Календарне планування. Українська мова 3 клас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

(122 годин, 3,5 год на тиждень, резерв часу становить 0 годин)

І семестр – 4 год на тиждень  - 64 год. 

ІІ семестр – 3 год на тиждень – 58 год.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1.Підручник  М.Д. Захарійчук «Українська мова: підруч. для 3 кл. загальноосвітн. навч. закл. з навч. укр. мовою / Рекомендовано Міністерством освіти та науки України – Київ, «Грамота», 2013;

2.Зошит з розвитку зв’язного мовлення Н.О.Будна, Л.Ф. Левчук для учнів 3 класу / Рекомендовано Міністерством освіти та науки України –Тернопіль, Навчальна книга - Богдан, 2016;

3.Мультимедіа  вчителя: презентації до уроків.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом, а й основним засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін.

Основна мета цього курсу полягає у формуванні ключової комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) в процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань.

Навчання української мови має бути спрямоване також на формування соціокультурної компетентності, яка охоплює загальнокультурний розвиток учнів, адаптацію їх до життя в певному соціальному середовищі, громадянське, патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання.

У процесі початкового навчання української мови постійно проводиться робота над формуванням компетентності уміння вчитися. Важливо навчити молодших школярів організовувати свою навчальну діяльність, сформувати в них почуття відповідальності за виконуване завдання, готовність самостійно працювати з новим, доступним за складністю навчальним матеріалом, мати власну думку з приводу обговорюваних питань, обґрунтовувати її.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

вироблення в учнів мотивації навчання української мови;

– формування комунікативних умінь;

гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання-розуміння, говоріння, читання і письма);

– опанування найважливіших функціональних складників мовної системи;

– соціокультурний розвиток особистості;

– формування в учнів уміння вчитися.

Відповідно до освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту початкової загальної освіти навчальний предмет «Українська мова» будується за такими змістовими лініями: мовленнєвою, мовною, соціокультурною, діяльнісною.

Мовленнєва змістова лінія, яка є основною, передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, впливу. З цією метою розвиваються, удосконалюються усні види мовленнєвої діяльності, якими учні певною мірою оволоділи у дошкільному віці (слухання-розуміння говоріння), а також формуються, вдосконалюються види мовленнєвої діяльності, пов’язані з писемним мовленням (читання вголос і мовчки, робота з дитячою книжкою, письмові види робіт).

Мовна змістова лінія, маючи спрямованість на засвоєння школярами знань про мову, мовні вміння, розробляється з урахуванням того, що в початковому курсі формування в учнів знань про мову, умінь виконувати певні види мовного аналізу є пропедевтичним. Цю роботу слід підпорядковувати розвитку в учнів орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних, стилістичних умінь.

Соціокультурна змістова лінія передбачає формування в учнів уявлення про мову як форму вияву культури українського народу, як засіб створення творів мистецтва (художньої літератури); розширення уявлень школярів про свою державу – Україну, культуру українського народу, про її особливості в різних регіонах; засвоєння малих українських фольклорних форм, національних формул мовленнєвого етикету, етикетних правил спілкування; використання набутих знань і вмінь під час виконання соціальних ролей, спілкування з представниками різних вікових груп і статусів, вирішення навчальних і життєвих проблем. Ця робота має органічно поєднуватися з іншими аспектами навчання і реалізовуватися за допомогою дібраних навчальних текстів, тем для побудови діалогів і монологічних зв’язних висловлювань різних видів, використання тематичних груп слів, стійких висловів, у яких відображаються особливості матеріальної і духовної культури народу, його національного характеру.

Діяльнісна змістова лінія спрямована на формування в молодших школярів уміння вчитися, яке дає їм змогу організовувати і контролювати свою навчальну діяльність і забезпечується послідовною мотивацією навчання, здатністю докладати власних зусиль для досягнення результату, виконувати мисленнєві операції і практичні дії, володіти уміннями й навичками самоконтролю та самооцінки.

«Навчання грамоти»;

«Мовленнєва змістова лінія»;

«Мовна змістова лінія»;

«Соціокультурна змістова лінія»;

«Діяльнісна змістова лінія».

