Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС (наскрізні лінії) 2021-2022 н. р.

Інформатика

Для кого: 8 Клас

08.09.2021

244

63

0

Опис документу:
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС (70 год, 2 год на тиждень) (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) за навчальною програмою 2017 року Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування

ІНФОРМАТИКА

8 КЛАС

І семестр

(70 год, 2 год на тиждень)

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) за навчальною програмою 2017 року

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804


з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

32

1

Кодування даних та апаратне забезпечення

6

2

Опрацювання текстових даних

8

3

Створення та публікація веб-ресурсів

11

4

Опрацювання об’єктів мультимедіа

7

2-й семестр

38

5

Алгоритми та програми

29

6

Розв’язування компетентнісних задач. Виконання проектів

9


План виконання навчальної програми

з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

Дата

Примітка

І. Кодування даних та апаратне забезпечення (6 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику

Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Ставлення: усвідомлення міждисциплінарного значення інформатики; усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Ініціативність і підприємливість. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Екологічна безпека та сталий розвиток: Розуміння інноваційного потенціалу ІТ як ключового фактору суспільного розвитку. Знання обов’язків щодо утилізації технологічних пристроїв та її значення у збереженні довкілля

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями.
8-А

8-Б


1

Правила поведінки і безпеки життєдіяль-ності (БЖ) в комп’ютерному класі. Опра-цювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.

описує процес обробки даних комп’ютерними пристроями; уміє кодувати і декодувати пові-домлення за певними правилами
2

Кодування тексту й графічних даних. Таблиці кодів символів

пояснює деякі принципи кодування графічних даних; описує загальний принцип побу-дови таблиці кодів символів
3

Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Практична робота №1

розуміє поняття двійкового коду, називає одиниці вимірювання його довжини та пояснює їх співвідношення
4

Персональний комп’ютер, його основні складові. Процесор, пристрої пам’яті

має уявлення про взаємодію складових обчислювальних пристроїв, описує їхні основні характеристики
5

Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Практична робота 2.

наводить приклади застосуван-ня сучасних пристроїв у різних галузях; визначає характерис-тики складових персонального комп’ютера залежно від його призначення; усвідомлює зв’язок між інформаційними техноло-гіями та потребами й етапами розвитку людського суспільства
6

Повторення та систематизація знань учнів з теми:« «Кодування даних та апаратне забезпечення».

IІ. Опрацювання текстових даних (8 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовою: Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами.

Інформаційно-цифрова компетентність: розкривається у змісті предмета.

Екологічна грамотність і здорове життя: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Соціальна та громадянська компетентності: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями.

7

Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.

має уявлення про принципи та можливості опрацювання текстових даних
8

Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.

має уявлення про принципи та можливості опрацювання текс-тових даних; знаходить і замі-нює символи та групи символів
9

Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.

має уявлення про принципи та можливості опрацювання текстових даних
10

Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі. Практична робота 3.

має уявлення про принципи та можливості опрацювання текстових даних; створює й використовує гіперпосилання в текстовому документі
11

Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців.

має уявлення про структуру документа; пояснює принципи стильового оформлення; вико-ристовує стилі для формату-вання документа; створює і редагує колонтитули документа
12

Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацю-вання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів. Практична робота 4.

структурує документ і створює його зміст; розуміє й обґрунтовує необхідність дотримання вимог до стильового оформлення й структурування текстового документа
13

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

пояснює принципи спільної роботи з документом
14

Повторення та систематизація знань учнів з теми:« «Опрацювання текстових даних».

IІІ. Створення та публікація веб-ресурсів (11 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою. Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: співпрацювати з членами соціуму.

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Уміння: дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі.

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Виховання поваги до прав і свобод, зокрема свободи слова й конфіденційності особистості та даних в Інтернеті.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Уміння критично оцінювати здобуту з Інтернету інформацію і знати методи перевірки її надійності. Формування свідомого ставлення до впливу контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Обме-ження впливу небезпечних соціальних мережевих груп на учнів та захист їх від затягування в ці групи

15

Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології.

