Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАТИКА 5 клас

Інформатика

Для кого: 5 Клас

08.09.2021

111

25

0

Опис документу:
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАТИКА 5 КЛАС І семестр (35 год, 1 год на тиждень) (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) за новою програмою 2017 року Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

ІНФОРМАТИКА

5 КЛАС

І семестр

(35 год, 1 год на тиждень)

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) за новою програмою 2017 року

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804


з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

Дата

При-мітка

Тема 1. Інформаційні процеси та системи (7 год)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику

Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Уміння: послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення міждисциплінарного значення інформатики; усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Ініціативність і підприємливість. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії. Ставлення: усвідомлення впливу інформатики та інформаційних технологій на людську культуру та розвиток суспільства

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Екологічна безпека та сталий розвиток: Розуміння інноваційного потенціалу ІТ як ключового фактору суспільного розвитку. Знання обов’язків щодо утилізації технологічних пристроїв та її значення у збереженні довкілля

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Обмеження впливу небезпечних соціальних мережевих груп на учнів та захист їх від затягування в ці групи.
5-А

5-Б

5-В


1

Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером. Інформація, дані, повідомлення.

пояснює поняття інформації; наводить приклади даних і повідомлень; дотри-мується правил безпеки життєдіяль-ності під час роботи з комп'ютерним пристроями; усвідомлює наслідки впли-ву комп’ютерних пристроїв на здоров’я

2

Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.

пояснює поняття інформаційної системи; наводить приклади інформаційних процесів; розпізнає різновиди інформаційних процесів; має уявлення про роль інформаційних технологій у житті людини та розвитку суспільства

3

Апаратна і програмна складові інформаційної системи.

наводить приклади комп'ютерних програм; усвідомлює взаємозв’язок між апаратною та програмною складовими інформаційної системи

4

Комп'ютер як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп'ютерів.

наводить приклади комп'ютерних програм; розрізняє типи комп'ютерів

5

Складові комп’ютерів та їх призначен-ня. Практична робота 1. Складові комп’ютерів та їх призначення

називає складові комп'ютера та їх призначення

6

Операційна система та її інтерфейс.

пояснює поняття операційної системи;

7

Файли, папки та операції над ними. Практична робота 2. Операції над об’єктами файлової системи

уміє виконувати основні операції над файлами та папками

Тема 2. Мережеві технології та Інтернет (5 год)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: співпрацювати з членами соціуму.

Ініціативність і підприємливість. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі.

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Виховання поваги до прав і свобод, зокрема свободи слова й конфіденційності особистості та даних в Інтернеті.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Уміння критично оцінювати здобуту з Інтернету інформацію і знати методи перевірки її надійності. Формування свідомого ставлення до впливу сучасних пристроїв і контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Обмеження впливу небезпечних соціальних мережевих груп на учнів та захист їх від затягування в ці групи. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ.

8

Комп’ютерні мережі. Локальна мере-жа. Використання мережевих папок.

розуміє поняття комп'ютерної мережі; пояснює відмінність між глобальною та локальною комп'ютерними мережами; використовує мережеві папки для обміну файлами та їх зберігання

9

Пошук інформації в Інтернеті.

наводить приклади пошукових систем; критично оцінює відомості, отримані з мережі інтернет

10

Авторське право. Завантаження даних з Інтернету. Практична робота 3. Операції над об’єктами файлової системи

шукає, завантажує та зберігає дані, отримані із всесвітньої мережі; усвідомлює необхідність дотримання авторського права

11

Безпечне користування Інтернетом. Критичне оцінювання інформації, отриманої з Інтернету. Використання мережі Інтернет для навчання

наводить приклади навчальних веб-ресурсів; дотримується правил безпеки під час використання інтернету

12

Повторення та систематизація знань учнів з теми:«Інформаційні процеси та системи. Мережеві технології та Інтернет»


Тема 3. Опрацювання текстових даних (8 год)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовою: Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами.

Інформаційно-цифрова компетентність: розкривається у змісті предмета.

Екологічна грамотність і здорове життя: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Соціальна та громадянська компетентності: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями.