В опануванні української мови важливо враховувати те, що вона є не тільки предметом навчання, а й засобом засвоєння інших предметів шкільної програми. Тому на уроках української мови необхідно опрацьовувати і мовний матеріал, який використовується на уроках з інших предметів, щоб забезпечити загальну мовленнєву культуру учнів. Так, на уроках мови доцільно регулярно пропонувати для практичних завдань складання словосполучень, речень зі слів, що належать до тих частин мови, поглиблена робота над якими не передбачається програмою початкових класів, але якими учні часто користуються, починаючи з першого класу. Це числівники в різних відмінках (до шістдесяти п'яти додати п'ять...), прислівники, прикметники вищого й найвищого ступенів порівняння (швидко – швидше – найшвидше великий – більший найбільший і под.), займенники різних розрядів (цей, той, всякий, самий та ін.).

Одним із важливих завдань початкового навчання мови є формування елементарних умінь орфографічно правильно писати слова, вживати пунктуаційні знаки.

Важливим складником початкового навчання мови є формування графічних навичок, техніки письма. Необхідно прагнути, щоб письмо молодших школярів було охайним, розбірливим його швидкість має задовольняти навчальні потреби учнів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

Робота над каліграфією, технікою письма не обмежується періодом навчання грамоти, а продовжується в наступних класах. Увага до цього аспекту письма необхідна не тільки під час виконання школярами спеціальних вправ у написанні окремих літер, їх елементів, буквосполучень, слів, а й під час виконання всіх інших письмових робіт (списування, письмо під диктування, з пам’яті та ін.).

Список слів, вимову і правопис

яких учні повинні запам’ятати у 3 класі:

Абрикос, адреса, айстра, автомобіль, акваріум, апельсин, апетит, асфальт, бензин, велосипед, внесок, вогнище, вокзал, гармонія горизонт, гриміти, депутат, дециметр, директор, електрика, кипіти, кошеня,кишеня, колектив, комбайнер, комбайн, коридор, космонавт,криниця, кукурудза, минулий, очерет, пиріг, президент, пшениця, сантиметр, секунда, тривога, фермер, хвилина, черемха, черешня. (42 слова)

Перелік перевірних робіт

з української мови, які проводяться в 3 класі

Вид перевірок

І семестр

Дата

ІІ семестр

Дата

Всього

Діалог

1

-

1

Письмовий переказ

1

-

1

Перевірка мовних знань і вмінь

1

2

3

Диктант

1

2

3

Списування

1

1

2

Всього

5

5

10

з/п уроків

Кількість

годин

Дата

Корекція

дати

Тема та зміст уроку

Примітка

І семестр

Мова і мовлення

1

1

Мова - найважливіший засіб людського спілкування (с.5-6).

2

1

Рідна та державна мова (с.6-8).

3

1

Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості (с. 8-9, впр. 5)

Текст

4

1

Текст і його ознаки. Тема і основна думка тексту. Роль заголовка. (с. 9, впр. 11)

5

1

Змістовий зв'язок між частинами тексту (с. 11, впр. 14)

6

1

Абзац. Роль абзаців у тексті

7

1

Ознаки художнього та наукового текстів (с. 14, впр. 22)

8

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання правил за темою «Поведінка в осінньому лісі» (с. 16, впр. 26)

Робота з деформованими реченнями та текстом. ,

9

1

Ознаки ділового тексту. Зразки ділових текстів: оголошень, наказів, документів, законів. (с. 19, впр. 32)

10

1

План тексту

11

1

Текст-розповідь (с. 19, впр. 33)

12

1

Текст-опис (с. 22, впр. 39)

13

1

Ознайомлення з жанром есе.

Перевірна робота. Перевірка знань за темами «Мова і мовлення», «Текст»

Тема.

Речення

14

1

Аналіз перевірної роботи.

Закріплення та узагальнення вивченого про речення

15

1

Види речень за метою висловлювання. Розділові знаки в кінці речень. (с. 27, впр. 49)

16

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Робота з деформованим текстом. Упорядкування частин тексту з опорою на ілюстративний матеріал. (с. 30, впр. 54)

Про що говорить заголовок. Складання плану тексту.

17

1

Речення окличні та неокличні. Розділові знаки в кінці окличних речень. (с. 32, впр. 59)

18

1

Звертання, розділові знаки при них.

Діалог. Запис вгорі

19

1

Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні (с. 34, впр. 65)

Діалог. Запис вгорі

20

1

Зв'язок між словами в реченнях. Словосполучення (с. 37, впр. 71)

Діалог. Запис вгорі

21

1

Однорідні члени речення. Перебудова речень: об’єднання двох простих речень в одне просте з однорідними членами. (с. 38, впр. 75)

Узагальнення вивченого за темою «Речення»

22

1

Контрольна робота. Списування.

