлення, що містить окличні й неокличні речення

27.02

24

Тренувальні вправи

Створення тексту інформації для шкільного веб-сайта або шкільної газети про цікавий випадок із життя класу з використанням різних за метою висловлення речень

28.02

25

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).

Усний твір-роздум (контрольне оцінювання)

01.03

26

Другорядні члени речення: додаток

Діалог-розпитування «Твоє улюблене заняття» (з використанням реплік-речень, що містять додатки)

05.03

27

Другорядні члени речення: означення

Діалог-розпитування «Домашня тварина, про яку ти мрієш» (з використанням реплік-речень, що містять означення)

06.03

28

Другорядні члени речення: обставина.

Діалог-розпитування «Як пройти до музею» (з використанням реплік-речень, які містять обставини).

07.03

29

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.

Читання вголос (контрольне оцінювання)

12.03

30

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

Читання вголос (контрольне оцінювання)

13.03

31

Перевірка мовної теми

Контрольна робота

14.03

32

Контрольний письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого народу», «Чому потрібно знати звичаї свого народу», «Чого не можна купити за гроші», «Чому потрібно берегти природу»).

15.03

33

Аналіз письмового твору.

19.03

34

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами.

20.03

35

Кома між однорідними членами.

Аудіювання уривка з твору сучасної дитячої літератури, що містить однорідні члени речення.

21.03

36

Кома між однорідними членами

Формулювання відповідей на запитання за змістом прослуханого уривка з використанням однорідних членів речення.

02.04

37

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами

03.04

38

Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами

04.04

39

Складання висловлення «Мої улюблені квіти» («Шкільний сад», «Що ми побачили в лісі») з використанням узагальнювальних слів при однорідних членах речення.

05.04

40

Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

10.04

41

Аналіз письмового переказу

11.04

42

Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення).

Складання тексту вітальної листівки з нагоди Дня матері з використанням звертань

16.04

43

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично).

17.04

44

Виділення вставних слів на письмі комами.

Складання інформації до шкільного веб-сайта про цікавий випадок з життя класу (з використанням вставних слів і словосполучень)

18.04

45

Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.

Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

19.04

46

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

23.04

47

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

Читання вголос (контрольне оцінювання)

24.04

48

Перевірка мовної теми Контрольна робота

25.04

49

Пряма мова. Діалог.

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

30.04

50

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

03.05

51

Складання розповіді «Мудрі батькові поради» («Улюблені пісні моєї мами», «Чого навчив мене мій тренер») з використанням речень, що містять пряму мову.

07.05

52

Тире при діалозі

Читання вголос (контрольне оцінювання)

08.05

53

Тире при діалозі

Читання вголос (контрольне оцінювання)

14.05

54

Інсценування байки, текст якої містить діалог.

15.05

55

Перевірка мовної теми Контрольний диктант

16.05

Тема. Повторення й узагальнення вивченого в кінці року

56

Лексикологія.

Будова слова й орфографія.

Читання вголос (контрольне оцінювання)

21.05

57

Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія.

Читання речень (текстів) з дотриманням правил вимови слів та інтонування речень.

22.05

58

Синтаксис і пунктуація.

Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків.

23.05

59

Узагальнення матеріалу, вивченого в ІІ семестрі

24.05

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Календарне планування уроків української мови в 5 класі за оновленою програмою 2017 року
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Українська мова
 • Клас
  5 Клас
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  472
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  3
 • Номер матеріала
  QS542333
 • Вподобань
  0
Курс:«Картографія та топографія»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь