Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування предмету "Інформатика" на 1 семестр 2021-2022 н.р.

Інформатика

Для кого: 4 Клас

20.09.2021

164

7

0

Опис документу:

Розширене календарне планування (з очікуваними результатами) до підручника "Інформатика" авторів Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко за Типовою освітньою програмою за ред. О. Я. Савченко стане в нагоді вчителям інформатики та початкових класів НУШ, яку викладають інформатику.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Інформатика

Календарно-тематичне планування за Типовою освітньою програмою (за ред. О. Я. Савченко)

за підручником: Я досліджую світ: підруч. для 4 кл. закладів загальної середньої освіти (у 2-х ч.) /

Т. В. Воронцова, В.С. Пономаренко, О. Л. Хомич, І. В. Гарбузюк, Н. В. Андрук. –

Київ: Вид-во "Алатон", 2021.


І семестр

1 год на тиждень/16 тижнів - 16 год

уроку (тижня)

Дата

Тема уроку

Ст. у

підр.

Ст. у

зош.

Очікувані результати

Навчальна діяльність

Вступ. Предмет «інформатика»

1


Вступ. Предмет «інформатика»

6-12

3-6

Відповідальність і безпека в інформаційному суспільстві:

звертається до дорослих, якщо відчуває занепокоєння під час викори-стання цифрових пристроїв чи програм;

дотримується часових обмежень користування цифровими пристроями.

Комунікація і співпраця:

визначає відмінності ролей у групі.

Я у світі інформації:

складає прості схеми та дає відповіді на запитання, користуючись таки-ми схемами;

заповнює шаблони, схеми за наведеним зразком.

Моя цифрова творчість:

заповнює, доповнює таблицю інформацією на основі спостережень чи вимірювань.

Повторення правил безпечної роботи з комп'ютером.

Ознайомлення з підручником для 4 класу.

Індивідуальна робота: створення у текстовому редакторі таблиці змісту підручника.

Завдання для самоперевірки.

Розділ 1. Світ інформації

2


Тема 1. Види інформації

14-20

7-10

Я у світі інформації:

наводить приклади того, що одні і ті ж дані можна представляти більш ніж одним способом чи кодуванням;

обирає спосіб представлення даних для різних життєвих ситуацій;

виконує кодування / розкодування повідомлень за запропонованим правилом;

вирізняє способи графічного представлення кількісних і якісних харак-теристик (організаційні діаграми – діаграми і графіки);

переводить задачу / проблему з однієї форми представлення в іншу (текстову у графічну, у короткий запис тощо).

Повторення ключових понять про інформація та її види.

Дослідження властивостей інформації.

Ознайомлення з видами діаграм.

Практикум з перетворення ін-формацію з одного виду в інший.

Завдання для самоперевірки.

3


Тема 2. Інформаційні процеси

21-28

11-13

Я у світі інформації:

наводить приклади інформаційних процесів у близькому для себе сере-довищі та описує їх сутність;

визначає учасників інформаційних процесів та описує їхню інформацій-ну взаємодію;

відстежує здійснення інформаційного процесу та виявляє порушення (наприклад, момент виникнення шуму);

розпізнає факти та судження у життєвих ситуаціях;

робить висновок щодо способу подання інформації (текстова, графічна, числова, звукова, відео тощо);

знаходить інформацію, що підтверджує чи спростовує просте твердже-ння;

розрізняє істинні та хибні висловлювання;

порівнює тексти з хибною та правдивою інформацію.

Аналіз складових інформа-ційних процесів. Визначення різних видів повідомлень.

Визначення учасників інформаційних повідомлень, джерел і отримувачів інформації у різних ситуаціях.

Тренінг визначення хибних та істинних повідомлень.

Обговорення і аналіз способів спілкування і надання допомоги людям з обмеженими можливостями.

Завдання для самоперевірки.

4


Тема 3. Доброчесність і авторське право

29-34

14-15

Я у світі інформації:

- розрізняє істинні та хибні висловлювання;

порівнює тексти з хибною та правдивою інформацію;

знаходить інформацію про нові ідеї і поняття, у разі сумніву шукає підтвердження з різних джерел;

визначає, чи вказаний автор статті;

ідентифікує час розміщення відомостей.