Тема.

Слово. Значення слова

23

1

Пряме й переносне значення слів (с. 40, впр. 79).

24

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Робота з деформованим текстом. Упорядкування частин тексту з опорою на ілюстративний матеріал (с. 42, впр. 83).

Засоби зв’язку речень у тексті. Складання тексту-розповіді за малюнком і кінцівкою.

25

1

Слова, що мають кілька значень (с. 42, впр. 84).

26

1

Слова, що звучать однаково, але мають різні значення (с. 44, впр. 88).

27

1

Синоніми. Роль синонімів у тексті (с. 45, впр. 91).

28

1

Антоніми. Роль антонімів у мовленні (с. 46, впр. 96).

29

1

Фразеологізми. Роль фразеологізмів у мовленні.

30

1

Культура мовленого слова.

31

1

Контрольна робота. Письмовий переказ тексту.

Тема.

Будова слова

32

1

Аналіз перевірної роботи.

Закінчення слова як важливий засіб зв’язку слів у реченні (с. 50, впр. 106).

33

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання художнього тексту за початком, сюжетними малюнками і планом (с. 52, впр. 110).

Складання розповіді про своє місто (село).

34

1

Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс (с. 53, впр. 113).

35

1

Корінь слова. Спільнокореневі слова (с. 56, впр. 118).

36

1

Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів (с. 57, впр. 120).

37

1

Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з'],[ц'], [с'] (с. 59, впр. 125).

38

1

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом

39

1

Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и] (с. 61, впр. 134).

40

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання інструкції «Як зробити рамку для фотографії» (с. 62, впр. 137).

Складання розповіді з елементами опису.

41

1

Поняття «орфограма». Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и] (с. 63, впр. 138).

42

1

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом (с. 64, впр. 142).

43

1

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником. (с. 66, впр. 147).

44

1

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Робота з орфографічним словником. (с. 70, впр. 155).

45

1

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Робота з орфографічним словником. (с. 74, впр. 171).

46

1

Контрольна робота. Диктант.

Тема.

47

1

Аналіз перевірної роботи.

Префікс. Словотворча роль префіксів (с. 77, впр. 176).

48

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання листа (с. 75, впр. написати листа).

Складання тексту за зразком.

49

1

Творення слів із найуживанішими префіксами (с. 78, впр. 180).

50

1

Префікси, співзвучні з прийменниками (с. 79, впр. 183).

51

1

Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами (с. 80, впр. 188).

52

1

Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня (с. 81, впр. 189).

53

1

Написання префіксів з- (с-) (с. 82, впр. 195).

54

1

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. (с. 83, впр. 198).

55

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання запрошення(привітання) (с. 84, впр. скласти запрошення).

Написання привітання, запрошення.

56

1

Перенос слів із префіксами. Написання оголошення (с. 86, впр. 205).

57

1

Суфікс. Словотворча роль суфіксів (с. 88, впр. 209).

58

1

Закріплення вивченого про роль суфіксів у словах (с. 89, впр. 213).

59

1

Творення слів із найуживанішими суфіксами (с. 90, впр. 217).

60

1

Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса (с. 91, впр. 221).

61

1

Поділ слів із суфіксами для переносу (с. 93, впр. 225).

62

1

Контрольна робота. Мовна тема.

63

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Навчальний переказ

Як писати листи.

64

1

Аналіз перевірної роботи.

Узагальнення вивченого про будову слова (с. 94, впр. 229).

Тема.

ІІ семестр

Частини мови (загальне поняття)

65

1

Повторення знань про різні частини мови: іменник, прикметник, дієслово (с. 95, впр. 231).

66

1

Службові слова. Роль службових слів у реченні (с. 98, впр. 238).

67

1

Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови (с. 99, впр. 242).

68

1

Головні та залежні слова у словосполученнях. Зв'язок слів у реченні (с. 100, впр. 245).

Іменник

69

1

Іменник як частина мови (с. 102, впр. 248).

70

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом (с. 102, впр. 249).

Написання переказу оповідання за колективно складеним планом.

71

1

Власні та загальні іменники. Велика буква у власних назвах (с. 105, впр. 255).

72

1

Велика буква в кличках тварин (с. 107, впр. 260).

