Геометрія. 9 клас. Календарно-тематичне планування.

Геометрія

Для кого: 9 Клас

17.09.2021

118

13

1

Опис документу:

За навчальною програмою: Математика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

З наскрізними змістовними лініями.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

з геометрії

на 2021-2022 навчальний рік

70 годин, 2 години на тиждень

I семестр — 32 години, II семестр — 38 годин


За навчальною програмою: Математика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

Підручник: Геометрія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2017.


Тематичний план

Тема

Кількість годин

Кількість

контрольних

робіт

за програмою

за планом

1.

Координати на площині.

8

13 (8+5)

1

2.

Вектори на площині.

12

14 (12+2)

1

3.

Розвязування трикутників.

10

12 (10+2)

1

4.

Правильні многокутники.

Довжина кола.

Площа круга.

10

12 (10+2)

1

5.

Геометричні переміщення.

6

9 (6+3)

1

6.

Резерв.

24

-


7.

Повторення і

систематизація

навчального матеріалу.


10

1

8.

Усього

70

70

6

І семестр (30 год)

Тема 1. КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ (11 год)

Учень/учениця:

наводить приклади співвідношень, указаних у змісті;

пояснює:

· що таке синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°; рівняння фігури;

· як можна задати на координатній площині: пряму; коло;

формулює теореми про:
відстань між двома точками; координати середини відрізка;

записує та пояснює:

· формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;

· рівняння кола, прямої;

зображує та знаходить на малюнках геометричну фігуру (пряму, коло) за її рівнянням у заданій системі координат;

обчислює:

· координати середини відрізка;

· відстань між двома точками, заданих своїми координатами;

доводить теорему про: відстань між двома точками; координати середини відрізка;

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач


Дата

Тема уроку

Кіль

кість годин

Д\з

Наскрізні

змістовні лінії

За

планом

Фактич

но

Тема 1. КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ (13 год)

1.

02.09.


Синуси, косинуси і тангенси кутів від 0° до 180°.

1

Опрацювати §1

Екологічна безпека й сталий розвиток - формування в учнів соціальної активності.

Громадянська відповідальність - формування відповідальності здобувачів освіти, що розуміють принципи і механізми функціонування суспільства, виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності.

Здоров'я і безпека - становлення дитини, здатної вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Підприємливість і фінансова грамотність - розв'язування практичних задач.


2.

07.09.


Синуси, косинуси і тангенси кутів від 0° до 180°.

1

Опрацювати §1


3.

09.09.


Синуси, косинуси і тангенси кутів від 0° до 180°.

1

Опрацювати §1

4.

14.09.


Тригонометричні тотожності.

1

Опрацювати §2

5.

16.09.


Тригонометричні тотожності.

1

Опрацювати §2


6.

21.09.


Тригонометричні тотожності.

1

Опрацювати §2

7.

23.09.


Декартові координати.

1

Опрацювати §3

8.

28.09.


Відстань між точками.

1

Опрацювати §4

9.

30.09.


Рівняння кола.

1

Опрацювати §5

10.

05.10.


Рівняння прямої.

Самостійна робота.

1

Опрацювати §6

11.

07.10.


Аналіз самостійної роботи. Розв’язування задач.

1

Повторити

§1-§6

12.

12.10.


Контрольна робота № 1.

Декартові координати на площині.

1

Повторити

§1-§6

13.

19.10.


Аналіз контрольної роботи.

1

Повторити

§1-§6

Тема 2. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ (14 год)

Учень/учениця:.

наводить приклади: рівних, протилежних, колінеарних векторів;

пояснює:

· що таке: вектор; модуль і напрям вектора; одиничний вектор; нуль-вектор; колінеарні вектори; протилежні вектори; координати вектора; сума і різниця векторів; добуток вектора на число;

· як задати вектор;

· як відкласти вектор від заданої точки;

· за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число;

формулює:

· означення: рівних векторів; скалярного добутку векторів;

· властивості: дій над векторами;

зображує і знаходить на малюнках: вектор; вектор, рівний або протилежний даному, колінеарний із даним, у т. ч. за його координатами; вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число;

обчислює:

· координати вектора, суми (різниці) векторів, добутку вектора на число;

· довжину вектора, кут між двома векторами;

обґрунтовує: рівність, колінеарність векторів;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Тема 2. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ (14 год)

14.