Відповідальність і безпека в інформаційному суспільстві:

шанує права творців інформаційних продуктів;

цитує та вказує джерела запозичених ідей чи матеріалів;

прогнозує наслідки плагіату в повсякденному житті та онлайн;

не списує і не дає списувати.

Аналіз ознак достовірності інформації. Обговорення ознак спотворення інформації.

Аналіз ознак критичного мислення. Обговорення рекла-мних хитрощів.

Створення у групах кодексу чес-ті у навчанні.

Перегляд і аналіз навчального відеофрагменту про авторські права.

Обговорення наслідків порушен-ня принципів академічної добро-чесності й авторського права.

Завдання для самоперевірки.

Розділ 2. Людина і комп’ютер

5


Тема 4. Історія комп’ютерів

36-41

16-17

Я у світі інформації:

пояснює переваги і обмеження цифрових пристроїв та інформаційних технологій для опрацювання інформації;

добирає пристрої та інструменти для отримання даних необхідного типу;

обирає спосіб збереження інформації та відповідний носій даних.

Я і цифрові пристрої:

пояснює роботу комп’ютерної системи, що складається із сукупності взаємопов’язаних пристроїв;

збирає інформацію за допомогою цифрових пристроїв (фотографує, за-писує, диктує тощо);

описує взаємодію пристроїв комп’ютерної системи, їх можливості та обмеження;

обирає зручні для себе способи роботи з пристроями введення та виве-дення даних, упевнено користується цими способами роботи;

описує основні функції доступних комп’ютерних пристроїв;

порівнює подібні функції у різних цифрових пристроях;

оцінює переваги і обмеження цифрових пристроїв для збирання, збері-гання і відображення даних за наданими критеріями;

розпізнає, де зберігається програма та її дані (на пристрої чи онлайн);

добирає спосіб передачі інформації.

Аналіз і обговорення стрічки часу розвитку комп’ютерів.

Аналіз різновидів сучасних пер-сональних комп’ютерів. Створення у текстовому редак-торі таблиці складових комп'ю-терів.

Аналіз історії принтерів і обго-ворення можливостей 3D прин-тера.

Створення папки «Носії інфор-мації» та збереження у ній знай-дених в інтернеті фото носіїв інформації.

Завдання для самоперевірки.

6


Тема 5. Розумні пристрої і роботи

42-46

18-20

Я у світі інформації:

пояснює переваги і обмеження цифрових пристроїв та інформаційних технологій для опрацювання інформації;

добирає пристрої та інструменти для отримання даних необхідного типу.

Я і цифрові пристрої:

пояснює роботу комп’ютерної системи, що складається із сукупності взаємопов’язаних пристроїв;

збирає інформацію за допомогою цифрових пристроїв (фотографує, записує, диктує тощо);

обирає зручні для себе способи роботи з пристроями введення та виве-дення даних, упевнено користується цими способами роботи;

описує основні функції доступних комп’ютерних пристроїв;

порівнює подібні функції у різних цифрових пристроях;

оцінює переваги і обмеження цифрових пристроїв для збирання, збері-гання і відображення даних за наданими критеріями;

розпізнає, де зберігається програма та її дані (на пристрої чи онлайн);

добирає спосіб передачі інформації.

Ознайомлення з розумними цифровими пристроями.

Дослідження роботи навігатора.

Аналіз можливостей смартфона.

Аналіз винаходів, які спричини-ли появу автоматичних машин і роботів.

Дослідження різни видів і сфер застосування сучасних роботів із штучним інтелектом.

Завдання для самоперевірки.

7


Тема 6. Комп’ютерні програми

47-52

21-22

Я і цифрові пристрої:

використовує цифрові пристрої для орієнтування в просторі і часі;

описує основні функції доступних комп’ютерних пристроїв;

оцінює переваги і обмеження цифрових пристроїв для збирання, збері-гання і відображення даних за наданими критеріями;

визначає прості апаратні та програмні збої, які можуть траплятись під час користування технікою;

добирає спосіб передачі інформації;

усуває прості несправності (перезавантажити пристрій, перевірити живлення, перевірити наявність мережі, закрити і знову відкрити програму);

досліджує комп’ютерні програми для того, щоб дізнатися про їх можливості.

Ознайомлення з видами комп'ю-терних програм.

Практикум користування елект-ронним перекладачем.

Виконання операцій з вікнами.

Аналіз простих несправностей комп’ютерів і мобільних при-строїв.

