Календарне планування 6 клас

Українська мова

Для кого: 6 Клас

27.08.2021

197

14

0

Опис документу:
Календарне палнування складено до підручника «Українська мова» підручник для 6 класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти Заболотний О. В., Заболотний В. В., враховуючи всі обов'язкові види контролю
Перегляд
матеріалу
Отримати код




«Погоджено» «Затверджено»

заступник директора директор гімназії

Маков’як Ганна Степанівна Василик Лілія Тарасівна

_________2020р.__________ _________2020р_________

_________2021р.__________ _________2021р._________






УКРАЇНСЬКА МОВА

6 КЛАС

(Відповідно до навчальної програми: Українська мова. 5 -9 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською

мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

(зі змінами, затвердженими

наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

(122 год., 3,5 год на тиждень)

Розвиток мовлення – 24 год


Форми контролю


К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

4

4

Письмо: переказ

1

1

твір

-

-

Правопис: диктант

1

1

Усний переказ

Інд.


Діалог

Інд.


Усний твір


Інд.

Читання вголос


Інд.



уро- ку

К-сть

год

Дата

Зміст програмового матеріалу

Домашнє

завдання

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 5 КЛАСІ

1.


04.09

Вступ. Краса і багатство української мови. Вислови відомих людей про мову.

Опрацювати стор. 4-7. Випис. 4 вислови про мову

2.

1

07.09

Повторення вивченого під час дистанційного навчання з теми «Однорідні члени речення»

Опрац.відеоурок на сайті вчителя https://sites.google.com

/view/nadjamelnyschuk

3.

1

07.09

Повторення вивченого під час дистанційного навчання з теми «Звертання та вставні слова»

Опрац.відеоурок на сайті https://sites.google.com

/view/nadjamelnyschuk

4.

1

11.09

Урок мовленнєвого розвитку № 1. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію, спілкування та її складники: адресат мовлення, адресант мовлення. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації, пов’язаної з обміном думками щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет.

Скласти діалог із власного життєвого досвіду

5.

1.

14.09

Діагностика знань з тем вивчених під час дистанційного навчання (тестування)

Підготувати усне повідомлення на тему «Словосполучення і речення»

6.

1

14.09

Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення.

Опрацювати §2., викон. впр. 8

7.

1

18.09

Урок мовленнєвого розвитку № 2. Повторення вивченого про типи мовлення. Навчальне читання текстів діалогічного й монологічного характеру.

Скласти діалог у художньому стилі «Суперечка Яблуні з Вітром»

8.

1

21.09

Складне речення. Пряма мова і діалог. Розділові знаки при прямій мові та діалозі.

Опрацювати §3, викон.впр.21(І,ІІ)

9.

1

21.09

Орфограми.

Опрацювати §4, вик.впр.28

10.

1

25.09

Текст

Опрацювати §5. Викон. впр. 34

11.

1

28.09

Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль

Опрацювати стор.18, викон. впр. 38

12.

1

28.09

Урок мовленнєвого розвитку № 4. Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному вебсайті

Скласти оголошення в офіційно-діловому стилі

13.

1

02.10

Контрольна робота. Диктант

Скласти асоціативний кущ до теми «Лексикологія»

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

14.

1

05.10

Групи слів за їх походженням: власне українські слова і запозичені. Словники.

Опрацювати §7, викон. впр.41

15.

1

05.10

Написання слів іншомовного походження: букви и, і, правопис знака м’якшення й апострофа

Записати 20 слів на вивчені орфограми

16.

1

09.10

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми.

Опрацювати §8, викон. впр.55

17.

1

12.10

Урок мовленнєвого розвитку № 5. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови висловлювання-роздуму. «Ким я мрію стати» з використанням неологізмів

Написати висловлювання - роздум

18.

1

12.10

Групи слів за вживанням: загальновживані та стилістично забарвлені слова. Офіційно-ділова лексика.

Опрацювати §9, викон. впр.64

19.

1

16.10

Професійні слова і терміни.

Опрацювати§10,

викон. впр.68

20.

1

19.10

Діалектні та просторічні слова.

Опрацювати §11, викон. впр.82

21.

1

19.10

Контрольна робота «Лексикологія»

(тести і завдання)

Виконати індивідуальні завдання

ФРАЗЕОЛОГІЯ

22.

1

23.10

Фразеологізми. Синтаксична роль та роль у мовллені

Опрацювати §12, викон.впр.90

23.


02.11

Джерела української фразеології.

Опрацювати §13 виконати впр.101

24.

1

02.11

Урок мовленнєвого розвитку № 6. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

Скласти план до тексту.

25.

1

06.11

Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів.

Опрацювати §14. викон. впр.113

26-27

2

09.11

Урок мовленнєвого розвитку № 7-8. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

Складіть і запишіть складний план .

28.

1

13.11

Фразеологізми в ролі членів речень.

Записати 3 речення із фразеологізмами, визначити їхню роль у реченні.


29.

1

16.11

Урок мовленнєвого розвитку № 9. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму

Скласти план власного висловлення.

30.


