Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАТИКА 10 КЛАС (наскрізні лінії) 2021-2022 н. р.

Інформатика

Для кого: 10 Клас

08.09.2021

160

33

0

Опис документу:
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАТИКА 10 КЛАС І семестр (52 год, 1,5 год на тиждень) Навчальна програма з інформатики (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування

ІНФОРМАТИКА

10 КЛАС

І семестр

(52 год, 1,5 год на тиждень)

Навчальна програма з інформатики (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року


з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

24

1

Інформаційні технології в суспільстві

6

2

Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних

10

3

Системи керування базами даних

8

2-й семестр

28

4

Мультимедійні та гіпертекстові документи

11


Основи електронного документообігу

17

Тема 1. Інформаційні технології у суспільстві (6 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: співпрацювати з членами соціуму.

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Виховання поваги до прав і свобод, зокрема свободи слова й конфіденційності особистості та даних в Інтернеті.

Здоров'я і безпека: Уміння критично оцінювати здобуту з Інтернету інформацію і знати методи перевірки її надійності. Формування свідомого ставлення до впливу контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Обмеження впливу небезпечних соціальних мережевих груп на учнів та захист їх від затягування в ці групи. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ
Примітка


1

Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства.

знає базові поняття інформатики, складові частини інформаційної системи та їх приз-начення; розуміє роль сучасних інформацій-но-комунікаційних технологій в суспільстві та житті людини; усвідомлює комунікацій-ну роль ІТ та тенденції розвитку цифрового суспільства та вплив інформаційних техно-логій на життя людей; поважає права і сво-боди, зокрема свободи слова, конфіденцій-ності в Інтернеті, авторського права та інте-лектуальної власності, персональних даних

2

Проблеми інформаційної безпеки. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення.

дотримується правил безпечної роботи в Інтернеті, розуміє принципи інформаційної безпеки; дотримується правил безпечної поведінки в Інтернеті

3

Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці.

знає окремі онлайнові освітні платформи та використовує їх для навчання; використовує технології цифрового громадянства для ви-рішення власних соціальних потреб; самос-тійно опановує нові технології та засоби діяльності; свідомо використовує отримані знання з галузі ІТ у процесі вибору майбут-ньої професії; усвідомлює можливості онлайн-навчання та активного залучення до глобальних спільнот, свою причетність до них; усвідомлює необхідність та принципи навчання упродовж усього життя

4

Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозу-вання результатів навчальної, дос-лідницької і практичної діяльності

організовує свою діяльність з використанням програмних засобів для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму

5

Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології та технології колективного інтелекту.

має уявлення про загальні принципи робо-ти й сфери застосування систем штучного інтелекту, інтернету речей, Smart-техноло-гій та технології колективного інтелекту

6

Урок узагальнення знань з теми «Інформаційні технології у суспільстві»


Тема 2. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних (10 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Математична компетентність. Уміння: розуміти, використовувати та створювати математичні моделі об’єктів та процесів для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій. Ставлення: усвідомлення ролі математики як однієї з основ ІТ

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Екологічна безпека та сталий розвиток: Проведення досліджень та розв’язання проектних задач на тему охорони довкілля з використанням засобів обробки текстової, табличної та графічної інформації.

Підприємливість та фінансова грамотність: Здатність генерувати та реалізовувати ідеї з викорис-танням ІТ. Знання основ підприємництва в ІТ-сфері. Розуміння ролі інтернет-технологій як засобу маркетингу та підприємницької діяльності. Використання електронних таблиць для розрахунків

7

Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент

пояснює поняття комп'ютерного моделюва-ння та експерименту; оцінює можливості інформаційних технологій для комп'ютер-ного моделювання об'єктів і процесів

8

Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних. Обчислення основних статистичних характе-ристик вибірки. Практична робота №1. Створення зведеної таблиці

пояснює поняття вибірки та ряду даних; знає формули та способи обчислення основних статистичних характеристик вибірки (середнє арифметичне, мода, медіана, стандартне відхилення); уміє подавати ряди даних графічно

9

Розв’язування рівнянь.