Створення у текстовому редак-торі пам’ятки, як усунути прості несправності.

Завдання для самоперевірки.

8


Тема 7. Операції з даними

53-58

23-24

Я і цифрові пристрої:

описує основні функції доступних комп’ютерних пристроїв;

обирає зручні для себе способи роботи з пристроями введення та виве-дення даних, упевнено користується цими способами роботи;

оцінює переваги і обмеження цифрових пристроїв для збирання, збері-гання і відображення даних за наданими критеріями.

Я у світі інформації:

обирає спосіб збереження інформації та відповідний носій даних;

заносить дані у попередньо створену та готову до використання базу (щоденник погоди, читацький щоденник чи блог, таблицю тощо).

Моя цифрова творчість:

створює документи для збереження даних, комунікації та поширення результатів діяльності індивідуальної або групової роботи за допомо-гою цифрових пристроїв та програм.

Аналіз логічної організації да-них організацію даних у комп'ю-тері.

Практикум операції з файлами, папками, каталогами (створення, видалення, копіювання, пере-йменування).

Завдання для самоперевірки.

Розділ 3. Мережа інтернет

9


Тема 8. Пошук інформації в інтернеті (урок 1)

60-63

25

Я у світі інформації:

шукає інформацію за ключовими словами, зберігає результати пошуку;

розпізнає надійні і ненадійні джерела інформації за URL-адресою (розпізнає основні доменні імена).

Я і цифрові пристрої:

описує взаємодію пристроїв комп’ютерної системи, їх можливості та обмеження;

досліджує комп’ютерні програми для того, щоб дізнатися про їх можли-вості;

використовує онлайнові ресурси (електронну пошту, форуми, середо-вища спільної роботи) для спіль-ної діяльності та обміну думками;

переміщується веб-сторінками з використанням гіперпосилань;

виконує простий пошук за ключовими словами, використовуючи пошу-кові системи у безпечному режимі.

Відповідальність і безпека в інформаційному суспільстві:

розрізняє приватну та публічну інформацію, зокрема ту, якою можна ділитися онлайн;

порівнює сильні і слабкі паролі;

визначає позитивну і негативну соціальну та етичну поведінку щодо використання технологій;

пояснює наслідки поширення інформації в мережі;

поважає приватність інформації інших;

звертається до дорослих, якщо відчуває занепокоєння під час викорис-тання цифрових пристроїв чи програм;

узгоджує з дорослими завантаження файлів та програм.

Дослідження історії інтернету.

Обговорення ключових понять.

Дослідження вікна браузера.

Практикум пошуку інформації за ключовими словами.

Дослідження сайтів за гіперпо-силаннями.

Практикум збереження резуль-татів пошуку у закладках.

Аналіз ознак надійних вебсайтів.

Аналіз ознак достовірності ін-формації.

Завдання для самоперевірки.

10


Пошук інформації в інтернеті (урок 2)

64-65

26

Я у світі інформації:

шукає інформацію за ключовими словами та зберігає результати пошуку;

розпізнає надійні і ненадійні джерела інформації за URL-адресою (розпізнає основні доменні імена).

Я і цифрові пристрої:

описує взаємодію пристроїв комп’ютерної системи, їх можливості та обмеження;

досліджує комп’ютерні програми для того, щоб дізнатися про їх можли-вості;

використовує онлайнові ресурси (електронну пошту, форуми, середови-ща спільної роботи) для спільної діяльності та обміну думками;

переміщується веб-сторінками з використанням гіперпосилань;

виконує простий пошук за ключовими словами, використовуючи пошу-кові системи у безпечному режимі.

Відповідальність і безпека в інформаційному суспільстві:

розрізняє приватну та публічну інформацію, зокрема ту, якою можна ділитися онлайн;

порівнює сильні і слабкі паролі;

визначає позитивну і негативну соціальну та етичну поведінку щодо використання технологій;

пояснює наслідки поширення інформації в мережі;

поважає приватність інформації інших;

звертається до дорослих, якщо відчуває занепокоєння під час викорис-тання цифрових пристроїв чи програм;

узгоджує з дорослими завантаження файлів та програм.

Дослідження історії інтернету.

Обговорення ключових понять.

Дослідження вікна браузера.

Практикум пошуку інформації за ключовими словами.

Дослідження сайтів за гіперпо-силаннями.

Практикум збереження резуль-татів пошуку у закладках.

