Календарне планування уроків української літератури в 5 класі за оновленою програмою 2017 року

Опис документу:
Календарне планування уроків української літератури в 5 класі за оновленою програмою 2017 року (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 07.06.2017 № 804)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Програма, за якою складено календарно-тематичне планування

уроків української літратури в 5 класі

Клас

Предмет

Назва програми

Автори

Ким і коли допущена

1

5

Українська література

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 07.06.2017 № 804)

Лист МОНУ від 09.08.2017 № 1/9-436

уро-ку

Зміст навчального матеріалу

в І семестрі

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Дата проведення

При-мітки

1

ВСТУП

Слово в житті людини. Образне слово — першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

розповідає про роль художнього слова в житті людини, специфіку художнього образу;

називає види мистецтва;

уміє порівняти художню творчість з іншими видами діяльності людини.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

зіставляє специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва; визначає роль і місце української літератури в загальноєвропейському і світовому контекстах.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення важливості літератури як мистецтва слова в житті людини.

04.09

Тема. СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

2

Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи.

ТЛ: фольклор, літопис

Предметні компетентності

Учень / учениця:

розповідає про виникнення міфів, легенд і переказів;

переказує міфи й легенди, тлумачить їхній зміст;

розуміє роль і місце реального та фантастичного в житті.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

аналізує отриману інформацію, узагальнює, систематизує її; 

визначає причиново-наслідкові зв’язки між явищами.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Шанобливе ставлення до світоглядних уявлень наших предків.

07.09

3

Міфи і легенди давніх українців

Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки.

«Про зоряний Віз», «Берегиня», «Чому пес живе коло людини?» (за С. Плачиндою)

ТЛ: легенда (повторення), міф

11.09

4

«Неопалима купина» (за Є. Шморгуном), «Як виникли Карпати»

14.09

5

Народні перекази. «Прийом у запорожців». Звичаї та традиції запорозьких козаків

ТЛ: переказ

18.09

6

Народні казки

«Яйце-райце». Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок із міфами.

ТЛ: народна казка

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає зміст українських казок; розуміє особливість побудови народної казки, роль у ній фантастичного елементу; виразно і вдумливо читає казки; виявляє спільне та відмінне між міфом та казкою, переказує їх; характеризує казкових героїв, аналізує реальне і фантастичне; пояснює народні уявлення про добро і зло, красиве і потворне, смішне і страшне (на основі текстів казок).

Ключові компетентності

висловлює власні міркування про зміст казок; проводить аналогії із сучасним життям.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення постійної присутності в житті, у душі людини добра і зла, красивого і потворного. Розуміння ролі творчих здібностей (уяви, фантазії, прагнення 

експериментувати) у розвитку й самореалізації людини.

21.09

7

«Мудра дівчина».

Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, побутові, чарівні (героїко-фантастичні)). Побудова казки, її яскравий національний колорит.

МЗ: Спорідненість українських казок із казками народів світу (зарубіжна література).

25.09

8

«Ох». Народне уявлення про добро і зло в казці. Фантастичне і реальне, смішне і страшне, красиве і потворне в казках.

ТЛ: тема, гіпербола.

28.09

9

РМ (у) Усні висловлювання-міркування про зміст казок; проведення аналогій із сучасним життям

02.10

10

Контрольна робота (комбінована)

05.10

11

Літературні казки

Іван ФРАНКО. «Фарбований Лис» Дитинство письменника.

І. Франко – казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»).

ТЛ: літературна казка.

Предметні компетентності

розповідає про дитинство письменника, про Івана Франка-казкаря; пояснює особливість літературної казки; знає зміст казки, переказує її фрагменти; виразно і вдумливо читає казку в дійових особах; аналізує поведінку Лиса; розрізняє головних персонажів і другорядних.

Ключові компетентності

дає власну оцінку вчинкам і поведінці персонажів; прогнозує можливі наслідки діяльності.