усвідомлює важливість участі в діяльності глобальної інтернет-спільноти
16

Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Організація та планування колективної діяльності.
17

Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текс-тових, графічних, презентацій). Опиту-вання з використанням онлайн-форм
18

Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин.
19

Практична робота 5. Офісні веб-програ-ми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм
20

Поняття мови розмітки гіпертексту. Етапи створення веб-сайтів.

розуміє поняття мови гіпертекс-тової розмітки; наводить прик-лади засобів автоматизованого створення веб-сторінок
21

Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.

створює веб-сторінки за допомо-гою автоматизованих засобів та публікує їх в Інтернеті; дотри-мується правил ергономічного розміщення матеріалів на веб-сторін; використовує гіпертекс-тові, графічні й мультимедійні елементи на веб-сторінках
22

Практична робота 6. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.
23

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.
24

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.
25

Повторення та систематизація знань учнів з теми:« «Створен-ня та публікація веб-ресурсів».

ІV. Опрацювання об’єктів мультимедіа (7 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Створення інформаційних продуктів громадянської та патріотичної тематики. Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ

26

Поняття мультимедіа. Кодування аудіо- та відеоданих. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа.

розрізняє формати аудіо- й відеофайлів; перетворює формати аудіо- й відеофайлів
27

Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відео-фільм. Розробка сценарію відеофільму.

наводить приклади програм-ного забезпечення для опрацю-вання об’єктів мультимедіа та пояснює його призначення; використовує програми для роботи з мультимедіа
28

Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налашту-вання переходів між його фрагментами.

будує відеоряд; пояснює принципи оцифровування звуку та відеоряду; використовує мультимедійні об’єкти в презентаціях; використовує контент з інтернет-джерел з урахуванням авторських прав
29

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота 7. Створення відеокліпу
30

Сервіси для роботи з аудіо- й відео-даними та публікування їх в Інтернеті

наводить приклади сервісів для роботи з відео- й аудіоданими
31

Практична робота 8. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

ураховує художньо-естетичну складову в процесі створення мультимедійних об’єктів
32

Повторення та систематизація знань учнів з теми:« «Опрацювання об’єктів мультимедіа».


ІІ семестр

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) за навчальною програмою 2017 року

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804


з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

Дата

При-мітка

V. Алгоритми та програми (29 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Знання й дотримання законів щодо захисту даних, усвідомлення відповідальності за їх порушення

Здоров'я і безпека: Навчання плануванню власного часу, діяльність і відпочинок з використанням інформаційних технологій. Уміння захищати себе і комп’ютерні пристрої від ІТ-загроз. Навчання методам захисту власних інформаційних продуктів, наприклад через використання сеансів користувача, надійних паролів тощо

Підприємливість та фінансова грамотність: Здатність генерувати та реалізовувати ідеї з використанням ІТ.


8-А


8-Б33

Поняття мови програмування Складові мови програмування.

розуміє призначення мови програмування та основних її елементів. Наводить приклади сучасних мов програмування.
34

Знайомство з середовищем програмування. Створення найпростішого проекту, збереження, виконання.

порівнює особливості різних середовищ програмування; пояснює функції елементів графічного інтерфейсу та користується ними; структуру програми; розрізняє властивості і методи елементів управління
35

Поняття події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень.

пояснює функції елементів графічного інтерфейсу та користується ними; структуру програми
36

Практична робота 9. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.

планує процес розв’язування задачі з використанням програмування; створює і налагоджує програми, зокрема подійно- й об’єктно-орієнтовані
37

Елемент керування «кнопка». Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.