73

1

Поняття предметності. Іменника, що називають опредмечені якості

та дії (с. 108, впр. 262).

74

1

Вживання іменників у прямому і переносному значенні (с. 109, впр. 265).

75

1

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній (с. 111, впр. 269).

76

1

Рід іменників. Вправи на визначення роду іменників (с. 114, впр. 274).

77

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання тексту за поданими початком, кінцівкою та ілюстраціями (с. 112, впр. скласти власний текст).

Складання тексту за поданими початком.

78

1

Число іменників: однина і множина. Змінювання іменників за числами: однина та множина (с. 116, впр. 277).

79

1

Число іменників. Вправи на визначення числа іменників (с. 117, впр. 280).

80

1

Практичне ознайомлення з відмінками іменників. Змінювання іменників за відмінками (с. 119, впр. 284).

81

1

Змінювання іменників за відмінками в однині та множині. Синтаксична роль прийменників та закінчень (с. 120, впр. 288).

82

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Удосконалення змісту та форми написаного тексту. Відповідність тексту його темі (с. 122, впр. 292).

Складання розповіді з елементами опису.

83

1

Узагальнення за темою «Іменник». Розбір іменника як частини мови (с. 122, впр. 293).

84

1

Контрольна робота. Списування

Тема

Прикметник

85

1

Аналіз перевірної роботи.

Прикметник як частина мови (с. 124, впр. 296).

86

1

Зв'язок прикметників з іменниками (с. 125, впр. 299).

87

1

Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях (с. 126, впр. 303).

88

1

Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми (с. 128, впр. 307).

89

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання тексту - опису «Соняшник»

Написання переказу за прочитаним твором без зачину і кінцівки.

90

1

Уживання прикметників у загадках (с. 129, впр. 311).

91

1

Уживання прикметників в описах (с. 130, впр. 314).

92

1

Змінювання прикметників за родами в сполученні з іменниками. Розбір прикметника як частини мови. (с. 132, впр. 317).

93

1

Змінювання прикметників за родами в сполученні з іменниками. Розбір прикметника як частини мови. (с. 133, впр. 320).

94

1

Родові закінчення прикметників (с. 135, впр. 324).

95

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом.

Складання казки за уявою.

96

Контрольна робота. Диктант

97

1

Аналіз перевірної роботи.

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками (с. 138, впр. 331).

98

1

Узагальнення знань про прикметник як частину мови (с. 140, впр. 335).

99

1

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь. Мовна тема.

Дієслово

100

1

Аналіз перевірної роботи. Дієслово як частина мови (с. 142, впр. 339).

101

1

Зв'язок дієслова з іменником у реченні (с. 143, впр. 342).

102

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки (с. 144, впр. записати переказ).

Написання переказу тексту за самостійно складеним планом та опорними словами.

103

1

Дієслова-антоніми (с. 146, впр. 346).

104

1

Дієслова-синоніми (с. 148, впр. 352).

105

1

Змінювання дієслів за часами. (с. 150, впр. 356).

106

1

Уживання дієслів у переносному значенні (с. 150, впр. 359).

107

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання висловлювання про прочитаний твір (с. 151, впр.).

Удосконалення текстів.

108

1

Змінювання дієслів за часами (с. 152, впр. 363).

109

1

Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію (с. 154, впр. 367).

110

1

Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ (с. 156, впр. 371).

111

1

Написання частки не з дієсловами (с. 157, впр. 374).

112

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання привітання до Дня Матері

Складання висловлювання про прочитаний твір.

113

1

Повторення вивченого про дієслово (с. 159, впр. 381).

114

1

Контрольна робота. Диктант.

115

1

Розпізнавання часових форм дієслів у тексті (с. 161, впр. 385).

116

1

Розпізнавання часових форм дієслів у тексті. Розбір дієслова як частини мови (с. 162, впр. 389).

117

1

Узагальнення знань про дієслово як частину мови (с. 163, впр. 393).

118

1

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь. Мовна тема.

Тема.

Повторення матеріалу

119

1

Аналіз перевірної роботи.

Повторення вивченого про текст, речення (с. 164, впр. 394).

120

1

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання розповіді на тему «Мої літні канікули»

Складання розповіді на тему «Мої літні канікули»

121

1

Повторення вивченого про будову слова. Повторення вивченого про частини мови (с. 166, впр. 398).

122

1

Підсумковий урок за рік

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!