09.10

12

Зміст казки, головні і другорядні персонажі.

ТЛ: мова автора і мова персонажів, прозова мова.

12.10

13

Образ Лиса, риси його характеру.

16.10

14

Позакласне читання

Індійська народна казка «Фарбований шакал» та «Фарбований лис» І.Франка.

Особливості літературної казки, її відмінність від народної

НЛ–4

Емоційно-ціннісне ставлення

Осмислення негативної ролі лицемірства, зарозумілості та хвалькуватості в житті сучасної людини.

19.10

15

Василь КОРОЛІВ-СТАРИЙ. «Хуха-Моховинка»

Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Добро і зло в казці.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

вдумливо й виразно читає казку; переказує її зміст;

знаходить описи зовнішності персонажів, аналізує їх.

Ключові компетентності

оцінює вчинки персонажів та життєві ситуації, в які потрапляють герої твору; усвідомлює важливість толерантного ставлення до людей у сучасному світі.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Готовність робити добро як спонука до позитивної життєдіяльності.

30.10

16

Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казки. Світлий, життєствердний погляд на світ.

ТЛ: портрет.

02.11

17

Василь СИМОНЕНКО. «Цар Плаксій та Лоскотон»

Цікаві сторінки з дитинства митця. Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична).

Предметні компетентності

Учень / учениця:

виразно й осмислено читає казку;

розуміє особливості віршованої казки (ритм, риму, поділ на строфи); визначає основні риси характеру дійових осіб твору; простежує різні способи життя та поведінки дійових осіб; пояснює значення для розкриття змісту твору назви казкової країни, імен персонажів казки; виокремлює основні епізоди; висловлює свою думку про прочитане; проводить аналогії із сучасним життям.

Ключові компетентності

аргументовано і грамотно висловлює власну думку щодо проблем добра і зла у творі

НЛ–2,3

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення значення для людини та її життя оптимістичного погляду на світ, потреби керувати своїми емоціями

06.11

18

Казкова історія і сучасне життя.

РМ (у) Висловлення власної думки щодо проблем добра і зла у творі, щирості й нещирості, відданості і зради, байдужості і відповідальності, оптимізму і песимізму.

09.11

19

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм), порівняння, епітети.

Відмінність прозової і віршованої мови казок

13.11

20

Контрольна робота (комбінована)

16.11

21

Галина МАЛИК. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

Повість-казка сучасної дитячої письменниці.

ТЛ: повість-казка (повторення).

МК: фільм «Аліса в країні див», США, 2010 (кіномистецтво).

Предметні компетентності

Учень / учениця:

переказує твір, читає уривки з нього за ролями;

визначає тему повісті та морально-етичні проблеми, коментує їх;

характеризує героя, який найбільше сподобався, оцінює його вчинки; пояснює роль діалогів у творі.

Ключові компетентності

аргументовано й грамотно; створює тексти, ілюстрації, комікси, спираючись на досвід і почуття, використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.

НЛ–1, 3

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення дбайливого ставлення до свого життя, до інших людей, потреби виховання щирості, відкритості, наполегливості в досягненні поставленої мети, відповідальності за свої вчинки.

20.11

22

Морально-етичні проблеми у творі: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети.

23.11

23

Елементи незвичайного в повісті-казці.

27.11

24

Символіка країни Недоладії та її мешканців.

30.11

25

РМ (п) Твір-есе

висловлює власну думку щодо проблем відповідальності людини за свої вчинки, підступності, справжньої дружби, духовності, відваги й боягузтва

04.12

26

Із народної мудрості

Загадки

Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослини, тварин)..

ТЛ: загадка, метафора.

МЗ: малі фольклорні жанри народів світу (зарубіжна література); математичні загадки (математика)

Предметні компетентності

Учень / учениця:

розрізняє види загадок, відгадує їх, пояснює логіку їх відгадування;

розглядає і пояснює особливості будови загадки, роль у ній метафори; самостійно складає загадки; називає види прислів’їв і приказок; розуміє їхню дотепність і мудрість.