розуміє поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів; планує процес розв’язування задачі з використанням програмування; створює і налагоджує програми, зокрема подійно- й об’єктно-орієнтовані
38

Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.
39

Елемент керування «напис». Практична робота 10.
40

Поле, його властивості.
41

Величини (змінні і константи), їхні властивості.

Знає відмінність між змінними та константами
42

Практична робота 11. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.

планує процес розв’язування задачі з використанням програмування; створює і налагоджує програми, зокрема подійно- й об’єктно-орієнтовані
43

Налагодження програм.

Пояснює структуру програми
44

Практична робота 12. Налагодження готової програми.

планує процес розв’язування задачі з використанням програмування; створює і налагоджує програми, зокрема подійно- й об’єктно-орієнтовані
45

Повторення та систематизація знань учнів з теми:« «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами».

46

Величини логічного типу, операції над ними.

використовує в програмах вирази, корект-но добирає типи даних; обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі
47

Величини логічного типу, операції над ними.

використовує в програмах вирази, корект-но добирає типи даних; обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі
48

Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

використовує в програмах вирази, корект-но добирає типи даних; обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі; оцінює відповідність результатів виконання програми поставленій задачі
49

Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.
50

Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.
51

Елементи для введення даних: тексто-ве поле, прапорець, випадаючий спи-сок.

використовує в програмах вирази, корект-но добирає типи даних; обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі; оцінює відповідність результатів виконання програми поставленій задачі
52

Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.

використовує в програмах вирази, корект-но добирає типи даних; обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі; оцінює відповідність результатів виконання програми поставленій задачі
53

Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником.

використовує в програмах вирази, корект-но добирає типи даних; обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі; оцінює відповідність результатів виконання програми поставленій задачі
54

Цикл з лічильником.

обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі; оцінює відповідність результатів виконання програми поставленій задачі
55

Цикл з передумовою.
56

Цикл з післяумовою.
57

Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

розв’язує задачі з використанням усіх базових алгоритмічних структур, змінних та констант; обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі; оцінює відповідність результатів виконання програми поставленій задачі
58

Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

планує процес розв’язування задачі з використанням програмування; створює і налагоджує програми, зокрема подійно- й об’єктно-орієнтовані
59

Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.

розв’язує задачі з використанням усіх базових алгоритмічних структур, змінних та констант; обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі; оцінює відповідність результатів виконання програми поставленій задачі
60

Відображення рисунків із зовнішніх файлів. Практична робота 14. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних

планує процес розв’язування задачі з використанням програмування; створює і налагоджує програми, зокрема подійно- й об’єктно-орієнтовані
61

Повторення та систематизація знань учнів з теми:« «Алгоритми та програми».

VІ. Розв’язування компетентнісних задач. Виконання проектів (9 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Уміння: застосовувати логічне, алгоритмічне, структурне та системне мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій; планувати та проводити навчальні дослідження та комп’ютерні експерименти в галузі природничих наук і технологій; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення міждисциплінарного значення інформатики; усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: організовувати свою діяльність з використанням програмних засобів для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму; самостійно опановувати нові технології та засоби діяльності. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Наскрізні лінії:

Екологічна безпека та сталий розвиток: Проведення досліджень та розв’язання проектних задач на тему охорони довкілля з використанням засобів обробки текстової, табличної та графічної інформації

Громадянська відповідальність: Знання й дотримання законів щодо захисту даних, усвідомлення відповідальності за їх порушення

Здоров'я і безпека: Формування ставлення до проблем та наслідків комп'ютерної залежності, уміння її уникати та мінімізувати негативний вплив комп’ютерних технологій на власне здоров’я.

Підприємливість та фінансова грамотність: Здатність генерувати та реалізовувати ідеї з використанням ІТ
62

Розв’язування компетентнісних задач
63

Розв’язування компетентнісних задач
64

Розв’язування компетентнісних задач
65

Розв’язування компетентнісних задач
66

Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.
67

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.
68

Оформлення матеріалів про виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.
69

Захист проекту.
70

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.