Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Матеріал:

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДОЗНАВСТВА

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Завантажити файл у хорошій якості

Усі придбані матеріали можна знайти в розділі мої придбані матеріали

Опис методичного матеріалу:

Для українського народу патріотизм був і є найбільшою національною цінністю. Тому серед завдань, що стоять перед освітянами, є виховання свідомого громадянина – патріота своєї держави. Проблема формування національної свідомості кожної дитячої особистості зараз набуває особливої значущості.

У даній статті ми розглянемо шляхи формування основ національно-патріотичного виховання дошкільнят засобами народознавства.

Однією з найважливіших педагогічних задач, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.[2]

Згідно Концепції дошкільного виховання передбачається розвиток у дітей національної культури, яка є внеском у загальнолюдські надбання демократичності, гуманізму, совісті, честі, гідності, громадянськості; виховання дітей на історичному минулому, яке формує у них патріотизм та інтернаціоналізм.

Події сьогодення, пропаганда жорстокості, насильства в засобах масової інформації, соціально-економічні проблеми, негативно впливає на моральні цінності підростаючого покоління. Тому, особливо актуально стоїть питання виховання патріотизму .

Дошкільний період найбільш сприятливий для емоційно- психологічного впливу на дитину. Тому справжніх патріотів своєї Батьківщини найкраще виховувати з дитинства і цей процес формується з дошкільного віку вихованням любові до своєї Батьківщини.

Для патріотичного виховання дошкільнят важливо правильно визначити віковий етап, на якому стає можливим активне формування у дітей патріотичних почуттів. Найсприятливішим для початку систематичного патріотичного виховання є середній дошкільний вік, коли особливо активізується інтерес дитини до соціуму, суспільних явищ.

Метою національно-патріотичного виховання є формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідного дому, до рідної країни, а також виховання шанобливого ставлення до людини трударя, рідної землі, захисників Вітчизни, державної символіки, традицій держави, загальних народних свят.

До основних завданнь з патріотичного виховання дошкільнят належать:

 • Формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста)

 • Формування мовної культури;

 • Почуття власної гідності як представників свого народу

 • Виховання любові, поваги до своїх національних особливостей

 • Формування духовно-моральних взаємин

 • Формування любові до культурного спадку свого народу

 • Толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей [3]

Основними напрямами патріотичного виховання є:

- Формування уявлень про сім’ю, родину, рід і родовід; - Краєзнавство; - Ознайомлення з явишами суспільного життя; - Формування знань про історію держави, державні символи; - Ознайомлення з традиціями і культурою свого народу; - Формування знань про людство.

Одним з важливих напрямків патріотичного виховання є прилучення дітей до народознавства — вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має свої звичаї, традиції, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками. Це ті найміцніші елементи, що об’єднують окремих людей в один народ, в одну націю.

Мета дошкільного виховання: сформувати національно свідомого громадянина, патріота, тобто людину, якій притаманні особистісні якості й риси характеру, світогляд та спосіб мислення, почуття, вчинки та поведінка, спрямовані на саморозвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

Для успішного виконання поставленого завдання національно-патріотичне виховання дошкільників здійснюється у закладі дошкільної освіти №8 «Бурундучок» комплексно – через освітній процес, виховну роботу, краєзнавчу роботу, співпрацю з родиною. користуючись принципом дитиноцентризму. Ідеї дитиноцентризму є основою багатьох педагогічних систем та наукових теорій різних часів.(Г. Ващенко, Д. Дьюї, Я. Коменський, В. Кремень, А. Макаренко, В.Сухомлинський, С. Русова та ін.) Дитиноцентризм - особистісно-орієнтована модель виховання дитини, призначення якої розширення її можливого життєвого шляху та саморозвитку на засадах гуманізації реального буття дитини, посилення уваги до системи її цінностей та інтересів задля формування в неї основ життєвої компетентності.

Головна думка концепції дитиноцентризму: виховати дитину з інноваційним типом мислення, інноваційним типом культури, навчання та виховання повинно бути максимально наближеним до здібностей і особливостей конкретної дитини.[8]

Сучасна педагогіка базується на відродженні духовності українського народу. Дошкільне виховання має ґрунтуватися на засадах родинного виховання, надбаннях народної педагогіки, народної творчості, фольклору.

Перш ніж розпочати роботу нами були опрацьовані нормативні документи: Закон України «Про дошкільну освіту», Державну національну програму «Освіта. Україна ХХI століття», Конвенцію ООН про права дитини, Концепцію виховання дітей та молоді в національній системи освіти, Концепцію громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності та відповідну літературу.

В методичному кабінеті закладу зібрано: науково-методичну та художню літературу, нормативно-правові документи з питань громадянського виховання, програми, навчальні посібники з українського народознавства, методичні розробки, кращі конспекти занять, сценарії свят та розваг.

Система роботи з формування основ національно-патріотичного виховання:

- створення розвивального середовища;

- робота з педагогами закладу;

- робота з дошкільниками;

- робота з родиною та громадськістю.

