Інтегровані уроки як один з методів розвитку творчих здібностей учнів початкової школи.

Опис документу:
Інтегровані уроки як один з методів розвитку творчих здібностей учнів початкової школи. Як один із напрямків методичного оновлення уроків у початкових класах використовують проведення на їх основі інтеграції навчального матеріалу з кількох предметів, об’єднаних навколо однієї теми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Харківська гімназія № 86

Харківської міської ради

Харківської області

Інтегровані уроки

як один з методів розвитку творчих здібностей

учнів початкової школи.

З досвіду роботи вчителя

початкових класів

Харківської гімназії № 86

Фалєєвої С.К.

кваліфікаційна категорія

“спеціаліст I категорії

Харків 2013

Інтегровані уроки як один з методів розвитку творчих здібностей учнів початкової школи.

Як один із напрямків методичного оновлення уроків у початкових класах використовують проведення на їх основі інтеграції навчального матеріалу з кількох предметів, об’єднаних навколо однієї теми.

Цей підхід сприяє інформаційному збагаченню сприймання, мислення і почуттів учнів завдяки залученню цікавого матеріалу, що дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, поняття, досягнути цілісності знань, розкрити творчі здібності.

Інтеграція – це процес і результат створення нерозривно пов’язаного, єдиного, суцільного. У навчанні вона здійснюється шляхом злиття в одному синтезованому курсі елементів різних навчальних предметів.

Міжпредметні зв’язки передбачають включення в урок запитань і завдань з матеріалу інших навчальних предметів, що мають допоміжне значення для вивчення його теми. Це окремі короткочасні моменти уроків, які сприяють глибшому сприйманню та осмисленню якогось окремого поняття.

Наприклад, на уроці читання в 3 класі, аналізуючи оповідання О.Донченка « Лісовою стежкою », в бесіді активізують ознаки картин природи середини осені, залучаючи дитячі малюнки із зображенням осіннього лісу, повторюють матеріал із природознавства про яруси лісу. В цьому разі на уроці читання маємо справу з між предметними зв’язками уроків природознавства та образотворчого мистецтва.

Якщо ж проводити урок на тему « Художній образ осіннього лісу», на якому зінтегровано зміст з різних предметів, й учні включаються в різні види діяльності, щоб в їхній свідомості та уяві виник літературно – художній образ осіннього лісу, то такий урок вважають інтегрованим.

Особливістю інтегрованого уроку є те, що на ньому поєднуються блоки знань з різних предметів, підпорядковані одній темі.

Тому дуже важливо чітко визначити головну мету даного інтегрованого уроку, те, як він сприяє цілісності навчання, формуванню знань на якісно новому рівні.

Методичне проведення інтегрованих уроків потребує дуже високого професіоналізму та ерудиції вчителів.

Основні завдання інтегрованих уроків :

створення передумов для всебічного розгляду учнями певного об’єкта, поняття, явища;

формування системного мислення;

збудження уяви;

позитивного емоційного ставлення до пізнання;

Урок повинен підпорядковуватися одній головній меті, а не бути безладною мозаїкою окремих картин. Тому заздалегідь потрібно визначати інтегровані уроки, зіставляючи матеріал різних предметів, визначаючи теми, близькі за змістом або метою використання. Адже до інтегрованих уроків слід готуватися не лише вчителеві, а й учням.

Мета інтегрованих уроків :

формування в учнів цілісного світогляду про навколишній світ, активізація їхньої пізнавальної діяльності;

формування навичок самостійної роботи школярів з додатковою довідковою літературою, таблицями між предметних зв’язків, опорними схемами;

підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу;

виявлення творчих здібностей учнів та їх особливостей;

створення творчої атмосфери в колективі учнів;

підвищення інтересу учнів до матеріалу, що вивчається;

ефективна реалізація розвивальної функції навчання;

Відмінність інтегрованого уроку від звичайного :

предметом вивчення на такому уроці є багатопланові об’єкти, інформація про сукупність яких міститься в різних навчальних дисциплінах;

широка палітра використання між предметних зв’язків при різнобічному розглядуванні однопланових об'єктів;

своєрідна структура, методи, прийоми і засоби, що сприяють його організації та реалізації поставлених цілей;

Відомо, що будь – яка діяльність починається з підготовчого етапу. Урок спочатку « народжується » в думці й тільки потім реалізується на практиці, аналізується, вдосконалюється. Саме в цьому розвиток творчої особистості пов'язаний з технологією проектування.