21.10.


Вектори.

1

Опрацювати §7

Екологічна безпека й сталий розвиток - формування в учнів усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Громадянська відповідальність – формування толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень, отримання якомога більше позитивних емоцій в процесі навчання.

Здоров'я і безпека – використання текстових завдань, пов’язаних з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів. Особливо важливий аналіз причин ДТП, пов’язаних із перевищенням швидкості.

Підприємливість і фінансова грамотність - розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів.

15.

02.11.


Координати вектора.

1

Опрацювати §8

16.

04.11.


Додавання і віднімання векторів.

1

Опрацювати §9

17.

09.11.


Додавання і віднімання векторів.

1

Опрацювати §9

18.

11.11.


Множення вектора на число.

1

Опрацювати §10

19.

16.11.


Множення вектора на число.

Самостійна робота.

1

Повторити

§7-§10

20.

18.11.


Аналіз самостійної роботи. Скалярний добуток векторів.

1

Опрацювати §11

21.

23.11.


Скалярний добуток векторів.

1

Опрацювати §11

22.

25.11.


Застосування векторів.

1

Опрацювати §12

23.

30.11.


Розв’язування задач.

1

Повторити

§7-§12

24.

02.12.


Самостійна робота.

1

Повторити

§7-§12

25.

07.12.


Аналіз самостійної роботи. Розв’язування задач.

1

Повторити

§7-§12

26.

09.12.


Контрольна робота № 2.

Вектори на площині.

1

Повторити

§7-§12

27.

14.12.


Аналіз контрольної роботи.

1

Повторити

§1-§12

Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ (12 год)

Учень/учениця:

пояснює, що означає «розв’язати трикутник»;

формулює теорему: косинусів; синусів;

записує та пояснює формули площі трикутника (Герона; за двома сторонами і кутом між ними);

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ (12 год)

28.

16.12.


Теорема косинусів.

1

Опрацювати §13

Екологічна безпека й сталий розвитокозвязування задач про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини.


29.

21.12.


Теорема косинусів.

1

Опрацювати §13

30.

23.12.


Теорема синусів.

1

Опрацювати §14

ІІ семестр (40 год)

31.

11.01.


Теорема синусів.

1

Опрацювати §14,

повторити §1

Громадянська відповідальність -впровадження колективної діяльності (роботу в парах, групах) яка поєднує математику з іншими навчальними предметами.

Здоров'я і безпека - становлення дитини, здатної вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Підприємливість і фінансова грамотність - розв'язування практичних задач.
32.

13.01.


Розв'язування трикутників.

1

Опрацювати §15, повторити §2

33.

18.01.


Розв'язування трикутників.

1

Опрацювати §15, повторити §2

34.

20.01.


Формули для знаходження площі трикутника.

1

Опрацювати §16, повторити §3

35

25.01.


Формули для знаходження площі трикутника.

1

Опрацювати §16, повторити §3

36.

27.01.


Розв’язування задач.

Самостійна робота.

1

Повторити

§13-§16

37.

01.02.


Аналіз самостійної роботи. Розв’язування задач.

1

Повторити

§13-§16

38.

03.02.


Контрольна робота № 3.

Розвязування трикутни ків.

1

Повторити

§13-§16

39.

08.02.


Аналіз контрольної роботи.

1

Повторити

§1-§3

Тема 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга (12 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга; правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює: радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора

будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач

Тема 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга (12 год)

40.

10.02.


Правильні многокутники та їх властивості.

1

Опрацювати §17, повторити §4

Екологічна безпека й сталий розвиток - сприяння розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, проведення уроків на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність - виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності.

Здоров'я і безпека – розгляд красивих геометричних конструкцій, пошук оптимальних методів розв’язування задач тощо, здатних викликати чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність - розв'язування практичних задач, демонстрація виникнення математичного факту із практичної ситуації, ілюстрація його застосування на практиці.
41.

15.02.


Правильні многокутники та кола.

1

Опрацювати §18, повторити §5

42.

17.02.


Правильні многокутники та кола.

1

Опрацювати §18, повторити §6

43.