Ключові компетентності

використовує українську мову для духовного, культурного й національного самовияву; відрізняє прислів’я від приказки та пояснює їх, проектуючи на ситуації сучасного життя; шукає загадки, написані іншими народами; порівнює їхні спільні та відмінні риси; створює і розгадує ребуси, кросворди

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Шанобливе ставлення до кмітливості та мудрості нашого народу. Усвідомлення потреби розвивати логічне мислення, допитливість, спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності людини.

07.12

27

Прислів’я та приказки

Народне уявлення про довколишній світ та оцінка його в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості

ТЛ: прислів’я, приказка.

11.12

28

Леонід ГЛІБОВ.

Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок.

«Химерний, маленький…», «Що за птиця?»

СЛ: поезія Григорія Фальковича.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

виразно, осмислено читає загадки,

пояснює способи їх відгадування;

коментує особливості поетичних загадок Л. Глібова, роль у них казкових елементів, фольклорної основи, гумору, пестливих слів.

Ключові компетентності

створює власне висловлення, твори-асоціації, ілюстрації на тему віршованих загадок Л. Глібова, спираючись на досвід і почуття, використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.

НЛ–1,2

Емоційно-ціннісне ставлення

Прагнення розвивати кмітливість, розумові здібності, логічне мислення, пам’ять.

14.12

29

«Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?»

ТЛ: акровірш (повторення).

18.12

30

Контрольна робота (комбінована)

21.12

31

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

25.12

32

Узагальнення матеріалу, вивченого у І семестрі

28.12

уро-ку

Зміст навчального матеріалу

в ІІ семестрі

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Дата проведення

При-мітки

Тема. ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

1

Літописні оповіді (подавати на основі «Повісті минулих літ» у переказі В. Близнеця)

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків.

«Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь»

ТЛ: літопис.

МЗ: доба Русі-України (історія України).

МК: ілюстрація Георгія Якутовича до «Повісті минулих літ» (образотворче мистецтво)

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає про історичну і літературну пам’ятку «Повість минулих літ»;

розуміє значення давнього літописання для нащадків; розповідає про легендарного Нестора Літописця;

аналізує риси характерів руських (українських) князів.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

розуміє роль читання впродовж життя для власного зростання; шукає описи живописних та архітектурних пам’яток доби Русі-України, зіставляє з літературним твором; дискутує про зв'язок історичного минулого із сучасністю, важливість знання історії.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення душевної краси й сили наших предків, любові руських (українських) князів до своєї землі як достойного прикладу для нащадків.

15.01

2

«Святослав укладає мир з греками…», «Володимир вибирає віру» (на вибір). Казкові й історичні мотиви літописних сюжетів.

18.01

3

«Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо.

22.01

4

Олександр ОЛЕСЬ.

«Заспів», «Похід на Царгород» (із кн. «Княжа Україна»)

Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами.

Предметні компетентності

виразно й усвідомлено читає поезії; визначає засоби поетичної мови; розповідає про давньоруських князів; висловлює власні міркування про зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність; виразно в особах читає драму-казку «Микита Кожум’яка», виокремлює в ній найнапруженіші епізоди; розуміє і пояснює своєрідність побудови драматичного твору.

Ключові компетентності

розуміє зв’язок історичного минулого із сучасністю; створює презентацію про життя і вірування давніх українців, про Ярослава Мудрого та його бібліотеку, про благородного Святослава; дискутує про важливість вивчення історії своєї держави.

Емоційно-ціннісне ставлення

Зацікавлення історичним минулим українського народу, шанобливе ставлення до заповітів наших предків та осмислене їх виконання.

25.01

5

«Ярослав Мудрий» (із кн. «Княжа Україна»).

Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі.

29.01

6

«Микита Кожум’яка»

Драматичний твір на тему народної казки.