Аналіз ознак надійних вебсайтів.

Аналіз ознак достовірності ін-формації.

Завдання для самоперевірки

11


Тема 9. Безпека і взаємодія в інтернеті (урок 1)

66-69


Я у світі інформації:

зважає на те, що в Інтернеті розміщують повідомлення люди з різними намірами, зокрема і з комерційною метою;

визначає джерела, потрібні для підтвердження чи спростування інфор-мації.

Комунікація і співпраця:

надає конструктивний зворотний зв’язок, пояснює, чому важливо пра-цювати разом.

Я і цифрові пристрої:

досліджує комп’ютерні програми для того, щоб дізнатися про їх можли-вості;

використовує програми, ігри та сайти, зважаючи на свій вік;

використовує онлайнові ресурси (електронну пош-ту, форуми, середо-вища спільної роботи) для спіль-ної діяльності та обміну думками;

доброзичливо та конструктивно коментує навчальні ресурси у захи-щеному середовищі.

Відповідальність і безпека в інформаційному суспільстві:

дотримується стратегій уникнення проблем, що випливають з необач-ного використання комп’ютерних пристроїв та мереж (вихід з обліко-вого запису, щоб ним не скористались інші, приватність особистої ін-формації);

дотримується погоджених правил поведінки онлайн вдома та у школі;

звертається до дорослих, якщо відчуває занепокоєння під час викорис-тання цифрових пристроїв чи програм;

узгоджує з дорослими завантаження файлів та програм;

ідентифікує прийнятну та неприйнятну поведінку в цифровому середо-вищі;

висловлює занепокоєння з приводу сумнівних контактів та змісту в мережі;

пояснює наслідки поширення інформації в мережі;

використовує відомі йому / їй технології і пристрої для оптимального спілкування з іншими людьми;

поважає приватність інформації інших;

уникає небезпечних та некорисних сайтів.

Повторення правил безпеки в інтернеті.

Аналіз пам’ятки «Як захистити комп'ютер від вірусів».

Обговорення правил спілкуван-ня в інтернеті.

Дослідження вебсайту «Онлян-дія».

Аналіз надійності паролів.

Практикум створення інтернет-спільнот.

Завдання для самоперевірки.

12


Безпека і взаємодія в інтернеті (урок 2)

70-71

27-28

Відповідальність і безпека в інформаційному суспільстві:

дотримується стратегій уникнення проблем, що випливають з необач-ного використання комп’ютерних пристроїв та мереж (вихід з обліко-вого запису, щоб ним не скористались інші, приватність особистої ін-формації);

дотримується погоджених правил поведінки онлайн вдома та у школі;

звертається до дорослих, якщо відчуває занепокоєння під час викорис-тання цифрових пристроїв чи програм;

узгоджує з дорослими завантаження файлів та програм;

ідентифікує прийнятну та неприйнятну поведінку в цифровому середо-вищі;

висловлює занепокоєння з приводу сумнівних контактів та змісту в ме-режі;

пояснює наслідки поширення інформації в мережі;

використовує відомі йому / їй технології і пристрої для оптимального спілкування з іншими людьми;

поважає приватність інформації інших;

уникає небезпечних та некорисних сайтів.

Повторення правил безпеки в інтернеті.

Аналіз пам’ятки «Як захистити комп'ютер від вірусів».

Обговорення правил спілку-вання в інтернеті.

Аналіз надійності паролів.


13


Тема 10. Навчальні онлайн-ресурси (урок 1)

72-76


Я у світі інформації:

визначає джерела, потрібні для підтвердження чи спростування інфор-мації.

Я і цифрові пристрої:

використовує програми, ігри та сайти, зважаючи на свій вік;

досліджує комп’ютерні програми для того, щоб дізнатися про їх можли-вості;

використовує онлайнові ресурси (електронну пошту, форуми, середо-вища спільної роботи) для спільної діяльності та обміну думками;

структурує і впорядковує обрані вебресурси;

розрізняє вебресурси навчального та іншого призначення;

досліджує різні джерела цифрових даних, напр. онлайнові енциклопе-дії.

Відповідальність і безпека в інформаційному суспільстві:

добирає оптимальні форми подання інформації під час спілкування з людьми з особливими потребами та іншої культури безпосередньо і в мережі;

використовує відомі йому / їй технології і пристрої для оптимального спілкування з іншими людьми.