22.02.


Правильні многокутники та кола.

1

Опрацювати §18, повторити §7

44.

24.02.


Довжина кола і дуги кола.

1

Опрацювати §19, повторити §8

45.

01.03.


Довжина кола і дуги кола.

1

Опрацювати §19, повторити §9

46.

03.03.


Площа круга та його частин.

1

Опрацювати §20, повторити §10

47.

10.03.


Площа круга та його частин.

1

Опрацювати §20, повторити §1-10

48.

15.03.


Розв’язування задач.

Самостійна робота.

1

Повторити

§17-§20

49.

17.03.


Аналіз самостійної роботи. Розв’язування задач.

1

Повторити

§17-§20

50.

29.03.


Контрольна робота № 4

Правильні многокутники.

1

Повторити

§17-§20

51.

31.03.


Аналіз контрольної роботи.

1

Повторити

§1-§10

Тема 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ( 7 год)

Учень/учениця:

наводить приклади:· фігур та їх образів при геометричних переміщеннях, указаних у змісті; фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: переміщення (рух); образ фігури при геометричному переміщенні; фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур;

формулює:

· означення: рівних фігур; симетрії відносно точки (прямої); паралельного перенесення; повороту;

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при різних видах переміщень;

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії; рівність фігур із застосуванням переміщень;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

· властивості: переміщення;

Тема 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ( 9 год)

52.

05.04.


Переміщення та його властивості.

1

Опрацювати §21, повторити §11

Екологічна безпека й сталий розвиток - проведення уроків на відкритому повітрі.


Громадянська відповідальність – розвиток в учнів готовності до співпраці, толерантності щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Здоров'я і безпека – розгляд красивих геометричних конструкцій, здатних викликати чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність - демонстрація виникнення математичного факту із практичної ситуації, ілюстрація його застосування на практиці.


53.

07.04.


Симетрія відносно точки.

1

Опрацювати §22, повторити §12

54.

12.04.


Симетрія відносно прямої.

1

Опрацювати §23, повторити §13

55.

14.04.


Поворот.

1

Опрацювати §24, повторити §14

56.

19.04.


Паралельне перенесення.

Рівність фігур.

1

Опрацювати §25-26, повторити §15

57.

21.04.


Розв’язування задач.

Самостійна робота.

1

Повторити

§21-§26

58.

26.04.


Аналіз самостійної роботи. Розв’язування задач.

1

Повторити

§21-§26

59.

28.04.


Контрольна робота № 5.

Геометричні перетворення.

1

Повторити

§21-§26

60.

03.05.


Аналіз контрольної роботи.

1

Повторити

§1-§15

Повторення і систематизація навчального матеріалу (10 год)

61

05.05.


Чотирикутники. Властивості і площі чотирикутників.

Трикутники. Види трикутників. Площа трикутника.

1

Повторити

§1-§26

Екологічна безпека й сталий розвиток - формування в учнів соціальної активності, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Громадянська відповідальність - виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності, формування толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень, отримання якомога більше позитивних емоцій в процесі навчання.

Здоров'я і безпека - використання завдань з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я.


Підприємливість і фінансова грамотність - розв'язування практичних задач.

62.


10.05.


Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора.

Теореми косинусів і синусів.

1

Повторити

§1-§26

63.

12.05.


Розв’язування трикутників.

Правильні многокутники.

1

Повторити

§1-§26

64.

17.05.


Розв’язування вправ на знаходження площ реальних об’єктів.

1

Повторити

§1-§26

65.

19.05.


Декартові координати на площині.

1

Повторити

§1-§26

66.

24.05.


Геометричні перетворення.

Геометричні перетворення.

Вектори на площині.

1

Повторити

§1-§26

67.

26.05.


Розв’язування задач.

1

Повторити

§1-§26

68.

31.05.


Підсумкова контрольна робота.

1

Повторити

§1-§26

69.

02.06.


Аналіз контрольної роботи.

Розв’язування задач.

1

Повторити

§1-§26

70.

07.06.


Розв’язування задач.

1

Повторити

§1-§26
Розв’язує задачі на: знаходження невідомих елементів реальних об’єктів; знаходження площ реальних об’єктів, покриття площини правильними многокутниками тощо

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.