МК: мультфільм «Микита Кожум’яка», 2016 (кіномистецтво).

01.02

7

РМ (у) Створення власної драми-казки на І дію про Микиту та його нові пригоди

ТЛ: драматичний твір і його побудова.

05.02

8

Контрольна робота

(комбінована)

08.02

9

Зірка МЕНЗАТЮК. «Таємниця козацької шаблі»

Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України.

МК: документальні фільми із серії «Козацька звитяга»; проект «Історія українських земель. Козаки». Серія 1 (кіномистецтво).

Предметні компетентності

Учень / учениця:

переказує найяскравіші фрагменти твору; характеризує образи головних героїв.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

дискутує про значення історичного минулого для сучасної людини; аргументовано й грамотно висловлює власну думку щодо проблем, порушених у творі; створює презентацію і карту про місця подорожі головних героїв; створює ілюстрації/буктрейлер до твору.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Розуміння потреби формувати національну самосвідомість, плекати патріотичні почуття, мати громадянську позицію.

12.02

10

Фантастичне і реальне в повісті. Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини.

ТЛ: епічний твір

15.02

11

Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі.

19.02

12

Екзотика старовинних українських замків.

22.02

13

Створення презентацій і карт про місця подорожі головних героїв; ілюстрацій та буктрейлерів до твору.

26.02

14

РМ (п) Твір-есе «У чому головний урок повісті Зірки Мензатюк?»

01.03

15

ПЧ З.Мензатюк «Київські казки», «Український квітник», «Макове князювання», «Ангел Золоте Волосся»(на вибір)

05.03

Тема. РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

16

Степан ВАСИЛЬЧЕНКО.
«В бур’янах».  Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті Степана Васильченка Іваненко)

Предметні компетентності

пригадує відомості про Україну часів Т. Шевченка; розповідає про дитинство поета і його родину;

відтворює настрої пейзажних поезій; описує власні відчуття, викликані художнім словом; виразно читає поезії; знаходить у них порівняння, персоніфікацію, пояснює їхню роль.

Ключові компетентності

створює презентації про живописні твори-пейзажі Т. Шевченка; зіставляє специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва; дискутує щодо проблеми впливу природи на життя людини.

Вивчає напам’ять: «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…».

Емоційно-ціннісне ставлення

Розуміння важливості виховання естетичного смаку, усвідомлення естетичної насолоди від твору мистецтва, спонукання до оптимістичного, життєствердного погляду на світ.

12.03

17

Тарас ШЕВЧЕНКО. «За сонцем хмаронька пливе…»

ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.

15.03

18

«Садок вишневий коло хати…»

Картини довколишнього світу, природи в поезіях Тараса Шевченка — художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.

МК: репродукція картини Т. Шевченка «Селянська родина» (образотворче мистецтво); музичні твори на слова Т. Шевченка компози-торів: М. Лисенка, Я. Степового, Г. Хоткевича та інших; сучасні музичні інтерпретації (музичне мистецтво).

19.03

19

Урок виразного читання поезій Т.Шевченка

22.03

20

Павло ТИЧИНА.

Коротко про поета і край, де він народився.

«Не бував ти у наших краях!»

ТЛ: ліричний герой

Предметні компетентності

виразно і вдумливо читає поезії;

висловлює думки про них;

аналізує кольорову «палітру» віршів; відтворює в уяві подібні картини природи.

Ключові компетентності

осмислює важливість збереження довкілля для сьогодення та майбутнього; висловлює міркування про способи вираження любові до рідної землі, відповідальність кожної людини за збереження природи

Напам’ять: 1 вірш (на вибір).

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення важливості розвитку естетичного смаку, відчуття краси образного слова, абстрактного мислення, спостережливості, уміння доводити власну думку.

02.04

21

«Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…»

Майстерне відтворення краси природи, яка надихає ліричного героя й зміцнює його патріотичні почуття. Мелодійність віршів П. Тичини.