16.11

Контрольна робота «Фразеологія» (тести і завдання)

Укласти словничок фразеологізмів

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

31.

1

20.11

Змінювання і творення слів.

Опрацювати §16,

викон. впр.124

32.

1

23.11

Основні способи словотворення. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

Опрацювати §17, викон. впр.133

33.

1

23.11

Зміни приголосних при творенні слів із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк- та -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

Опрацювати стор.60, викон. впр.152

34.

1

27.11

Складні слова. Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів із пів-.

Опрацювати стор. 63, викон. впр.159(ІІ), впр.165

35.

1

30.11

Творення та правопис складноскорочених слів.

Опрацювати стор. 67-68, викон. впр.174

36.

1

30.11

Контрольна робота «Словотвір. Орфографія» (тести)


Повторити вивчені орфограми

37-38.

2

04.12

07.12

Урок мовленнєвого розвитку№10-11. Усний та письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі на тему: «Який вчинок можна вважати героїчним» з використанням фразеологізмів.

Дописати твір-роздум.

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ІМЕННИК

39.

1

07.12

Загальна характеристика частин мови.

Опрац. §22, викон.впр.185

40.

1

11.12

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Опрацювати§23 стор. 79, виконати вправу 192

41.

1

14.12

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення).

Опрацювати §23 стор.80, виконати вправу 195.

42.

1

14.12

Велика буква та лапки у власних назвах. Збірні іменники.

Опрацювати 24,стор. 82, виконати вправу 205

43.

1

18.12

Підсумковий контрольний диктант

Повторити вивчений матеріал

44.


18.12

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

Опрацювати §25, виконати вправу 218.

45.

1

21.12

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

Опрацювати §26, виконати вправу 224.

46.

1

21.12

Відмінки іменників, їх значення. Кличний відмінок. Відмінювання іменників.

Опрацювати §27, виконати вправу 229.

47.

1

28.12

Контрольна робота «Іменник» (тестування)

Повторити вивчені орфограми

48.

1

28.12

Урок мовленнєвого розвитку № 12. Будова опису приміщення

Написати опис приміщення

49.

1


Поділ іменників на відміни і групи

Опрацювати §28, виконати вправу 236.

50.

1


Відмінювання іменників І відміни.

Опрацювати §29, виконати вправу250.

51.

1


Відмінювання іменників ІІ відміни.

Опрацювати §30, виконати вправу 258.

52.

1


Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви –а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.

Опрацювати §31,

виконати вправу 263.

53.

1


Відмінювання іменників ІІІ і ІV відміни.


Опрацювати §32, виконати вправу 272-І гр.273- ІІгр.

54.

1


Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини

Опрацювати §33, виконати вправу276.

55.

1


Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.

Опрацювати§ 34 стор. 110, виконати вправу 286.

56.

1


Особливості творення іменників. Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок,-ичк, -інн(я),-енн(я), -н(я) -инн(я),

-ив(о),- ев(о).

Опрацювати §35, виконати вправу 299.

57.

1


Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ.

Опрацювати §36, виконати вправу 308,309

58.

1


Написання не з іменниками

Опрацювати §37, виконати вправу 316.

59.

1


Правопис складних іменників.

Опрацювати §38, виконати вправу 323.

60.

1


Узагальнення вивченого з теми «Іменник»

Складіть схему «Іменник».

61.

1


Контрольна робота. «Іменник» (тести і завдання).

Повторити вивчені правила

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ПРИКМЕТНИК

62.

1


Прикметник як частина мови.

Опрацювати§40 стор. 131,

63.

1


Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні

Опрацювтати §41 виконати вправу 343.

64.

1


Урок мовленнєвого розвитку № 13. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення. Визначення ролі іменників в описі приміщення

Дописати переказ.

65.

1


Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

Опрацювати §41 стор. 133, виконати вправу346.


66.

1


Урок мовленнєвого розвитку № 14. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису)

Переказати прочитане за складеним планом.

67-68.

2


Урок мовленнєвого розвитку №15-16. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

Дописати переказ

69.

1


Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

Опрацювати §42, виконати вправу356.

70.

1


Повні й короткі форми прикметників. Відмінювання прикметників.

Опрацювати §43, виконати вправу 361.

71.

1


Прикметники твердої і м’якої груп, їх відмінювання.

Опрацювати §44, виконати вправу369.

72.

1


Узагальнення вивченого з теми «Прикметник»

Повторити §40-44, виконати вправу372.

73.

1


Контрольна робота «Прикметник» (тести і завдання).

Виконати індивідуальні задання

74.

1


Урок мовленнєвого розвитку № 17. Усний порівняльний опис двох рослин за ілюстрацією

Дописати опис.

75.



Творення прикметників.

Опрацювати §45, викон.впр.376

76.

1


Перехід прикметників у іменники.

Опрацювати §45, виконати вправу

381.

77.

1


Букви е, о, и у прикметникових суфіксах –ев- (-єв-), -ов-,(-йов-,

-ьов-),

Опрацювати §46 стор. 147, виконати вправу 386.

78.

1


Написання прикметників із суфіксами –еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-;-ин-, -ін-, -ичн-.