Обговорення видів онлайн-ре-сурсів.

Дослідження електронних бібліотек.

Навігація сайтами онлайн-енци-клопедій. Дослідження елект-ронного словника.

Знайомство із сайтами з елект-ронними підручниками.

Навігація сайтом дистанційного навчання. Знайомство з інтер-активними програми для вивче-ння інформатики.

Проходження онлайн-тесту. Знайомство з онлайн-ресурсами для спільної роботи.

Інформація про вебсайти для допомоги людям з особливими потребами.

Завдання для самоперевірки.

14


Навчальні онлайн-ресурси (урок 2)

77-79

29-30

Відповідальність і безпека в інформаційному суспільстві:

добирає оптимальні форми подання інформації під час спілкування з людьми з особливими потребами та іншої культури безпосередньо і в мережі;

використовує відомі йому / їй технології і пристрої для оптимального спілкування з іншими людьми.

Дослідження електронних біб-ліотек.

Навігація сайтами онлайн-енци-клопедій.

Проходження онлайн-тесту. Знайомство з онлайн-ресурсами для спільної роботи.

Завдання для самоперевірки.

Розділ 4. Текстові редактори

15


Тема 11. Електронні документи і тексти

81-86

31-32

Моя цифрова творчість:

створює документи для збереження даних, комунікації та поширення результатів діяльності індивідуальної або групової роботи за допомо-гою цифрових пристроїв та програм;

заповнює, доповнює таблицю інформацією на основі спостережень чи вимірювань;

вдосконалює зовнішній вигляд створених інформаційних продуктів, ви-користовуючи можливості комп’ютерних програм.

Я і цифрові пристрої:

досліджує комп’ютерні програми для того, щоб дізнатися про їх можли-вості.

Аналіз складових електронного документа.

Дослідження вікна програми MS Word.

Практикум операцій з файлами: створення, відкриття і зберіган-ня файлів.

Аналіз об’єктів текстового ре-дактора у підручнику.

Практикум роботи з шрифтами.

Завдання для самоперевірки.

16


Тема 12. Створення і редагування текстів

87-93

33-34

Моя цифрова творчість:

створює документи для збереження даних, комунікації та поширення результатів діяльності індивідуальної або групової роботи за допомо-гою цифрових пристроїв та програм;

заповнює, доповнює таблицю інформацією на основі спостережень чи вимірювань;

вдосконалює зовнішній вигляд створених інформаційних продуктів, ви-користовуючи можливості комп’ютерних програм.

Я і цифрові пристрої:

досліджує комп’ютерні програми для того, щоб дізнатися про їх можли-вості.

Дослідження клавіатури і за-гальних правил введення тексту. Аналіз дотримання правил вве-дення тексту на сторінках під-ручника з інформатики.

Практикум редагування і форма-тування символів, фрагментів тексту і абзаців.

Завдання для самоперевірки.

17


Тема 13. Робота з таблицями та зображеннями

94-98

35-37

Моя цифрова творчість:

створює документи для збереження даних, комунікації та поширення результатів діяльності індивідуальної або групової роботи за допомо-гою цифрових пристроїв та програм;

заповнює, доповнює таблицю інформацією на основі спостережень чи вимірювань;

вдосконалює зовнішній вигляд створених інформаційних продуктів, використовуючи можливості комп’ютерних програм.

Я і цифрові пристрої:

досліджує комп’ютерні програми для того, щоб дізнатися про їх можли-вості.

Я у світі інформації:

заносить дані у попередньо створену та готову до використання базу (щоденник погоди, читацький щоденник чи блог, таблицю тощо);

переводить задачу / проблему з однієї форми представлення в іншу (текстову у графічну, у короткий запис тощо);

заповнює шаблони, схеми за наведеним зразком;

називає оригінальні відповідники інформаційних та реальних моделей (глобус як модель Землі, автомобільні моделі, план приміщення тощо);

вирізняє способи графічного представлення кількісних і якісних характеристик (організаційні діаграми – діаграми і графіки).


Практикум створення таблиць у редакторі MS Word.

Практикум вставлення зобра-жень у текстовий документ.

Дослідження панелі «Діаграми».

Практикум вставлення діаграм у текстовий документ.

Практикум створення інфор-маційної моделі у редакторі MS Word.

Завдання для самоперевірки.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.