використовує табличний процесор для виконання простих фінансових розрахунків

10

Розв’язування систем рівнянь, оптимізаційних задач. Практична робота №2. Розв’язування оптимізаційної задачі

11

Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків.

знає закономірності та способи здійснення простих фінансових розрахунків (сума виплат за кредитом, складні відсотки тощо) у середовищі табличного процесора

12

Візуалізація рядів і трендів даних.

аргументовано добирає методи та засоби візуалізації даних; оцінює за рядом даних тип лінії тренду; уміє визначати й подавати графічно тренди у вибірці даних; застосовує різноманітні засоби інфографіки для подання даних

13

Інфографіка.

14

Розв'язання задач з різних предметних галузей.

використовує та створює інформаційні моделі для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій; усвідомлює роль інформаційних технологій для розв’язання життєвих і наукових задач

15

Розв'язання задач з різних предмет-них галузей. Практична робота №3. Обчислення статистичних характеристик засобами MS Excel

16

Урок узагальнення знань з теми: «Моделі і моделювання. Аналіз і візуалізація даних»


Тема 3. Системи керування базами даних (8 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою. Ставлення: надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Ініціативність і підприємливість. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Здоров'я і безпека: Уміння захищати себе і комп’ютерні пристрої від ІТ-загроз. Навчання методам захисту власних інформаційних продуктів, наприклад через використання сеансів користувача, надійних паролів тощо

Підприємливість та фінансова грамотність: Здатність генерувати та реалізовувати ідеї з використанням ІТ. Знання основ підприємництва в ІТ-сфері. Розуміння ролі інтернет-технологій як засобу маркетингу та підприємницької діяльності. Використання електронних таблиць для фінансових розрахунків

3.1. Проектування моделі бази даних

17

Поняття бази даних.

розуміє поняття моделі подання даних; на-водить приклади моделей подання даних

18

Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних.

розуміє поняття бази даних; усвідомлює переваги БД порівняно з іншими технологіями зберігання даних

19

Модель «сутність-зв’язок» предметної області.

знає та застосовує принцип ненадлишко-вості моделі «сутність-зв’язок» предметної області

20

Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку.

пояснює поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку; розуміє поняття та призначення зовнішнього ключа, застосовує його для реалізації зв’язків між таблицями в реляційній БД

21

Створення таблиць

класифікує зв’язки між сутностями предметної області за множинністю та обов’язковістю

22

Введення і редагування даних різних типів

уміє визначати сутності, атрибути, зокрема ключові, а також зв’язки між сутностями в предметній області

23

Впорядкування, пошук і фільтрування даних

усвідомлює переваги БД порівняно з іншими технологіями зберігання даних

24

Урок узагальнення знань з теми: «Проектування моделі бази даних»


Календарне планування

ІНФОРМАТИКА

10 КЛАС

ІІ семестр

(52 год, 1,5 год на тиждень)

Навчальна програма з інформатики (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

Тема 4. Мультимедійні та гіпертекстові документи (11 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою. Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: співпрацювати з членами соціуму.

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Уміння: дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі.

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Виховання поваги до прав і свобод, зокрема свободи слова й конфіденційності особистості та даних в Інтернеті.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Уміння критично оцінювати здобуту з Інтернету інформацію і знати методи перевірки її надійності. Формування свідомого ставлення до впливу контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Обме-ження впливу небезпечних соціальних мережевих груп на учнів та захист їх від затягування в ці групи


Тема 4.1 Мультимедійні та гіпертекстові документи

25

Технології опрацювання мультимедійних даних.

розрізняє технології опрацювання мультимедійних даних; добирає відповідне програмне забезпечення та здійснює просте опрацювання аудіо та відеоданих

26

Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа.