Опрацювати §46 стор. 148, виконати вправу 391.

79.



Зміни приголосних при творенні відносних прикметників за допомогою суфіксів

-ськ-, -зьк-, -цьк-.

Опрацювати §46

Утворити 6 відносних прикметників

80.

1


Написання не з прикметниками.

Опрацювати §47, виконати вправу 397.

81.

1


Написання -н- і -нн- у прикметниках.

Опрацювати §48, виконати вправу406

82.

1


Написання складних прикметників разом і через дефіс.

Опрацювати §49, виконати вправу

416.

83.

1


Написання прізвищ прикметникової форми. Розбір прикметника як частини мови.


Опрацювати §50, виконати вправу

423.

84.

1


Урок мовленнєвого розвитку № 18. Складання характеристики знайомої або відомої людини з використанням прикметників у різних відмінкових формах

Дописати характеристику.

85.

1


Узагальнення вивченого з теми «Прикметник»

Повторити вивчені правила з теми

86.

1


Контрольна робота «Прикметник» (тести і завдання).

Виконати вправу 429.

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ЧИСЛІВНИК

87.

1


Числівник як частина мови. Групи числівників за значенням. Числівники кількісні та порядкові.

Вивчити §52. виконати вправу 437.

88.

1


Розряди кількісних числівників. Творення числівників. Роздільне написання складених числівників.

Опрацювати §53, виконати вправу 446

89.

1


Урок мовленнєвого розвитку № 19. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною

Написати твір-опис.

90.

1


Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа. Букв ь в кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.


Опрацювати §54, виконати вправу454.

Повторити §54, виконати вправу 462

91.

1


Відмінювання дробових і збірних числівників.

Опрацювати §55, виконати вправу470.

92.

1


Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників з –тисячний.

Опрацювати §56, виконати вправу 478. Повторити 54, виконати вправу 481.


93.

1


Правильне вживання числівників на позначення дат і часу

Повторити §56, виконати розбір числівника як частини мови.

94.

1


Уживання кількісних числівників з іменниками

Опрацювати §57, виконати вправу489.

95.

1


Відмінювання порядкових числівників (система вправ)

Повторити §52-57, виконати вправу494.

96.

1


Узагальнення вивченого з теми «Числівник»

Повторити§58. Підготуватися до контрольної роботи. Виконати тестові завдання.

97.

1


Контрольна робота «Числівник» (тести і завдання).

Підготуйте по п’ять логічних цікавих завдань, у формулюванні яких уживалися б числівники.

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ЗАЙМЕННИК

98.



Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням

Опрацювати §59, виконати вправу 506


99.



Особові займенники.

Опрацювати §60 стор. 194, виконати вправу 511.

100



Зворотний займенник себе.

Опрацювати §60, виконати вправу 516.

101-

102.



Урок мовленнєвого розвитку № 20-21. Контрольний твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників на тему: «У чому полягає гідність людини»

Повторити вивчений матеріал.

103.



Питальні та відносні займенники.

Опрацювати §61, виконати вправу 522

104.



Відмінювання питальних та відносних займенників.

Опрацювати §61 стор. 200, виконати вправу 524.


105.



Урок мовленнєвого розвитку № 22. Повторення відомостей про текст – роздум. Аналіз контрольного твору. Тренувальні вправи

Провідміняти словосполучення із займенником

106.



Заперечні й неозначені займенники.

Опрацювати §62 стор. 201, вико-нати вправу 527

107.



Неозначені займенники, їх відмінювання.

Опрацювати §62 стор. 202, виконати вправу 531.

108.



Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

Опрацювати §62 виконати вправу 531.

109.



Заперечні займенники. Правопис заперечних займенників. Написання займенників із прийменниками окремо.

Записати займенники, визначити орфограму.

110.



Присвійні займенники.

Опрацювати §63, виконати вправу 542.

111.



Вказівні й означальні займенники. Відмінювання вказівних та означальних займенників.

Опрацювати §64, виконати вправу 551.

112.



Розбір займенника як частини мови.

Виконати вправу 553 (ІІ)

113.



Узагальнення вивченого з теми «Займенник»

Виконати тестові завдання.

114.



Контрольна робота. «Займенник». (тестові завдання)

Підготуватись до контрольного диктанту

115.



Урок мовленнєвого розвитку № 23. Есе «У чому полягає життєвий успіх»

Дописати есе.

116



Підсумковий контрольий диктант із завданням.

Створити схему «Лексикологія»

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

117.



Лексикологія. Фразеологія.

Повторити вивчене,

виконати індив. зав-ня.

118.



Словотвір й орфографія

Повторити §67,

виконати вправу 570

119.



Урок мовленнєвого розвитку № 24. Навчальне аудіювання

Повторити вивчені правила з тем «Іменник», «Прикметник»

120.



Морфологія. Іменник Прикметник.

Повторити §68,

виконати вправу 573

121.



Числівник. Займенник.

Повторити вивчене, викон. впр. 575,577

122.



Повторення вивченого. Захист учнівських проєктів

Підготуватися до захисту проєктів



Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.