МК: Г. Майборода «Гаї шумлять», сучасні музичні інтерпретації творів П.Тичини (музичне мистецтво).

05.04

22

Євген ГУЦАЛО. «Лось»

Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось».

ТЛ: оповідання.

МЗ: тварини, які живуть у лісах України (природознавство); твори про світ природи: Р. Кіплінг. «Мауглі», Е. Сетон-Томпсон. «Ведмежа Джонні» (зарубіжна література).

Предметні компетентності

переказує оповідання;

визначає його тему та жанрові особливості; коментує фрагмент, що найбільше вражає; характеризує образи; дає власну оцінку зображуваному; міркує про великий світ природи й людину в ньому, про добро і зло, любов і милосердя.

Ключові компетентності

ілюструє екологічні проблеми на прикладі твору, дискутує про них; усвідомлює важливість бережливого ставлення до природи.

Емоційно-ціннісне ставлення

Розуміння важливості турботи про світ природи і рідних людей як неодмінної ознаки гуманної, гідної поведінки.

12.04

23

Співчуття, милосердя шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

16.04

24

РМ (п) Контрольний твір «Милосердя – шлях до перемоги добра»

19.04

25

Григір ТЮТЮННИК. «Дивак»

Коротко про письменника. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів природи й людини, зображених в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.

Предметні компетентності

переказує цікавий епізод із дитинства письменника; знаходить у творі описи природи; пояснює їх роль в оповіданні; розповідає про особливості характеру Олеся, його обдарованість; складає план до характеристики цього образу; висловлює власні міркування про характер хлопчика, оцінює його незвичну поведінку; пояснює назву оповідання; порівнює літературного героя із собою.

Ключові компетентності

аналізує ситуацію з погляду гуманізму, толерантного ставлення до людей; придумує власне закінчення оповідання; знаходить інформацію про «білих ворон», які стали відомими в царинах різних видів мистецтва.

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення особливого призначення на землі кожного. Потреба збереження індивідуальних особливостей людини як важливих чинників її майбутньої максимальної самореалізації.

23.04

26

Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

26.04

27

Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ. «Сіроманець»

Захоплива й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи

Предметні компетентності

уміє переказати найцікавіші епізоди повісті; характеризує головного героя за планом; презентує однокласникам власне закінчення твору.

Ключові компетентності

зіставляє специфіку розкриття теми в літературі і кіномистецтві; дискутує про проблеми екології, відповідальності за братів менших, толерантно відстоює власну позицію в дискусії.

НЛ–3

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення значення людяності, доброти в житті, прагнення гармонії з природою.

30.04

28

Гуманізм повісті.

МК: фільм «Сіроманець», 1989;

режисер П. Марусик (кіномистецтво).

03.05

29

Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

07.05

30

Максим РИЛЬСЬКИЙ. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»), «Осінь-маляр із палітрою пишною…»

Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її поетом засобами поетичної мови.

Предметні компетентності

виразно і вдумливо читає поезії;

виокремлює в них образ ліричного героя, відтворює його емоції та почуття, порівнюючи із власним образним баченням природи.

Ключові компетентності

розуміє важливість збереження довкілля для майбутнього; створює малюнки-асоціації до віршів і пояснює їх; знаходить репродукції картин українських художників про дощ та осінь, музичні композиції на теми віршів, коментує їх.

Вивчає напам’ять: 1 вірш (на вибір).

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення образного бачення світу як важливого чинника розвитку творчих здібностей.

10.05

31

Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям.

МК: репродукції картин українських художників про дощ та осінь (образотворче мистецтво), цикл «Чотири пори року» А. Вівальді, «Пори року» П. Чайковського (музичне мистецтво).

14.05

32

Контрольна робота (комбінована)

17.05

33

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

21.05

34

Узагальнення матеріалу, вивченого у І семестрі

24.05

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
8
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!