Створено відповідне розвивальне середовище :

 • оформлено український куточок національної та народної символіки;

 • створено добірку віршів та творів українських письменників та поетів;

 • зібрано бібліотечку українського фольклору: народні прикмети, прислів’я, легенди, казки, загадки, колисанки, народні ігри тощо;

 • дібрано картотеку дидактичних ігор на закріплення знань про рідний край та його природу.

Організовуючи народознавчу роботу в дитячому садку, наші вихователі у комплексі розв’язують пізнавальні, освітні, виховні та мовленнєві завдання. Пізнавальні завдання над якими працюють діти та вихователі плануються за принципом від простішого до складнішого з поступовим ускладненням. Освітні завдання передбачають формування у дітей перших наукових народознавчих понять про національний одяг, національні прикраси, традиції; розвиток елементарних трудових навичок.
Розвивальні завдання передбачають розвиток усіх психічних процесів у дитини.

З метою прищеплення дітям любові до рідного краю, поваги до національної культури, національних звичаїв під час занять активно використовується народознавчий матеріал.

Увесь освітній процес будується на основі функціонування української мови, пропаганди українського літератур­ного мовлення, шанобливого ставлення до національної гідності людини, її культури, мови.

В роботі з дітьми ми використовуємо малі форми усної творчості (потішки, забавлянки, пісні та ін.). Через народну творчість дитина отримує перші уявлення про культуру та побут свого народу. Дошкільнят ознайомлюємо з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, пояснюємо зв’язок людини з минулим і майбутнім поколінням, виховуємо інтерес до родинних та народних звичаїв та традицій. Також, дошкільнят слід ознайомлювати з державною символікою, рідним містом, визначними місцями України.

Все оточення дитини має позитивно впливати на формування національного типу осо­бистості та формувати громадянське виховання дитини. ( народна виховна мудрість)

Базовим етапом у формуванні в дітей любові до Батьківщини необхідно вважати накопичення дитиною соціального досвіду проживання у своїй Вітчизні та засвоєння норм поведінки, взаємовідносин.

У педагогічній діяльності варто поєднувати такі види роботи як:
ознайомлення дітей з явищами суспільного життя та народознавство;
ознайомлення з рідною природою; ознайомлення з мистецтвом та образотворчою діяльністю; організація практичної діяльності дітей: праця, спостереженя, ігри тощо; відзначення державних та національних свят.

Приклад батьків, старших членів сім'ї стає для дитини тим джерелом, з якого виростає поступово почуття любові до людей, до свого рідного краю, народу, своєї Батьківщини.Таким чином, перші основи національно-патріотичного виховання закладаються в родині. Народна мудрість твердить: «Який батько, такий і син».

Виховуючи дитину рідною мовою, національною культурою, ми вводимо її у світ народного життя, народної пісні, тим самим передаємо нащадкам, а, отже, зберігаємо, наші національні традиції, обряди, ритуали – моральні норми.

Народознавчий підхід до формування особистості дошкільника має на меті удосконалення національно-патріотичного виховання. Українські національні традиції і є тим самим ґрунтом, на якому сходять перші паростки патріотизму в чистих душах наших дітей, саме вони і є важливим чинником розвитку особистості й оздоровлення нації і суспільства.

Проведена робота дає позитивні результати, відкриває можливості та шляхи до реалізації роботи з національно-патріотичного виховання дошкільнят. Системний підхід у роботі сприяє формуванню пізнавальних здібностей та інтересів дітей до подій сучасного життя країни.

Література:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти / наук. кер. А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, д.п.н.,проф.; авт.кол.: Богуш А.М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін. – 2012. – 26 с.

 2. Закон України “Про дошкільну освіту” [електронний ресурс] /режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

 3. Концепція національно-патріотичного виховання молоді [електронний ресурс] – 2009. - № 3754/981/538/49

 4. Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти/ А. М. Богуш. – 4-те вид. доопрац. і допов. – Х. : Ранок, 2013. – 192с. (серія «Сучасна дошкільна освіта»)

 5. Верховинець В. М. Весняночка/ В. М. Верховинець. – К.: Музична Україна, 1989. – 98с.

 6. Ладивір С. О. Виховання гуманних почуттів у дітей/ С. О. Ладивір, О. П. Долинна, В. В. Котирло, С. Є. Кулачківська, С. П. Тищенко, О. О. Вовчик-Блакитна, Ю. О. Приходько [за наук. ред. Т. Піроженко, С. Ладивір, Ю. Манилюк]. – Тернопіль: Мандрівець,2010. – 168с. – (Серія «Дитина замовляє розвиток»)

 7. Матвієнко П. Живодайні джерела патріотизму //Дошкільне виховання. - 2001. - № 8. - С. 8-9.

 8. Проскура О. С. С.Ф. Русова й концепція українського дитячого садка / О. С. Проскура // Дошкільне виховання. – 2014. – № 7. – С. 16–18.

 1. Розумне виховання сучасних дошкільнят. Метод. посібн./ Н. Гавриш, О. Брежнєва, І. Кіндрат, О. Рейпольська; за заг. ред. О. Брежнєвої. – К.: ВД «Слово», 2015. – 176с.

Вміст матеріалу:

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення зі змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документа.

Доступ до плеєра. Вбудувати плеєр:

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Завантажити файл у хорошій якості

Усі придбані матеріали можна знайти в розділі мої придбані матеріали