13

Об’єкти та їхні властивості. Дії над об’єктами. Основні об'єкти текстового документа

пояснює поняття об’єкта та властивостей об’єкта; називає основні об'єкти текстового документа; уміє редагувати та форматувати об'єкти текстових документів

14

Програмне забезпечення для опрацювання текстів

називає програмне забезпечення для опрацювання текстів і особливості кожного з них

15

Введення, редагування та форматування символів і абзаців

називає властивості символів, абзаців; оцінює якість форматування текстового документа

16

Додавання зображень із файлу та їх форматування. Практична робота 4. Форматування символів і абзаців

називає властивості зображень; додає зображення з файлів та налаштовує їхні параметри; оцінює якість форматування текстового документа


ІІ семестр

(35 год, 1 год на тиждень)

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) за новою програмою 2017 року

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804План виконання навчальної програми


з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

Дата

При-мітка

Тема 3. Опрацювання текстових даних (8 год)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовою: Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами.

Інформаційно-цифрова компетентність: розкривається у змісті предмета.

Екологічна грамотність і здорове життя: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Соціальна та громадянська компетентності: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями.

17

Додавання, редагування та форматування таблиць. Практична робота 5. Додавання, редагування та форматування таблиць

називає властивості таблиць; додає табли-ці, редагує та форматує їх; оцінює якість форматування текстового документа

18

Однорівневі списки

називає види однорівневих списків; додає однорівневі списки, редагує та форматує їх

19

Сторінки документа та їх форматування

називає властивості сторінок; налаштовує параметри сторінки (розмір, орієнтацію, поля)

20

Підготовка документа до друку. Друк документа

готує документ до друку; усвідомлює роль електронного документообігу у сучасному суспільстві

21

Повторення та систематизація знань учнів з теми: «Опрацювання текстових даних»


Тема 4. Алгоритми та програми (15 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Формування свідомого ставлення до впливу сучасних пристроїв і контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ


22

Виконавці алгоритмів та їхні системи команд.

наводить приклади виконавців та команд, які вони виконують; усвідомлює значущість алгоритмів у житті

23

Способи опису алгоритму. Програма. Середовище опису й виконання алгоритмів.

пояснює поняття алгоритму та програми, способи опису алгоритму; за необхідності коригує алгоритми; виконує алгоритми, подані у формальному вигляді

24

Типи алгоритмів. Лінійні алгоритми.

складає прості алгоритми; пояснює сутність алгоритмічних структур; розрізняє алгоритмічні структури; використовує середовище для опису та виконання алгоритмів

25

Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі Скретч. Практична робота 6. Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі Скретч

використовує середовище для опису та виконання алгоритмів; обирає алгоритмічні структури для розв'язування поставленої задачі; робить висновки про відповідність результату виконання алгоритму поставленій задачі

26

Алгоритми з розгалуженнями.

використовує середовище для опису та виконання алгоритмів

27

Реалізація алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч.

використовує середовище для опису та виконання алгоритмів; обирає алгоритмічні структури для розв'язування поставленої задачі; робить висновки про відповідність результату виконання алгоритму поставленій задачі

28

Алгоритми з повтореннями. Практич-на робота 7. Реалізація циклічних алгоритмів у середовищі Скретч

використовує середовище для опису та виконання алгоритмів

29

Реалізація циклічних алгоритмів у середовищі Скретч. Практична робота 8. Реалізація алгоритмів з розгалуженнями та повтореннями у середовищі Скретч

використовує середовище для опису та виконання алгоритмів; обирає алгоритмічні структури для розв'язування поставленої задачі; робить висновки про відповідність результату виконання алгоритму поставленій задачі

30

Цикли з лічильником. Цикли з умовою

використовує середовище для опису та виконання алгоритмів; за необхідності коригує алгоритми

31

Складання програм з повторенням у середовищі Скретч. Практична робота 9. Складання програм з повторенням у середовищі Скретч

використовує середовище для опису та виконання алгоритмів; обирає алгоритмічні структури для розв'язування поставленої задачі; робить висновки про відповідність результату виконання алгоритму поставленій задачі

32

Реалізація алгоритмів з розгалуженням та повторенням у середовищі Скретч.


використовує середовище для опису та виконання алгоритмів; робить висновки про відповідність результату виконання алгоритму поставленій задачі

33

Практична робота 10. Реалізація алгоритмів з розгалуженням та повторенням у середовищі Скретч

використовує середовище для опису та виконання алгоритмів; робить висновки про відповідність результату виконання алгоритму поставленій задачі

)34

Повторення та систематизація знань учнів з теми «Алгоритми та програми»


35

Повторення тем вивчених протягом навчального рокуВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.