Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Готуємось до ЗНО з фізики

Фізика

Для кого: 10 Клас, 11 Клас

20.07.2020

346

6

1

Опис документу:
Тестування з фізики необхідне для тих, хто хоче вступати до технічних вишів. Якщо ви хочете пов’язати своє життя із серйозними дисциплінами, вам не уникнути цього іспиту. Даний матеріал буде корисним для учнів 10 - 11 класів, які готуються до ЗНО з фізики, а також вчителям фізики для підговки до уроку.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Готуємось до ЗНО з фізики

 1. Визначте силу Архімеда, яка діє на дирижабль об’ємом 4000 м3 . Дирижабль перебуває на висоті де, густина повітря 0,8 кг/ м3. Вважайте g=10 м/с2 .

А) 50 кН; Б) 40 кН; В) 32 кН; Г) 4 кН.

 1. З якою мiнiмальною швидкiстю треба кинути пiд кутом 45° до горизонту камiнь, щоб вiн досяг висоти 2,5 м ?

А) 2,5 м/с; Б) 5 м/с; В) 10 м/с; Г) 45 м/с .

 1. Автомобіль проїхав відстань від А до В з швидкістю 1 = 54 км/год, а назад повертався зі швидкістю 2 = 10 м/с. Яка середня швидкість руху автомобіля.

А) 45 км/год; Б) 12 км/год; В) 15 м/с; Г) 12 м/с.

 1. На нитцi пiдвiшений тягарець, маса якого 1 кг. Нитку з тягарцем опускають вниз з прискоренням 5 м/с2 . Знайти силу натягу нитки.

А) 1 H; Б) 5 H; В) 10 H с; Г) 15 H.

 1. Кутова швидкість дорівнює 100 обертів за хвилину. Визначте значення швидкості у радіанах за секунду.

А) 628 рад/с; Б) 6,28 рад/с; В) 100 рад/с; Г) 10,5 рад/с.

 1. Коли звук переходить із води до металевої плити, довжина хвилі звуку збільшується від 15 до 45 см. Визначте швидкість звуку в металі.

Швидкість звуку у воді дорівнює 1500 м/с.

А) 100 м/с; Б) 500 м/с; В) 1500 м/с; Г) 4500 м/с;

 1. Кулька, масою m=300 г, що підвішена на пружині, коливається з циклічною частотою ω=2π с1. Визначити коефіцієнт пружності пружини

А) 6 H/м; Б) 8 H/м; В) 12 H/м; Г) 15 H/м.

 1. Що називається питомою теплоємністю газу?

А) кількість теплоти, що необхідна для нагрівання 1 кг газу на 1К;

Б) кількість теплоти, що необхідна для нагрівання 1 моля газу на 1К;

В) кількість теплоти, що необхідна для нагрівання газу на 1К;

Г) кількість теплоти, що необхідна для нагрівання 1 м3 газу на 1К.

9. Визначте процес, під час якого середня квадратична швидкість молекул газу не змінюється.

А) ізохорний; Б) ізобарний; В) ізотермічний; Г) адіабатний.

10. У скільки разів збільшується середня квадратична швидкість руху молекул, коли газ нагрівають від 27 0С до 402 0С

А) у 1,5 ; Б) у 2,25 ; В) у 3,9; Г) у 14,9.

11. Який процес у термодинаміці відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем:

А) ізохорний; Б) ізотермічний; В) адіабатний; Г) ізобарний.

12. Яку температуру має маса 2 г азоту, який займає об’єм 820 см3 при тиску 0,2 МПа? ( = 28 10-3 кг/моль).

А) 276 К; Б) 2,76105 К; В) 100 К; Г) 2,7610-4 К.

13. В ізохорному процесі азоту було передано 70 Дж теплоти. Скільки теплоти використано на зміну його внутрішньої енергії?

А) 50 Дж; Б) 70 Дж; В) 20 Дж; Г) 7 Дж.

14. Визначити температуру газу, що знаходиться в закритому балоні, якщо його тиск збільшився на 0,4% початкового при нагріванні на ΔТ=1К.

А) 400 К; Б) 350 К; В) 300 К; Г) 250 К.

15. В ідеальній тепловій машині за рахунок кожного кілоджоуля енергії, одержуваної від нагрівника, здійснюється робота 300Дж. Визначити температуру нагрівника, якщо температура холодильника 280 К.

А) 400 К; Б) 350 К; В) 300 К; Г) 250 К.

16. Два мідні дроти мають однаковий об’єм. Довжина першого дроту вдвічі більша , ніж другого. Визначте співвідношення електричних опорів дротів R1 та R2.

А) R1 = R2; Б) R1 =2 R2; В) R1 =4R2; Г) R1 =8 R2.

17. Щоб одержати мінімальний опір кола, три однакових резистори необхідно включити:

А) всі паралельно;

Б) усі послідовно;

В) два послідовно, а третій паралельно їм;

Г) два паралельно, а третій послідовно.