У цілому підготовка до інтегрованого уроку – проектування – відбувається в кілька етапів :

Моделювання уроку – створення умовної моделі, версії, концепції інтегрованого уроку.

Конструювання уроку – так званий « конструктор » може мати вигляд плану уроку, конспекту сценарію.

Створення проекту уроку – проект уроку – записана на папері структура педагогічного процесу відповідно з визначеною метою. Інтегрований урок як педагогічна система визначають його завдання, головні з яких пов’язані з розвитком творчої особистості.

Вимоги при підготовці до інтегрованого уроку :

правильно розуміти інтеграцію та її роль в навчальному процесі;

психологічно підготуватися до проведення уроку на інтегрованій основі;

чітко визначити, з якими досліджуваними явищами інтегруються явища, розглянуті даним навчальним предметом;

з'ясувати чи готові діти дидактично і психологічно до проведення таких уроків;

визначити мотивацію інтегрованого уроку;

уточнити, чи доцільно з даними предметами чи темами інтегрувати даний урок;

розрахувати відсоток матеріалу, який буде інтегруватися;

продумати, як активізувати опорні зв’язки, що будуть синтезувати знання про явище в нових умовах;

спланувати участь учнів у всебічному відкритті зв'язків досліджуваного явища;

урок повинен бути практично спрямований, сприяти розширенню ерудиції і світогляду учнів.

Підготовка інтегрованого уроку є важливою функцією, яка займає значну й часову, й змістовну частину педагогічної діяльності, є продуманою, спланованою, а головне – систематичною роботою. Педагогічне проектування інтегрованого уроку сприяє постійному самоаналізу діяльності, творчому й професійному зростанню.

Практика показує, що методично правильна побудова і проведення інтегрованих уроків впливають на результативність процесу навчання :

знання набувають якості системності;

посилюється світоглядна спрямованість пізнавальних інтересів учнів;

досягається творчий розвиток особистості;

уміння стають узагальненими, комплексним;

ефективніше формують їхні переконання;

Переваги інтегрованого уроку :

дозволяє учням здійснити засвоєння знань з предмета в сукупності з іншими науками;

сприяє формуванню пізнавального інтересу;

Крім інтеграції, яка є необхідна в початковій школі для забезпечення оптимальних умов для розвитку творчої особистості молодшого школяра, велику увагу приділяють технології навчально – виховного процесу як моделювання його змісту, форм, методів відповідно до поставленої мети.

Широко використовують нестандартні уроки, які найбільш повно враховують вікові особливості, інтереси, нахили, здібності кожного учня. В ньому поєдналися елементи традиційних уроків – сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення – але у незвичайних формах.

Саме такі уроки містять в собі елементи майбутніх технологій, які при групуванні їх у певну систему, що ґрунтується на глибокому знанні потреб, інтересів та здібностей учнів, можуть стати дійсно інноваційними.

Широке використання нетрадиційних методик, які застосовують на уроках, спонукає учнів до самостійної праці, до творчого мислення, пошуку.

Проводячи в початкових класах різні уроки, різні за змістом, структурою, способами організації навчальної діяльності, визначаючи методику їх проведення, враховують змістові особливості різних предметів, суттєві відмінності розвитку 6 – 9 річних дітей, умови, в яких працюють діти.

Для якісного оновлення уроку в початкових класах у центрі уваги перебуває організація навчальної діяльності учнів залежно від змісту і готовності дітей.

Саме це особливо впливає на навчальні результати, творчий розвиток особистості.

При підготовці до нестандартних уроків доводиться вирішувати різноманітні педагогічні завдання :

Як найкраще поєднати методи і прийоми під час пояснення даного матеріалу?

Як диференціювати самостійну роботу?

Як вивчити особистість учня?

Як вплинути на байдужих дітей?

Як знайти довготривалі стимули до праці?

Як краще перевірити домашнє завдання?