оцінює можливості різних технологій для створення веб-сайтів; наводить приклади систем керування вмістом для веб-ресурсів;

27

Системи керування вмістом для веб-ресурсів. Етапи створення веб-сайтів.

28

Створення та адміністрування сайту.

створює веб-сайти за допомогою автоматизованих засобів системи керування вмістом; пояснює застосування різних технологій для розробки сайтів

29

Практична робота № 9. Розробка простого веб-сайта

використовує гіпертекстові, графічні, анімаційні та мультимедійні елементи на веб-сторінках; враховує художньо-естетичну складову при створенні інформаційних продуктів

30

Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці

дотримується правил ергономічного розміщення матеріалів на веб-сторінці

29

Поняття пошукової оптимізації та просування веб-сайтів

наводить приклади оптимізації та стратегій просування веб-сайтів

30

Виконання колективного навчального проекту.

планує власну та групову діяльність для проектування та створення об'єктів мультимедіа та веб-сайтів; усвідомлює та враховує особливості користувачів з особливими потребами при розробці веб-ресурсів

31

Виконання колективного навчального проекту.

32

Захист колективного навчального проекту.

33

Урок узагальнення знань з теми: «Мультимедійні та гіпертекстові документи»


Тема 5. Основи електронного документообігу (17 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: співпрацювати з членами соціуму.

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Виховання поваги до прав і свобод, зокрема свободи слова й конфіденційності особистості та даних в Інтернеті.

Підприємливість та фінансова грамотність: Здатність генерувати та реалізовувати ідеї з використанням ІТ. Знання основ підприємництва в ІТ-сфері. Розуміння ролі інтернет-технологій як засобу маркетингу та підприємницької діяльності. Використання електронних таблиць для фінансових розрахунків

Здоров'я і безпека: Уміння критично оцінювати здобуту з Інтернету інформацію і знати методи перевірки її надійності. Формування свідомого ставлення до впливу контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Обмеження впливу небезпечних соціальних мережевих груп на учнів та захист їх від затягування в ці групи. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ


Тема 5.1 Документи та документообіг


34

Поняття документу.

Знає поняття документа та документообігу.


35

Призначення та класифікація документів.

Пояснює що таке оригінал документа та його копія, підписувач, адресат, посередник.


36

Документообіг.

Описує обов’язкові реквізити документа.


37

Загальні правила оформлення документів.

Називає загальні правила оформлення документів.


38

Стиль ділового листування.

Використовує правила оформлення сторінки.


39

Шаблони та формуляр-зразки документа.

Наводить приклади стандартів та уніфікованих систем документації

40

Реквізити документа

Використовує правила оформлення сторінки.


41

Правила оформлення сторінки.

Створює бібліографічні списки та покажчики.


42

Контрольна робота з теми «Документи та документообіг»

Вміє використовувати шаблони та формуляр-зразки документа.

Усвідомлює важливість документообігу.


Тема 5.2 Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації


43

Системи управління електронними документами.

Знає основні технічні та програмні засоби обробки документів та інформації.


44

Технічні засоби обробки документів та інформації.

Пояснює що таке системи управління електронним документообігом.


45

Класифікація офісної техніки.


46

Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів.

Описує основні процедури створення електронних документів.


47

Програмні засоби обробки документів та інформації.

Наводить приклади програмних засобів обробки електронних документів. (програми текстового редагування, системи обробки текстів, програмні видавничі системи

48

Види систем обробки текстів.

Називає найбільш поширені формати файлів електронних документів

49

Комунікаційні технології.

Використовує технічні та програмні засоби для створення, редагування, друку та пересилання документів.

50

Комунікаційні технології.

Використовує технічні та програмні засоби для створення, редагування, друку та пересилання документів.

51

Практична робота. Системи управління електронними документами.

Визначає технічні та програмні засоби обробки електронних документів.


52

Урок узагальнення знань з теми: «Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації»

Створює прості текстові документи, вміє їх зберігати, копіювати та пересилати.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.