18. Батарея з ЕРС = 240 В та внутрішнім опором r = 1 Ом замкнена на зовнішній опір R =23 Ом. Знайти повну потужність батареї.

А) 2,4 Вт; Б) 2,4 кВт; В) 2,3 Вт; Г) 2,3 кВт.

19. Різниця потенціалів між пластинами конденсатора 1000 В, заряд кожної пластини 410-4 Кл. Яка ємність конденсатора?

А) 0,4 мкФ; Б) 0,8 мкФ; В) 0,25 мкФ; Г) 0,04 мкФ.

20. Чому дорівнює струм короткого замикання джерела струму з  = 2В і внутрішнім опором 0,5 Ом?

А) 0,25 А; Б) 4 А; В) 0,4 А; Г) 1 А.

21. Згідно із визначенням, електрорушійна сила джерела струму чисельно дорівнює:

А) добутку квадрату сили струму на опір провідника і на час протікання струму;

Б) роботі сторонніх сил по переміщенню одиничного заряду;

В) заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу;

Г) роботі сторонніх та електростатичних сил по переміщенню одиничного заряду.

22. Від чого залежить електроємність провідника?

А) від заряду провідника;

Б) від потенціалу;

В) від розмірів і форми провідника;

Г) від матеріалу провідника.

23. Два електрони влетіли в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній індукції. Перший електрон, який мав кінетичну енергію 12 кеВ, описав коло радіусом 5 мм. Визначте кінетичну енергію ( у кілоелектронвольтах) другого електрона, якщо він описав коло радіусом 10 мм.

А) 12 кеВ; Б) 24 кеВ; В) 48 кеВ; Г) 96 кеВ.

24. Під яким кутом до ліній індукції однорідногоо магнітного поля з індукцією 0,5 Тл треба переміщати провідник завдовжки 0,4 м із швидкістю 15 м/с, щоб у ньому виникла ЕРС 2,12 В?

А) 300; Б) 450; В) 600; Г) 900.

25. Збиральна лінза дає дійсне, збільшене в 4 рази зображення предмета, який розташований перед нею на відстані 20 см. Визначте оптичну силу лінзи.

А) 6,25 дптр; Б) 5 дптр; В) 1,25 дптр; Г) 0,0625 дптр.

26. Визначте, для якого випромінювання з наведених енергія квантів є найбільшою?

А) ультрафіолетове; Б) зелене; В) червоне; Г) інфрачервоне.

 1. Промінь падає на плоске нерухоме дзеркало під кутом 300 і відбивається від нього.

Який кут між падаючим і відбитим променем?

А) 1200; Б) 900; В) 600; Г) 1500.

 1. За 8 годин початкове число атомів радіоактивного ізотопу зменшилося у 3 рази. У скільки разів воно зменшиться за 1 добу, починаючи з початкового моменту?

А) у 9 разів; Б) у 24 рази; В) у 27 разів; Г) у 16 разів.

29. Довжина когерентних хвиль дорівнює 400 нм. При якій умові вони підсилюються при інтерференції?

А)  = 600 нм; Б)  = 1400 нм; В)  = 800 нм; Г)  = 1000 нм.

 1. Робота виходу для катода фотоелемента дорівнює 4 еВ. При опроміненні цього катода світлом з деякою частотою ν затримуюча напруга фотоелемента становить 1 В. Якою буде затримуюча напруга, якщо катод опромінювати світлом з частотою 2ν ?

А) ; Б) ; В) ; Г) 12В.

Список використаної літератури

 1. Фізика: Підруч. для 7 кл. загальноосв. навч. закл./ [В.Г.Бар'яхтар, Ф.Я.Божинова, С.О.Довгий, О.О.Кірюхіна; за ред. В.Г.Бар'яхтара, С.О.Довгого.-Х.: Вид.-во «Ранок», 2015.

 2. Фізика: Підруч. для 8 кл. загальноосв. навч. закл./ [В.Г.Бар'яхтар, Ф.Я.Божинова, С.О.Довгий, О.О.Кірюхіна; за ред. В.Г.Бар'яхтара, С.О. Довгого.-Х.: Вид.-во «Ранок», 2016.

 3. Фізика: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл./ [В.Г.Бар'яхтар, Ф.Я.Божинова, С.О.Довгий, О.О.Кірюхіна; за ред. В.Г.Бар'яхтара, С.О. Довгого.-Х.: Вид.-во «Ранок», 2017.

 4. Фізика. 10 кл. Рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М./Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., 5.

 5. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кирюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2019. – 272 с.: іл. Наказ МОН від 12.04. 2019 № 472

 6. Фізика. 8 клас: збірник задач/ І. М. Гельфгат, І. Ю. Ненашев. – Х.: Вид-во «Ранок», 2016

 7. Римкевич А. П. Збірник задач з фізики для 9-11 класів середньої школи. – 10-е вид. – К.: Рад. шк., 1991

 8. Гольдфарб Н. И. Сборник вопросов и задач по физике: Учеб. Пособие. – 5-е изд.- : М.: Выс. школа, 1982.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.