Як організувати роботу над об'ємним текстом і маленькою за обсягом перлиною пейзажної лірики?

Як подолати мовленнєву нерозвиненість учнів?

Цих проблем безліч.

Освоєння на творчому рівні нових методик вимагає того, щоб на окремому уроці й у системі уроків досягати взаємозв’язку навчального, розвивального й мотиваційного компонентів навчальної діяльності, утверджувати гуманні взаємовідносини в класі, активно використовувати різні форми співпраці з учнями.

Для цього в процесі підготовки та проведення уроку орієнтуються не тільки на його зміст, а водночас продумують, як це зробити з найбільшою користю для розвитку творчої особистості дитини, збереження її емоційного благополуччя, оптимізму, розвитку позитивного ставлення до навчання, уміння вчитися.

Тому, чим повніше, надійніше і послідовніше на уроці вдається пов'язати змістовий, процесуальний і мотиваційний компоненти навчальної діяльності, тим сильніше система уроків впливатиме на виховання і творчий розвиток школяра.

Щоб засвоєні знання переходили в гнучкі уміння, раціональні способи, щоб навчальний результат уроку поєднувався з розвитком пізнавальних здібностей учнів, їх умінням вчитися, потрібно здійснювати різнобічний розвиток учнів :

удосконалювати досвід творчої діяльності;

зміцнювати світоглядні уявлення і поняття;

формувати загально навчальні вміння і навички;

цілеспрямовано розвивати процеси сприймання;

Такий спосіб навчання створює найкращі передумови для розвитку позитивного ставлення до нього та виникнення пізнавальних інтересів і потреб.

Нестандартні або нетрадиційні уроки справді відрізняються від звичних комбінованих уроків і метою, в якій переважає орієнтація на розвиток творчих здібностей, інтересів, нахилів учнів, їхніх специфічних умінь, на отримання певних знань чи вироблення окремих загальнонавчальних умінь, відсутністю послідовності елементів уроку, передбаченою загальноприйнятою типологією уроків; наявністю в структурі уроку ознак інших форм навчання.

Для нестандартних уроків характерні :

колективні способи роботи;

активізація пізнавальної діяльності;

партнерський стиль взаємовідносин;

цікавість до навчального матеріалу;

значна творча складова;

зміна ролі вчителя;

нестандартні підходи до оцінювання.

Нестандартні уроки сприяють готовності дитини до життя, що включає такі якості:

уміння приймати рішення та робити вибір;

завжди працювати якісно;

проявляти ініціативу;

бути свідомим того, що існують різні цінності;

вміти співпрацювати з іншими людьми;

навчитися працювати з великим обсягом різноманітної інформації, самостійно здійснювати її пошук, обробку, аналіз і зберігання;

відчувати себе громадянином цілого світу;

бути свідомим громадянином своєї держави;

До нестандартних уроків готуються заздалегідь.

Передусім вибирають найбільш активних, ініціативних, добре підготовлених з теми учнів ( якщо це нова тема, то дають їм опрацювати матеріал самостійно, при цьому надають консультації ); розтлумачують їхні обов’язки, можливо, спочатку на власному прикладі демонструють ймовірний підхід до важкої ролі та забезпечують діалог виконавця з класом. Для цього « аудиторії » можна запропонувати зразки запитань для дискусій, основні теми для гри « Брейн – ринг » чи « Уроку подорожі », підказати тактику поведінки під час проведення уроку.

Нестандартний урок є одним з основних етапів навчального циклу, так би мовити, верхівкою айсберга, оскільки основна навчальна діяльність відбувається на стадії підготовки до нього.

У практиці роботи вчителя початкової школи нестандартні уроки використовуються досить часто, бо саме вони сприяють розвитку творчої особистості учня.

Враховуючи психологічні особливості школярів і застосовуючи нестандартні уроки в своїй практиці, я намагаюсь привчати дітей постійно працювати над розвитком артистизму, мовлення, мислення, навчаю спілкуватися за правилами культурної поведінки.

А особливо цінне те, що завдяки нестандартним урокам в учнів формується просвітницький інтерес - бажання вчитися, шукати нове, незвідане, постійно дбати про своє самовдосконалення як особистості, а також допомагати в цьому плані друзям та рідним.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»